Жаңы саны

2022, №: 8

Кененирээк

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

2022, №. 8, Макалалар: 79
Абдылдаев О.Т., Миӊбаева Б.Д., Баязова А.А.
ИК-ЛАЗЕРДИК НУРЛАНУУНУН СИНТЕТИКАЛЫК АЛМАЗДАР МЕНЕН ӨЗ АРА АРАКЕТТЕНИШҮҮ ПРОЦЕССИН ИЗИЛДӨӨ .2022. №. 8. C. 3-6
Анарбаев М., Кырбашев Ж., Изумиама С., Акматов Ж.
НАРЫН МАМЛЕКЕТТИК ЖАРАТЫЛЫШ КОРУГУНДА БИОТҮРДҮҮЛҮККӨ МОНИТОРИНГ ЖАСООДО АЛДЫҢКЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫН КОЛДОНУЛУШУ .2022. №. 8. C. 7-11
Жакыпбекова А.Т., Кулчинова Г.А.
ТҮШТҮК КЫРГЫЗСТАНДАГЫ УРАН КАЛДЫКТАРЫ: ЖЕРГИЛИКТҮҮ КӨЙГӨЙЛӨР, АЙМАКТЫК КЕСЕПЕТТЕР, ГЛОБАЛДЫК ЧЕЧИМ .2022. №. 8. C. 12-15
Мырзабекова У.Дж., Ибраева Н.И., Омуралиев Т.С., Асанова А.Ж.
«КАРАТАЛ-ЖАПЫРЫК» МАМЛЕКЕТТИК ЖАРАТЫЛЫШ КОРУГУНУН «КАРАТАЛ» ЖАНА «СОҢ-КӨЛ» БӨЛҮКТӨРҮНДӨГҮ ӨСҮМДҮКТӨРДҮН АЙРЫМ ТҮРЛӨРҮ .2022. №. 8. C. 16-19
Өмүралиев Т.С., Асанова А.Ж
СОҢ-КӨЛ КОТЛОВИНАСЫНДАГЫ БАТАЙ-АРАЛ АЙМАГЫНДА ӨСҮМДҮК КУРАМЫ ЖАНА ТАБИГЫЙ АБАЛЫ .2022. №. 8. C. 20-24
Оторова С.Т., Изаков Ж.Б., Курманкожоев Н.А., Исмаилов У.Н.
САЛКЫН-ТӨР СУУСУНУН КЭЭ БИР ФИЗИКА-ХИМИЯЛЫК КӨРСӨТКҮЧТӨРҮ ЖӨНҮНДӨ .2022. №. 8. C. 25-32
Бекбоева М.А., Дуйшембиев М.Т., Сатыбалдиева С.Э.
АЙЫЛ ТУРИЗМИН ӨНҮКТҮРҮҮНҮН ДҮЙНӨЛҮК ПРАКТИКАСЫ .2022. №. 8. C. 33-37
Бекбоева М.А., Нарбеков Б.
НАРЫН ОБЛУСУНДА АЙЫЛ ТУРИЗМИН ӨНҮКТҮРҮҮНҮН МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨРҮ .2022. №. 8. C. 38-42
Бекирова Д.О., Койчуманова И.Т.
РЕГИОНДУН АТААНДАШТЫККА ЖӨНДӨМДҮҮЛҮГҮН ӨНҮКТҮРҮҮ ҮЧҮН КЛАСТЕРДИК ЫКМАНЫ ӨНҮКТҮРҮҮ .2022. №. 8. C. 43-47
Жапаров А.Б.
НАРЫН ОБЛУСУНУН ТУРИСТТИК АЙМАКТАРЫНЫН МАРШРУТТАРЫН ТҮЗҮҮ .2022. №. 8. C. 48-50
Койчуманова И.Т., Бекирова Д.О.
АЙМАКТЫК АТААНДАШТЫККА ЖӨНДӨМДҮҮЛҮКТҮН МАРКЕТИНГ ФАКТОРЛОРУНУН СИСТЕМАСЫНДА АЙМАКТЫН БРЕНДИ .2022. №. 8. C. 51-54
Максатова Б.М., Асранбекова А.Ү.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ТУРИЗМДИ ӨНҮКТҮРҮҮ КӨЙГӨЙЛӨРҮ .2022. №. 8. C. 55-57
Нуралиева Н.М., Майрамбек кызы Б.
