Жаңы саны

2019, №: 11

Кененирээк

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Саидов М.С., Тузова Т.В., Саидов С.М.
 2. Саидов М.С., Тузова Т.В., Саидов С.М.
 3. M.S. Saidov, T.V. Tuzova, S.M. Saidov
Макаланын аты
 1. ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА КАК ФАКТОР УЩЕРБОВ ЗА СЧЕТ ИЗБЫТОЧНОЙ ВОДЫ ВО ВРЕМЯ ПАВОДКОВ (На примере трансграничной реки Пяндж)
 2. ТОПОН СУУ УЧУРУНДА АШЫКЧА СУУНУН ЭСЕБИНЕН ФАКТОР КАТАРЫ ЗЫЯН ЖАГДАЙЛАРЫНАН КЛИМАТТЫН ӨЗГӨРҮШҮ (Чекаралык Пяндж дарыя мисалында)
 3. CLIMATE CHANGE AS A FACTOR OF DAMAGES DUE TO WATER EXCESS DURING FLOODS (The example of the transboundary river Pyanj)
Аннотация
 1. В данной работе рассматриваются результаты и выводы о миграции русла р. Пяндж на участке Фархор-Чубекской низменности (Нижний Пяндж) методом дина-мического картографирования с применением космиче-ских снимков. Динамическое картографирование природ-ной среды - это отображение динамического развития одних и тех же явлений, но для разных отрезков времени. Работа была проведена в четырех направлениях: 1) выяв-ление причин наводнений на участке Фархор-Чубекской низменности; 2) разновременное картирование русла р. Пяндж на участке Нижнего Пянджа; 3) уточнение гене-зиса формирования стока трансграничной р. Пяндж в зоне основного формирования (Памир) уран-изотопным методом; 4) предложение рекомендаций для уменьшения угрозы наводнений. Необходимо обеспечение инженерно-техни¬ческих мер для того, чтобы зафиксировать речные русла с обеих сторон Таджикистана и Афганистана, по-скольку улучшение с одной стороны способствует ухудше-нию другой стороны реки.
 2. Бул иште, Пянж дарыя Фархор-Чубек түздүгүндө (Ылдыйкы Пяндж) суу-төшөк көчүү жөнүндө жыйын-тыктар жана тыянактар, динамикалык ыкма спутник-тен тартылган сүрөттөрүн пайдалануу картасын түзү-лүшү каралат. Табигый чөйрөнүн динамикалык картасын түзүшү - бул ошол эле кубулуштардын динамикалык өнүгүүсү көрсөтүлгөн, бирок убакыттын ар кандай узун-дук учун. Иш өткөрүлдү төрт багыттар боюнча: 1) Фар-хор - Чубек түздүктөр аймагында сел себептерин аныктоо; 2) төмөнкү Пянж дарыяга ар убаытка карта-сын түзүү; 3) уран изотоп ыкмасы аркалуу башталыш куюлуусунун түзүү, чек ара Пяндж дарыя зонасында не-гизги аймакта пайда болушу (Памир); 4) сунуш кенештер топон суу сел коркунучун азайтуу. Инженердик-техни-калык иш-чараларды камсыз кылуу үчүн эки тараптан Тажикстан жана Ооганстандан дарыядагы суу-төшөтер бекитүү нугундагы чечүү үчүн керек, бир катары жагы-нан бери жакшыртуу, дарыянын аркы өйүзүндө начар-лашына өбөлгө түзөт.
 3. This paper discusses the results and conclusions on the migration of the Pyanj riverbed in the area of the Farkhor-Chubek lowland (Lower Pyanj) by dynamic mapping and satellite images application. Dynamic mapping of the natural environment is a reflection of the dynamic development of the same phenomena, but for different periods of time. The work was carried out in four directions: 1) identification of the causes of flooding in the Farkhor-Chubek lowlands area; 2) multi-temporal mapping of the river Pyanj in the portion of the Low Pyanj; 3) clarification of the Genesis of the formation of the flow of transboundary Pyanj river in the area of primary formation (Pamir) of uranium-isotopic method; 4) offer recommendations of the flood hazard mitigation. It is necessary to provide engineering measures in order to fix the river beds on both sides of Tajikistan and Afghanistan since improvement, on the one hand, contributes to the deterioration of the other side of the river.
Негизги сөздөр
 1. река, наводнение, риск, снег, вода, дамба, безопасность, конус выноса, наносы, изотоп урана, концентрация.
 2. дарыя, суу ташкыны, тобокелдик, кар, суу, дамба, ко-опсуздук, алып салуу конусу, тунма, уран изотопы, топто-луу.
 3. river, flood, risk, snow, water, dam, safety, removal cone, sedi-ment, uranium isotope, concentration.
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. Саидов Мирзо Сибгатуллович, Научно-исследователь-ский центр Государственного комитета по земельно-му управлению и геодезии Республики Таджикистан, г.Душанбе, Республика Таджикистан, доктор геолого-минералогических наук, профессор. Тузова Тамара Васильевна, Национальная академия наук Кыргызской Республики, г.Бишкек, Кыргызская Республика, Институт водных проблем и гидроэнер-гетики, кандидат физико-математических наук, глав-ный научный сотрудник. Саидов Сухбатулло Мирзоевич, Таджикский нацио-нальный университет, г.Душанбе, Республика Таджи-кистан, преподаватель.
 2. Саидов Мирзо Сибгатуллович, Тажикстан Республика-сынын жер башкаруу жана геодезия боюнча Мамлекет-тик комитетинин илимий-изилдөө борбору, Душанбе шаары, Тажикстан Республикасы, геология жана мине-ралогия илимдеринин доктору, профессор. Тузова Тамара Васильевна, Кыргыз Республикасынын Улуттук академиясы, Бишкек шаары, Кыргыз Респуб-ликасы, Суу проблемалары жана гидроэнергетика инс-титуты, физика жана математика илимдеринин канди-даты, башкы илимий кызматкери. Саидов Сухбатулло Мирзоевич, Тажик улуттук универ-ситети, Душанбе шаары, Тажикстан Республикасы, окутуучу.
 3. Mirzo Saidov, Research center of the State Committee on land management and geodesy of the Republic of Tajikistan, Dushanbe, Republic of Tajikistan, Doctor of geological and mineralogical sciences, professor. Tamara Tuzova, National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic, Bishkek, Kyrgyz Republic, Institute of water problems and hydropower, candidate of physical and mathematical sciences, chief researcher. Sukhbatullo Saidov, Tajik National University, Dushanbe, Republic of Tajikistan, lecture.
Pdf версиясы
DOI
 • 10.26104/NNTIK.2019.45.557
 • Цитаталоо
 • Саидов М.С., Тузова Т.В., Саидов С.М. ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА КАК ФАКТОР УЩЕРБОВ ЗА СЧЕТ ИЗБЫТОЧНОЙ ВОДЫ ВО ВРЕМЯ ПАВОДКОВ (На примере трансграничной реки Пяндж). Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2019. №. 4. C. 56-60