Жаңы саны

2019, №: 11

Кененирээк

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Куделина И.В.
 2. Куделина И.В.
 3. I.V. Kudelina
Макаланын аты
 1. О ПРОЦЕССАХ ФОРМИРОВАНИЯ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПОДЗЕМНЫХ ВОД В ЮЖНОМ ПРИУРАЛЬЕ
 2. ТҮШТҮК УРАЛ ЖАНЫНДАГЫ ЖЕР АСТЫНДАГЫ СУУЛАРДЫН ХИМИЯЛЫК КУРАМЫН ТҮЗҮҮ ЖӨНҮНДӨ ПРОЦЕССТЕР ТУУРАЛУУ
 3. ON THE PROCESS OF THE FORMATION OF THE CHEMICAL COMPOSITION OF UNDERGROUND WATER IN THE SOUTHERN URAL
Аннотация
 1. Взаимодействия в системе вода-порода определяют-ся особенностями проявления биохимического цикла, под влиянием которого и протекает водная миграция химиче-ских элементов. Изучение этих особенностей имеет боль-шое практическое значение в нефтегазоносных районах, к которым относится исследуемая территория.В гидрогео-логическом разрезе нефтегазоносного Южного Приуралья выделены гидродинамические и гидрогеологические этажи и гидрогеохимические зоны. В формировании вертикаль-ной гидрогеохимической зональ¬ности очевидна роль био-геохимического цикла. На основе стратиграфического сопоставления этажей и зон с анализом их взаимосвязи предложена схема гидрогеоло¬гического районирования региона. Каждая его провинция характеризуется своим типом вертикальной гидрогеологической зональности. Детализация и анализ схемы позволяют прогнозировать перспективы нефтегазоносности территории. На основе анализа их взаимосвязи предложена схема гидрогеологиче-ского районирования региона, каждая провинция которо-го характеризуется своим типом вертикальной гидрогео-логической зональности. Схема позволяет прогнозировать перспективы нефтегазоносности.
 2. Түштүк Урал негизги аймагында, талаа жана кур-гак шарттарда топтолуу суу эриген органикалык заттар негизинен гуминдик бирикмелер болуп саналат байкалар-лык жогорулатуу, бирок, жалпысынан алганда, суу эриген органикалык нымдуу аймагын өлчөмүнө караганда майда келет. Бул өзгөчөлүктөрдүн чалгындоо мунай жана газ аймактарда изилдөө аймагы таандык чон практикалык мааниси бар. Түштүк Урал мунай жана газ гидрогеологи-ялык кесилишинде гидродинамикалык жана гидрогеологи-ялык кабат жана гидрогеохимиялык аймак белгиленген. Тик гидрогеохимиялык зоналардын түзүлүшүндө биогео-химиялык циклдин ролу айкын көрүнүп турат. Кабаттар-дын жана зоналардын стратиграфиялык слыштыруула-рынын негизинде алардын өз ара байланышын талдоо ме-нен региондун гидрогеологиялык райондоштуруу схемасы сунушталган. Анын ар бир облусу тигинен гидрогеоло-гиялык зоналарга анын түрү менен мүнөздөлөт. Детал-даштыруу жана талдоо схемасы алдын ала мунай жана газ аймактарга келечегиен уруксат берет.
 3. The interactions in the water-rock system are determined by the peculiarities of the manifestation of the biochemical cycle, under the influence of which the water migration of chemical elements takes place. The study of these features is of great practical importance in the oil and gas regions, to which the territory under study belongs. Hydrodynamic and hydrogeological floors and hydrogeochemical zones are distinguished in the hydrogeological section of the oil and gas-bearing area of the Southern Urals. The role of the biogeochemical cycle is evident in the formation of vertical hydrogeochemical zonality. Based on the stratigraphic comparison of floors and zones with an analysis of their interrelation, a scheme of hydrogeological zoning of the region is proposed. Each province is characterized by its type of vertical hydrogeological zonality. Detailing and analysis of the scheme allow predicting the prospects of the oil and gas potential of the territory. Based on the analysis of their relationship, a scheme of hydrogeological zoning of the region is proposed, each province of which is characterized by its type of vertical hydrogeological zonality. The scheme allows to predict the prospects of petroleum potential.
Негизги сөздөр
 1. гидродинамика, гидрогеоло¬гия, этажи, гидрогеохимиче-ские зоны, схема гидрогеологического районирования, рай-он, провинция.
 2. гидродинамикак, гидрогеология¬, гидрогеохимика зоналар, гидрогеология райондоштуруу схемасы, аймак, чөлкөм
 3. hydrodynamic, hydrogeologic, floors, hydrogeochemical zones, hydrogeological zoning scheme, district, province.
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. Куделина Инна Витальевна, Оренбургский государ-ственный университет, г.Оренбург, Российская Федера-ция, старший преподаватель.
 2. Куделина Инна Витальевна, Оренбург мамлекеттик университети, Оренбург шаары, Россия Федерациясы, ага окутуучу.
 3. Inna Kudelina, Orenburg state University, Orenburg, Rus-sian Federation, senior lecturer.
Pdf версиясы
DOI
 • 10.26104/NNTIK.2019.45.557
 • Цитаталоо
 • Куделина И.В. О ПРОЦЕССАХ ФОРМИРОВАНИЯ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПОДЗЕМНЫХ ВОД В ЮЖНОМ ПРИУРАЛЬЕ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2019. №. 4. C. 252-256