Жаңы саны

2019, №: 11

Кененирээк

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

2019, №. 4, Макалалар: 58
Джуматаев М.С., Чонтоев Д.Т.
БОРБОРДУК АЗИЯНЫН ТУРУКТУУ ӨНҮГҮҮСҮ ҮЧҮН СУУ .2019. №. 4. C. 3-3
Абдусамадзода Д., Абдушукуров Д.А., Фронтасьева М.В.
МОХТОРДУН НЕГИЗИНДЕГИ БИОМОНИТОРЛОР ТАЖИКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АЙМАГЫНДА КОЛДОНУУ ТАЖРЫЙБАСЫ .2019. №. 4. C. 4-9
Абдушукуров Д.А., Абдусамадзода Д., Мамадалиев Б., Назарова О.Д., Стоцкий Д.Ф., Шаймурадов Ф.
ТАЖИКСТАНДЫН НЕГИЗГИ ДАРЫЯЛАРЫНДАГЫ СУУ ПАРАМЕТРЛЕРИ .2019. №. 4. C. 10-14
Абдушукуров Д.А., Мамадалиев Б., Шаймуродов Ф.
ЖАЗ МЕЗГИЛИНДЕ ЗЕРАВШАН ДАРЫЯСЫНЫН БАССЕЙНИНДЕ СУУНУН КЕЛИП ЧЫГЫШЫ .2019. №. 4. C. 15-19
Аламанов С.К., Ли Яоминг, Абдыжапар уулу С., Сатаров С.С.
ЫСЫК-КӨЛ ӨРӨӨНҮНҮН ДАРЫЯ СУУЛАРЫНЫН САПАТЫН ИЗИЛДӨӨ .2019. №. 4. C. 20-22
Алимжанова Х.А., Соатов Г.Т., Адылова М.А.
КАШКАДАРЫЯ ДАРЫЯСЫНЫН АГЫМЫНДАГЫ ДИАТОМДУК САПРОБДУК ИНДИКАТОРДУК БАЛЫРЛАРДЫН ТАРАЛЫШЫ БОЮНЧА САЛЫШТЫРМА ИЗИЛДӨӨСҮ (ӨЗБЕКСТАН) .2019. №. 4. C. 23-27
Базарбаев А.Т., Баекенова М.К., Мамадияров Б.С., Базарбаева А.А.
ЧЕК АРАЛЫК ИЛИ ДАРЫЯСЫНЫН СУУ РЕСУРСТАРЫНА КЛИМАТТЫК ӨЗГӨРҮҮЛӨРДҮН ТААСИРИН ИЗИЛДӨӨ .2019. №. 4. C. 28-30
Вейсов С. К., Хамраев Г.О.
ТҮРКМӨНСТАНДЫН СУУ РЕСУРСТАРЫНА КЛИМАТТЫК ӨЗГӨРҮҮЛӨРДҮН ТААСИРИ .2019. №. 4. C. 31-35
Калашникова О.Ю., Эсенаман уулу Мухаммед, Усубалиев Р.А.
1915-2018-ЖЖ. МЕЗГИЛ ИЧИНДЕ АЛА-АРЧА СУУ БАССЕЙНИНИН АГЫМЫНА ЖАНА МӨҢГҮЛӨНҮҮСҮНӨ КЛИМАТТЫН ӨЗГӨРҮҮЛӨРҮНҮН ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ .2019. №. 4. C. 36-41
Мустафаев Ж.С., Козыкеева А.Т., Арыстанова А.Б.
ГЕОЭКОЛОГИЯЛЫК ЧЕКТӨӨНҮ ЭСКЕ АЛУУ МЕНЕН ТРАНСЧЕКАРАЛЫК ДАРЫЯЛАРДЫН БАССЕЙНДЕРИНИН СУУ РЕСУРСТАРЫН ИНТЕГРАЛДЫК БАШКАРУУ .2019. №. 4. C. 48-51
Мустафин С.К.
АМУР, СУНГАРИ ЖАНА ТАНАЛЫК ДАРЫЯ БАССЕЙНДЕРИНИН ТРАНСЧЕКАРАЛЫК СУУЛАРЫН ТРАНСФОРМАЦИЯЛОО САПАТЫ .2019. №. 4. C. 52-55
Саидов М.С., Тузова Т.В., Саидов С.М.
