Жаңы саны

2023, №: 3

Кененирээк

Известия ВУЗов Кыргызстана

2023, №. 3, Макалалар: 66
Баязова А.А., Мамытбеков У.К., Кидибаев М.М.
КАЛИЙ ДИГИДРОФОСФАТЫНЫН (KH2PO4) ЖАНА АММОНИЙ ДИГИДРОФОСФАТЫНЫН (NH4H2PO4) МОНОКРИСТАЛЛДАРЫНДАГЫ CR3+ ИОНДОРУНУН ОПТИКАЛЫК СПЕКТРДИК ЖУТУЛУУСУ .2023. №. 3. C. 3-6
Аширбаев Б.Ы.
ТУРУКТУУ АРАКЕТТЕГИ СЫРТКЫ КҮЧТӨР МЕНЕН БЕРИЛГЕН СЫЗЫКТУУ СИНГУЛЯРДЫК-ДҮҮЛҮКТҮРҮЛГӨН ДИСКРЕТТИК СИСТЕМАНЫ ДЕКОМПОЗИЦИЯЛОО .2023. №. 3. C. 7-11
Асилова З.А., Джакупбеков Б.Т.
ТОО БООРУНА ЖҮКТӨЛГӨН БОШ ТЕКТЕРДИН КООПСУЗДУГУН КАМСЫЗ КЫЛУУЧУ УЮНДУСУНУН ТУРУКТУУЛУГУНУН АЙЫРМАЛУУ БЕЛГИЛЕРИ .2023. №. 3. C. 12-15
Джакупбеков Б.Т., Асилова З.А.
КЕН БАЙЛЫКТАРДЫ ИШТЕТҮҮДӨ БОШ ТЕКТЕРДИН УЮНДУСУН ҮЧ ӨЛЧӨМДҮҮ МОДЕЛДӨӨ .2023. №. 3. C. 16-20
Турдубаева Ж.А., Сатыбаев А.Дж., Мамажакыпова Г.Т.
ОШ ОБЛАСТЫНЫН АЛАЙ РАЙОНУНДАГЫ ЖЕР КӨЧКҮЛӨРҮН ИЗИЛДӨӨ ҮЧҮН ГИС-ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН КОЛДОНУУ .2023. №. 3. C. 21-25
Чыналиева А.К., Мажитова А.Т
БИОТЕХНОЛОГИЯЛЫК ЫКМАЛАР МЕНЕН МӨМӨ ЖАНА ЖАШЫЛЧА ӨНӨР ЖАЙ КАЛДЫКТАРЫН ВАЛОРИЗАЦИЯЛОО (адабиятка сереп) .2023. №. 3. C. 26-30
Айдарханова Г.С., Кухар Е.В.
Paeonia anomala L. ФИТОКОМПОНЕНТТИН КУРАМЫН ЖАНА МИКРОБГО КАРШЫ АКТИВДҮҮЛҮГҮН БААЛОО .2023. №. 3. C. 31-35
Юлдашева А.М., Федорова С.Ж.
ЫСЫК-КӨЛ ОЙДУҢУНУН КЕМИРҮҮЧҮЛӨРҮНҮН БИТТЕРИ (ANOPLURA) .2023. №. 3. C. 36-39
Аманбеков А.А.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ МЕДИЦИНАЛЫК АЙЫМ ИШИ МЕНЕДЖМЕНТИН ОПТИМАЛДАШТЫРУУНУН ЖОЛДОРУ .2023. №. 3. C. 40-42
Богатырева М.М., Куттубаев О.Т., Какеев Б.А.
GOTHIATEK САПАТ СТАНДАРТЫ МЕНЕН НАСВАЙДЫН ХИМИЯЛЫК КУРАМЫН САЛЫШТЫРУУ .2023. №. 3. C. 43-46
Мамаджанов А.Н., Байышбек уулу Т., Шарипов Ж.М., Дадажанова Ф.Ш.
ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИНИН МЕДИЦИНА ФАКУЛЬТЕТИНИН 3-КУРСУНУН СТУДЕНТТЕРИНИН УЙКУСУНУН САПАТЫН БААЛОО .2023. №. 3. C. 47-50
Мамбетов М.А., Акпышаров Н.Т.
