Жаңы саны

2019, №: 4

Кененирээк

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

2018, №. 2, Макалалар: 66
Какишов К., Какишов Ж.К., Садыкова Б.А.
ИМПУЛЬСТУН ТААСИРИ АСТЫНДАГЫ СЫЗЫКТУУ ЭМЕС СКАЛЯРДЫК СИНГУЛЯРДЫК ДҮҮЛҮККӨН ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫК ТЕҢДЕМЕ ҮЧҮН БАШТАПКЫ МАСЕЛЕНИН АСИМПТОТИКАЛЫК ЧЫГАРЫЛЫШЫ .2018. №. 2. C. 3-11
Намазова Г.О., Болжиев Б.А., Касымова Т.Дж.
КОМПАКТТУУ ЭМЕС СЕПАРАБЕЛДҮҮ ХАУСДОРФТУК УЛЬТРАКОМПАКТУУ МЕЙКИНДИК .2018. №. 2. C. 12-15
Урманбетов Р.Дж., Дыйканова А.Т., Турганбаева А.Б.
ЦИЛИНДРДИ АЙЛАНЫП ӨТҮҮЧҮ ИЛЭЭШКЕН АГЫМДЫ САНДЫК МОДЕЛДЕШТИРҮҮ .2018. №. 2. C. 16-19
Байгазиева Н.А.
БИР КАЛЫПТУУ ПАРАКОМПАКТТУУ МЕЙКИНДИКТЕР .2018. №. 2. C. 20-23
Одинаев Р.Н.
ЭРКИН ТРОФИКАЛЫК ФУНКЦИЯЛАРЫ БАР «ЗЫЯНДУУ КУРТ-КУМУРСКАЛАР - ПАЙДАЛУУ КУРТ-КУМУРСКАЛАР» ТИБИНДЕГИ БИОСИСТЕМАДАГЫ УБАКЫТ-ЖАШ КУРАК ТҮЗҮМҮН КӨҢҮЛГӨ АЛУУ МЕНЕН ӨСҮМДҮКТӨРДҮ КОРГОО ПРОЦЕССИНИН МАТЕМАТИКА .2018. №. 2. C. 24-28
Ганиев Ч.Т., Юнуси М.К.
ПОПУЛЯЦИЯЛЫК ТУРБУЛЕНТТҮҮЛҮКТҮН БЕЛГИСИЗ КОЭФФИЦИЕНТТЕРИН АНЫКТООНУН ЖАНА МИЛДЕТТЕРИН ЧЕЧҮҮНҮН САНДЫК АЛГОРИТМДЕРИ .2018. №. 2. C. 29-32
Одинаев Р.Н.
УБАКЫТ-ЖАШ КУРАК ТҮЗҮМҮН ЖАНА МЕЙКИНДИКТЕГИ ЖАЙГАШУУСУН КӨҢҮЛГӨ АЛУУ МЕНЕН ЭРКИН ТРОФИКАЛЫК ФУНКЦИЯЛАРЫ БАР ӨСҮМДҮКТӨРДҮ КОРГОО ПРОЦЕССИН КОМПЬЮТЕРДИК МОДЕЛДӨӨ .2018. №. 2. C. 33-38
Свечникова Е.М., Усубалиева А.М., Кожобекова К.К.
ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУНДА ӨСТҮРҮЛГӨН КАРА КАРАГАТТАН ЖАСАЛГАН ДЖЕМДЕГИ С ВИТАМИНИНИН КУРАМЫ .2018. №. 2. C. 39-40
Усубалиева А.М., Мажитова А.Т., Озбекова Ж.Э., Алымкулова Н.Б.
ЧУЙ ОБЛУСУНДА ПАРНИКТЕ ӨСТҮРҮЛГӨН ЖАШЫЛЧАЛАРДАГЫ АСКОРБИН КИСЛОТАСЫН (ВИТАМИН С) ЖАНА БЕТА-КАРОТИНДИН КАРМАЛЫШЫН ИЗИЛДӨӨ .2018. №. 2. C. 41-44
Ассакунова Б.Т., Абылов С.А., Байменова Г.Р.
ЖЕРГИЛИКТΥΥ ГЛИЕЖ ТОПУРАГЫН ЖАНА ТРАВЕРТИН ТАШЫН КЕСΥΥДӨГΥ КАЛДЫКТАРДЫ КОЛДОНУУ МЕНЕН ГИПС КОМПОЗИТТЕРИН АЛУУ .2018. №. 2. C. 45-47
Мамбетов Э.М., Садыбакова Д.К.