ТОПОН СУУ УЧУРУНДА АШЫКЧА СУУНУН ЭСЕБИНЕН ФАКТОР КАТАРЫ ЗЫЯН ЖАГДАЙЛАРЫНАН КЛИМАТТЫН ӨЗГӨРҮШҮ (Чекаралык Пяндж дарыя мисалында) .2019. №. 4. C. 56-60
Сатаров С.С., Аламанов С.К., Абдыжапар уулу С., Ли Яоминг
КОЧКОР ӨРӨӨНҮНҮН ДАРЫЯ БАCСЕЙНДЕРИНИН ГИС-МОДЕЛИ (Гидрография жана морфометрия) .2019. №. 4. C. 61-64
Сатылканов Р.А., Маматканов Д.M., Чонтоев Д.Т.
ЫСЫК-КӨЛ КӨЛҮНҮН АБАСЫНЫН БУУЛАНУУ ЖАНА НЫМДУУЛУГУ МЕНЕН БАЙЛАНЫШ ДЕҢГЭЭЛИ .2019. №. 4. C. 65-74
Саякбаев Д.Д., Сатылканов Р.А., Шатравин В.И.
КАРА-БАТКАК ТАЯНГЫЧ МӨҢГҮСҮНДӨГҮ БИР ЖЫЛДЫК КАРДАГЫ СУУНУН ЗАПАСТАРЫНЫН ӨЗГӨРҮҮСҮН ТАЛДОО .2019. №. 4. C. 75-80
Тузова Т.В., Давид Ваткинс
КЛИМАТТЫН ӨЗГӨРҮҮ ШАРТТАРЫНДА ЧОҢ-КЫЗЫЛСУУ ДАРЫЯСЫНЫН БАССЕЙНИНИН ЖЕР ҮСТҮНДӨГҮ ЖАНА ЖЕР АСТЫНДАГЫ СУУЛАРЫНЫН ГЕНЕТИКАЛЫК КУРАМЫ .2019. №. 4. C. 81-84
Тузова Т.В., Ерохин С.А., Загинаев В.В., Давид Ваткинс
ТЕҢ САЛМАКТУУ ЭМЕС УРАН БОРБОРДУК АЗИЯНЫН ЖЕР ҮСТҮНДӨГҮ ЖАНА АСТЫНДАГЫ СУУЛАРЫНЫН ТАБИГЫЙ РАДИАКТИВДИК ГЕНЕЗИСИНИН ИНДИКАТОРУ КАТАРЫ .2019. №. 4. C. 85-91
Усубалиев Р.А., Мамадалиева З.Э., Осмонов А.Т.
ТРАНСЧЕКАРАЛЫК КҮРКҮРӨӨ, ПАДЫША-АТА, ИСФАНА ЖАНА АК-СУУ ДАРЫЯЛАРЫНЫН БАССЕЙНДЕРИНИН АЗЫРКЫ АБАЛЫН АНАЛИЗДӨӨ ЖАНА БААЛОО: МӨҢГҮ СИСТЕМАЛАРЫНЫН АЗЫРКЫ АБАЛЫ .2019. №. 4. C. 92-98
Чембарисов Э.И., Рахимова М.Н., Мирзакобулов Ж.Б., Расулов Б.О., Тиллаева З.У.
ӨЗБЕКСТАН ЧЕГИНДЕГИ АМУДАРЫЯ БАССЕЙНИНИН ДАРЫЯ СУУЛАРЫНЫН САПАТЫ БОЮНЧА ГИДРОЭКОЛОГИЯЛЫК МОНИТОРИНГ .2019. №. 4. C. 99-102
Шагарова Л.В.
МӨНГҮЛӨРДҮН ДИСТАНТТЫК МОНИТОРИНГИ ТАЗА СУУНУН КАЙРА ЖАРАЛУУ БУЛАГЫ КАТАРЫ .2019. №. 4. C. 103-106
Шарифов Г.В.
АЙЫЛ ЧАРБА СУУСУ МЕНЕН КАМСЫЗДАНДЫРУУНУ ӨНҮКТҮРҮҮ – ТАЖИКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН НЕГИЗГИ ПРИОРИТЕТИ .2019. №. 4. C. 107-109
Эргешев А.А., Усупаев Ш.Э.
АЙЛАНА-ЧӨЙРӨ РЫНОГУНДАГЫ СУУ КӨЙГӨЙЛӨРҮ .2019. №. 4. C. 110-115
Эрменбаев Б., Маматканов Д., Сатылканов Р., Поповнин В.В.
ИЧКИ ТЯНЬ-ШАНДАГЫ МӨҢГҮЛӨРДҮН МАССАЛАРЫНЫН БАЛАНСЫН ЭСЕПТӨӨ ЫКМАЛАРЫН ӨЗГӨРТҮҮ .2019. №. 4. C. 116-121
Юсупов Ш.С.