ОШ ШААРЫНЫН ПСИХИКАЛЫК ДЕН СООЛУК БОРБОРУНУН МААЛЫМАТЫ БОЮНЧА 14 ЖАШКА ЧЕЙИНКИ ӨСПҮРҮМДӨРДҮН ЖАНА БАЛДАРДЫН ПСИХИКАЛЫК БУЗУЛУШУНУН ЖЫШТЫГЫ ЖАНА ЖҮРҮМ-ТУРУМУНУН БУЗУЛУШУ .2023. №. 3. C. 51-55
Осмоналиева С.Т., Ермекова Д.У., Жолуева П.Т
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ СТЕРОИДДИК ЭМЕС СЕЗГЕНҮҮГӨ КАРШЫ ДАРЫЛАР ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТТАРДЫН САПАТЫН БААЛОО .2023. №. 3. C. 56-59
Харсанова А.С., Какеев Б.А., Куттубаев О.Т.
ТӨМӨН ТОО ШАРТЫНДА ЛАБОРАТОРИЯЛЫК КЕЛЕМИШТЕРДИН ПУРИН АЛМАШУУСУ БУЗУЛГАНДА БӨЙРӨК ТКАНДАРЫНЫН МОРФОЛОГИЯЛЫК ӨЗГӨРҮҮЛӨРҮ .2023. №. 3. C. 60-61
Тынчеров Р.Р., Калбаев А.А
ДЕНТАЛДЫК ИМПЛАНТАТТАРДЫ ЖƟЛƟК КЫЛЫП АЛЫНБООЧУ ПРОТЕЗДИ ЖАСООДО КАЛЫП АЛУУНУН ЗАМАНДАШТЫРЫЛГАН ЫКМАСЫ .2023. №. 3. C. 62-65
Шаршенова Ж., Шапакова Ч.К., Алтыбаева Д.Т
АЦЕТАМИД – ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД – СУУ ЖАНА ГЕКСАГИДРАТ ХЛОРИД КОБАЛЬТ(II) – АЦЕТАМИД – ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД СИСТЕМАЛАРЫНДА 25оС ГЕТЕРОГЕНДҮҮ ФАЗАЛЫК ТЕҢ САЛМАКТУУЛУКТУ ИЗИЛДӨӨ .2023. №. 3. C. 66-70
Жакшылык кызы Р., Чылабаева А.К., Абдыжалиева А.С.
СОЦИАЛДЫК КӨЙГӨЙЛӨРДҮ ЧЕЧҮҮНҮН ЗАМАНБАП ЫКМАЛАРЫ: ЖАШОО ДЕҢГЭЭЛИ, ЖАШТАРДЫН ЖУМУШСУЗДУГУ, ЖУМУШ ОРУНДАРЫН ТҮЗҮҮ .2023. №. 3. C. 71-79
Султанова Г.С., Токсобаев Б.Т.
КАЗАКСТАНДАГЫ ИШКЕРДИК ЧӨЙРӨНҮ МАМЛЕКЕТТИК ЖӨНГӨ САЛУУ ПРАКТИКАСЫ .2023. №. 3. C. 80-85
Тойчубек уулу А.
УБАКЫТТЫ НЕГИЗГИ ИНВЕСТИЦИЯЛЫК КУРАЛ КАТАРЫ ТАЛДОО .2023. №. 3. C. 86-89
Адылбаев Н.Б., Жоодаров Ж.Т.
ЖАЗГЫ БУУДАЙ УРУКТАРЫН НЫМДУУ ТҮРМӨК ЫКМАСЫ МЕНЕН ФИТОПАТОЛОГИЯЛЫК ЭКСПЕРТИЗА .2023. №. 3. C. 90-92
Кадырова Ч.А., Исираилова А.Т., Алымбек уулу М.
ДЕМОКРАТИЯЛУУ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ТҮЗҮЛҮШҮНДӨГҮ САЯСИЙ ПАРТИЯЛАРДЫН РОЛУ .2023. №. 3. C. 93-96
Омурова Ж.О., Шаршенбек кызы А., Абирова А.Ы.
КЫРГЫЗСТАН ЖАНА КЫТАЙ: ЖАКЫН КОҢШУ ЖАНА СТРАТЕГИЯЛЫК ӨНӨКТӨШ .2023. №. 3. C. 97-101
Омурова Ж.О., Шаршенбек кызы А., Каулбекова Р.А.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭКОНОМИКАЛЫК КООПСУЗДУГУ ЖАНА ШАНХАЙ КЫЗМАТТАШТЫК УЮМУ .2023. №. 3. C. 102-105
Акматалиев А.Т., Алымкулов З.А., Акматова Г.Э., Жумакадыр уулу М.
