Жаңы саны

2019, №: 11

Кененирээк

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Аламанов С.К., Ли Яоминг, Абдыжапар уулу С., Сатаров С.С.
 2. Аламанов С.К., Ли Яоминг, Абдыжапар уулу С., Сатаров С.С.
 3. S.K. Alamanov, Li Yaoming, Abdyzhapar uulu S., S.S. Satarov
Макаланын аты
 1. ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ВОД РЕК ИССЫК-КУЛЬСКОЙ КОТЛОВИНЫ
 2. ЫСЫК-КӨЛ ӨРӨӨНҮНҮН ДАРЫЯ СУУЛАРЫНЫН САПАТЫН ИЗИЛДӨӨ
 3. RESEARCH QUALITY OF WATER OF THE RIVERS OF ISSYK-KUL VALLEY
Аннотация
 1. Приведены результаты анализа лаборатории Синьц-зя¬ского Института экологии и географии Китайской Академии науки лаборатории НИЦЭОС ЦА (Бишкек) о содержании основных ионов, тяжелых металлов, азота, нефте¬продуктов, коли бактерий в пробах воды Иссык-Кульской котловины - основной санаторно-курортной зоны Кыргызской Республики. Отмечается, что концен-трация в водах рек котловины основных ионов находится в допустимых пределах по ПДК и повышенное содержание отдельных тяжелых металлов во всех пробах в соответ-ствии с Законом Кыргызской Республики «Технический регламент «О безопасности питьевой воды»» в редакции от 28 апреля 2017 г. Повышенное содержание отдельных металлов ухудшает питьевое качество воды, провоцируя ерьёзные нарушения в деятельности организма. Резуль-таты анализа химического состава вод на реках Иссык-Кульской котловины показывают, что для привлечения их к питьевому и хозяйственно-бытовому использованию необходимо, в первую очередь, обезвредить их от тяже-лых металлов. Рекомендуется продолжение системного мониторинга качества вод реке Иссык-Кульской котлови-ны с определением тяжелых металлов.
 2. Борбордук Азиянын экология жана айлана-чөйрөнү изилдөө борборунун (Бишкек) жана Кытай илимдер академиясынын СУАРдагы экология жана география институтунун НИЦЭОС ЦА (Бишкек) лабораторияла-рынын анализдеринин натый¬жалары - оор металлдардын, негизги иондордун, азот, мунайзаттын, колибактерияла-рынын Кыргыз Республикасынын негизги санаторий зона-сы болгон, Ысык-Көл өрөөнүндөгү дарыялардын суу үлгү-лө¬рүндөгү саны келтирилди. Негизги иондордун котлови-нанын дарыяларындагы концентрациясы жол берилген чектерде турат, бардык пробаларда айрым оор металл-дар¬дын өтө жол берилүүчү концентрациясы жана жогор-ку мазмуну боюнча Кыргыз Республикасынын Мыйза-мына ылайык 2017-жылдын 28-апрелиндеги "Техникалык регламент" жана "Ичүүчү суунун коопсуздугу жөнүндө" редакциясында 28-апрель 2017-ж. редакциясында мыйа-мына ылайык экендиги белгиленди. Айрым металлдардын көбөйүшү ичүүчү уунун сапатын начарлатууда, организм-дин ишинде олуттуу бузулууларды жаратууда жана адамдын денсоолугуна залал келтириши мүмкүн. Оор ме-таллдардын санын аныктоону Ысык-Көл өрөөнүндөгү агын сууларында системалуу негизде улантуу сунуш-талат.
 3. The water samples of the Issyk-Kul Basin, which the main sanatorium and resort zone of the Kyrgyz Republic, were ana-lyzed the content of the heavy metals, main ions, nitrogen, oil products, and bacteria. According to the results, the concentration in the waters of the basin’s rivers, the main ions were with-in the permissible limits norm for MPC but the content of individual heavy metals increased in all samples comprehensively the Law of the Kyrgyz Republic "Technical Regulations on the Safety of Drinking Water" April 28, 2017. The increased content of individual metals impairs the drinking quality of water, causing serious disturbances in the activity of the organism. The results of the analysis of the chemical composition of waters on the rivers of the Issyk-Kul basin show that in order to attract them to drinking and household use, it is necessary, first of all, to neutralize them from heavy metals. It is recommended to continue the systematic monitoring of the water quality of the Issyk-Kul hollow with the definition of heavy metals.
Негизги сөздөр
 1. Иссык-Кульская котловина, качество речных вод, основ-ные ионы, тяжелые металлы, нефтипродукты, бактери,экология.
 2. Ысык-Көл өрөөнү, дарыя суула¬рынын сапаты, негизги иондор, оор металлдар, нефти өнүмдөрү, бактериялар, экология.
 3. Issyk-Kul Basin, quality of rivers water, basic ions, heavy met-als, oil products, bacteria, ecology.
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. Аламанов Саламат Кулембекович, Национальная академия наук Кыргызской Республики, г.Бишкек, Кыргызская Республика, Институт геологии им. академика М.М. Адышева, кандидат географических наук, профессор. Ли Яоминг, Научно-исследовательский центр экологии и окружающей среды Центральной Азии, г.Бишкек, Кыргызская Республика. Абдыжапар уулу Саламат, Национальная академия наук Кыргызской Республики, г.Бишкек Кыргызская Республика, Институт геологии им. академика М.М.Адышева PhD (физическая география). Сатаров Сагынбек Суранчиевич, Национальная академия наук Кыргызской Республики, г.Бишкек Кыргыз-ская Республика, Институт геологии им. академика М.М. Адышева, магистр наук, младший научный сотрудник.
 2. Аламанов Саламат Кулембекович, Кыргыз Республика-сынын Улуттук илимдер академиясы, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, академик М.М. Адышев атындагы Геология институту, география илимдеринин кандитаты, профессор. Ли Яоминг, Борбордук Азиядагы экология жана айлана-чөйрө боюнча илимий-изилдөө борбору, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы. Абдыжапар уулу Саламат, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, академик M.M. Адышев атындагы Гео-логия институту, PhD (физикалык география). Сатаров Сагынбек Суранчиевич, Кыргыз Республикасы-нын Улуттук илимдер академиясы, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, академик М.М. Адышев атын-дагы Геология институту, кенже илимий кызматкер.
 3. Salamat Alamanov, national Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic, Bishkek, Kyrgyz Republic, Institute of Geology by name of academician M.M.Adyshev, candidate of geographical sciences, professor. Lee Yaoming, Research center for ecology and environment of Central Asia, Bishkek, Kyrgyz Republic. Abdyzhapar uulu Salamat, National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic, Bishkek, the Kyrgyz Re-public, Institute of Geology by name of academician M.M.Adyshev, Ph.D. (physical geography). Sagynbek Satarov, national Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic, Bishkek, the Kyrgyz Republic, Institute of Geology by name of academician M.M.Adyshev, junior researcher.
Pdf версиясы
DOI
 • 10.26104/NNTIK.2019.45.557
 • Цитаталоо
 • Аламанов С.К., Ли Яоминг, Абдыжапар уулу С., Сатаров С.С. ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ВОД РЕК ИССЫК-КУЛЬСКОЙ КОТЛОВИНЫ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2019. №. 4. C. 20-22