БИЗНЕСТИ БААЛООДО ФИНАНСЫЛЫК ТАЛДООНУ КАЛЫПТАНДЫРУУЧУ МЕТОДДОР .2022. №. 8. C. 58-63
Супатаева Г.Т., Сарбагышова А.Э.
НАРЫН ОБЛУСУНУН АЙЫЛ АЙМАКТАРЫНЫН КӨЙГӨЙЛӨРҮ ЖАНА АЛАРДЫ ЧЕЧҮҮ ЖОЛДОРУ .2022. №. 8. C. 64-66
Сапарова Г.Б., Омурзаков Б.К.
ЭКИНЧИ ТҮРДӨГҮ ИНТЕГРАЛДЫК ФРЕДГОЛЬМ ТЕҢДЕМЕСИ ЭКОНОМИКА МАСЕЛЕЛЕРИНДЕ .2022. №. 8. C. 67-69
Биймырсаева А.К., Содомбеков И.С., Бейшеев Э.
КЫРГЫЗСТАНДА СОЯ (GLYCINE MAX.) ӨСТҮРҮҮНҮН ТАРЫХЫ .2022. №. 8. C. 70-73
Олжобаева Т.М., Байбагышов Э.М.
НАРЫН РАЙОНУНУН МИҢ-БУЛАК АЙЫЛЫНЫН ТОПУРАГЫНЫН КҮРДҮҮЛҮГҮНӨ АГРОХИМИЯЛЫК МҮНӨЗДӨМӨ БЕРҮҮ .2022. №. 8. C. 74-77
Эсеналиева Г.Ж
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН НАРЫН ОБЛУСУНУН ЭЛ АРАЛЫК БАЙЛАНЫШТАРЫ (1991-2000-жж.) .2022. №. 8. C. 78-81
Иманалиев С.С.
«СҮРӨӨ» – АДАМ ЖАШООСУНУН ФИЛОСОФИЯСЫ .2022. №. 8. C. 82-85
Абдыраева Н.С.
АРХИТЕКТУРА ЖАНА ШААРКУРУУ БАГЫТЫНДАГЫ СТУДЕНТТЕРИ ҮЧҮН КЫРГЫЗ-ОРУС ТИЛДЕРИНДЕ БИЛИМ БЕРҮҮНҮ УЮШТУРУУНУН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ .2022. №. 8. C. 86-89
Абдыракунова Ж.С.
ЗАМАНБАП МУГАЛИМДИН ИННОВАЦИЯЛЫК ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ .2022. №. 8. C. 90-93
Ажыбаев Д.М., Дюшекеев К.Д., Чоробек кызы А.
ЖАШ БАЛДАРДЫН ИНСАНДЫК КАЛЫПТАНУУСУНДАГЫ МУЛЬТФИЛЬМДЕРДИН РОЛУ ЖӨНҮНДӨ .2022. №. 8. C. 94-97
Акматкулов А.А., Зикирова Г.А., Атабаев С.К.
ЛЕКЦИЯ САБАГЫН МААЛЫМАТТЫК-МЕТОДИКАЛЫК КОШТОО АРКЫЛУУ ЖҮРГҮЗҮҮ .2022. №. 8. C. 98-101
Алиев Ш., Атабаев С.К.
ЭКОНОМИКАЛЫК БАГЫТТЫН СТУДЕНТТЕРИНЕ «КОЛДОНМО МАТЕМАТИКА» КУРСУН ОКУТУУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ӨРКҮНДӨТҮҮ .2022. №. 8. C. 102-106
Алимбеков А.
КЫРГЫЗ ЖАНА ТҮРК МАКАЛДАРЫНДА ЖАШ МУУНДАРДЫ СЕРГЕК ЖАШООГО ЖАНА ЭМГЕККЕ ДАЯРДОО ИДЕЯЛАРЫ .2022. №. 8. C. 107-110
Алымбаева Б.Б., Сабырова Э.С.
ИТАЛИЯ, ЯПОНИЯ, АКШ, ИНДИЯ ЖАНА КЫРГЫЗСТАН ӨЛКӨЛӨРҮНҮН БАШТАЛГЫЧ БИЛИМ БЕРҮҮСҮНҮН АЙЫРМАЧЫЛЫКТАРЫ .2022. №. 8. C. 111-115
Анарбекова М.А., Карасартова Н.А.