ТЕКЧЕЛҮҮ КАЛКАНЫН ӨТКӨРӨ АЛГЫЧТЫК МҮМКҮНЧҮЛҮГҮН АНЫКТООГО КАРАТА КОЮЛГАН МАСЕЛЕ .2018. №. 2. C. 48-50
Метленков Н.Ф.
АРХИТЕКТУРАДАГЫ ЖАНА АРХИТЕКТУРАЛЫК БИЛИМ БЕРҮҮДӨГҮ ИННОВАЦИЯЛЫГЫ ЖӨНҮНДӨ .2018. №. 2. C. 51-54
АРСЛАН Желил
АМАСИЯДАГЫ МЕЧИТ ЖАНА МЕСЖИТ МИХРАБТАРЫНДА ЖАСАЛГАЛОО ТҮШҮНҮГҮ .2018. №. 2. C. 55-64
Метленков Н.Ф.
АРХИТЕКТУРАДАГЫ ӨЗГӨРҮҮ БАГЫТТАРЫ .2018. №. 2. C. 65-67
Куделина И.В.
ОРЕНБУРГ ШААРЫНЫН АГЛОМЕРАЦИЯСЫНЫН СУУ ТОПТОГУЧТАРЫНЫН ИШ РЕЖИМИН ТУРУКТАШТЫРУУ МҮМКҮНЧҮЛҮГҮ ЖӨНҮНДӨ .2018. №. 2. C. 68-72
Леонтьева Т.В.
ЧЫГЫШ ОРЕНБУРГДАГЫ СУУ ЧАРБАЛЫК ӨЗДӨШТҮРҮҮНҮН ГИДРОГЕОЛОГИЯЛЫК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ ЖӨНҮНДӨ .2018. №. 2. C. 73-76
Каримов А.А.
ЗЕРАВШАН ДАРЫЯСЫНЫН БАССЕЙНИНДЕГИ СУУ ТАШКЫНДАРДЫН КАТУУ АГЫМДАРЫНЫН ОЧОКТОРУНУН ӨНҮГҮШҮН ИНЖЕНЕРДИК-ГЕОНОМИЯЛЫК БААЛОО ЖАНА ТИПТЕШТИРҮҮ .2018. №. 2. C. 77-81
Куделина И.В.
ЖАРЫМ АРИДДИК КЛИМАТТЫН ШАРТТАРЫНДА АЛЛЮВИАЛДУУ СУУ ТОПТОГУЧТАРДЫН РЕЖИМИН ТУРУКТАШТЫРУУНУН ЖОЛДОРУ .2018. №. 2. C. 82-86
Жантемирова К.К., Темирбек уулу И.
АТ-БАШЫ РАЙОНУНУН ТУРИСТТИК ЖАНА СОЦИАЛДЫК-ЭКОНОМИКАЛЫК АБАЛЫ, АЛАРДЫ ӨНҮКТҮРҮҮ ЖОЛДОРУ .2018. №. 2. C. 87-89
Аблешов Т.А., Темирбек уулу И., Эркинбек кызы С.
ИЧКИ ТЯНЬ-ШАНДЫН АЙМАГЫНДАГЫ СУГАТ ТАРМАКТАРЫНЫН АБАЛЫ ЖАНА АНЫН СУГАТ ЖЕРЛЕРИН МЕЛИОРАТИВДИК ЖАКТАН ЖАКШЫРТУУДАГЫ РОЛУ .2018. №. 2. C. 90-92
Чекеева Н.Т., Жусупова А.Т.
МЭЭ ИЧИНЕ КАН КУЮЛУУ ООРУСУНУН ЭТИОПАТОГЕНЕТИКАЛЫК ӨНҮГҮҮСҮНҮН АСПЕКТТЕРИ (адабиятка сереп) .2018. №. 2. C. 93-95
Кулов Б.Б., Каскеев Д.М., Сулайманов А.Э.
МЭЭНИН КАН ТАМЫР ООРУЛАРЫ МЕНЕН ООРУГАН БЕЙТАПТАРДА ЗААРА ЧЫГУУНУН ҮЗГҮЛТҮКТӨРҮ (адабиятка сереп) .2018. №. 2. C. 96-98
Ганиева А., Саатова Г.М., Кудаяров Д.К.