АЗЫРКЫ ААЛАМДЫК РУХАНИЙ-АДЕП-АХЛАКТЫК КРИЗИСТИН ШАРТЫНДА ИДЕОЛОГИЯНЫН МААНИСИ .2023. №. 3. C. 106-111
Жакаева Г., Эркинбеков К.Э.
«САЛТ» ТУРМУШТУН МААНИЛYY КООМДУК ФУНКЦИЯЛАРЫН ЖYЗƟГƟ АШЫРУУЧУ КАРАЖАТ КАТАРЫ .2023. №. 3. C. 112-115
Эркинбеков К.Э., Жакаева Г.
«САЛТ» КАТЕГОРИЯСЫНДАГЫ АНТОНИМДЕРДИН ПОЛИВАРИАТИВДYYЛYГYНYН ƟЗГƟЧƟЛYКТƟРY .2023. №. 3. C. 116-119
Акматова А.Т.
«ДАРЫКАНАГАДАГЫ НАРКОМАНИЯГА» КАРШЫ ТУРУУ ЗАРЫЛДЫГЫ: КООМДУН КООПСУЗДУК МАСЕЛЕЛЕРИН УЮШТУРУУ .2023. №. 3. C. 120-125
Акматова А.Т.
ПСИХОТРОПТУК ЗАТТАРДЫ КОЛДОНУУГА ТАРТУУ ҮЧҮН КЫЛМЫШ-ЖАЗА ЖООПКЕРЧИЛИГИ .2023. №. 3. C. 126-129
Алимбеков А.А.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА МАМЛЕКЕТТИК ЧЕК АРА КООПСУЗДУГУН КАМСЫЗ КЫЛУУНУН УКУКТУК МЕХАНИЗМДЕРИ .2023. №. 3. C. 130-133
Алимбеков А.А.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЧЕК АРА КЫЗМАТЫНЫН УЛУТТУК КООПСУЗДУКТУ КАМСЫЗ КЫЛУУДАГЫ ОРДУ .2023. №. 3. C. 134-137
Мамытова А.Т.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЧЕК АРА КЫЗМАТЫНЫН УКУКТУК СТАТУСУ .2023. №. 3. C. 138-142
Мамытова А.Т.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК ЧЕК АРАСЫНЫН ТЕОРИЯЛЫК ЖАНА УКУКТУК НЕГИЗДЕРИ .2023. №. 3. C. 143-147
Мурзаев И.И.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА МУРАСТЫ МУРАСКОРГО ӨТКӨРҮП БЕРҮҮНҮН ЖОЛ-ЖОБОСУ .2023. №. 3. C. 148-151
Мурзаев И.И.
КЫРГЫЗСТАНДА МУРАСТОО УКУГУНУН ӨНҮГҮШҮНҮН ЭВОЛЮЦИЯСЫ .2023. №. 3. C. 152-155
Уметов К.А.
МАМЛЕКЕТТИК ЭГЕМЕНДҮҮЛҮК ТЕОРИЯСЫНЫН АЙРЫМ МАСЕЛЕЛЕРИ ЖӨНҮНДӨ .2023. №. 3. C. 156-159
Уметов К.А.
МАМЛЕКЕТТИК ЭГЕМЕНДҮҮЛҮК: ААЛАМДАШУУ ШАРТЫНДАГЫ МАЗМУНУ .2023. №. 3. C. 160-163
Чыныбаева Н.Ж., Аскарбеков Д.Э.
КОНСТИТУЦИЯЛЫК-УКУКТУК МИЛДЕТТЕНМЕЛЕРДИН КОНТЕКСТИНДЕ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ КЫЗМАТ АДАМДАРЫН ЖООПКЕРЧИЛИККЕ ТАРТУУ СИСТЕМАСЫН ӨРКҮНДӨТҮҮ КӨЙГӨЙЛӨРҮ .2023. №. 3. C. 164-167
Шерипов Н.Т.