ЖЕР АСТЫНДАГЫ СУУЛАРДЫН СО2 - НСО3– - СО3= КАРБОНАТТЫК СИСТЕМАСЫНДАГЫ КӨМҮРТЕКТИН ИЗОТОП КУРАМЫНЫН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ .2019. №. 4. C. 122-125
Айтеков М-П.Б.
КАСПИЙДИН ГЕОКОРКУНУЧ ТОБОКЕЛДИКТЕРИ ЖАНА ДАГЕСТАНДЫН СУУ КӨЙГӨЙЛӨРҮ ТУУРАЛУУ .2019. №. 4. C. 126-128
Ахмедов С.М., Сатаров С.С.
НАРЫН ОБЛУСУНУН ЭКОЛОГИЯЛЫК ТОБОКЕЛДИКТЕРИНИН ЖАРАТЫЛЫШТЫК СУММАСЫ .2019. №. 4. C. 129-132
Едигенов М.Б.
КАЗАКСТАНДАГЫ ТАБИГЫЙ СУУЛАРДАН ЧЫККАН ИНЖЕНЕРДИК- РУДАЛЫК ГЕОЛОГИЯЛЫК ГЕОКОРКУНУЧ ТОБОКЕЛДЕРИ .2019. №. 4. C. 133-138
Загинаев В.В., Ерохин С.А., Кубанычбек уулу Н., Чонтоев Д.Т.
КЫРГЫЗ ТОО КЫРКАСЫНЫН ТҮНДҮК БООРУНДАГЫ КӨЛДӨРГӨ ЖЫРЫЛЫП КЕТҮҮ УЧУРУН АНЫКТОО МАКСАТЫНДА МОНИТОРИНГ ЖҮРГҮЗҮҮ .2019. №. 4. C. 139-142
Клименко Д.П., Петренко В.А.
ЧУ ДАРЫЯСЫНЫН ТОО АРАЛЫК БАССЕЙНИНДЕГИ СУУ ГЕОКОРКУНУЧ ТОБОКЕЛДИКТЕРИ ТУУРАЛУУ .2019. №. 4. C. 143-145
Мязина Н.Г.
КАСПИЙДИН ЖАНЫНДАГЫ ОЙДУҢДАРДЫН БАТКАКТАРЫ МЕНЕН РАПЫНЫН МИНЕРАЛДЫК СУУЛАРЫНЫН КАЛЫПТАНУУ ШАРТТАРЫ ЖАНА АНТРОПОГЕН ГАЛОГЕНЕЗИ .2019. №. 4. C. 146-148
Омошев Н.Д., Туркбаев П.Б., Бекбосунов Р.Р.
КЫРГЫЗСТАНДЫН КАРА-КЕЧЕ КАВАК КӨМҮР КЕН БАССЕЙНИНДЕГИ СУУ ГЕОКОРКУНУЧ ТОБОКЕЛДЕР ГЕНЕЗИСИ ТУУРАЛУУ .2019. №. 4. C. 149-152
Саидрахмонзода С.С., Валиев Ш.Ф.
МАХРАМ АЯНТТА БУРГУЛОО ПРОЦЕССИ УЧУРУНДА ГЕОКОРКУНУЧ КУРУЛУШТАРДЫ ЖАНА ТЕХНОГЕНДИК ТААСИРИН АЗАЙТУУ МАКСАТЫНДА ИЗДӨӨ-ЧАЛГЫНДОО СКВАЖИНАЛАР РЕПРЕССИЯ КАТМАРДА КОНТРОЛДОО ЖАНА БАШКАРУУ .2019. №. 4. C. 153-157
Туркбаев П.Б., Омошев Н.Д., Бекбосунов Р.Р.
КЫРГЫЗ ТЯНЬ-ШАНЬ КӨМҮР КЕН МИСАЛЫНДА ПАРАГЕНЕТИКАЛЫК СУУ ГЕОКОРКУНУЧ ТОБОКЕЛДЕРИ .2019. №. 4. C. 162-165
Умурзаков Р.К., Юсупов Ш.С.
ӨЗБЕКСТАНДЫН ЖЕР АСТЫНДАГЫ СУУЛАРЫНЫН АР КАНДАЙ СЕЙСМОТЕКТОНИКАЛЫК АБАЛЫНДАГЫ МОЛЕКУЛЯРДЫК СУУТЕКТИН АЙРЫКЧА КӨРҮНҮШҮНҮН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ .2019. №. 4. C. 166-169
Усупаев Ш.Э., Ачкасов П.В.
