Жаңы саны

2019, №: 11

Кененирээк

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Саидрахмонзода С.С., Валиев Ш.Ф.
 2. Саидрахмонзода С.С., Валиев Ш.Ф.
 3. S.S. Saidrаkhmonzoda, Sh.F. Valiev
Макаланын аты
 1. КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ РЕПРЕССИЕЙ НА ПЛАСТ В ПРОЦЕССЕ БУРЕНИЯ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ПОИСКОВО-РАЗВЕДОЧНЫХ СКВАЖИН НА ПЛОЩАДИ МАХРАМ С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ ГЕОРИСКОВ И ТЕХНОГЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
 2. МАХРАМ АЯНТТА БУРГУЛОО ПРОЦЕССИ УЧУРУНДА ГЕОКОРКУНУЧ КУРУЛУШТАРДЫ ЖАНА ТЕХНОГЕНДИК ТААСИРИН АЗАЙТУУ МАКСАТЫНДА ИЗДӨӨ-ЧАЛГЫНДОО СКВАЖИНАЛАР РЕПРЕССИЯ КАТМАРДА КОНТРОЛДОО ЖАНА БАШКАРУУ
 3. CONTROL AND ADMINISTRATION OF REPRESSION OF THE PLAST IN THE PROCESS OF DRILLING PROJECTED SEARCHING AND EXPLORATION WELLS ON THE SQUARE OF MAHRAM TO DECREASE GEORISK AND TECHNOLOGICAL EXPOSURE
Аннотация
 1. Бурение репрессией, то есть подавлением, отно¬сится к традиционному методу, при котором внутреннее давление в коллекторе превышает пластовое гидроста-тическое давление. Данный подход позволяет построить скважину требуемой длины и конфигурации. Вскрытие пласта про¬ис¬ходит за счет циркуляции бурового раствора средней плотности. Сложности могут возникнуть при бурении в определенных видах пород. На месторождении Махрам с начала поис¬ковых работ по настоящее время пробурено шестнадцать 16 скважин. Приведены пара-метры промывочных жид¬костей для проектируемых поиско¬вых скважин на пло¬щади Махрам. Глубоким буре-нием и сейсмическими работами получены данные, кото-рые изменили прежние представления о глубинном строе-нии месторождения, что в свою очередь привело к переориентации проводимых нами поисковых работ.
 2. Репрессия менен бургулоодо, башкача айтканда, бөгөт коюу, салттуу ыкмасы турган ички басым жый-ноо¬чу ашты гидростатикалык басым сактагычын колдо-нулат. Бул ыкма бир каалаган узундугу жана тарам бир кудукту курууга мүмкүнчүлүк берет. Катмар ачыш орто жыштыгы ылай айланууда болуп саналат. Айрым тукум-дары бургулоо учурунда кыйынчылыктар пайда болушу мүмкүн. Талаа Махрамы кенде жылдан бери чалгындоо иштерин башынан бургуланган 16 кудук. Параметрлери бур¬гулоо болжолдонгон геологиялык кудуктар Махрам аянтында. Терең бургулоо жана сейсмикалык иш кезегин¬де чалгындоо бир багытын алып талаадагы терең түзү¬лүшү, мурдагы таанымын түп тамырынан өзгөрткөн маалыматтарды ала алышат, бул кен чыккан терең түзүмүнүн өзгөргөндүгүнө мурунку түшүнүү, бул өз кезе-гинде, геологиялык чалгындоо иштерин багытын кайра алып келди.
 3. Drilling repression, i.e. suppression refers to the traditional method in which the internal pressure in the reservoir exceeds the hydrostatic reservoir. This approach allows building a well of the required length and configuration. The reservoir is opened due to the circulation of medium density drilling mud. From the beginning of the prospecting works to the present, 16 wells have been drilled at the Makhram field. The parameters of drilling fluids for projected exploratory wells in the Mahram area are given. Deep drilling and seismic data obtained data that changed the previous understanding of the deep structure of the field, which in turn led to the reorientation of prospecting.
Негизги сөздөр
 1. репрессия, подавление, бурение, геориск, трещины, скважина, грунт, месторождение, нефть, газ, промывочная жидкость.
 2. репрессияларды, бөгөт коюу, бургу¬лоо, геокоргоочу курулуштар, жаракалар, тешик, жер, талаа, мунай жана газ, кир жуугуч суюктук.
 3. repression, suppression, drilling, georisk, cracks, well, soil, field, oil and gas, washing liquid.
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. Валиев Шариф Файзуллоевич, Таджикский национальный университет, г.Душанбе, Республика Таджикистан, Геологический факультет, доктор геолого-минералогических наук, и.о. профессора. Саидрахмонзода Саиджон Саидбурхон, Открытое Акционерное Общество «Нафту газ», г.Душанбе, Республика Таджикистан.
 2. Валиев Шариф Файзуллоевич, Тажик улуттук универ-ситети, Душанбе шаары, Тажикстан Республикасы, Геология факультети, геология жана минералогия илимдеринин доктору, профессор. Саидрахмонзода Саиджон Саидбурхон, Ачык Акцио-нердик коом «Нафту газ», Душанбе шаары, Тажикстан Республикасы.
 3. Sharif Valiev, Tajik National University, Dushanbe, Republic of Tajikistan, faculty of Geology, doctor of geological and mineralogical sciences, acting professor. Saidjon Saidrakhmonzoda, Open joint Stock Company «Naftu GAZ», Dushanbe, Republic of Tajikistan.
Pdf версиясы
DOI
 • 10.26104/NNTIK.2019.45.557
 • Цитаталоо
 • Саидрахмонзода С.С., Валиев Ш.Ф. КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ РЕПРЕССИЕЙ НА ПЛАСТ В ПРОЦЕССЕ БУРЕНИЯ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ПОИСКОВО-РАЗВЕДОЧНЫХ СКВАЖИН НА ПЛОЩАДИ МАХРАМ С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ ГЕОРИСКОВ И ТЕХНОГЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2019. №. 4. C. 153-157