Жаңы саны

2018, №: 10

Кененирээк

Известия ВУЗов Кыргызстана

2018, №. 5, Макалалар: 63
Каденова Б.А., Абсатарова У.С., Маматов А.А.
ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫК ТЕҢДЕМЕЛЕРГЕ АЛЫП КЕЛҮҮЧҮ КЭЭ БИР ФИЗИКАЛЫК МАСЕЛЕЛЕР .2018. №. 5. C. 3-6
Кошуев А.Ж., Темирбаев М.М.
ОКУУЧУЛАРДЫН ОКУУ ИШМЕРДҮҮЛҮГҮН АРТТЫРУУДА ФИЗИКАНЫН ТАРЫХЫНЫН ОРДУ .2018. №. 5. C. 7-9
Сражидинов А.
ФЕРМАНЫН УЛУУ ТЕОРЕМАСЫНЫН 4 КӨРСӨТКҮЧҮ ҮЧҮН БОЛГОН ДАЛИЛДӨӨНҮН БИР ЫКМАСЫ ЖӨНҮНДӨ .2018. №. 5. C. 10-12
Ташкулов К.Д., Ысакова У.А., Салайдин кызы Т., Улукбек кызы М.
КАТУУ ДИЭЛЕКТРИКТЕРДЕГИ ДИЭЛЕКТРДИК ЖОГОТУУ .2018. №. 5. C. 13-18
Бекмурзаева Б.А., Жамшутова Б.Ж.
ИНФОРМАТИКА САБАКТАРЫНДА ОКУУЧУЛАРДЫН ИЗИЛДӨӨЧҮЛҮК МАДАНИЯТЫН КАЛЫПТАНДЫРУУ .2018. №. 5. C. 19-22
Жамшутова Б.Ж., Урайымова Г.М., Бекмурзаева Б.А.
МАТЕМАТИКА САБАКТАРЫНДА ГРАФИКТЕРДИ ЧИЙҮҮДӨ КОМПЬЮТЕРДИ КОЛДОНУУ МЕНЕН АНЫН ТАРЫХЫНА КАЙРЫЛУУНУН ӨЗГӨЧӨЛҮГҮ .2018. №. 5. C. 23-27
Тагаев М., Кумарбаев Р.M.
СТУДЕНТТЕРДИН ДАЛИЛДӨӨГӨ ТИЕШЕЛҮҮ ГЕОМЕТРИЯЛЫК МАСЕЛЕЛЕРДИ ЧЫГАРУУ ЖӨНДӨМДҮҮЛҮКТӨРҮН КАЛЫПТАНДЫРУУДА БЛОК-СХЕМАНЫН РОЛУ .2018. №. 5. C. 28-31
Даовлатова Ф.М.
ТҮШТҮК-БАТЫШ КЫРГЫЗСТАНДЫН ЖЕР-СУУ АТАЛЫШТАРЫНЫН ЭТИМОЛОГИЯСЫ .2018. №. 5. C. 32-34
Салимов Нуриллобек Равшанбек угли, Акбарова М.Х.
ЯЗЪЯВАН МАМЛЕКЕТТИК ЖАРАТЫЛЫШ КОРУГУНУН ӨСҮМДҮКТӨР ДҮЙНӨСҮНҮН ЭКОСИСТЕМАСЫ .2018. №. 5. C. 35-40
Ташматова Н.К.
БАТКЕН «АК-ТУРПАК» КҮРҮЧҮНҮН ОТОО ЧӨПТӨРҮ ЖАНА АЛАРГА КАРШЫ КҮРӨШҮҮ ЖОЛДОРУ .2018. №. 5. C. 41-43
Акбарова М.Х.
ФЕРГАНА ӨРӨӨНҮНҮН ASTERACEAEL-ТАТААЛ ГУЛДӨР ҮЙ-БҮЛӨСҮНӨ КИРҮҮЧҮ КЕЛЕЧЕКТҮҮ ЖАПАЙЫ ДАРЫ-ДАРМЕК ӨСҮМДҮКТӨРҮ .2018. №. 5. C. 44-46
Пшенова И.Н., Куйчиев А.С.
