Жаңы саны

2019, №: 11

Кененирээк

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Разыков Б.Х.
 2. Разыков Б.Х.
 3. B.Kh. Razykov
Макаланын аты
 1. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАПАСОВ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД ЮЖНО-ГИССАРСКОГО ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОГО МАССИВА
 2. ТҮШТҮК ГИССАР ГИДРОГЕОЛОГИЯЛЫК МАССИВДИН МИНЕРАЛДЫК СУУ ЗАПАСТАРЫН САРАМЖАЛДУУ ПАЙДАНАЛУУ КЕЛЕЧЕГИ
 3. PROSPECTS OF RATIONAL USE OF STOCKS OF MINERAL WATERS OF THE SOUTHERN GISSAR HYDROGEOLOGICAL MASSIF
Аннотация
 1. В пределах горно-складчатых областей на террито-рии Таджикистана выделены гидрогеологические массивы: Чаткало-Нарынский, Алай-Кокшаальский, Южно-Гиссарский, Северо-Памирский, Южно-Памирский. Статья посвящена обзору геологоразведочных работ по Южно-Гиссарскому гидрогеологическому массиву. Дана характеристика лечебных минеральных вод, развитых на территории массива, приведены показания по лечебному применению минеральных вод. Изложены перспективы рационального использования запасов минеральных вод. Рекомендуется провести полную инвентаризацию источ-ников и месторождений минеральных вод Южно-Гиссар-ского гидрогеологического массива, для расширения объек-тов санаторно-курортной сферы. Необходимо освоить и расширить использование источников место¬рождений минеральных вод в бальнеологических целях оздоро¬витель-ных комплексов Явроз, Обигарм, Ходжа¬обигарм, пост-роить водолечебницу Джавони и увеличить емкость водолечебницы Явроз.
 2. Тажикстандын тоолуу бүктөлгөн аймактардын гид-ро¬геологиялык массивдери белгилеген: Чаткал-Нарын, Алай Кок-Шаал, Түштүк Гиссар, Түндүк Памир, Түштүк Памир. Макалада геологиялык чалгындоо иштерин карап чыгуу Түштүк Гиссар гидрогеологиялык массив жөнүндө берилген. Дары-минералдык суулардын мүнөздөрү, өнүккөн аймагына тизилип, минералдык суунун дарылык пайда-лануу далилдеп турат. Минералдык сууларды сарам¬жалдуу пайдалануу келечеги аныкталган. Бул үчүн сунуш кылынат толук Түштүк Гиссар гидрогеологиялык массив¬ти сыналган булактар жана минералдык сууладыр санаторий чөйрөдөгү объектилерди кеңейтүү үчүн. Бул жылуулук жана минералдык суулардын мониторинг жүр¬гүзүү системасын түзүү керек.Бул үйрөнүү жана кеңей¬түү булактарын пайдалануу талаа минералдык сууларды дарылоо максаттарына Явроз, Обигарм, Ходжа¬обигарм, айыктурчу комплекстер, суу оорукана Джавони куру жана суу оорукана Явроз кубаттуулугун жогорулатуу зарыл.
 3. Within the limits of the mountain-folded regions in Tajikistan, hydrogeological massifs are distinguished: Chatkalo-Naryn, Alay-Kokshaal, South Gissar, North Pamir, South Pamir. The article is devoted to the survey of exploration work on the South Gissar hydrogeological array. The characteristic of therapeutic mineral waters developed on the territory of the massif is given, indications for the therapeutic use of mineral waters for diseases are given. The prospects for the rational use of mineral water reserves are presented. It is recommended to conduct a complete inventory of the sources and deposits of the mineral waters of the South Gissar hydrogeological massif, in order to expand the sanatorium-resort facilities. It is necessary to master and expand the use of sources of mineral water deposits for the balneological purposes of the Yavroz, Obigarm, Khodjaobigarm health complexes, to build the Javoni hydropathic hospital and to increase the capacity of the Yavroz hydrotherapy center.
Негизги сөздөр
 1. лечебные минеральные воды, место¬рождение, гидрогеологический массив, трещинно-жильная водонапорная система, кремнистые термы, тектонический разлом.
 2. дарылык минералдык суулар, кен, гидрогеологиялык массив, жаракалуу-жылчыктык суунун басымы системасы, кремнийлүү термдер, тектоникалык разломдор.
 3. medicinal mineral waters, field, hydro¬geological massif, fractured-vein water-pressure system, siliceous terms, tectonic fault.
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. Разыков Бахтиёр Хашимович, Российско-Таджикский Славянский университет, г.Душанбе, Республика Тад-жикистан, кандидат экономических наук, доцент.
 2. Разыков Бахтиёр Хашимович, Орус-Тажик Славян уни-верситети, Душанбе шаары, Тажикстан Республикасы, экономика илимдеринин кандидаты, ага окутуучу.
 3. Bakhtiyor Razykov, Russian-Tajik Slavic University, Dushanbe, Republic of Tajikistan, candidate of economic sciences, associate professor.
Pdf версиясы
DOI
 • 10.26104/NNTIK.2019.45.557
 • Цитаталоо
 • Разыков Б.Х. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАПАСОВ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД ЮЖНО-ГИССАРСКОГО ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОГО МАССИВА. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2019. №. 4. C. 248-251