БОЛОЧОКТОГУ ФИЗИКА ЖАНА БИОЛОГИЯ МУГАЛИМДЕРИНИН ПРЕДМЕТТИК КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮКТӨРҮН КАЛЫПТАНДЫРУУДА КЕСИПКЕ БАГЫТТАЛГАН КЛАССТАН ТЫШКАРКЫ ИШТЕРИНИН МААНИСИ .2022. №. 8. C. 116-119
Арыпбекова Д.Д.
ОРУС ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ МУГАЛИМИН ДАЯРДООДО ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙ МЕНЕН МЕКТЕПТИН ϴЗ АРА БАЙЛАНЫШЫНЫН РОЛУ .2022. №. 8. C. 120-122
Асанбекова Д.Д., Исмаилова Г.Д.
ФИЗИКАНЫ ОКУТУУНУН ИННОВАЦИЯЛЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ .2022. №. 8. C. 123-126
Атабаев С.К., Зулпукарова Д.И., Абдукаимова А.Ж.
МАТЕМАТИКА САБАГЫНДА БУЛУТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН КОЛДОНУУНУН АЙРЫМ ЫКМАЛАРЫ .2022. №. 8. C. 127-130
Атанаев Т.Б., Мукамбетова Н.Т.
ФИЗИКА ЖАНА БИОЛОГИЯНЫ ОКУТУУДА САПАТТУУ БИОФИЗИКАЛЫК МАЗМУНДАГЫ МАСЕЛЕЛЕРИН КОЛДОНУУ .2022. №. 8. C. 131-133
Ахметова Н.А., Абдивалиева Г.А.
ОРТО КЕСИПТИК БИЛИМ БЕРҮҮНҮН СТУДЕНТТЕРИНЕ ОРУС ЛЕКСИКАСЫН КЕСИПТИК БАГЫТТА ОКУТУУ .2022. №. 8. C. 134-136
Байбагышов Э.М., Чоробаева Н.А.
УНИВЕРСИТЕТ 4.0 – КЕЛЕЧЕККЕ КАДАМ .2022. №. 8. C. 137-140
Байжуманова Н.С.
ОКУУ ПРОЦЕССИНДЕ СТУДЕНТТИН ИНСАНДЫГЫН ӨЗҮН-ӨЗҮ УЮШТУРУУ КӨНДҮМДӨРҮН КАЛЫПТАНДЫРУУ .2022. №. 8. C. 141-144
Бектурова Э.О.
ПЕДАГОГИКАЛЫК ЧЕБЕРЧИЛИКТИН МАЗМУНУ ЖАНА АНЫ КАЛЫПТАНДЫРУУНУН ЖОЛДОРУ .2022. №. 8. C. 145-149
Джапарова С.Н., Зарылдыкова Т.К.
БАШТАЛГЫЧ КЛАССТАРДЫН МАТЕМАТИКАСЫН ОКУТУУДА TOY THEATER - ВИРТУАЛДЫК МАНИПУЛЯТОРУН КОЛДОНУУ .2022. №. 8. C. 150-153
Жамалова В.Ж.
РЕЙТИНГ ПРОФЕССОРДУК-ОКУТУУЧУЛАР КУРАМЫНЫН КЕСИПТИК ИШМЕРДҮҮЛҮГҮНҮН САПАТЫН БААЛОО КУРАЛЫ КАТАРЫ .2022. №. 8. C. 154-157
Кайдиева Н.К., Эсенгулов У.А.
МАТЕМАТИКА КУРСУН КЕСИПКЕ БАГЫТТАП ОКУТУУ ШАРТЫНДА СТУДЕНТТЕРГЕ МАТЕМАТИКАЛЫК БИЛИМ БЕРҮҮ .2022. №. 8. C. 158-161
Кадыралиева К., Макеев А.К
«МАНАС» ЭПОСУНДАГЫ ЭТНОПЕДАГОГИКАЛЫК ТААЛИМ-ТАРБИЯ МЕКТЕПТИН ОКУУ-ТАРБИЯ ИШИНДЕГИ КЛАССТАН ТЫШКАРКЫ УЧУРУНДА .2022. №. 8. C. 162-165
Касымова Г.А.