КАДРЛАРДЫ ДАЯРДООДО ЭКОЛОГИЯЛЫК ТАРБИЯНЫН РОЛУ .2018. №. 5. C. 47-49
Абдибайитова А.А, Калыков Б.О.
СЫМАП КАРМАГАН КЕН КАЛДЫКТАРЫНЫН КӨЙГӨЙЛӨРҮ .2018. №. 5. C. 50-53
Абдикеримов А.Ш.
КЫРГЫЗСТАНДЫН ТУНГУЧ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРИ НАСИРДИН ИСАНОВ ЖӨНҮНДӨ ЭСКЕРҮҮ .2018. №. 5. C. 54-56
Абдыракманов С.
БЕЛЕК СОЛТОНОЕВ – ӨМҮР ӨРҮШҮ .2018. №. 5. C. 57-60
Анарбаева Г.А.
КЫРГЫЗ ЭЛИНДЕГИ ФЕТИШТИК ТҮШҮНҮКТӨРДҮН ТАРЫХЫЙ МААНИСИ .2018. №. 5. C. 61-63
Ашур уулу Б.
КӨЧМӨНДӨРДӨГҮ ПАТРИОТТУУЛУК («Манас» эпосунун мисалында) .2018. №. 5. C. 64-66
Анарбаева Г.А.
ХVIII –ХIХ КЫЛЫМДАРДА ТҮШТҮК КЫРГЫЗ УРУУЛАРЫНЫН КООМДУК АБАЛЫ ЖАНА ЧАРБАСЫ .2018. №. 5. C. 67-69
Дооранов Н.А.
КЫРГЫЗСТАНДАГЫ ӨЗ АЛДЫНЧА БАШКАРУУ СИСТЕМАНЫН ТАРЫХЫ ЖАНА МАСЕЛЕЛЕРИ .2018. №. 5. C. 70-72
Жусупова М.М.
МАМЫР МЕРГЕН УУЛУНУН ЖЕТЕКЧИЛИГИ АСТЫНДАГЫ АНЖИЯН КЫРГЫЗДАРЫНЫН КӨТӨРҮЛҮШҮ .2018. №. 5. C. 73-77
Исаков К.А., Бердиев А.Т., Арзыбаева Р.
ГЕРАЛЬДИКА: ПАЙДА БОЛУШУ ЖАНА ТАРЫХЫЙ-ФИЛОСОФИЯЛЫК МААНИСИ .2018. №. 5. C. 78-80
Курбонов А.Д.
СҮЛҮКТҮ ШААРЫНЫН ТАРЫХ БАРАКТАРЫНАН .2018. №. 5. C. 81-84
Назаров А.
ФЕРГАНА ТҮРКТӨРҮНҮН СӨӨК КОЮУ ЖӨРӨЛГӨСҮНДӨГҮ ШАМАНИЗМДИН ИЗДЕРИ (XX-XXI КК.) .2018. №. 5. C. 85-88
Рыскулова Г.У.
ГОДОНИМДЕРДИН СЕМАНТИКАЛЫК МААНИСИНИН ИЗИЛДЕНИШИ .2018. №. 5. C. 89-91
Тайиров М.М., Мусаев О.М.
ИСФАЙРАМ-САЙЛЫК КЫРГЫЗДАРДЫН ЖАНА ЭШЕНДЕРДИН ТАРЫХЫ .2018. №. 5. C. 92-96
Токтогулова Г.Т.
АГАРТУУЧУЛУКТУН ТАРЫХЫЙ ОРДУ .2018. №. 5. C. 97-99
Абдиева А.М., Мажитова Э.Т.
ФЛОРАДАН ЖАСАЛГАН ЭЛДИК МАДАНИЙ БУЮМДАР ЖАНА АЛАРДЫН ЖАСАЛЫШТАРЫ (XIX кылымдын аягы жана XX кылымдын башында түштүк-батыш кыргыздардын материалдарында) .2018. №. 5. C. 100-103
Бердиев А.Т., Султанова С.Т.