БАЛДАРДЫН РЕВМАТОИДДИК АРТРИТТИН ФОРМАЛАРЫНЫН ЖАНА КОМПЛЕКСТҮҮ ДАРЫЛООНУН ПРИНЦИПТЕРИНДЕ КЛИНИКАЛЫК-ИММУНОЛОГИЯНЫН СТАТУСУНУН ӨЗГӨЧӨЛҮГҮ .2018. №. 2. C. 99-101
Насирдинова Г.К., Сатывалдиев А.С., Барпыбаев Т.Р., Эсенбеков А.Э.
СИЛИКАГЕЛГЕ ОТУРГУЗУЛГАН НАНОӨЛЧӨМДӨГҮ КҮМҮШТҮН КАТАЛИТИКАЛЫК АКТИВДҮҮЛҮГҮ .2018. №. 2. C. 102-105
Молдошев А.М., Кубанычбек кызы А.
ХИМИЯ САБАГЫНДА ОКУУЧУЛАРГА ЭКОЛОГИЯЛЫК ТАРБИЯ БЕРҮҮ .2018. №. 2. C. 106-107
Жаснакунов Ж.К., Абдираимова Г.А., Сатывалдиев А.С.
ЭЛЕКТР УЧКУНДУК ДИСПЕРСТӨӨ МЕТОДУ МЕНЕН КҮМҮШ ЖАНА ЖЕЗДИН НАНОКОМПОЗИТИН СИНТЕЗДӨӨ .2018. №. 2. C. 108-110
Насирдинова Г.К., Молдоканова Д.А., Алик уулу А.
ОРГАНИКАЛЫК ЭМЕС ХИМИЯ САБАКТАРЫНДА ПРЕДМЕТ АРАЛЫК БАЙЛАНЫШТЫ ИШКЕ АШЫРУУ .2018. №. 2. C. 111-113
Марасулов А.А., Дамир кызы Ж.
ЫСЫК-АТА РАЙОНУНУН АЙМАКТАРЫНДА ӨСТҮРҮЛГӨН АЙЫЛ ЧАРБА МАДАНИЙ ӨСҮМДҮКТӨРҮНДӨГҮ НИТРАТТАРДЫН ЖАНА НИТРИТТЕРДИН КАРМАЛУУСУ .2018. №. 2. C. 114-115
Бейшеналиева С.Т., Курманбекова Г.Т.
АЗЫК-ЗАТ ПРОДУКТУЛАРЫНДАГЫ ПАТОГЕНДИК ЖАНА ШАРТТУУ-ПАТОГЕНДИК МИКРООРГАНИЗМДЕРДИН КУЛЬТУРАЛЫК КАСИЕТТЕРИ .2018. №. 2. C. 116-119
Кыдыкова Н.К., Шаршеналиева Г.А., Ташибекова З.М.
ТАЛАС ШААРЫНЫН АЙРЫМ БИР МЕКТЕПТЕРИНДЕ БИОЛОГИЯДАН КЛАССТАН ТЫШКАРКЫ ИШТЕРДИ АЛЫП БАРУУДА ЭКОЛОГИЯЛЫК ТАРБИЯ БЕРҮҮНҮН НАТЫЙЖАЛАРЫ .2018. №. 2. C. 120-123
Ибраева К.Б., Жапарова Г., Калдыбаев Б.К.
КАРАКОЛ СУУСУНУН ТӨМӨНКҮ АЙМАГЫН ЭКОЛОГИЯЛЫК ЖАНА БИОГЕОХИМИЯЛЫК ИЗИЛДӨӨ .2018. №. 2. C. 124-125
Жакыпбаева А.И., Нуржанов Э.К.
ТОКМОК ШААРЫНЫН АЙЛАНАСЫНДАГЫ ШАМШЫ СУУСУНУН САПАТЫНА БАА БЕРҮҮ .2018. №. 2. C. 126-128
Капекова Ж., Дженбаев Б.М.
БИШКЕК ШААРЫНЫН КЫСКАЧА РАДИОЭКОЛОГИЯЛЫК АБАЛЫН БААЛОО .2018. №. 2. C. 129-130
Назаров С.О.
КЫРКЫЛГАН ЖYНДYН САПАТЫН ЖАКШЫРТУУГА ТААСИР ЭТYYЧY КЫРКЫН МАШИНКАСЫНЫН ПАРАМЕТРЛЕРИ .2018. №. 2. C. 131-134
Кулуева Ч.Р., Исманалиев К.И.