МЕКТЕПКЕ ЧЕЙИНКИ КУРАКТАГЫ БАЛДАРДЫ СОЦИАЛДАШТЫРУУНУ БААЛОО .2022. №. 8. C. 166-168
Кулманбетова С.М., Бейшеналиева У.У., Асыранбекова М.К.
«ПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАСС» ТЕХНОЛОГИЯСЫ: БИЛИМ БЕРҮҮДӨГҮ ОРДУ ЖАНА ОКУУ ПРОЦЕССИНДЕ КОЛДОНУУ .2022. №. 8. C. 169-170
Курманалиева Р.А.
АДАБИЯТ САБАГЫНДА СТУДЕНТТЕРДИН АДЕПТҮҮЛҮГҮН ЖАНА ЭСТЕТИКАЛЫК ТАБИТИН КАЛЫПТАНДЫРУУ .2022. №. 8. C. 171-173
Кылычова Н.Э
СТУДЕНТТЕРДИН ӨЗ АЛДЫНЧА ИШТЕРИН УЮШТУРУУ ИЛИМИЙ ТААНЫП- БИЛҮҮ ЖӨНДӨМДҮҮЛҮКТӨРҮН АКТИВДЕШТИРҮҮНҮН НЕГИЗГИ ФАКТОРУ КАТАРЫНДА .2022. №. 8. C. 174-177
Макеев А.К
НЕГИЗГИ МЕКТЕПТЕ МАТЕМАТИКА САБАГЫНДА ТИК БУРЧТУУ ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕДДИН ТОЛУК БЕТИНИН АЯНТЫН ТАБУУНУ ОКУТУУНУН ЖОЛДОРУ .2022. №. 8. C. 178-181
Макеев А.К., Ашыров Э.Т.
АЙМАКТЫК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРДҮ ЭСКЕ АЛУУ МЕНЕН МАТЕМАТИКАНЫ ОКУТУУДА АЙРЫМ ТЕРМИНОЛОГИЯ ЖАНА ПРАКТИКАЛЫК МАСЕЛЕЛЕРДИ ЧЕЧҮҮ МАСЕЛЕЛЕРИ .2022. №. 8. C. 182-186
Макеев А.К., Мамбетова М.К.
ТОГУЗ КОРГООЛ – КЫРГЫЗ ЭЛИНИН УЛУТТУК МАТЕМАТИКАЛЫК ОЮНУ .2022. №. 8. C. 187-189
Мамбетакунов Э.
ТАБИЯТ ЖАНА ЭСТЕТИКАЛЫК ТАРБИЯ .2022. №. 8. C. 190-194
Мамбеталиев Ж.Т.
КЫРГЫЗ ЭЛИНИН ТУРМУШУНДАГЫ КОЛДОНМО БУЮМДАРДЫН ЭСТЕТИКАЛУУЛУГУНУН ӨСПҮРҮМДӨРГӨ ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ .2022. №. 8. C. 195-197
Мурзабаев К.К., Ажиматова Э.Ж.
МАТЕМАТИКА ПРЕДМЕТИН ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР ПРЕДМЕТТЕРИ МЕНЕН ИНТЕГРАЦИЯЛАП ОКУТУУНУН САПАТЫН ЖОГОРУЛАТУУНУН ЖОЛДОРУ .2022. №. 8. C. 198-202
Мурзаибраимова Б.Б.
МЕКТЕП БИЛИМ БЕРҮҮСҮНДӨГҮ АКТУАЛДУУ МАСЕЛЕЛЕР (физиканы окутуунун мисалында) .2022. №. 8. C. 203-207
Назарбаева М.Т., Сатылканова А.А.
БАШТАЛГЫЧ КЛАССТАРДА «МЕЙКИНДИК ЖАНА ФОРМАЛАР» КУРСУНУН ЭЛЕМЕНТТЕРИН ОКУТУУНУН ЖОЛДОРУ .2022. №. 8. C. 208-212
Раимкулова А.С., Муздыбаева А.
БОЛОЧОК ПЕДАГОГДУН МАДАНИЯТ АРАЛЫК КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮГҮН КАЛЫПТАНДЫРУУНУН МОДЕЛИ ЖАНА ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ .2022. №. 8. C. 213-216
Рысбекова Д.А.
КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕ АВИАЦИЯ АДИСТИКТЕРИНЕ БАЙЛАНЫШТУУ ТЕРМИНДЕРДИ ҮЙРӨТҮҮ АРКЫЛУУ СТУДЕНТТЕРДИН СҮЙЛӨӨ КЕБИН ӨСТҮРҮҮ .2022. №. 8. C. 217-219
Сакиева С.С., Алиева Р.А.
