Жаңы саны

2022, №: 5

Кененирээк

Известия ВУЗов Кыргызстана

Индекстөө

Журнал Илимий цитаталоо россиялык индексинде катталган (РИНЦ) (лицензиялык келишим №001-01/2015, 12.01.2015).
Журналдын Импакт-фактору бар (0,055) – илимий журналдын формалдуу сандык көрсөткүчүнүн өтө маанилүүлүгү.
Журналдын информациялык картасынын шилтемеси http://elibrary.ru/title_about.asp?id=53376
Журналдын Импакт-фактору бар (0,043) – илимий журналдын формалдуу сандык көрсөткүчүнүн өтө маанилүүлүгү.
Журналдын эл аралык классификатору бар ISSN 1694-7649 жана рецензияланган мезгилдүү басылма болуп эсептелет.