ЕВРАЗИЯЛЫК ЭКОНОМИКАЛЫК ИНТЕГРАЦИЯНЫН ШАРТТАРЫНДА АГРОӨНӨРЖАЙ КОМПЛЕКСИНИН ЭКОНОМИКАЛЫК КЕЛЕЧЕГИ ЖАНА КӨЙГӨЙЛӨРҮ .2018. №. 2. C. 135-137
Элчиева М.С., Алдашева Н.Т.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ГИДРОЭНЕРГЕТИКАСЫНЫН ӨНҮГҮШҮНҮН КӨЙГӨЙЛӨРҮ ЖАНА КЕЛЕЧЕГИ .2018. №. 2. C. 138-141
Бакиров Е.А.
КООМДУН ӨНҮГҮШҮНҮН ЗАМАНБАП ШАРТТАРЫНДА ӨЛКӨНҮН СОЦИАЛДЫК-ЭКОНОМИКАЛЫК ӨНҮГҮҮСҮНӨ БИЛИМ БЕРҮҮНYН ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ .2018. №. 2. C. 142-144
Акаев А.А.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН СОЦИАЛДЫК-ЭКОНОМИКАЛЫК ӨНҮГҮҮ ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮНӨ САЯСАТ ТААНУУЧУЛУК ТАЛДОО .2018. №. 2. C. 145-147
Акаев А.А.
КЫРГЫЗСТАНДАГЫ ИЧКИ МИГРАЦИЯНЫН СЕБЕПТЕРИНЕ ФАКТОРДУК АНАЛИЗ .2018. №. 2. C. 148-150
Меделбек кызы А., Сыргабаев С.Б.
КЫРГЫЗСТАНДЫН АЗЫРКЫ ЖАШТАРЫНЫН СОЦИАЛДЫК ПОТРЕТИ: КОНЦЕПТУАЛДЫК ТАЖРЫЙБА .2018. №. 2. C. 151-153
Айдарбек кызы А., Омуралиев Н.А.
КЫРГЫЗСТАНДА ЖЕРГИЛИКТҮҮ ӨЗ АЛДЫНЧА БАШКАРУУ СИСТЕМАСЫНЫН ИНСТИТУТТУК ЖАНА УКУКТУК КАЛЫПТАНЫШЫ .2018. №. 2. C. 154-157
Келдибеков P.Ж., Сманалиев К.М.
ЕВРАЗИЯ ЭКОНОМИКАЛЫК БИРЛИГИНДЕ БАЖЫ МЫЙЗАМДАРЫН ШАЙКЕШ КЕЛТИРҮҮ: КЫРГЫЗСТАН ҮЧҮН ЖАКШЫ ЖАНА ЖАМАН ЖАКТАРЫ .2018. №. 2. C. 158-160
Айдарбекова Г.Б., Ганиева Т.И.
ЭМГЕК МИГРАЦИЯ ЧӨЙРӨСҮНДӨ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК МЫЙЗАМДАРЫНЫН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ (салыштырмалуу-укуктук анализи) .2018. №. 2. C. 161-164
Cейдакматова А.А.
КЫРГЫЗСТАНДЫН 2014-2017-ЖЫЛДАР АРАЛЫГЫНДАГЫ СОТ РЕФОРМАСЫНЫН АЙРЫМ ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ .2018. №. 2. C. 165-167
Мурзабекова Ж.Т.
МЫЙЗАМДАРДЫ ЭКОЛОГИЯЛАШТЫРУУНУН МАҢЫЗДЫК ТАБИЯТЫ ТЕОРИЯЛЫК-УКУКТУК КАТЕГОРИЯ КАТАРЫ .2018. №. 2. C. 168-170
Насбекова С.К.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА НИКЕНИН ТАРЫХЫЙ ӨНҮГҮҮСҮ ЖАНА АЗЫРКЫ УЧУРДАГЫ ТҮШҮНҮГҮ .2018. №. 2. C. 171-173
Мурзабекова Ж.Т.
ЭКОЛОГИЯЛЫК УКУКТУН ПРИНЦИПТЕРИНИН ТЕОРИЯЛЫК АСПЕКТИЛЕРИ .2018. №. 2. C. 174-176
Насбекова С.К.
КЫРГЫЗСТАНДА ҮЙ-БҮЛӨ МЫЙЗАМДАРЫНЫН КАЛЫПТАНЫШЫ ЖАНА ӨНҮГҮҮСҮ .2018. №. 2. C. 177-179
ЭРОГЛУ Бедир
КЫРГЫЗСТАНДАГЫ ЭГЕМЕНДҮҮЛҮККӨ ЧЕЙИНКИ ЖАНА АНДАН КИЙИНКИ БАСМА СӨЗ («Эркин Тоо» гезитинин мисалында) .2018. №. 2. C. 180-184
Капалбаев О.Э.