ДҮЙНӨДӨГҮ СУУ РЕСУРСТАРЫНЫН ЖАНА АНЫН БӨЛҮКТӨРҮНҮН ИНЖЕНЕРДИК ГЕОНОМИЯЛЫК ГЕНЕЗИС МОНИТОРИНГИ .2019. №. 4. C. 170-177
Усупаев Ш.Э., Ерохин С.А., Нарама Чуйико, Дайыров М.А., Усубалиев Р.А.
КЫРГЫЗСТАНДЫН ЖАРЫЛУУ КОРКУНУЧТАГЫ ТОО КӨЛДӨРҮНҮН МӨҢГҮ-ТОҢ ЖЕР ТИПТЕШТЕРҮҮ МОДЕЛИ ЖАНА ИНЖЕНЕРДИК-ГЕОНОМИЯЛЫК КАРТАСЫ .2019. №. 4. C. 178-184
Шарифов Г.В., Сарабеков Н.Ш.
ТАЖИКСТАНДАГЫ ГЕОЛОГИЯЛЫК ПРОЦЕССТЕРДИН ПАРАГЕНЕТИКАЛЫК АССОЦИАЦИЯЛАРЫ ЖАНА ТҮРЛӨРҮ .2019. №. 4. C. 185-189
Шатравин В.И., Сатылканов Р.А., Эрменбаев Б.О.
СЕЛДИ ЖАРАТКАН ТЕКТЕРЛЕРДИН ФАЦИАЛДЫК-ЛИТОЛОГИЯЛЫК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮНҮН НЕГИЗИНДЕ СЕЛ КОРКУНУЧУН АЛДЫН АЛУУНУ МЕЙКИНДИК БОЛЖОЛДОО .2019. №. 4. C. 190-194
Юсупов Ш.С., Шин Л.Ю.
ГИДРОГЕОСЕЙСМОЛОГИЯЛЫК ЫКМА МЕНЕН БОЛО ТУРГАН ЖЕР ТИТИРӨӨНҮН АЙМАГЫН БОЖОМОЛДООНУН БИР МҮМКҮНЧҮЛҮГҮ ТУУРАЛУУ .2019. №. 4. C. 195-200
Абдуллаев Б.Д., Андреев Д.Н.
САРТАМГАЛЫ УЧАСТОГУНДАГЫ СКВАЖИНАЛАРГА ГАЛЕРЕЯ ТИПТҮҮ СУУ ЧЫГАРГАН ЖАБДУУ УЮШТУРУУ МАСЕЛЕЛЕРИ .2019. №. 4. C. 201-204
Абдуллаев Б.Д., Ташпулатова Д.Ш.
ЖЫШ ЖАЙГАШКАН КАЛКТУУ АЙМАКТАРДЫН ГЕОЭКОЛОГИЯЛЫК БУЗУЛУШУНА БАА БЕРҮҮ .2019. №. 4. C. 205-207
Гаев А.Я.
ГИДРОСФЕРА ЖӨНҮНДӨГҮ ИЛИМДЕР – ЭКОЛОГИЯЛЫК ЭКОНОМИКАНЫН ЛОКОМОТИВДЕРИНИН БИРИ .2019. №. 4. C. 208-211
Гаев А.Я.
СУУ МЕНЕН КАМСЫЗДОО ЖАНА ЖАРАТЫЛЫШТЫ ПАЙДАЛАНУУ КӨЙГӨЙЛӨРҮ: XXI КЫЛЫМДЫН ЧАКЫРЫКТАРЫ .2019. №. 4. C. 212-217
Гаев А.Я., Куделина И.В., Леонтьева Т.В.
ТҮШТҮК УРАЛДЫН МИСАЛЫНДА СУУ ТАРТЫШ АЙМАКТАРДАГЫ СУУ ЧАРБА КӨЙГӨЙЛӨРҮ .2019. №. 4. C. 218-222
Кожобаев К.А., Оторова С.Т., Тотубаева Н.Э., Молдогазиева Г.Т., Касиев А.К.
АТ-БАШЫ АЙЫЛЫНЫН КЫРТЫШ СУУЛАРЫНЫН КЭЭ БИР ФИЗИКАЛЫК-ХИМИЯЛЫК КӨРСӨТКҮЧТӨРҮ ЖӨНҮНДӨ .2019. №. 4. C. 223-226
Куделина И.В.
ОРЕНБУРГ ШААРДЫК АГЛОМЕРАЦИЯНЫН МИСАЛЫНДА УРБАНИЗАЦИЯЛЫК АЙМАКТАРДЫ СУУ МЕНЕН КАМСЫЗ КЫЛУУ ЖӨНҮНДӨ .2019. №. 4. C. 227-229
Лагутин Е.И.
