Жаңы саны

2019, №: 4

Кененирээк

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

2018, №. 1, Макалалар: 60
Асанов А., Ашырбаев У.Р.
ТӨРТҮНЧҮ ТАРТИПТЕГИ СЫЗЫКТУУ ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫК ПСЕВДОПАРАБОЛАЛЫК ТЕӉДЕМЕНИН ОӉ ЖАГЫН АНЫКТОО МАСЕЛЕСИ .2018. №. 1. C. 3-7
Алдашева Н.Т., Кыдыралиев Т.А., Элчиева М.С., Ташполотов Ы.
АЛАЙ ЖАНА ӨЗГӨН КӨМҮР КЕНДЕРИН АЛЬФА-, БЕТА- ЖАНА ГАММА-НУРЛАНУУЛАРЫ БОЮНЧА РАДИОАКТИВДИК БУЛГАНУУЛАРГА ИЗИЛДӨӨ .2018. №. 1. C. 8-10
Кыдыралиев Т.А., Алдашева Н.Т., Элчиева М.С.
ТАШ-КӨМҮР ЖАНА БАТКЕН ЖЕРГЕСИНДЕГИ БОКСИТ ЖАНА КАОЛИНДИН РАДИАЦИЯСЫН ИЗИЛДӨӨ .2018. №. 1. C. 11-13
Жапарова Ж.Ж.
БИШКЕК ШААРЫНЫН ДАРАК ӨСҮМДҮКТӨРҮНӨ ЗЫЯН КЕЛТИРҮҮЧҮ ДОМИНАНТТЫК КУРТ-КУМУРСКАЛАРДЫН ЭКОЛОГИЯЛЫК ГРУППИРОВКАСЫ .2018. №. 1. C. 14-17
Маймеков З.К., Абдыкадырова Р.Э., Самбаева Д.А., Исаев А.Д., Изаков Ж.Б., Маймеков Т.З.
ТОПУРАК-СУУ-НИТРАТ НАТРИЙ ГЕТЕРОГЕНДИК ТАТААЛ СИСТЕМАСЫН ФИЗИКА-ХИМИЯЛЫК МОДЕЛДӨӨ ЖАНА СУСПЕНЗИЯЛЫК ЭРИТМЕДЕГИ КОМПОНЕНТТЕРДИН, БӨЛҮКЧӨЛӨРДҮН КОНЦЕНТРАЦИЯЛЫК ТАРАЛЫШЫН ЭКОЛОГИЯЛЫК БААЛОО .2018. №. 1. C. 18-23
Темиркул кызы Каухар
БИШКЕК ШААРЫНЫН ШАРТЫНДА ОТУРГУЗУЛГАН БАК-ДАРАК ӨСҮМДҮКТӨРҮНҮН КЫЙЛА КОРКУНУЧТУУ ФИЛЛОФАГДАРЫНЫН ТҮРЛӨРҮНҮН ЗЫЯНДУУЛУГУН БААЛОО .2018. №. 1. C. 24-27
Мурзалиев М.М., Акматова Р.Э.
КОЙ ЧАРБА ФЕРМАЛАРЫНЫН ЭКОЛОГИЯЛЫК КООПСУЗДУГУН ЖОГОРУЛАТУУ ЫКМАЛАРЫН БААЛОО .2018. №. 1. C. 28-30
Токпаева Ж.К., Акжигит уулу А., Тотубаева Н.Э.
КУМТӨР КЕНИНДЕГИ КОРКУНУЧТУУ КАЛДЫКТАР ЖАТАГЫНЫН ТОПУРАГЫНЫН МИКРОБИОЛОГИЯЛЫК АР ТҮРДҮҮЛҮГҮ .2018. №. 1. C. 31-34
Каденова З.О.
КЫРГЫЗСТАНДЫН ТҮШТҮГҮНДӨ ПАХТАНЫН ӨСҮП ӨНҮГҮҮСҮНӨ ТЕМПЕРАТУРАНЫН ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ .2018. №. 1. C. 35-38
Жакышова Б.Ш., Абдыкеримова К.Ш., Бакен кызы Ч.
