Жаңы саны

2019, №: 11

Кененирээк

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Шагарова Л.В.
 2. Шагарова Л.В.
 3. L.V. Shagarova
Макаланын аты
 1. ДИСТАНЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ ЛЕДНИКОВ КАК ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЙ ИСТОЧНИК ЧИСТОЙ ВОДЫ
 2. МӨНГҮЛӨРДҮН ДИСТАНТТЫК МОНИТОРИНГИ ТАЗА СУУНУН КАЙРА ЖАРАЛУУ БУЛАГЫ КАТАРЫ
 3. REMOTE MONITORING OF THE GLACIERS AS A RENEWABLE SOURCE OF CLEAN WATER
Аннотация
 1. Вода является уникальным природным ресурсом, ко-торый характеризуется изменением его количества и качества, а степень изменчивости предопределяется ис-точником водных ресурсов. В условиях Центральной Азии подавляющая часть водных ресурсов и практически все возобновляемые ресурсы чистой воды формируются в горах преимущественно за счет талых вод сезонного снежного покрова и ледников. Изменения оледенения и снежности зоны формирования стока, обусловленные климатическими тенденциями, влияют на гидрологиче-ский режим и водные ресурсы Центрально-Азиатского региона. Оценка площади оледенения в труднодоступных горных экосистемах осуществляется дистанционного методами. В данной статье приведены основные этапы обработки оптико-электронных данных ДЗЗ для вычисле-ния ледового индекса и мониторинга ледников – источника чистой воды и индикатора изменений климата. В условиях изменения климата на основе модернизации системы мо-ниторинга, внедрения новых технологий и методов ДЗЗ повышается возможность уточнений гидрологических расчетов в Центральной Азии.
 2. Суу анын саны жана сапаты өзгөрүшү менен уникал-дуу жаратылыш ресурстары болуп мүнөздөлөт, жана өзгөргүчтүк суу булактарынын даражасы аныкталган. Борбордук Азиянын суу басымдуу көпчүлүгү дээрлик таза суунун баарын кайра жаралуучу булактары тоолор негиз-инен сезондук кар калыңдыгынан жана мөӊгүлөрдүн эри-генен улам пайда болот. Борбордук Азия регионунун гидро-логия жана суу ресурстарын таасир климаттык абалы менен байланыштуу болуп, мөӊгүлөр жана кар катмары-нын агымдары аймакта өзгөрүлөт. Алыскы тоолуу экоси-стемалар менен муз баскан аянттарды баалоо ыкмалар жүзөгө ашырылат. Бул макалада муздун жана муз мони-торинг индексти эсептөө үчүн базалык иштетүү оптика-электрондык ДЗЗ маалыматтар кадам сүрөттөйт - та-за суу климаттын өзгөрүүсү көрсөткүч булагы. Климат-тын өзгөрүшүнө мониторинг системасын өркүндөтүү жөнүн¬дө сөз кылып жатып, жаңы технологияларды жа-на жаны изилдөөлөрдүн ыкмасын киргизүү Борбордук Азиядагы гидрологиялык тактоо эсептөөлөр боюнча мүмкүнчүлүгүн жогорулатат.
 3. Water is a unique natural resource that is characterized by a change in its quantity and quality, and the degree of variability is predetermined by the source of water resources. In the conditions of Central Asia, the vast majority of water resources and almost all renewable resources of clean water are formed in the mountains, mainly due to the meltwaters of seasonal snow cover and glaciers. Changes in the glaciation and snowiness of the runoff formation zone, caused by climatic trends, affect the hydrological regime and water resources of the Central Asian region. The estimation of the area of glaciation in remote mountain ecosystems is carried out by remote methods. This article presents the main stages of processing optical-electronic remote sensing data for calculating the ice index and monitoring glaciers - a source of clean water and an indicator of climate change. In the conditions of climate change based on the modernization of the monitoring system, the introduction of new technologies and remote sensing methods, the possibility of clarifying hydrological calculations in Central Asia is increasing.
Негизги сөздөр
 1. ледники, спутниковые снимки, гидрология, дистанционное зондирование, мониторинг, интерфейс, калибровка.
 2. мөӊгүлөр, спутниктен тапкан сүрөттөр, гидрология, аралыктан байкоо жана мониторинг жүргүзүү, колдонмо, калибрлөө.
 3. glaciers, satellite imagery, hydrology, remote sensing, monitor-ing, interface, calibration.
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. Шагарова Л.В., Казахский национальный технический университет им. К.И. Сатпаева, г.Алматы, Республика Казахстан, Институт гидрогеологии и геоэкологии имени У.М. Ахмедсафина, кандидат технических наук.
 2. Шагарова Л.В., К.И. Сатпаев атындагы Казак улуттук техникалык университети г.Алматы, Казахстан Республикасы, У.М. Ахмедсафин атындагы Гидрогеология жана геоэкология институту, техника илимдеринин кандидаты.
 3. L. Shagarova, Kazakh national technical University. K.I. Satpaev, Almaty, Republic of Kazakhstan, Institute of hydrogeology and Geoecology by name of U.M. Akhmedsafin, candidate of technical sciences.
Pdf версиясы
DOI
 • 10.26104/NNTIK.2019.45.557
 • Цитаталоо
 • Шагарова Л.В. ДИСТАНЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ ЛЕДНИКОВ КАК ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЙ ИСТОЧНИК ЧИСТОЙ ВОДЫ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2019. №. 4. C. 103-106