БОРБОРДУК АЗИЯНЫН АЗЫРКЫ ЭТАПТАГЫ СУУ РЕСУРСТАРЫ (Көйгөйлөр жана келечеги) .2019. №. 4. C. 230-232
Лагутин Е.И., Смоляр В.А., Кожобаев К.А., Терехов А.Г., Едигенов М.Б., Атыкенова Э.Э.
ЖЕР АСТЫНДАГЫ ГИДРОСФЕРАНЫ ГЕНЕТИКАЛЫК ИЗИЛДӨӨДӨ МАТЕМАТИКАЛЫК ЫКМАЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУУ (Тянь-Шандын мисалында) .2019. №. 4. C. 233-239
Леонтьева Т.В.
ЧЫГЫШ ОРЕНБУРГ АЙЛАНАСЫНДА КАЛКТЫ СУУ МЕНЕН КАМСЫЗ КЫЛУУ БОЮНЧА СИСТЕМАСЫН ТАЛДОО .2019. №. 4. C. 240-243
Леонтьева Т. В.
ЧЫГЫШ ОРЕНБУРГ АЙЛАНАСЫНЫН СУУ РЕСУРСТАРЫНЫН КАЛЫПТАНУУСУНУН КЛИМАТТЫК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮҮ .2019. №. 4. C. 244-247
Разыков Б.Х.
ТҮШТҮК ГИССАР ГИДРОГЕОЛОГИЯЛЫК МАССИВДИН МИНЕРАЛДЫК СУУ ЗАПАСТАРЫН САРАМЖАЛДУУ ПАЙДАНАЛУУ КЕЛЕЧЕГИ .2019. №. 4. C. 248-251
Куделина И.В.
ТҮШТҮК УРАЛ ЖАНЫНДАГЫ ЖЕР АСТЫНДАГЫ СУУЛАРДЫН ХИМИЯЛЫК КУРАМЫН ТҮЗҮҮ ЖӨНҮНДӨ ПРОЦЕССТЕР ТУУРАЛУУ .2019. №. 4. C. 252-256
Юсупов Ш.С., Шин Л.Ю.
ӨЗБЕКСТАНДЫН ЖЕР АСТЫНДАГЫ СУУЛАРЫНДА КАМТЫЛГАН КӨМҮР КЫЧКЫЛ ГАЗДЫН ӨЗГӨРҮҮЛӨРҮНҮН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ .2019. №. 4. C. 257-259
Липкин В.И.
ЫСЫК-КӨЛ БАССЕЙНИН ЖУУКУ ЖАНА ЧОҢ-КЫЗЫЛ-СУУ ДАРЫЯЛАРЫНЫН ГИДРОЭНЕРГЕТИКАЛЫК ПОТЕНЦИАЛДАРЫ .2019. №. 4. C. 260-263
Липкин В.И., Мавлянбеков Ш.У.
ТОКТОГУЛ СУУ САКТАГЫЧЫНА АГЫП КИРГЕН СУУНУН КӨЛӨМҮ ЖАНА ТОКТОГУЛ ГЭСИ АРКЫЛУУ СУУНУН ЧЫГЫМЫ .2019. №. 4. C. 264-268
Бакирова Ч.Б., Чекеев Т.Б., Асанкулов Т.Ж., Монолдорова А., Сулайманов А.Б.
ЧАРБАЛЫК РЕФОРМАЛАРДЫН ШАРТЫНДА КЫРГЫЗСТАНДЫН ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУНУН ЖЕР ЖАНА СУУ РЕСУРСТАРЫН ПАЙДАЛАНУУ АБАЛЫ ЖАНА ГЕОЭКОЛОГИЯЛЫК КӨЙГӨЙЛӨР .2019. №. 4. C. 269-272
Мустафаев Ж.С., Козыкеева А.Т., Жанымхан Курманбек
КИЧИНЕ СУУ ЧОГУЛТУУЧУ ДАРЫЯЛАР БАССЕЙНИНДЕГИ ЭКОЛОГИЯЛЫК ЧЕКТЕГИ ЖОЛ БЕРИЛГЕН ЖҮКТӨМДҮ АНЫКТОО ЫКМАСЫ .2019. №. 4. C. 273-276
Хаджамбердиев И., Прохоренко В., Тухватшин Р.
БОРБОРДУК АЗИЯДАГЫ СУУ-ЭКОЛОГИЯЛЫК ТОБОКЕЛДЕРИ .2019. №. 4. C. 277-280