БАЙЫРКЫ КӨЧМӨН КЫРГЫЗ УРУУЛАРЫНДАГЫ БАЛАГА ЫСЫМ ЫЙГАРУУГА БАЙЛАНЫШКАН САЛТТАР .2018. №. 5. C. 104-107
Дүйшеев Ж., Атабаева А.
ГУМАНИТАРДЫК БИЛИМДИН КООМДУК ЗАРЫЛДЫГЫ .2018. №. 5. C. 108-110
Эралиев Ы.С., Абдиева А.М.
СҮЛҮКТҮ ШААРЫНДА ЭЛГЕ БИЛИМ БЕРҮҮНҮН ӨНҮГҮШҮ .2018. №. 5. C. 111-113
Абиева Ю.А.
ПЕДАГОГИКА ИЛИМИНИН ТҮЗҮЛҮШҮНДӨГҮ КЫРГЫЗ ЭТНОПЕДАГОГИКАСЫ .2018. №. 5. C. 114-117
Айтышова Ж.Т.
КЫРГЫЗ ЭТНОПЕДАГОГИКАСЫНДАГЫ ТАРБИЯЛООНУН КЭЭ БИР МАСЕЛЕЛЕРИ .2018. №. 5. C. 118-120
Ахлиллоев Т., Неъматова М.Х., Мамаджонов С.Х.
ЖОЖДУК БИЛИМ БЕРҮҮ ШАРТТАРЫНДА БОЛОЧОК ПЕДАГОГДОРДУН КЕСИПТИК КОМПЕТЕНЦИЯСЫНЫН КАЛЫПТАНУУСУ .2018. №. 5. C. 121-124
Дейдиева Ф.Н., Умурбекова Т.А., Джаркинбаева А.Т.
ЭЛДИК ПЕДАГОГИКА КЕЛЕЧЕКТЕГИ ҮЙ-БҮЛӨ АДАМЫН ТАРБИЯЛООДО СОЦИАЛДЫК-ПЕДАГОГИКАЛЫК КӨЙГӨЙ КАТАРЫ .2018. №. 5. C. 125-127
Кашматова Ж.А., Байжигитов Б.Б.
ПЕДАГОГИКА ЖАНА БАШТАЛГЫЧ БИЛИМ БЕРҮҮНҮН МЕТОДИКАСЫ АДИСТИГИНИН СТУДЕНТТЕРИНИН ДЕН СООЛУКТУ ЧЫҢДООЧУ ИШМЕРДҮҮЛҮККӨ ДАЯРДООНУН ДЕҢГЭЭЛИНЕ ЖАНА ДИНАМИКАСЫНА КАРАТА ПЕДАГОГИКАЛЫК ТААСИРДИН НАТЫЙЖАЛУУЛУГУ .2018. №. 5. C. 128-131
Мадаминов Г.М.
АЙЫЛ МЕКТЕПТЕРИНДЕ АТА-ЭНЕЛЕРДИН ПЕДАГОГИКАЛЫК МАДАНИЯТЫН КАЛЫПТАНДЫРУУНУН ПЕДАГОГИКАЛЫК ШАРТТАРЫ .2018. №. 5. C. 132-137
Миталипов К.М.
ӨСПҮРҮМ КУРАКТАГЫ БАЛДАРДЫН ПСИХОЛОГИЯЛЫК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ .2018. №. 5. C. 138-140
Неъматова М.Х., Ахлиллоев Т.
БАШТАЛГЫЧ КЛАССТАРДЫН ОКУУЧУЛАРЫНЫН ОКУУ КОМПЕТЕНЦИЯЛАРЫНЫН ТҮЗҮЛҮҮ ДЕҢГЭЭЛИН ДИАГНОСТИКАЛЫК ИЗИЛДӨӨ .2018. №. 5. C. 141-143
Рыскулова Г.У.
