Жаңы саны

2019, №: 11

Кененирээк

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Леонтьева Т.В.
 2. Леонтьева Т.В.
 3. T.V. Leontyevа
Макаланын аты
 1. К АНАЛИЗУ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ВОСТОЧНОМ ОРЕНБУРЖЬЕ
 2. ЧЫГЫШ ОРЕНБУРГ АЙЛАНАСЫНДА КАЛКТЫ СУУ МЕНЕН КАМСЫЗ КЫЛУУ БОЮНЧА СИСТЕМАСЫН ТАЛДОО
 3. THE ANALYSIS OF THE SYSTEM OF WATER SUPPLY OF THE POPULATION IN THE EASTERN ORENBURG REGION
Аннотация
 1. Решение водохозяйственных проблем в Восточном Оренбуржье осложнено физико-географическими услови-ями, уменьшением величины атмосферных осадков, ро-стом испаряемости вод в юго-восточном направлении и наличие реликтов морского солевого комплекса в осадоч-ных породах. Поэтому ПДК по минерализации вод часто превышаются. Рекомендуется осваивать технологии по восполнению запасов подземных вод за счет частичной аккумуляции паводковых вод, защищая их от загрязнения при помощи барьерных технологий. Выход из ситуации видится автору в освоении современных технологий, за-ключающихся в восполнении и магазинировании запасов подземных вод за счет частичной аккумуляции паводковых вод. Практика показала, что подземные воды меньше загрязняются, чем поверхностные водоемы и, кроме того, при фильтрации подземных вод через породы протекают процессы самоочищения вод. Для обеспечения питьевого качества этих вод и защиты их от загрязнения рекомен-дуется применять барьерные технологии
 2. Чыгыш Оренбург суу көйгөйлөрүн чечүү татаал фи-зикалык-географиялык жана өлкөбүздүн шарттары, суу-нун буулануу жогорулатуу жаан-чачындын азайышы, түш¬түк-чыгыш тарапта суу жана чөкмө тектер менен реликтик туз комплексинин болушу. Ошондуктан КЖЧ, суу туздуулугу боюнча көбүнчө ашат. Бул жаңы техноло-гияларды иштеп чыгуу жана кабыл алуу сунуш кылынат жер астындагы суулардын запастарын толуктоо үчүн жарым-жартылай топтолушунан улам жана magazi-nirovaniya топон суу, жер үстүндөгү жана тыкан алып, аларды коргоо сунушталган тоскоолдук технологияларды колдонуу жолу менен. Практика көрсөттү бул жер ас-тындагы суулар аз булганган эмес жер үстүндөгү суу¬лар-дын караганда жана, мындан тышкары, жер астын¬дагы суулардын тазалоого тектер аркылуу өзүн-өзү тазалоочу суу агымы жараяндарды. Бул ичүүчү суунун сапатын кам-сыз кылуу жана суу булгануудан коргоо, барьердик тос-коол технологиясы сунуш болуп колдонулат.
 3. The solution of water management problems in the East-ern Orenburg region is complicated by physical and geographical conditions, a decrease in precipitation, an increase in water evaporation in the South-Eastern direction and the presence of relics of the marine salt complex in sedimentary rocks. Therefore, concentrations of water salinity often exceeded. It is recommended to master technologies on replenishment of underground water reserves due to partial accumulation of floodwaters, protecting them from pollution by means of barrier technologies. The author sees an exit from the situation in mastering modern technologies consisting in replenishing and storing groundwater reserves due to partial accumulation of floodwaters. The practice has shown that groundwater is less polluted than surface water bodies and, moreover, the processes of self-purification of water take place during the filtration of ground-water.To ensure the drinking quality of these waters and to protect them from pollution, the use of barrier technologies is recommended.
Негизги сөздөр
 1. водные ресурсы, защищенность, природные воды, загряз-нение, истощение, аккумуляция, водный сток, запасы, фильтрация.
 2. суу ресурстары, коопсуздук, таби¬гый суунун булганышы, алсыроо, топтолушу, суулуу агым, чыпкалоо.
 3. water resources, protection, natural waters, pollution, deple-tion, accumulation, water flow, reserves, filtration.
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. Леонтьева Татьяна Васильевна, Оренбургский госу-дарственный университет, г.Оренбург, Российская Федерация, кафедра Геологии, геодезии и кадастра, старший преподаватель.
 2. Леонтьева Татьяна Васильевна, Оренбург мамлекеттик, университети, Оренбург шаары, Геология, геодезия жана кадастр кафедрасы, ага окутуучу.
 3. Tatyana Leontyeva, Orenburg State University, Orenburg, Russian Federation, Department of Geology, geodesy, and cadaster, a senior lecturer.
Pdf версиясы
DOI
 • 10.26104/NNTIK.2019.45.557
 • Цитаталоо
 • Леонтьева Т.В. К АНАЛИЗУ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ВОСТОЧНОМ ОРЕНБУРЖЬЕ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2019. №. 4. C. 240-243