"Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана" журналы

“Кыргызстанда илим, жаңы технологиялар жана инновациялар” (кыскартылган аталышы: "КИЖТИ") илимий рецензияланган журналы 2006-жылдан бери жарыяланып келет. Диссертациялык изилдөөлөрдүн негизги натыйжаларын жарыялоо үчүн Кыргыз Республикасынын ЖАКы тарабынан атайын журнал катары сунушталган “Кыргызстанда илим, жаңы технологиялар жана инновациялар” илимий журналы дүйнөлүк экономикага өтүүдө индустриядан кийинки баскычын өнүктүрүү жана илимий-технологиялык прогресстин фонунда ааламдашуу процессинин заманбап өнүгүү этабын эске алуу менен түзүлдү.
Кененирээк

"Известия ВУЗов Кыргызстана" журналы

Диссертациялык изилдөөлөрдүн негизги натыйжаларын жарыялоо үчүн Кыргыз Республикасынын ЖАКы тарабынан атайын журнал катары сунушталган “Кыргызстандагы жогорку окуу жайларынын кабарлары” илимий журналы дүйнөлүк экономикага өтүүдө индустриядан кийинки баскычын өнүктүрүү жана илимий-технологиялык прогресстин фонунда ааламдашуу процессинин заманбап өнүгүү этабын эске алуу менен түзүлдү.
Кененирээк

Жаңылыктар

Ноя. 4, 2020
None
Ноя. 4, 2020
None
Июль 12, 2018
Сайт жаныртылды

Биздин жаны сайт Кыргыз Республикасынын Жогорку Аттестациялык Коммисиясынын жаны талаптарына ылайыкталды