Жаңы саны

2019, №: 11

Кененирээк

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Леонтьева Т. В.
 2. Леонтьева Т. В.
 3. T.V. Leontуeva
Макаланын аты
 1. КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ВОСТОЧНОГО ОРЕНБУРЖЬЯ
 2. ЧЫГЫШ ОРЕНБУРГ АЙЛАНАСЫНЫН СУУ РЕСУРСТАРЫНЫН КАЛЫПТАНУУСУНУН КЛИМАТТЫК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮҮ
 3. CLIMATIC FEATURES OF THE WATER RESOURCES OF EASTERN ORENBURZHYA
Аннотация
 1. Полуаридный климат и дефицит водных ресурсов на территории Восточного Оренбуржья препятствуют дальнейшему социально-экономическому развитию регио-на. В работе осуществлен бассейновый подход к водному стоку. Выполнен анализ климатических особенностей территории с учетом физико-географических условий и геологического строения, определяющих характер распре-деления водного стока. Выявлена неравномерность осад-ков в течение года и в многолетнем режиме. Сделаны вы-воды о необходимости внедрения новых современных тех-нологий по магазинированию и восполнению запасов под-земных вод, с учетом климатических и палеогидрогеологи-ческих условий региона. В первую очередь рекомендуется разрабатывать и использовать методы и технологии магазинирования подземных вод и восполнения их эксплуа-тационных запасов на действующих и проектируемых водозаборах.
 2. Чыгыш Оренбрг аймагында жарым чөлдүү климат жана суу ресурстарынын тартыштыгы региондун мындан аркы социалдык-экономикалык өнүгүүсүнө тоско-олдук кылууда. Жумушта ишке ашырылып жаткан ай-макта бассейндик ыкма суу тартыштыкка жана баалоо-го мамиле жүргүзүлдү. Жыл бою жана узак мөөнөттүү иш-жылы жаан-чачын боюнча кыйла бирдей эмес болду. Жаңы технологияларды киргизүү зарылдыгы жөнүндө корутундусу магазинирование технология менен жана жер астындагы суулардын запастарын толуктоо, кли-маттык жана палеогидрогеологиялык эске алуу менен аймактагы шарттары. Жаңы ыкма калкты ичүүчү таза суу менен камсыз кылууга мүмкүнчүлүк берет. Биринчи кезекте ал сунуш кылынат өнүктүрүү жана жаңы ыкма-ларды жана технологияларды пайдалануу жер астындагы суулардын магазинирование менен орун алган жана божо-молдонгон суу тосмолорунун алардын ыкчам запасын толтуруу.
 3. Semi-arid climate and water scarcity in the Eastern Oren-burg Region hinder further socio-economic development of the region. The work carried out a basin approach to water flow. The analysis of climatic features of the territory taking into account physical and geographical conditions and the geological structure defining character of distribution of a water drain is executed. The unevenness of precipitation during the year and in the long-term regime was revealed. Conclusions about the need to introduce new modern technologies for the storage and replenishment of groundwater resources, taking into account climatic and paleo hydrogeological conditions of the region. First of all, it is recommended to develop and use methods and technologies of groundwater storage and replenishment of their operational reserves at existing and planned water intakes.
Негизги сөздөр
 1. вода, ресурсы, полуаридный, климат, реки, водозаборы, аккумуляция, паводок, сток
 2. суу, ресурс, жарым кургак, климат, дарыя, толтоочу топтолуш, суу ташкындары, жер бетиндеги, агым.
 3. water, resources, semi-arid, climate, rivers, water intakes, ac-cumulation, flood, runoff
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. Леонтьева Татьяна Васильевна, Оренбургский госу-дарственный университет, г.Оренбург, Российская Федерация, кафедра Геологии, геодезии и кадастра, старший преподаватель.
 2. Леонтьева Татьяна Васильевна, Оренбург мамлекеттик, университети, Оренбург шаары, Геология, геодезия жана кадастр кафедрасы, ага окутуучу.
 3. Tatyana Leontyeva, Orenburg State University, Orenburg, Russian Federation, Department of Geology, geodesy, and cadaster, a senior lecturer.
Pdf версиясы
DOI
 • 10.26104/NNTIK.2019.45.557
 • Цитаталоо
 • Леонтьева Т. В. КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ВОСТОЧНОГО ОРЕНБУРЖЬЯ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2019. №. 4. C. 244-247