Жаңы саны

2019, №: 11

Кененирээк

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Абдуллаев Б.Д., Ташпулатова Д.Ш.
 2. Абдуллаев Б.Д., Ташпулатова Д.Ш.
 3. B.D. Abdullaev, D.Sh. Tashpulatova
Макаланын аты
 1. ОЦЕНКА ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАРУШЕННОСТИ ГУСТОНАСЕЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
 2. ЖЫШ ЖАЙГАШКАН КАЛКТУУ АЙМАКТАРДЫН ГЕОЭКОЛОГИЯЛЫК БУЗУЛУШУНА БАА БЕРҮҮ
 3. ASSESSMENT OF GEOECOLOGICAL DISTURBANCE OF TIGHTNESS OF HUMAN SETTLEMENT TERRITORIES
Аннотация
 1. Значительный рост населения, изменение масштабов промышленности, градостроительства в период экономи-ческого роста непосредственно оказывает влияние на состоя¬ние геоэкологической среды. Примеры градопро-мыш¬ленности на территории развитых государств явля-ются непосредственным доказательством их мощи, со-от¬ветственно настоящие изменения природной среды под таким воздействием должны находится под постоянным мониторингом со стороны государственных служб во избежание тяжелых последствий. Стоит отметить что, высокая концентрация людей и техногенных нагру-зокна единицу площади приводит к резкому отягощению гео¬эколо¬гической среды. При подобных нагрузках необхо-димо устанавливать нормы и стандарты для обеспечения необходимой безопасности для проведения качественного мониторинга геоэкологической среды, необходимо разра-ботать методику оценки техногенной нагрузки, и опре-деления степени устойчивости к подобным нагрузкам изучаемой территории. При этом учитывается геологи-ческая и гидрогеологическая особенность территорий, виды застроек, промышленности, развитие направлений сельского хозяйства.
 2. Калктын кыйла көбөйүшү, өнөр жайлык масштабда өзгөртүп, экономикалык өсүш мезгилинде шаар өнүктүрүү түздөн-түз мамлекеттик геоэкологиялык чөйрөгө таасир тийгизет. Шаар аймагындагы өнөр жайлар өнүккөн мам¬ле¬кеттерде алардын күч түзүмүн көрсөтөт, ошондуктан жаратылыш чөйрөсүнүн ушул өзгөрүүлөрү ушундай таасир этүүдөн улам дайыма мамлекеттик кызмат¬тардагы оор кесепеттерди болтурбоо үчүн мониторинг астында турууга тийиш. Белгилей кетүүчү нерсе, аянты бирдигине адамдардын жогорку концентрациясы жана техногендик жүктөмдөр геоэкологиялык чөйрөнүн кескин татаалдыгына алып келет. Мындай күч келүү учурунда зарыл коопсуздукту камсыз кылуу үчүн ченемдерди жана стандарттарды белгилөө зарыл, геологиялык чөйрөгө сапаттуу мониторинг жүргүзүү үчүн техногендик жүк¬төмдү баалоо методикасын иштеп чыгуу керек жана изилдөө аймагындагы ушул сыяктуу жүктөмдөргө турук¬туулук даражасын аныктоо ыктымал. Аймактын геоло¬гиялык жана гидрогеологиялык мүнөздө¬мөсү, имарат¬тардын түрлөрү, өнөр жай өнүктүрүү абалы боюнча айыл чарбасын эске алат .
 3. A significant increase in the population change the scale of industry, urban planning in the period of economic growth directly affects the state of geoecology environment. Examples of industry on the territories developed countries are direct evidence of power, respectively this change in the environment under such action should is under constant monitoring of the public service in order to avoid severe consequences. It is worth noting that, high concentration of people and man-made loads per unit area leads to a sharp decline geoecology environment. In such loads need to set standards to provide the necessary security. For quality monitoring, geoecology environment is necessary to develop a methodology for evaluation of man-made load and determine the extent of resistance like load studied territory. This case is taken into account geological and hydrogeological feature territories types of buildings, industry, and direction of agriculture.
Негизги сөздөр
 1. геоэкология, техногенная нагрузка, характер воздействия, селитебные территории, градо¬строи¬тельство, подземные воды, зона аэрации.
 2. геоэкология, техногендик жүк, таасир этүү мүнөзү, селитеб аймактары, шаар куруу, жер астындагы суулар, аэрация зонасы.
 3. geoecologyenvironment, techogenic load, geoecology research, monitoring geoecologyenvironment, the nature of the impact of, the territory of suitable for settlement, urban planning stability geoecologyenvironment, underground water, aeration zone.
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. Абдуллаев Ботиржон Дадажонович, ГП Институт «ГИДРОИНГЕО», г.Ташкент, Республика Узбекистан, доктор геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник. Ташпулатова Дильноза Шакировна, ГП Институт «ГИДРОИНГЕО», г.Ташкент, Республика Узбекистан, инженер-гидрогеолог II категории.
 2. Абдуллаев Ботиржон Дадажонович, ГП «ГИДРОИН-ГЕО» институту, Ташкент шаары, Өзбекстан Респуб-ликасы, геология-минералогия илимдеринин доктору, улук илимий кызматкер. Ташпулатова Дильноза Шакировна, ГП «ГИДРОИН-ГЕО» институту, Ташкент шаары, Өзбекстан Респуб-ликасы, II категориядагы инженер-гидрогеолог.
 3. Botirzhon Abdullaev, State Enterprise Institute "HYDROINGEO", Tashkent, Republic of Uzbekistan, Doctor of geological and mineralogical sciences, senior researcher. Dilnoza Tashpulatova, State Enterprise GP Institute "GIDROINGEO", Tashkent, Republic of Uzbekistan? Engineer-hydro geologist category II.
Pdf версиясы
DOI
 • 10.26104/NNTIK.2019.45.557
 • Цитаталоо
 • Абдуллаев Б.Д., Ташпулатова Д.Ш. ОЦЕНКА ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАРУШЕННОСТИ ГУСТОНАСЕЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2019. №. 4. C. 205-207