ОРГАНИКАЛЫК ЭМЕС ХИМИЯ БОЮНЧА «ГАЛОГЕНДЕР» ТЕМАСЫН ОКУТУУДА ОЮН МЕТОДДОРУН КОЛДОНУУ .2018. №. 1. C. 39-41
Молдошев А.М., Полтавская В.П.
КЫЧКЫЛДАНУУ-КАЛЫБЫНА КЕЛҮҮ РЕАКЦИЯЛАРЫН ОКУТУУНУН МЕТОДИКАСЫ .2018. №. 1. C. 42-46
Жакышова Б.Ш., Бакенов Ж.Б., Жекшенбаева Н.Ж.
ОКУУЧУЛАРДЫН ХИМИЯЛЫК РЕАКЦИЯ ЖӨНҮНДӨГҮ ТҮШҮНҮКТӨРҮН КАЛЫПТАНДЫРУУ ЖАНА ӨНҮКТҮРҮҮ .2018. №. 1. C. 47-49
Осмоналиев М.К., Койбагарова А.А., Ибраимова А.Д.
КИШИНИН ПАТОЛОГИЯСЫНДА ЖЫНЫС ОРГАНДАРЫНДАГЫ МИКОПЛАЗМАНЫН РОЛУ .2018. №. 1. C. 50-53
Самигуллина А.Э., Выборных В.А.
КЕСАРЧА ЖАРУУ: БОЛЖОЛДОО ЖАНА АЗАЙТУУ ЖОЛДОРУ .2018. №. 1. C. 54-58
Каримов Ж.М., Ашимов С.О.
ТАЛМАЛУУ НЕЙРОХИРУРГИЯЛЫК ЖАКТАН ЖАБЫРКАГАН БЕЙТАПТАРДЫН ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАММАСЫ .2018. №. 1. C. 59-63
Тилегул кызы А., Тухватшин Р.Р., Казиева А.А.
АШЫКЧА МААЛЫМАТТЫН ОРГАНИЗМДИН АР КАНДАЙ СИСТЕМАЛАРЫНЫН ФУНКЦИОНАЛДЫК АБАЛЫНА ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ .2018. №. 1. C. 64-67
Шерматов А.Э.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ОШ ОБЛУСУНУН РЕГИОНДОРУНУН ЖАШООЧУЛАРЫНЫН ОРТОПЕДИЯЛЫК СТОМАТОЛОГИЯЛЫК СТАТУСУН ЖАНА ТИШ САЛУУ МУКТАЖДЫГЫНЫН ПРОСПЕКТИВДИК АНАЛИЗИ (Кара-Суу районунун мисалында, 2-бөлүм) .2018. №. 1. C. 68-72
Акматалиев А.А., Бекташ уулу У.
КЫРГЫЗСТАНДЫН ЭҢ ИРИ ШААРЫНДАГЫ БАШ МЭЭ ЖАРАКАТЫНЫН ТАРАЛЫШЫ ЖАНА ТҮЗҮМҮ .2018. №. 1. C. 73-77
Кочербаева А.А., Укибаева Г.К.
КАРАГАНДА ОБЛУСУНУН АЙЫЛ ЧАРБАСЫНЫН ӨНҮГҮҮСҮ ЖАНА АНЫ КЛАСТЕРИЗАЦИЯЛООНУН ПОТЕНЦИАЛЫ .2018. №. 1. C. 78-86
Астанова С.У.
АЯЛДАРДЫН ИШКЕРДИГИН ӨНҮКТҮРҮҮГӨ РЕГИОНАЛДЫК ДЕҢГЭЭЛДЕ КОЛДОО КӨРСӨТҮҮНҮН МЕХАНИЗМДЕРИ .2018. №. 1. C. 87-90
Шаханова А.М., Кочербаева А.А.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ТУРИЗМ ЧӨЙРӨСҮНҮН АЗЫРКЫ АБАЛЫ: НЕГИЗГИ КӨЙГӨЙЛӨР ЖАНА КЕЛЕЧЕГИ .2018. №. 1. C. 91-94
Шарофов У., Бобоев Ш.К., Рахимов С.
