Жаңы саны

2019, №: 11

Кененирээк

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Омошев Н.Д., Туркбаев П.Б., Бекбосунов Р.Р.
 2. Омошев Н.Д., Туркбаев П.Б., Бекбосунов Р.Р.
 3. N.D. Omoshev, P.B. Turkbaev, R.R. Bekbosunov
Макаланын аты
 1. О ГЕОРИСКАХ ВОДНОГО ГЕНЕЗИСА НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КАРА-КЕЧЕ КАВАКСКОГО УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА КЫРГЫЗСТАНА
 2. КЫРГЫЗСТАНДЫН КАРА-КЕЧЕ КАВАК КӨМҮР КЕН БАССЕЙНИНДЕГИ СУУ ГЕОКОРКУНУЧ ТОБОКЕЛДЕР ГЕНЕЗИСИ ТУУРАЛУУ
 3. ABOUT GEORISKS OF WATER GENESIS AT THE DEPOSIT OF KARA-KECHE OF THE KAVAK COAL BASIN OF KYRGYZSAN
Аннотация
 1. Геориски для угольного месторождения Кара-Кече связаны с воздействием сейсмичности, лавинной и селевой опасности и воздействия вечной мерзлоты. Основными водными артериями на площади месторождения являют-ся реки Кара-Кече, Боз-Айгыр, берущие свое начало с се-верных склонов хребта Молдотау. Питание рек осуществ-ляется за счет атмосферных осадков и дренирования под-земных вод и зависит от времени года. Наиболее полно-водны реки во время снеготаяния с начала июня по конец июля месяца, а также после выпадения обильных атмо-сферных осадков в виде дождя и снега. В результате ано-мальных выпадений атмосферных осадков в многоводные годы и/или месяцы благоприятных для возникновения ге-орисков водно-го генезиса, приводящего к затоплениям забоя водой, необходимо принять меры по отводу воды от периметра карьера и приступить к аварийной откачке воды.
 2. Макалада Кара-Кече көмүр кенине мунөздүү жер-титирөө, сел, көчкүлөр жана мөнгүлөрдүн таасиринин негизинде пайда болгон геотобокелдиктер көрсөтүлгөн. Кендин аянты аркылуу Молдотау тоо кыркаларынын түндүк тарабынан агып түшкөн Кара-Кече жана Боз-Айгыр дарыялары өтөт. Дарыялардагы суунун көлөму жаан-чачындарга, жер алдындагы суулардын кошул¬га-нына жана жыл мезгилдерине жараша өзгөрүп турат. Суунун көп болгон мезгили карлар катуу эриген июнь-июль айларына, ошондой эле кар жана жаан-чачындар жааган учурларга туура келет. Натыйжада, суу сел өлтүрүлү-шүнө алып, геокоргоочу курулуштар суу Башталыш пайда үчүн суу жыл жана / же айда жамгыр атмосфердагы анормалдуу Салымды жагымдуу, ал райондор метр көргө сууну буруу жана суу тез арада алуу боюнча чараларды кабыл алуу зарыл.
 3. Georisks for coal deposits is associated with the effects of seismicity, avalanche and mudflow hazards and the effects of permafrost. The main water arteries on the deposit area are the Kara-Keche and Boz-Aigyr rivers, originating from the northern slopes of the Moldotau ridge. The rivers are fed by precipitation and drainage of groundwater and depend on the time of year. The rivers are most affluent during snowmelt from the beginning of June to the end of July, and also after heavy precipitation in the form of rain and snow. As a result of anomalous atmospheric precipitation in high-water years and/or months favorable for the occurrence of geo risks of water genesis, leading to flooding of the face of the water, it is necessary to take measures to divert water from the perimeter of the pit and proceed to emergency pumping of water.
Негизги сөздөр
 1. уголь, Кара-Кече, месторождение, водотлив, запасы, за-топления, геориски, атмосферные осадки, реки.
 2. көмүр, Кара-Кече, көмүр кени, сууну агызып чыгаруу, көмүрдүн көлөмү, суу каптоо, геотобо¬келдикдер, кар жана жаан-чачындар, дарыялар.
 3. coal, Kara-Keche, field, water, reserves, flooding, georisks, precipitation, rivers.
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. Омошев Нурлан Дуйшонович, Институт горного дела и горных технологий имени академика У.Асаналиева, г.Бишкек, Кыргызская Республика, Геологоразведоч-ный факультет, аспирант. Туркбаев Пазылбек Борубаевич, Институт горного дела и горных технологий имени академика У.Асаналиева, г.Бишкек, Кыргызская Республика, Геологоразведоч-ный факультет, кандидат геолого-минералогических наук, доцент. Бекбосунов Расул, Институт горного дела и горных технологий имени академика У.Асаналиева, Геолого-разведочный факультет, старший преподаватель.
 2. Омошев Нурлан Дуйшонович, Академик Ү.Асаналиев атындагы тоо-кен иши жана тоо-кен технологиялар Институту, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, аспирант. Туркбаев Пазылбек Борубаевич, Академик Ү.Асаналиев атындагы тоо-кен иши жана тоо-кен технологиялар Институту, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, геология жана минералогия илимдерин кандидаты, доцент. Бекбосунов Расул, Академик Ү.Асаналиев атындагы тоо-кен иши жана тоо-кен технологиялар Институту, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, ага окутуучу
 3. Nurlan Omoshev, Institute of mining and mining technologies by name of academician U.Asanalieva, Bishkek, Kyrgyz Republic, faculty of Exploration, a post-graduate student. Pazylbek Turkbaev, Institute of mining and mining technologies named after academician U. Asanaliev, Bishkek, Kyrgyz Republic, geological Prospecting faculty, candidate of geological and mineralogical sciences, associate professor. Rasul Bekbosunov, Institute of mining and mining technologies by name of academician U.Asanalieva, faculty of geological Exploration, a senior lecturer.
Pdf версиясы
DOI
 • 10.26104/NNTIK.2019.45.557
 • Цитаталоо
 • Омошев Н.Д., Туркбаев П.Б., Бекбосунов Р.Р. О ГЕОРИСКАХ ВОДНОГО ГЕНЕЗИСА НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КАРА-КЕЧЕ КАВАКСКОГО УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА КЫРГЫЗСТАНА. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2019. №. 4. C. 149-152