Жаңы саны

2019, №: 11

Кененирээк

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Липкин В.И., Мавлянбеков Ш.У.
 2. Липкин В.И., Мавлянбеков Ш.У.
 3. V.I. Lipkin, Sh.U. Mavlyanbekov
Макаланын аты
 1. ПРИТОК ВОДЫ В ТОКТОГУЛЬСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ И РАСХОД ВОДЫ ЧЕРЕЗ ТОКТОГУЛЬСКУЮ ГЭС
 2. ТОКТОГУЛ СУУ САКТАГЫЧЫНА АГЫП КИРГЕН СУУНУН КӨЛӨМҮ ЖАНА ТОКТОГУЛ ГЭСИ АРКЫЛУУ СУУНУН ЧЫГЫМЫ
 3. INFLOW OF WATER IN ТОКТОGYL STORAGE POOL AND RATE-OF-FLOW THROUGH ТОКТОGYL HYDROELECTRIC POWER PLANT
Аннотация
 1. В статье представлены объемы и уровни воды Ток-тогульского водохранилища и выработка электроэнергии Токтогульской ГЭС за 40 лет. Определены расходы и мак-симальные объёмы воды Токтогульского вдхр за 20 лет с периодами 1, 3, 5 и 10 лет. Показан сток воды реки Нарын и рек Кыргызстана для прогнозируемых климатических изменений с 1970 до 2050 года. Объёмные притоки воды в Токтогульском водохранилище при увеличении наземной температуры воздуха на 2,0 0С к 2025 г. увеличатся на 170 млн. м3, к 2035 г. уменьшатся на 40 млн. м3, а к 2050 г. уменьшатся на 710 млн. м3 по сравнению с объёмным притоком 13251 млн. м3 в 2000 г.
 2. Макалада бүгүн Токтогул суу сактагычындагы суу-нун көлөмү жана деңгээлдери, о.э. 40 жыл ичиндеги Ток-тогул ГЭСинде иштелип чыккан кубат электр энергиясы берилген. Суунун мөөнөтү менен 20 жылдан бери 1, 3, 5 жана 10 жылдар ичинде чечкиндүү чыгымдар жана максималдуу суунун көлөмү Токтогул суу сактагычында аныкталган. Нарын дарыясындагы суунун агымын Кыргыз¬стандагы 1970-жылдан тартып 2050-жылга чейин дарыялар үчүн болжолдонгон климат өзгөр¬түүлөр көрсө¬төтүлгөн. Токтогул суу сактагычындагы суунун жер бетиндеги көлөмдүк агымы бүгүн 2,0 0С. тилекке каршы температурасын жогорулатуу менен 2025-ж. 170 млн. м3 көбөйөт, 2035-жылга карата 40 млн.3 кыскарат, жана 2050-жылы 710 млн. м3 төмөндөйт салыш¬тыр¬малуу агы¬мынын көлөмүнө 13,251 млрд. м3 2000-жылы жана 2035 г 40 млн. м3 2050 ж. төмөндөшү 710 млн. м3 салыштырмалуу көлөмү агымы 13,251 млрд. м3 2000-жылы кыскарган.
 3. In the article volumes and water of Toktogul of the storage pool and выработка of electric power of Toktogul levels are presented hydroelectric power plant for 40. Inflows, charges and maximal volumes of water of Toktogul of the storage pool are certain for 20 with a period one year, and by total periods three, five and ten years. The flow of water of the river Naryn and rivers of Kyrgyzstan is shown for the forecast climatic changes from 1970 - 2050 to. The volume inflow of water in the Toktogul reservoir with an increase in ground-level air temperature by 2.0 0C by 2025 will increase by 170 million m3, and by 2035 will decrease by 40 million m3, by 2050 will decrease by 710 million m3 compared with a volumetric inflow of 13251 million m3 in 2000. The volume inflows of water in the Toktogul reservoir with an increase in ground-level air temperature by 3.00 C by 2025 will increase by 190 million m3, and by 2035 will decrease by 250 million m3 by 2050 decrease by 1,400 million m3 compared with a volumetric inflow of 13251 million m3 taken in 2000.
Негизги сөздөр
 1. вода, водохранилище, река, приток, рас¬ход, объём, период, климат, температура, прогноз.
 2. суу, суу сактагыч, дарыя, агым, көлөмү, жыл аралыгы, климат, температура, алдын алуу божомол.
 3. water, storage pool, river, inflow, expense, volume, period, years, climate, temperature, prognosis.
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. Липкин Владимир Иванович, Национальная академия наук Кыргызской Республики, г.Бишкек, Кыргызская Республика, Институт водных проблем и гидроэнер-гетики, кандидат технических наук. Мавлянбеков Шавкатбек Урунбекович, Национальная академия наук Кыргызской Республики, г.Бишкек, Кыргызская Республика, Институт водных проблем и гидроэнергетики, старший научный сотрудник.
 2. Липкин Владимир Иванович, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, Суу проблемалары жана гидроэнерге-тика институту, техника илимдеринин кандидаты. Мавлянбеков Шавкатбек Урунбекович, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, Суу проблемалары жана гидроэнергетика институту, улук илимий кызматкер.
 3. Vladimir Lipkin, National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic, Bishkek, Kyrgyz Republic, Institute of water problems and hydropower, candidate of tech-nical Sciences. Shavkatbek Mavlyanbekov, National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic, Bishkek, Kyrgyz Republic, Institute of water problems and hydropower, senior re-searcher.
Pdf версиясы
DOI
 • 10.26104/NNTIK.2019.45.557
 • Цитаталоо
 • Липкин В.И., Мавлянбеков Ш.У. ПРИТОК ВОДЫ В ТОКТОГУЛЬСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ И РАСХОД ВОДЫ ЧЕРЕЗ ТОКТОГУЛЬСКУЮ ГЭС. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2019. №. 4. C. 264-268