АДМИНИСТРАТИВДИК РЕФОРМАНЫН КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА САЛЫКТЫК КӨЗӨМӨЛДҮ УЮШТУРУУДА УКУКТУК НЕГИЗДЕРИНЕ ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ .2023. №. 3. C. 168-171
Шерипов Н.Т
САЛЫК УКУКТУК МАМИЛЕЛЕРИН КЛАССИФИКАЦИЯЛООНУН ТЕОРИЯЛЫК-УКУКТУК НЕГИЗДЕРИ .2023. №. 3. C. 172-175
Неронова А.В.
ЧОҢ ЕВРАЗИЯ АЙМАГЫНДАГЫ ИНТЕГРАЦИЯЛЫК ПРОЦЕССТЕРДИН ЗАМАНБАП ЭЛ АРАЛЫК КОНТЕКСТИ .2023. №. 3. C. 176-181
Ажиматова Э.Ж., Торогельдиева К.М., Кутпидин уулу Э.
ПЕДАГОГИКАЛЫК КОЛЛЕДЖДЕГИ МАТЕМАТИКА КУРСУН ОКУТУУНУН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ .2023. №. 3. C. 182-185
Ажиматова Э.Ж., Торогельдиева К.М., Кутпидин уулу Э
ПЕДАГОГИКАЛЫК КОЛЛЕДЖДЕГИ МАТЕМАТИКАЛЫК СҮЙЛӨМДӨРДҮ ӨЗДӨШТҮРҮҮНҮН МЕТОДИКАСЫ .2023. №. 3. C. 186-189
Ажыкулов С.М
БОЛОЧОК МУГАЛИМДЕРДИН КОМПЬЮТЕРДИК ТЕХНОЛОГИЯНЫ КОЛДОНУУ ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ .2023. №. 3. C. 190-193
Ажыкулов С.М.
БОЛОЧОК ПЕДАГОГДУН САНАРИПТИК ДАЯРДЫГЫН КАЛЫПТАНДЫРУУ ЖОЛДОРУ .2023. №. 3. C. 194-198
Амираева Л.А., Ирсалиева Н.А.
ЖАСАЛГА-КОЛДОНМО ӨНӨР САБАГЫН ОКУТУУДА СТУДЕНТТЕРДИН ЧЫГАРМАЧЫЛЫК АКТИВДΥΥЛΥГΥН ӨНΥКТΥРΥΥНΥН ЖОЛДОРУ .2023. №. 3. C. 199-203
БердиДинара Кадирханкызы, Беркимбаев К.М., Ниязова Г.Ж.
ӨСПҮРҮМДӨРДҮН САНАРИПТИК ГИГИЕНАСЫН КАЛЫПТАНДЫРУУ ЖОЛДОРУ .2023. №. 3. C. 204-207
Жумалиева Р.Б., Жумалиева В.Б.
ИШЕНАЛЫ АРАБАЕВ – АЛГАЧКЫ АГАРТУУЧУ .2023. №. 3. C. 208-210
Кулуева Ф.Ш
АРАЛЫК ОКУУ ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫН ШАРТЫНДА БИЛИМДЕРДИ ЖАНА БИЛГИЧТИКТЕРДИ БААЛОО КРИТЕРИЙЛЕРИ .2023. №. 3. C. 211-214
Мамытов А.М., Муратова А.М., Турусбекова Т.У.
ПЕДАГОГДОРДУН ПРОФЕССИОНАЛДЫК ИШМЕРДҮҮЛҮГҮНДӨГҮ СҮЙЛӨӨ МАДАНИЯТЫ .2023. №. 3. C. 215-220
Минбаев Д.А.
МАНАС ЭПОСУНДАГЫ КАНЫКЕЙДИН ОБРАЗЫНЫН ПЕДАГОГИКАЛЫК-АДЕПТИК ЖАНА ПАТРИОТТУК ДӨӨЛӨТТӨРҮ .2023. №. 3. C. 221-223
Минбаев Д.А.
«МАНАС» ЭПОСУНДАГЫ ПАТРИОТТУУЛУКТУН БЕРИЛИШИ .2023. №. 3. C. 224-227
Сатыбалдыев А.Б., Азимова А.А.
ОШ ТЕХНОЛОГИЯЛЫК УНИВЕРСИТЕТИНЕ САПАТ МЕНЕДЖМЕНТ СИСТЕМАСЫН КИРГИЗҮҮ ЭТАПТАРЫ .2023. №. 3. C. 228-232
Торокулова С.С.