КООПЕРАЦИЯ ЧАКАН ФОРМАДАГЫ ЧАРБА ЖҮРГҮЗҮҮНҮ ТУРУКТУУ ӨНҮКТҮРҮҮДӨ МААНИЛҮҮ МЕХАНИЗМ КАТАРЫ .2018. №. 1. C. 95-97
Бакиров Е.А., Сыдыгалиева Б.А.
АЗЫРКЫ ШАРТТАРДА БИЛИМ БЕРҮҮ КЫЗМАТТАРЫНЫН ЧӨЙРӨСҮНҮН ӨНҮГҮҮСҮ .2018. №. 1. C. 98-100
Абаилдаева А.Н.
УКУКТУК ҮЙ-БҮЛӨЛӨРДӨ МОРАЛДЫК ЗЫЯНДЫН ОРДУН ТОЛТУРУУ ЖӨНҮНДӨГҮ ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮН ТАРЫХЫЙ ТАЛДОО .2018. №. 1. C. 101-104
Абдылдаев Т.Дж.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА УЮШКАН КЫЛМЫШТУУЛУК, ЭКСТРЕМИЗМ ЖАНА ТЕРРОРИЗМ МЕНЕН КҮРӨШҮҮГӨ БАГЫТТАЛГАН УЮШТУРУУ-УКУКТУК КӨЙГӨЙЛӨРҮ .2018. №. 1. C. 105-107
Сайфутдинов Т.И., Гайдай Т.В.
КАРАКЧЫЛЫК КОЛ САЛУУЛАРДЫ ЖАНА ТОНООЛОРДУ ТЕРИШТИРҮҮДӨГҮ ЗАМАНБАП ЫКМАЛАР .2018. №. 1. C. 108-110
Джексенева Л.Н.
ЖАСАЛМА АКЧА БЕЛГИЛЕРИ МЕНЕН БАЙЛАНЫШТУУ КЫЛМЫШТАРДЫ ИЛИКТӨӨ БОЮНЧА ТЕРГӨӨ ОРГАНДАРЫНЫН ЖАНА ЭКСПЕРТТИК-КРИМИНАЛИСТТИК БӨЛҮНҮШТӨРҮНҮН ОРТОСУНДАГЫ ӨЗ АРА АРАКЕТТЕНҮҮ КӨЙГӨЙЛӨРҮ .2018. №. 1. C. 111-114
Колесниченко С.Г., Назаралиева А.Б.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЖЕР ТИЛКЕСИНЕ УКУКТУ ЫКТЫЯРДУУ ТОКТОТУУНУН КЭЭ БИР АСПЕКТТЕРИ ЖӨНҮНДӨ .2018. №. 1. C. 115-117
Тыныбеков Н.Т., Тугельбаева Б.Г., Шамурзаев Т.Т.
КЫЛМЫШТАРДЫН РЕЦИДИВ ИНСТИТУТУНУН ӨНҮГҮҮ ТАРЫХЫ ЖАНА АЗЫРКЫ АБАЛЫ .2018. №. 1. C. 118-120
Сайфутдинов Т.И., Сироткина О.И.
ЗОРДУКТООЛОРДУ ТЕРГӨӨНҮН АКТУАЛДУУ КӨЙГӨЛӨРҮ .2018. №. 1. C. 121-123
Мурзабекова Ж.Т.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАРАНДЫК УКУГУНДАГЫ КОМПЛЕКСТҮҮ ЭЭЛИК КЫЛУУ ИШКЕРДИК ЛИЦЕНЗИЯ КЕЛИШИМИ .2018. №. 1. C. 124-127
Кахоров Н.М.
МЕНЧИККЕ КАРШЫ КЫЛМЫШТАРДЫН КРИМИНОЛОГИЯЛЫК МҮНӨЗДӨМӨСҮ .2018. №. 1. C. 128-132
Tороева Б.У., Сайфутдинов Т.И.