ОКУУ ЖАНА ТҮШҮНҮҮНҮ ҮЙРӨТҮҮНҮН ТЕХНОЛОГИЯСЫ (адабий окуу предметинин мисалында) .2022. №. 8. C. 220-223
Сатыбекова М.А.
БИОЛОГИЯЛЫК БИЛИМ БЕРҮҮДӨГҮ СИНЕРГЕТИКАЛЫК МАМИЛЕ .2022. №. 8. C. 224-225
Сатыбекова М.А.
ПРЕДМЕТТИК ИШМЕРДҮҮЛҮК ЖАНА АНЫ ӨНҮКТҮРҮҮНҮН ЖОЛДОРУ .2022. №. 8. C. 226-228
Сияев Т.М.
ТРЕНИНГ: ЭМОЦИОНАЛДЫК КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮК .2022. №. 8. C. 229-231
Сияев Т.М., Алинбекова С.Ш., Батырова Ы.М., Кожогелдиев А.А.
ПЕДАГОГДУН КОМПЕТЕНЦИЯЛАРЫН КАЛЫПТООНУН БАГЫТТАРЫ .2022. №. 8. C. 232-234
Сияев Т.М., Бейшеналиева У.У., Осмонова Б.М.
БИЛИМ БЕРҮҮДӨ ДИЗАЙН-ОЙ ЖҮГҮРТҮҮ ЫКМАСЫН КОЛДОНУУ .2022. №. 8. C. 235-238
Сияев Т.М., Эсеналиева Г.О., Мамбетова М.
САТЫБАЛДЫ НААМАТОВ КЫРГЫЗ ЭЛИНИН АЛГАЧКЫ АГАРТУУЧУЛАРЫНЫН БИРИ .2022. №. 8. C. 239-243
Таштанкулова Ж.Ж.
ОРУС ЭМЕС МЕКТЕПТЕРДЕ ДОЛБООРЛУК ИШМЕРДҮҮЛҮКТҮН НЕГИЗИНДЕ ОРУС АДАБИЯТЫ БОЮНЧА КЛАССТАН ТЫШКАРКЫ ӨЗ АЛДЫНЧА ИШТӨӨ .2022. №. 8. C. 244-248
Торогельдиева К.М., Беделова Н.С.
МАТЕМАТИКА КУРСУ БОЮНЧА ЗАМАНБАП ОКУУ-МЕТОДИКАЛЫК КОМПЛЕКСИН ТҮЗҮҮ .2022. №. 8. C. 249-251
Турдакунова А.С., Бакманова А.И., Осмонова Н.Ш
АТАЙЫН ОРТО КЕСИПТИК БИЛИМ БЕРҮҮДӨ МАТЕМАТИКАНЫ КЕСИПКЕ БАГЫТТАП ОКУТУУ .2022. №. 8. C. 252-255
Чекирова Г.К., Сияев Т.М., Ашыров Э.Т
ОКУУ ПРОЦЕССИНДЕГИ ЗАМАНБАП МААЛЫМАТТЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАР .2022. №. 8. C. 256-259
Чыныбаев Р.Р., Сейдакматова Б.И.
БИЛИМ БЕРҮҮНҮ САНАРИПТЕШТИРҮҮ ШАРТЫНДА ФИЗИКАЛЫК ТҮШҮНҮКТӨРДҮ МАСЕЛЕ ЧЫГАРУУ АРКЫЛУУ КАЛЫПТАНДЫРУУНУН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ .2022. №. 8. C. 260-263
Жунусакунова А.Д., Оролов С.И.
7-КЛАСС ҮЧҮН «МААЛЫМАТТАРДЫ ТАЛДОО» ФАКУЛЬТАТИВДИК КУРСУН ИШТЕП ЧЫГУУ .2022. №. 8. C. 264-269
Омурбекова Ш.О., Мусаева Б.М.
МЕКТЕП МАТЕМАТИКАСЫНДА САН СИСТЕМАСЫНДАГЫ ТҮШҮНҮКТӨРДҮ ОКУТУУДА ИНТЕРАКТИВДҮҮ ЫКМАНЫ КОЛДОНУУ .2022. №. 8. C. 270-273
Абдыраимова Ж.К., Жантаев А.С.
