Жаңы саны

2019, №: 11

Кененирээк

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Мязина Н.Г.
 2. Мязина Н.Г.
 3. N.G. Myazina
Макаланын аты
 1. ЧЕТВЕРТИЧНЫЙ ГАЛОГЕНЕЗ И УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД РАПЫ И ГРЯЗИ ПРИКАСПИЙСКОЙ ВПАДИНЫ
 2. КАСПИЙДИН ЖАНЫНДАГЫ ОЙДУҢДАРДЫН БАТКАКТАРЫ МЕНЕН РАПЫНЫН МИНЕРАЛДЫК СУУЛАРЫНЫН КАЛЫПТАНУУ ШАРТТАРЫ ЖАНА АНТРОПОГЕН ГАЛОГЕНЕЗИ
 3. QUATERNARY HALOGENESIS AND CONDITIONS OF FORMATION OF MINERAL WATERS, CLEAN AND MILK OF THE CASPIAN SPECIALIST
Аннотация
 1. Cовременное соленакопление по масштабу резко от-личается от формирования древних соленосных толщ. Галогенный седиментогенез сдвинут в геологической ис-тории Земли от кембрийского времени до современной эпохи. Галогенез проявляется в тектоническом плане раз-мещения зон соле-накопления с докембрийских и эпигер-цинских платформ и переместился в область альпийского складкообразования. При альпийском галогенезе обшир-ные, глубокие бассейны морского генезиса сменились не-боль¬шими преимущественно континентальными водое-мами. В рельефе впадины они занимают пониженные участки, приурочены к соляно-купольным структурам. Их солерод¬ный режим поддерживается в основном за счет пермских соленосных образований, претерпевших в мезо-зойско-кай¬нозойское время перестройку структурных условий зале¬гания. Рапа озер содержит большое количе-ство магния и биологически активных веществ брома и ортоборной кисло¬ты и представлены в основном хлорид-ными рассо¬лами Cl-Mg и Cl-Ca типов IIIа, IIIб, происхож-дение кото¬рых связано с современными процессами гало-генеза. Целеб¬ные свойства воды рапы, сульфидной грязи и родников озера Индер известны с давних времён и исполь-зуются населением для оздоровления.
 2. Азыркы туз топтоо масштабдуу салыштыруу байыркы туз-камтыган катмардардан такыр башкача тарабынан түзүлгөн. Галогенез (туздун пайда болушуу) бул тектоникалык жайгаштыруу зоналар туз-топтоо көрсөтүлгөн. Галогендүү чөкмөлөрдүн башталыш чыгып кеткен жердин геологиялык тарыхында кембрий доордон азыркы заманга чейин. Галогенез ал туз топтоо текто-никалык жайгаштыруу зоналарында көрсөтүлөт. Гало-гендик седиментогенез жер геология тарыхында кембрий убагындан азыркы доору жылдырылган. Галогенез туз топтолуу зоналарда тектникалык пландаштыруу боюнча докембрийден жана эпигерциндик платформалардан аль-пийдик бүктөмдөр пайда болуп аймактарга которулган. Альпийдик галогенезде кең көп терең көлмөлөр деңиз суу генезиси артыкчылыктуу чакан континенттик көлчүк-төргө алмаштырылат. Рельефте депрессия аз-калп ай-мактарды элейт, туз-чатырдуу структуралга чектелген. Алардын туз тууйгузган режими негизинен пермдик туз түзүлүштөрдү колдоойт малыктарын мезозой-кайнозой убагында жөнгө салуу структуралык пайда болгон шарт-тары. Көлдөр рапасы бул магний ири көлөмдөгү жана биологиялык активдүү заттарды камтыйт бром жана ортоборлук кислотасы жана белектер негизинен хлориди эритмелери Cl-Mg жана Cl-Ca түрү IIIa IIIb жаралган заманбап жараяндар галогенез менен байланышта болот. Айыктуручуу рапа суунун касиеттери булактар нуунун баткак чейин көл Индердин жанында байыркы мезгилдер-ден бери эле белгилүү жана калыбына келтирилген адам-дар тарабынан колдонулат.
 3. The scale of modern salt accumulation differs sharply from the formation of ancient salt-bearing strata. The shift of halogen sediment genesis in the geological history of the Earth from the Cambrian time to the modern era is manifested as in the tectonic plan for the placement of salt accumulation zones from the Precambrian and piercing platforms. Vast, deep basins of marine Genesis were replaced by small, predominant-ly continental reservoirs. In the relief of the depression, they occupy low areas, confined to the salt dome structures. Their salt-bearing regime is maintained mainly due to the Permian saline formations that underwent a restructuring of the structural conditions of occurrence in the Mesozoic-Cenozoic time. Rapa lakes contain a large amount of magnesium and biologically active substances of bromine and orthoboric acid. They are represented mainly by chloride brines Cl-Mg and Cl-Ca types IIIA, IIIB, the origin of which is associated with modern pro-cesses of phylogenesis. The healing properties of water (brine), sulfide mud and springs of lake Inder have been known for a long time and are used by the population for healing.
Негизги сөздөр
 1. четвертичный галогенез, Прикас¬пийская мега-впадина, бальнеологическая провинция мине¬раль¬ных вод, рапа, гря-зи, хлоридные рассолы, типизация, гидроминеральное сы-рье.
 2. антропоген галогенези, түз келип чыгышы, Каспий мега-бассейндер, балнеологиялык, минерал¬дык суу провинциясы, суулар, рапа, ылай, хлорид туздуу эритмелери, терүү, гид-роминералдык чийки заттар.
 3. quaternary halogenesis, Caspian megadepression, Spa prov-ince of mineral waters, brine, mud, chloride brines, typing, hydromineral raw materials.
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. Мязина Наталья Григорьевна, Оренбургский государ-ственный университет, г.Оренбург, Российская Феде-рация, Геологический музей, кафедра Геологии, кан-дидат геолого-минералогических наук, доцент, стар-ший научный сотрудник.
 2. Мязина Наталья Григорьевна, Оренбург мамлекеттик университети, Оренбург шаары, Россия Федерациясы, Геология музейи, Геология кафедрасы, геология жана минералогия илимдеринин кандидаты, улук илимий кызматкер.
 3. Natalya Myazina, Orenburg state University, Orenburg, Russian Federation, Geological Museum, Department of Geology, candidate of geological and mineralogical Sciences, associate Professor, senior researcher.
Pdf версиясы
DOI
 • 10.26104/NNTIK.2019.45.557
 • Цитаталоо
 • Мязина Н.Г. ЧЕТВЕРТИЧНЫЙ ГАЛОГЕНЕЗ И УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД РАПЫ И ГРЯЗИ ПРИКАСПИЙСКОЙ ВПАДИНЫ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2019. №. 4. C. 146-148