КЫЛМЫШТАРДЫ ТЕРИШТИРҮҮДӨ ЖАНА АЧУУДА МААЛЫМАТТЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ КОЛДОНУУНУН АЗЫРКЫ АБАЛЫ ЖАНА КЕЛЕЧЕГИ .2018. №. 1. C. 133-135
Сайфутдинов Т.И., Рева Ю.В.
ТОНООЛОРДУ ЖАНА КАРАКЧЫЛЫК КОЛ САЛУУЛАРДЫ ТЕРИШТИРҮҮ ЫКМАСЫ .2018. №. 1. C. 136-139
Есенкулова Г.А.
ЖАРАНДЫК ИШТЕР БОЮНЧА ЭЛ АРАЛЫК-УКУКТУК ЖАРДАМДЫН ТЕОРИЯЛЫК СУРООЛОРУ .2018. №. 1. C. 140-142
Токтакун кызы Г.
ТҮРКСТАН КРАЙЫНДАГЫ СОТ БИЙЛИГИНИН ФУНКЦИЯЛАРЫ .2018. №. 1. C. 143-146
Тыныстанова А.А.
XIX КЫЛЫМДЫН АЯГЫ XX КЫЛЫМДЫН БАШЫНДАГЫ КЫРГЫЗДАРДЫН МАЛ ЧАРБАЧЫЛЫГЫ .2018. №. 1. C. 147-150
Орунбеков Б.О.
БАТМАКАН ААЛИЕВАНЫН СОВЕТТИК КЫРГЫЗСТАНДЫ КУРУУДАГЫ САЯСИЙ ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ .2018. №. 1. C. 151-154
Темиров Хушруз
ЖАББОР РАСУЛОВДУН МАДАНИЙ ТУРМУШТУН ӨНҮГҮҮСҮНӨ КОШКОН САЛЫМЫ (ата-бабаларыбыздын тарыхына жана маданиятына болгон көз караш) .2018. №. 1. C. 155-157
Токоева Г.С.
ҮЙ-БҮЛӨ: СОЦИАЛДЫК-ФИЛОСОФИЯЛЫК ТАЛДОО .2018. №. 1. C. 158-160
Асангазиева М.Б.
КЫРГЫЗ ЭЛИНИН КААДА-САЛТЫ ЖАНА ҮРП-АДАТЫ .2018. №. 1. C. 161-164
Исирадин кызы Умутай, Метин Аксой
КЫРГЫЗ АЯЛДАРЫНЫН УКУГУН БУЗУУ: «ПАТРИОТТОР» ЖАНА «КЫРК ЧОРО» .2018. №. 1. C. 165-168
Токсонбаев Р.Н., Түлөбердиев К.К.
АЙЫЛДЫК МЕКТЕП ОКУУЧУЛАРЫНЫН ЭМГЕК ЖИГЕРДҮҮЛҮГҮНҮН ӨЗГӨЧӨЛҮГҮ ИНСАНДЫН ИНТЕГРАЛДУУ САПАТЫ КАТАРЫ .2018. №. 1. C. 169-172
Курманкулов Ш.Ж., Шайланова М.М.
ИННОВАЦИЯЛЫК ОКУТУУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН УЮШТУРУУ ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ .2018. №. 1. C. 173-176
Рыскулбеков А.И., Бурнаев З.Р., Вафин Х.Ш.
ӨЗДҮК КУРАМДЫН СОГУШТУК МИССИЯЛАРДЫ АТКАРУУДАГЫ МОРАЛДЫК-ПСИХОЛОГИЯЛЫК АБАЛЫНЫН ТУРУКТУУЛУГУН АНЫКТОО ТҮШҮНҮГҮ ЖӨНҮНДӨ .2018. №. 1. C. 177-179
Түлөбердиев К.К.
СОЦИАЛДЫК-МАДАНИЙ ЖАНА ЭМГЕК ИШМЕРДҮҮЛҮГҮН АКТИВДЕШТИРҮҮДӨ МАДАНИЙ-ЧЫГАРМАЧЫЛЫК ЖАНА МАДАНИЙ-КОРГОО ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН КОЛДОНУУ .2018. №. 1. C. 180-183
Курманкулов Ш.Ж., Жороев А.К.
