Жаңы саны

2019, №: 11

Кененирээк

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Загинаев В.В., Ерохин С.А., Кубанычбек уулу Н., Чонтоев Д.Т.
 2. Загинаев В.В., Ерохин С.А., Кубанычбек уулу Н., Чонтоев Д.Т.
 3. V.V. Zaginaev, S.A. Erokhin, Kubanychbek uulu N., D.T. Chontoev
Макаланын аты
 1. МОНИТОРИНГ ВЫСОКОГОРНЫХ ОЗЕР СЕВЕРНОГО СКЛОНА КИРГИЗСКОГО ХРЕБТА С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОРЫВООПАСНОГО ПЕРИОДА
 2. КЫРГЫЗ ТОО КЫРКАСЫНЫН ТҮНДҮК БООРУНДАГЫ КӨЛДӨРГӨ ЖЫРЫЛЫП КЕТҮҮ УЧУРУН АНЫКТОО МАКСАТЫНДА МОНИТОРИНГ ЖҮРГҮЗҮҮ
 3. MONITORING OF THE HIGH MOUNTAIN LAKES OF THE NORTHERN SLOPE OF THE KYRGYZ RANGE TO DETERMINE THE POTENTIAL DANGEROUS PERIOD
Аннотация
 1. Изменение климата негативно сказывается и на развитии озер, что отражается в интенсивном таянии вечной мерзлоты, разрушении плотин озер, а также лив-невыми осадками в высокогорной зоне, являющимися до-полнительным фактором способствующим таянию лед-ников. В пределах Киргизского хребта образовались сотни озер различного генезиса, из которых десятки имеют неустойчивые плотины и прорывались в прошлом. Послед-ствия многих прорывов были катастрофическими для жителей горных долин и предгорных равнин. Внезапные катастрофические прорывы озер, такие как: Четенды (Джеруй) в 2013 г. и Челектор в 2017 г. показывают, что природа развития и прорывовгорныхпотенциально опас-ных озер еще далеко не изучена. Поэтому для определения прорывоопасного периода, необходимо комплексное изуче-ние озер с постоянным мониторингом их развития.
 2. Климаттын өзгөрүшү тоолуу көлдөрдүн өнүгүшүнө терс таасирин тийгизет, бул түбөлүк интенсивдүү эрүү чагылдырылган, дамба көлдүн жок кылуу. Дагы катуу бороон жаан бийик тоолуу аймакта, ал кошумча нерсе салым мөңгү эрүү. Кыргыз тоо кыркасынын ар кандай генездеги көлдөрдүн жүздөгөн түзүлгөн, алардын ичинен он туруксуз дам сындырып, ошондой эле буга чейин ба.р көп кесепеттери жетишкендиктер кырсык болду тоолуу жана тоо этегиндеги түздүгүндө тургундары үчүн. Кү-түлбөгөн кыйроонун жарылып сынган мисалы, көлдөр, Четенды (Жерүй) 2013-жылы жана 2017-жылы Челектор бир жолу далилдөөдө иштеп чыгуу жана жетишкен-диктер тоонун табияты ошол кооптуу көл түшүнүүгө дагы көп бар. Ошондуктан, алдыга мөөнөтүн аныктоо үчүн, сен аларды өнүктүрүүнүн туруктуу мониторинг менен көл комплекстүү изилдөө керек.
 3. Climate change has a negative impact on the development of lakes, which is reflected in the intensive melting of permafrost, the destruction of lake dams, as well as heavy rainfall in the high mountain zone, which is an additional factor contributing to the melting of glaciers. Thousands of lakes of various geneses were formed in the Kyrgyz Range of the period of their formation. Hundreds of lakes had unstable dams and had outbursts in the past. The consequences of many of the outbursts were catastrophic for the inhabitants of the mountain valleys. Sudden catastrophic outbursts of lakes, such as Chetendy (Jeruy) in 2013 and Chelektor in 2017 show that the nature of the development of potentially hazardous lakes is not good studied. Therefore, to determine a potentially outburst period, a more detail study of the lakes is necessary, with constant monitoring of their development.
Негизги сөздөр
 1. прорывы озер, прорывоопасные озера, Киргизский хребет, Адыгене, изменение климата, температура, прогноз.
 2. көлдөрдүн жырылыштары, жетиш¬кен¬диктер коркунучтуу көл, Кыргыз тоо кыркасы Адыгене, климаттын өзгөрүүсү, температура божомолу, алдын алуу.
 3. lakes breakthroughs, dangerous lakes, Kyrgyz range, Adygene, climate change, temperature, forecast.
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. Ерохин Сергей Александрович, Национальная академия наук, г.Бишкек, Кыргызская Республика, Институт водных проблем и гидроэнергетики, кандидат геолого-минералогических наук. Загинаев Виталий Викторович, Национальная академия наук, г.Бишкек, Кыргызская Республика, Институт водных проблем и гидроэнергетики, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник. Кубанычбек уулу Нурсултан, Национальная академия наук Кыргызской Республики, г.Бишкек, Кыргызская Республика, Институт водных проблем и гидроэнергетики, старший научный сотрудник. Чонтоев Доктурбек Токтосартович, Национальная академия наук Кыргызской Республики, г. Бишкек, Кыргызская Республика, Институт водных проблем и гидроэнергетики, доктор географических наук, профессор.
 2. Ерохин Сергей Александрович, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, Суу проблемалары жана гидроэнергетика институту, геология жанаминералогия илимдеринин кандидаты. Загинаев Виталий Викторович, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, Суу проблемалары жана гидроэнергетика институту, техника илимдеринин кандидаты. Кубанычбек уулу Нурсултан, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, Суу проблемалары жана гидроэнергетика институту, улук илимий кызматкер. Чонтоев Доктурбек Токтосартович, Кыргыз РеспубликасынынУлуттук илимдер академиясы, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Суу проблемалары жана гидроэнергетика институту, география илимдеринин доктору, профессор.
 3. Vitaly Zaginaev, National Academy of Sciences, Bishkek, Kyrgyz Republic, Institute of water problems and hydropower, candidate of technical Sciences, leading researcher. Sergey Erokhin, National Academy of Sciences, Bishkek, Kyrgyz Republic, Institute of water problems and hydropower, candidate of geological and mineralogical sciences. Kubanychbek uulu Nursultan, National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic, Bishkek, Kyrgyz Republic, Institute of water problems and hydropower, senior researcher. Dokturbek Chontoev, National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic, Bishkek, Kyrgyz Republic, doc-tor of technical sciences, doctor of geographical sciences, academician, professor.
Pdf версиясы
DOI
 • 10.26104/NNTIK.2019.45.557
 • Цитаталоо
 • Загинаев В.В., Ерохин С.А., Кубанычбек уулу Н., Чонтоев Д.Т. МОНИТОРИНГ ВЫСОКОГОРНЫХ ОЗЕР СЕВЕРНОГО СКЛОНА КИРГИЗСКОГО ХРЕБТА С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОРЫВООПАСНОГО ПЕРИОДА. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2019. №. 4. C. 139-142