КЫРГЫЗДАРДЫН УЛУТТУК КЕМЕРИНИН РОЛУ ЖАНА МААНИСИ .2018. №. 2. C. 185-192
Капалбаев О.Э.
КӨРКӨМ-КОЛДОНМО ӨНӨРҮНДӨГҮ ОЮУЛАРДЫН ЭЭЛЕГЕН ОРДУ ЖАНА РОЛУ .2018. №. 2. C. 193-200
Муратбек Касей
КЫРГЫЗ ЭЛДИК ЫРЧЫ-ОБОНЧУЛАРДЫН АТКАРУУЧУЛУК ӨНӨРҮНҮН ӨНҮГҮҮСҮНҮН САЛТТУУЛУГУ .2018. №. 2. C. 201-206
Муратбек Касей
ТӨКМӨ-АКЫНДАРДЫН ЧЫГАРМАЧЫЛЫГЫНДАГЫ «АЙТЫШ» ЖАНРЫНЫН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ .2018. №. 2. C. 207-211
Айдаркулова Д.С.
ДҮЙНӨЛҮК ЭЛ АРАЛЫК МАМИЛЕЛЕР СИСТЕМАСЫНДАГЫ КҮЧ ФАКТОРУНУН РОЛУ .2018. №. 2. C. 212-214
Сыдыкбаев Ч.М., Абдыкеримова А.А., Шадыев Б.М.
СЫРТКЫ САЯСАТТА УЛУТТУК КЫЗЫКЧЫЛЫКТАР ТҮШҮНҮГҮНҮН КАЛЫПТАНЫШЫ .2018. №. 2. C. 215-218
Айдаркулова Д.С.
АЙМАКТЫК МАМИЛЕЛЕР СИСТЕМАСЫНДАГЫ КҮЧ ФАКТОРУ .2018. №. 2. C. 219-221
Конгайтиева Г.А.
КЫРГЫЗСТАНДЫН РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯСЫ МЕНЕН ӨЗ АРА МАМИЛЕЛЕРИ .2018. №. 2. C. 222-225
Нурматова Г.А., Суйунбаев Ж.С.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА МУНИЦИПАЛДЫК КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨРДҮН АЗЫРКЫ АБАЛЫ .2018. №. 2. C. 226-229
Конгайтиева Г.А.
ЭКИ ТАРАПТУУ КЫРГЫЗ-ӨЗБЕК АЛАКАЛАРЫНЫН УЧУРДАГЫ АКТУАЛДУУ МАСЕЛЕЛЕРИ .2018. №. 2. C. 230-232
Син Е.Е., Кожомбердиева Н.Б., Мамытбекова Ж.С., Алмазова А.А.
АЛТАЙ ЭЛДЕРИНДЕГИ БАЛАНЫ ТАРБИЯЛООДОГУ КЭЭ БИР ПЕДАГОГИКАЛЫК АРТЫКЧЫЛЫКТАР ЖӨНҮНДӨ .2018. №. 2. C. 233-235
Тажибаева У.К.
С. ЖУСУЕВДИН «АЛАКАН» ЧЫГАРМАСЫН ОКУТУУНУН МЕТОДИКАСЫ .2018. №. 2. C. 236-238
Жакшылыкова К.Ж.
СТУДЕНТТЕРДИН ЭКОНОМИКАЛЫК КОМПЕНТЕНЦИЯЛАРЫН БААЛОО .2018. №. 2. C. 239-241
Танабаев Ч.З.
ОШ ШААРДЫК БИЛИМ БЕРҮҮ БАШКАРМАЛЫГЫН БЮДЖЕТТЕШТИРҮҮНҮН АБАЛЫ ЖАНА КЕЛЕЧЕГИ .2018. №. 2. C. 242-250
Шаршеева К.К.
АЗЫРКЫ КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕ УЗАККА СОЗУЛГАН КЫЙМЫЛ-АРАКЕТТИН ЛОКАЛДАШУУСУ .2018. №. 2. C. 251-253
Абдувалиева Э.А., Мадаминова Д.П., Элчиев Ж.
САЛТ СӨЗҮ ЭЛДИК-ПОЭТИКАЛЫК ДИСКУРСТА .2018. №. 2. C. 254-256
Зулпукаров К.З., Амиралиев С.М.
КЫРГЫЗ ТИЛИНИН СЫСА МОДЕЛИНЕ ЫҢГАЙЛАШЫП КЫТАЙ МУУНДАРЫНЫН ТЫБЫШТЫК ӨЗГӨРҮЛҮШҮ .2018. №. 2. C. 257-259