ЖАҢЫ МУУНДАГЫ СТАНДАРТТЫН ТАЛАБЫНА ЫЛАЙЫК ОКУТУУНУН «ЗАРЫЛ» ЖАНА «ЖЕТИШТҮҮ» ШАРТТАРЫ .2018. №. 1. C. 184-187
Севда Джамал гызы Исмаилова
СТУДЕНТТЕРДИН МАТЕМАТИКАЛЫК ОЙ ЖҮГҮРТҮҮСҮН ӨНҮКТҮРҮҮ ОКУТУУНУН БАШКЫ МАКСАТТАРЫНЫН БИРИ БОЛУП САНАЛАТ .2018. №. 1. C. 188-190
Афаг Бахтияр гызы Насибова
XX КЫЛЫМДЫН БАШЫНДА АЗЕРБАЙЖАНДА ТҮЗҮЛГӨН ЖУМАЛЫК МЕКТЕПТЕРДИН ТАРЫХЫНАН .2018. №. 1. C. 191-193
Рухане Хамбатова
БАЯНДООЧТУК (ЖАКТЫК) МҮЧӨНҮ ОКУТУУ МЕНЕН ОКУУЧУЛАРДЫН КЕП МАДАНИЯТЫН КАЛЫПТАНДЫРУУ .2018. №. 1. C. 194-197
Сагынбаева Б.
ЧЫҢГЫЗ АЙТМАТОВДУН «АК КЕМЕ» ПОВЕСТИНДЕГИ «ЖАКШЫЛЫК / ЖАМАНДЫК» КОНЦЕПТИ .2018. №. 1. C. 198-204
Сейитбекова С.С.
ϴЗ АЛДЫНЧА ИШТӨӨНҮ АНГЛИС ТИЛИ САБАГЫНДА ЖАНА КЛАССТАН ТЫШКАРЫ УЧУРЛАРДА УЮШТУРУУ .2018. №. 1. C. 205-208
Шерова А.
ҮНДҮҮЛӨРДҮ ИЗИЛДӨӨНҮН ЖАҢЫ ӨҢҮТТӨРҮ ЖӨНҮНДӨ .2018. №. 1. C. 209-211
Токтоналиев Т.К.
КЫРГЫЗ ЖАНА КОРЕЙ ТИЛДЕРИНДЕГИ ЖАРДАМЧЫ ЭТИШТЕРДИН ТИПТЕРИ .2018. №. 1. C. 212-216
Кенжебаев Д.О.
КОТОРМОНУН АЙРЫМ ГРАММАТИКАЛЫК МАСЕЛЕЛЕРИ .2018. №. 1. C. 217-219
Эргешбаева Н.А.
АР КАЙСЫ ТАРЫХЫЙ ДООРЛОРДОГУ КОТОРМОНУН ӨНҮГҮШҮНҮН НЕГИЗГИ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ .2018. №. 1. C. 220-223
Кодиров К.
ЧЫНГЫЗ АЙТМАТОВДУН «БОРОНДУУ БЕКЕТ» («КЫЛЫМ КАРЫТАР БИР КҮН») РОМАНЫНДАГЫ СЮЖЕТТИК .2018. №. 1. C. 224-228
Джапаров Н.Р.
КЫРГЫЗ ГИДРОНИМИЯСЫНЫН СОСТАВЫНДАГЫ АРАБ-МОНГОЛ КАТМАРЫ .2018. №. 1. C. 229-231
Аваз кызы Ж., Мурат кызы А., Белекова К.К.
ТИЛДИК ОЮНДАР АРКЫЛУУ ОКУУЧУЛАРДЫН ООЗЕКИ КЕБИН ЖАКШЫРТУУ .2018. №. 1. C. 232-235
Сыдыкова Ч.Т.
ТҮРКИЯЛЫК СТУДЕНТТЕРДИН ОРУС ТИЛИНИН ФОНЕТИКАСЫН ҮЙРӨНҮҮДӨГҮ КӨЙГӨЙЛӨРҮ .2018. №. 1. C. 236-239