ДЖЕРОМ ДЭВИД СЭЛИНДЖЕРДИН ЖАНА КУБАТБЕК ЖУСУБАЛИЕВДИН ПЕРСОНАЖДАРЫНЫН ТИПОЛОГИЯЛЫК ОКШОШТУКТАРЫ .2022. №. 8. C. 274-278
Дүйшеева Т.С.
«МАНАС» ЭПОСУНДАГЫ ИСЛАМ ДИНИЙ ЛЕКСИКАСЫНЫН ЭТНОМАДАНИЙ ЖАГДАЙЛАРЫ .2022. №. 8. C. 279-283
Жаныбаева М.А., Мокеева А.М., Жантаев А.С.
XXI КЫЛЫМДАГЫ КЫРГЫЗ АДАБИЯТТААНУУСУНДАГЫ АКЫНДАР ЧЫГАРМАЧЫЛЫГЫ БОЮНЧА НЕГИЗГИ ИЗИЛДӨӨЛӨР .2022. №. 8. C. 284-285
Жаныбаева М.А., Мокеева А.М., Жантаев А.С.
XXI КЫЛЫМДАГЫ КЫРГЫЗ АДАБИЯТТААНУУСУНДАГЫ ФОЛЬКЛОРИСТИКА БОЮНЧА НЕГИЗГИ ИЗИЛДӨӨЛӨР .2022. №. 8. C. 286-288
Кадыралиева К.
МАНАС АЙТУУЧУЛАРЫ ЖАНА АЛАРДЫН АДЕП-АХЛАКТЫК КАСИЕТТЕРИ .2022. №. 8. C. 289-295
Иманалиева Ж.К.
ОРУС ЖАНА КЫРГЫЗ ТИЛДЕРИНДЕГИ СИНТАКСИСТИК МАМИЛЕЛЕР ЖАНА АЛАРДЫН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ .2022. №. 8. C. 296-299
Касаболотова Г.А.
ОРУС ЖАНА КЫРГЫЗ ТИЛДЕРИНИН ФРАЗЕОЛОГИЯЛЫК АНИМАЛИЗМДЕРИНИН УЛУТТУК-МАДАНИЙ КОЛОРИТИ .2022. №. 8. C. 300-303
Мокеева А.М., Токтомаметова Ж.А., Жантаев А.С.
XXI КЫЛЫМДАГЫ КЫРГЫЗ АДАБИЯТТААНУУСУНДАГЫ КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫ БОЮНЧА НЕГИЗГИ ИЗИЛДӨӨЛӨР .2022. №. 8. C. 304-308
Токтомаметова Ж.А., Мамбеталиева А.М.
АБДУЛХАЙ АЛДАШЕВДИН ЭССЕИСТИКАСЫНЫН КЫРГЫЗ ЖАНА ДҮЙНӨ АДАБИЯТТАРЫНДАГЫ СОГУШ ТЕМАСЫНДАГЫ РОМАНДАР МЕНЕН ОКШОШТУКТАРЫ ЖАНА АЙЫРМАЧЫЛЫКТАРЫ .2022. №. 8. C. 309-313
Ысакбаева З.Т., Токтомаметова Ж.А., Жантаев А.С
XXI КЫЛЫМДАГЫ КЫРГЫЗ АДАБИЯТТААНУУСУНДАГЫ ЧЕТ ЭЛДЕР АДАБИЯТЫ ЖАНА ЖУРНАЛИСТИКА БОЮНЧА НЕГИЗГИ ИЗИЛДӨӨЛӨР .2022. №. 8. C. 314-316
Темирова Б.Т.
«МАНАС» ЭПОСУ ЖАНА КАСЫМ ТЫНЫСТАНОВ: МЕЗГИЛ, КАЙЧЫЛАШ ТАГДЫРЛАР, УЛУТТУК ТРАГЕДИЯ .2022. №. 8. C. 317-320
Темирова Б.Т., Курбаналиева Ж.Р.
«СЫНГАН КЫЛЫЧ» РОМАНЫНДАГЫ НҮЗҮП МЕНЕН МУСУЛМАНКУЛДУН ОБРАЗЫНДАГЫ УЛУТТУК ТАРЫХ ЖАНА КӨРКӨМ АҢДОО .2022. №. 8. C. 321-324