Жаңы саны

2019, №: 11

Кененирээк

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Липкин В.И.
 2. Липкин В.И.
 3. V.I. Lipkin
Макаланын аты
 1. ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОТЕНЦИАЛЫ РЕК ДЖУУКУ И ЧОН-КЫЗЫЛ-СУУ ИССЫК-КУЛЬСКОГО БАССЕЙНА
 2. ЫСЫК-КӨЛ БАССЕЙНИН ЖУУКУ ЖАНА ЧОҢ-КЫЗЫЛ-СУУ ДАРЫЯЛАРЫНЫН ГИДРОЭНЕРГЕТИКАЛЫК ПОТЕНЦИАЛДАРЫ
 3. HYDROPOWER POTENTIAL OF THE DJUUKU AND CHON-KYZYL-SUU RIVERS OF THE ISSYK-KUL BASIN
Аннотация
 1. В статье определены величины валовых, технических и экономических гидроэнергетических потенциалов наибо-лее характерных рек Иссык-Кульского бассейна. Показано, что гидроэнергетический потенциал рек Джууку и Чон-Кызыл-Суу 342 млн. кВт-ч/год составляет 35 % от вало-вого гидроэнергетического потенциала рек бассейна. Эко-номический гидроэнергетический потенциа¬ла рек Джууку и Чон-Кызыл-Суу для двух сценариев определён в сумме от 34,3 до 76,1 млн. кВт-час составляет от 3,5 до 9,9 % от валового гидроэнергетического потенциала рек. Каскады малых ГЭС на реках Джууку и Чон-Кызыл-Суу с общей установленной мощностью 26,4 тыс. кВт могут в веге-тационный период обеспечить электроэнергией Джети-Огузского район с населением 90 тысяч человек. Реализа-ция предлагаемого решения позволит показать целесооб-разность создания других подобных гидроэнер¬гетических комплексов на многих реках Кыргызской Республики.
 2. Макалада жалпы, техникалык, экономикалык жана гидроэнергетикалык мүмкүнчүлүгү Ысык-Көл бассейндеги - көпчүлүк мүнөздүү дарыяларга аныкталган көрсөтүл-гөндөй, Джууку жана Чон-Кызыл-Суу дарыялардын гидро-энергетикалык дарамети 342 млн. кВт-с/жыл жалпы 35% дарыялардын гидроэнергетикалык мүмкүнчүлүгүн түзөт. Джууку жана Чон-Кызыл-Суу дарыялардын экономикалык гидроэнергетикалык мүмкүнчүлүгү эки жагдай үчүн аныкталган 34,3 чейин 76,1 млн. кВт-саат үчүн өлчө-мүндө ошол 3,5 менен 9,9% га чейин дарыялардын жалпы гидроэнергетикалык мүмкүнчүлүгү болуп саналат. Чакан ГЭС каскаддары Джууку жана Чон-Кызыл-Суу дарыялар-да жалпы белгиленген кубаты 26,4 мин. кВт Жети-Өгүз районунун 90,000 калкка мүмкүн өсүмдүктөр мөөнөтү жаткан мезгилинде элекр кубат менен камсыз кылат. Сунушталган чечимди ишке ашыруу Бул сыяктуу башка гидроэнергетикалык комплекстерди түзүү көрсөтүүгө Кыргыз Республикасынын көптөгөн дарыяларына мүмкүн-чүлүгүн берет.
 3. The dimensions of gross, technical and economic hydropower potentials of the most characteristic rivers of the Issyk-Kul basin are determined in the article. It is shown that the hydropower potential of the rivers Juuku and Chon-Kyzyl-Suu 342 million kWh/year is 35 % of the gross hydropower potential of the rivers of the basin. The economic hydropower potential of the Juuku and Chon-Kyzyl-Suu rivers for the two scenarios is determined in the amount of 34.3 to 76.1 million kWh, ranging from 3.5 to 9.9 % of the gross hydropower potential of the rivers. The Cascades of small hydropower plants on the Dzhuuku and Chon-Kyzyl-Suu rivers with a total installed capacity of 26.4 thousand kW can provide electricity to the Jety-Oguz district with a population of 90 thousand people during the growing season. Implementation of the proposed solution will show the feasibility of creating other similar hydropower complexes on many rivers of the Kyrgyz Republic.
Негизги сөздөр
 1. вода, река, расход, уклон, потенциал, мощность, энергия.
 2. суу, дарыя, керектеп иштетүү, эңкейиш, агым, потенциал, кубаттуулук, энергия.
 3. water, river, expenditure, slope, potential, capacity, energy.
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. Липкин Владимир Иванович, Национальная академия наук Кыргызской Республики, г.Бишкек, Кыргызская Республика, Институт водных проблем и гидроэнер-гетики, кандидат технических наук.
 2. Липкин Владимир Иванович, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, Суу проблемалары жана гидроэнерге-тика институту, техника илимдеринин кандидаты.
 3. Vladimir Lipkin, National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic, Bishkek, Kyrgyz Republic, Institute of water problems and hydropower, candidate of technical Sciences.
Pdf версиясы
DOI
 • 10.26104/NNTIK.2019.45.557
 • Цитаталоо
 • Липкин В.И. ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОТЕНЦИАЛЫ РЕК ДЖУУКУ И ЧОН-КЫЗЫЛ-СУУ ИССЫК-КУЛЬСКОГО БАССЕЙНА. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2019. №. 4. C. 260-263