Жаңы саны

2019, №: 11

Кененирээк

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Гаев А.Я.
 2. Гаев А.Я.
 3. A.Ya. Gaev
Макаланын аты
 1. НАУКИ О ГИДРОСФЕРЕ – ОДИН ИЗ ЛОКОМОТИВОВ ЭКОЛОГИЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
 2. ГИДРОСФЕРА ЖӨНҮНДӨГҮ ИЛИМДЕР – ЭКОЛОГИЯЛЫК ЭКОНОМИКАНЫН ЛОКОМОТИВДЕРИНИН БИРИ
 3. THE SCIENCE OF THE HYDROSPHERE – ONE OF THE LOCOMOTIVES ENVIRONMENTALLY FRIENDLY ECONOMIES
Аннотация
 1. Для социально-экономического развития необходимо повысить рациональность и экологичность использования недр. При техногенезе и в эндогенной обстановке система вода – порода – газ – живое вещество пока остается за пределами нашего знания. При переходе воды из надкри-тического в гравитационное состояние в 1,5-2 раза рас-тет ее объем, что сопровождает землетрясения. Разви-тие науки о гидросфере откроет тайны генезиса, повы-сит эффективность извлечения углеводородов и иных по-лезных ископаемых, научит восполнять их запасы, искус-ственно воспроизводить их производство и обеспечит экологическое и социально-экономическое благополучие человечества. Для развития наук о подземной гидросфере гидрогеология наиболее подготовлена и должна стать стержнем этих наук, поскольку она изучает не просто подземные воды, а систему вода-порода-газ-живое веще-ство в ее эволюционном развитии с процессами взаимодей-ствия и участием парогидротерм, флюидов и растворов-расплавов.
 2. Социалдык-экономикалык өнүгүү үчүн жер казына¬сын пайдалануунун сарамжалдуулугун жана экологиялуу¬лугун жогорулатуу керек. Техногендик жана эндогендик шарт-та системасы суу – тоо породасы газ – жандуу зат биз-дин билимден сырткары калат. Суу катуу сыныктан гра-витациялык абалдан өткөндө анын көлөмү 1,5-2 эсе өсүп, бул жер титирөөнү коштойт. Гидросфера илим гене-зистин сырларын ачат, көмүр суутектерин жана башка пайдалуу кендерди казып алуунун натыйжалуулугун жого-рулатат, алардын запастарын толуктоо, аларды өндү-рүү¬нү жасалма жол менен кайра жаратуу жана адам-заттын экологиялык жана социалдык-экономикалык баку¬бат¬чылыгын камсыз кылат. Жер астындагы гидросфера илимдеринин өнүктүрүү үчүн гидрогеология, абдан даярдалган жана бул илимдин өзөгү болушу керек, анткени гана жер, суу, ал эми суу системасы тоо тек-газ-тирүү зат алардын эволюциялык өнүктүрүү боюнча паригидро¬термдин, флюиддердин жана эритмелердин катышуусу менен өз ара аракеттенүү процесстери жаратат.
 3. For socio-economic development, it is necessary to improve the rationality and environmental friendliness of subsoil use. In technogenesis and in the endogenous environment, the system of water-rock-gas-living substance remains beyond our knowledge. When water passes from the supercritical to the gravitational state in 1,5-2 times increases its volume, which accompanies an earthquake. Development of spiders about hydrosphere will open the secrets of Genesis, and will increase the efficiency of extraction of hydrocarbons and other minerals, and also will teach to fill their stocks, artificially to reproduce their production and will provide ecological and social and economic welfare of mankind.
Негизги сөздөр
 1. гидросфера, бальнеология, гидрохимия, океанография, лимноло¬гия, гидрология, гидравлика, гидрогеология
 2. гидросфера, бальнеология, гидро¬химия, окенография, лимнология, гидро¬ло¬гия, гидравлика, гидрогеология.
 3. balneology, hydrochemistry, oceanography, limnology, hydrol-ogy, hydraulics, hydrogeology
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. гидросфера, бальнеология, гидро¬химия, окенография, лимнология, гидро¬ло¬гия, гидравлика, гидрогеология.
 2. Гаев Аркадий Яковлевич, Оренбург мамлекеттик универ-ситети, Оренбург шаары, Россия Федерациясы, геоло-гия жана минералогия илимдеринин доктору, профессор.
 3. balneology, hydrochemistry, oceanography, limnology, hydrology, hydraulics, hydrogeology
Pdf версиясы
DOI
 • 10.26104/NNTIK.2019.45.557
 • Цитаталоо
 • Гаев А.Я. НАУКИ О ГИДРОСФЕРЕ – ОДИН ИЗ ЛОКОМОТИВОВ ЭКОЛОГИЧНОЙ ЭКОНОМИКИ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2019. №. 4. C. 208-211