ХИМИЯДАГЫ ИННОВАЦИЯЛАР: КӨЙГӨЙЛҮҮ ОКУТУУ АРКЫЛУУ ЖАҢЫ ЧЕЧИМДЕРДИ ТАБУУ ЖАНА ИШТЕП ЧЫГУУ .2023. №. 3. C. 233-237
Торокулова С.С.
ХИМИЯ БОЮНЧА КОМАНДАЛЫК ОКУТУУ: КОМАНДАЛЫК ЫКМАНЫ КОЛДОНУУ МЕНЕН ИННОВАЦИЯЛАРДЫ ЖАНА ТЕМАЛАРДЫ ӨНҮКТҮРҮҮНҮ СТИМУЛДАШТЫРУУ .2023. №. 3. C. 238-242
Исмаилова З.А.
ЭМОТИВДҮҮ СОМАТИКАЛЫК ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕР (Түгөлбай Сыдыкбековдун «Көк асаба» романы боюнча) .2023. №. 3. C. 243-246
Кайыпов С. Т
«МАНАС» – КЫРГЫЗ ЭТНОМАДАНИЯТЫНЫН ГИПЕРТЕКСТИ (Экинчи макала: маселенин талкууланышы) .2023. №. 3. C. 247-255
Каролова А.М.
АКБАР КУБАНЫЧБЕКОВДУН ЫРЛАРЫНДАГЫ ЖАРАТЫЛЫШ ЖАНА ФИЛОСОФИЯ .2023. №. 3. C. 256-258
Кожобекова Г.С.
БАРПЫ АЛЫКУЛОВДУ БЕЛГИЛҮҮ АКЫН КАТАРЫ ТААНЫТУУДАГЫ ТҮМӨНБАЙ БАЙЗАКОВДУН АДАБИЙ ЧЫГАРМАЧЫЛЫК ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ .2023. №. 3. C. 259-262
Колдошов Т. Р.
ЭГЕМЕНДҮҮЛҮК ЖЫЛДАРЫНДАГЫ ОБОНДУУ ЫРЛАР: ТЕМАТИКАЛЫК КӨП ТҮРДҮҮЛҮК ЖАНА ИЗДЕНҮҮЛӨР .2023. №. 3. C. 263-268
Колдошов Т. Р.
1917-1940-ЖЫЛДАРДАГЫ КЫРГЫЗ ОБОНДУУ ЫРЛАР: ЭЛДҮҮЛҮК ЖАНА ЖАҢЫЧЫЛЫК .2023. №. 3. C. 269-274
Медетов А.С.
БАЛДАР АДАБИЯТЫНЫН ТЕОРИЯЛЫК МАСЕЛЕЛЕРИ .2023. №. 3. C. 275-279
Медетов А.С.
КЕНЖЕ БАЛДАРГА АРНАЛГАН ПРОЗАНЫН МАСЕЛЕЛЕРИ .2023. №. 3. C. 280-284
Саипова Г.Д., Алимбекова Э.С.
КЫРГЫЗ ТИЛ МАДАНИЯТЫНДАГЫ «КУТ» КОНЦЕПЦИЯСЫНЫН ТҮРТКҮ БЕРҮҮЧҮ БЕЛГИЛЕРИ .2023. №. 3. C. 285-287
Уркумбаева А. Б.
ТЕКСТОЛОГИЯ МАСЕЛЕСИНДЕГИ КАТЧЫНЫН РЕДАКЦИЯЛЫК ИШИ ЖАНА МАНАСЧЫНЫН ТИЛДИК ЛЕКСИКАЛЫК ӨЗГӨЧӨЛҮГҮ (извод) .2023. №. 3. C. 288-291
Раиля Турсун
БАЙЫРКЫ УЙГУР ТИЛИНЕ КЫТАЙ ТИЛИНЕН ӨЗДӨШТҮРҮЛГӨН СӨЗДӨР ЖАНА МАДАНИЯТТЫН АЙКАЛЫШЫ .2023. №. 3. C. 292-294
Раиля Турсун
БАЙЫРКЫ УЛУУ ЖИБЕК ЖОЛУНДАГЫ МЕМОРИАЛДЫК ЭСТЕЛИКТЕРДЕГИ ЖАНА ТАРЫХЫЙ ДОКУМЕНТТЕРДЕГИ КЫТАЙ ТИЛИ .2023. №. 3. C. 295-300