Жаңы саны

2019, №: 11

Кененирээк

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Куделина И.В.
 2. Куделина И.В.
 3. I.V. Kudelina
Макаланын аты
 1. О ВОДОСНАБЖЕНИИ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ НА ПРИМЕРЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ
 2. ОРЕНБУРГ ШААРДЫК АГЛОМЕРАЦИЯНЫН МИСАЛЫНДА УРБАНИЗАЦИЯЛЫК АЙМАКТАРДЫ СУУ МЕНЕН КАМСЫЗ КЫЛУУ ЖӨНҮНДӨ
 3. ON THE WATER SUPPLY OF THE URBANIZED TERRITORIES ON THE EXAMPLE OF ORENBURG CITY AGGLOMERATION
Аннотация
 1. В Оренбугской городской агломерации протекают процессы загрязнения, истощения водных ресурсов и тех-ногенная метаморфизация их химического состава. Сде-лан вывод о том, дефицит водных ресурсов в Оренбургской агломерации преодолим за счет восполнения запасов под-земных вод путем аккумуляции части паводкового стока. Результаты моделирования свидетельствуют о том, что дефицит водных ресурсов в Оренбургской агломерации преодолим за счет восполнения запасов подземных вод путем аккумуляции части паводкового стока. Возможно хозяйственно-питьевое обеспечение Оренбургской город-ской агломерации на перспективу осуществить за счет интенсификации работы существующих водозаборов. роста техногенной нагрузки на водоемы и окружающую среду.
 2. Оренбург шаардык конушундагы агымы булганышы жараяндардын суу ресурстарынын азайышына ресурстар жана техногендик метаморфизацялык алардын химиялык курамы көрсңтүлгөн. Макалада иштелип чыккан илимий-усулдук программа баяндалат суу көйгөйлөрүн чечүүгө суу менен камсыз кылуу шаар аймагы Оренбург агломераци-ясы заманбап технологияларды колдонуу аркылуу суу ре-сурстарын толуктоо менен технология иштеп, аллювиал-дык суу тос¬молору. Бул үчүн, кырдаалды талдоо тууралуу суу алуучу курулуштардын, жер үстүндөгү жана жер астындагы суулардын курамы изилденүүчү, аллювиалдык суу дарыядагы суу менен байланышы аныкталган. Атка-рылган жы¬йын¬тыктоо суу ресурстарынын жетишсиз¬диги Орен¬бург шаарчанын четтелген, улам жер астын¬дагы суулар¬дын толуктоо үчүн топтоо менен сел агым¬дарынын бир бөлүгүн колдонот. Мүмкүн ички суу менен камсыздоо, Оренбург шаардык агломерацияны келечекте улам азыркы ыкчамдатуу үчүн жүзөгө ашырууга зарыл.
 3. In the Orenburg city agglomeration processes of pollution, depletion of water resources and technogenic metamorphization of their chemical composition proceed. A methodical approach to hydro-geological research of water-deficient urbanized territory has been developed, which allowed minimizing the process-es of depletion and pollution of groundwater using the territory typing schemes, methods of replenishing drinking-water re-serves due to partial accumulation of flood flow and the use of barrier technologies. It is concluded that the shortage of water resources in the Orenburg agglomeration can be overcome by replenishing groundwater reserves by accumulating part of the flood runoff. Balkim, Ichki Suumenmen Kamsyz Kyluu Orenburg Bor-borduk Aimak Kelechekte Ulam Suu Bashattaryryn Uskchamda-tuu үchүn Zhүzөgө Ashyruuga
Негизги сөздөр
 1. подземные воды, источники загрязнения, техногенная метаморфизация, гидрогеологические исследования, вос-полнение запасов.
 2. жер астындагы суулар кирдөө, булактары, техногендик тектер, гидрогеологиялык изилдөө, камдык топтоо.
 3. groundwater, sources of pollution, man-made metamorphisize, hydro-geological studies, reserves replacement.
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. Куделина Инна Витальевна, Оренбургский государ-ственный университет, г.Оренбург, Российская Федера-ция, старший преподаватель.
 2. Куделина Инна Витальевна, Оренбург мамлекеттик университети, Оренбург шаары, Россия Федерациясы, ага окутуучу.
 3. Inna Kudelina, Orenburg state University, Orenburg, Rus-sian Federation, senior lecturer.
Pdf версиясы
DOI
 • 10.26104/NNTIK.2019.45.557
 • Цитаталоо
 • Куделина И.В. О ВОДОСНАБЖЕНИИ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ НА ПРИМЕРЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2019. №. 4. C. 227-229