SOME QUESTIONS OF TEACHER PREPARATION FOR THE LESSON .2018. №. 5. C. 144-147
Сариева Г.А.
ДААНЫШМАН ОЙЧУЛ ЖУСУП БАЛАСАГЫНДЫН БИЛИМ ТУУРАЛУУ ОЙЛОРУ .2018. №. 5. C. 148-150
Сооронбаева Н.А.
ИННОВАЦИЯЛЫК ЫКМАЛАРДЫ КОЛДОНУУ АРКЫЛУУ БИЛИМ БЕРҮҮНҮН САПАТЫН ЖАКШЫРТУУ .2018. №. 5. C. 151-154
Талипов Ж.С.
БАЛДАРГА ДЕКОРАТИВДИК ӨНӨР АРКЫЛУУ ЭСТЕТИКАЛЫК ТАРБИЯ БЕРҮҮ .2018. №. 5. C. 155-157
Ташалиева М.М.
МУРГАБ КЫРГЫЗДАРЫНЫН ҮЙЛӨНҮҮ КААДА-САЛТТАРЫ .2018. №. 5. C. 158-161
Тилекова Н.Д., Исмаилова Б.Т.
ЧЫГЫШ АДАБИЯТЫНЫН ҮЛГҮЛӨРҮН ОКУТУУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫНЫН ТАЖРЫЙБАЛАРЫНАН .2018. №. 5. C. 162-165
Тороев Ы.Т., Расулова З.А., Син Е.Е.
БОЛОЧОК МУГАЛИМДЕРДИ ДАЯРДООДО ЖАЛПЫ КЕСИПТИК КОМПЕТЕНЦИЯЛАРДЫН РОЛУ .2018. №. 5. C. 166-168
Миталипов К.М.
ОКУТУУ ЖАНА ТАРБИЯЛОО ПРОЦЕССИНДЕ КЫЙЫНЧЫЛЫКТАРДЫН КЕЛИП ЧЫГУУ СЕБЕПТЕРИ .2018. №. 5. C. 169-171
Рыскулова Г.У., Жунусова Н.Т.
АДАМ АБАЛЫН БИЛДИРГЕН СЕЗИМДИН ИЗИЛДЕНИШИ .2018. №. 5. C. 172-176
Тухтаев Т.М., Садыков М.Ш., Худайназарова Ф.И., Сайдалиев М.Д.
ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ МЕНЕН АЛЕКТЕНГЕН ЖАШТАРГА РУХИЙ ЖАНА АДЕП-АХЛАКТЫК БИЛИМ БЕРҮҮ МАСЕЛЕСИ БОЮНЧА .2018. №. 5. C. 177-180
Абдуллаев P.M., Сайдалиев М.Д. Исламов А.
ЫЙМАНДУУЛУККА, АДЕП-АХЛАККА, МАДАНИЯТТУУЛУККА ТАРБИЯЛООДО ЭЛДИК ПЕДАГОГИКА КАРАЖАТТАРЫНАН ПАЙДАЛАНУУ .2018. №. 5. C. 181-183
Сейтмуратова А.Ж., Мадмуратова З.Г.
ЭНЕ ЖӨНҮНДӨ КООМДУК-ФИЛОСОФИЯЛЫК ОЙЛОРДУН МААНИЛҮҮЛҮГҮ .2018. №. 5. C. 184-186
Айталиева Т.К., Сейдибалиева Б.М.
«СЕМЕТЕЙ» ЭПОСУНДАГЫ «СЕМЕТЕЙДИН БАЛАЛЫГЫ» АТТУУ ЭПИЗОДДУН СҮРӨТТӨЛҮҮ ӨЗГӨЧӨЛҮГҮ .2018. №. 5. C. 187-189
Анаркул кызы К.
АЗЫРКЫ КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕГИ САН АТООЧТОРДУ ОКУТУУ .2018. №. 5. C. 190-193
Гайыпова Б.А., Мусурманова Г.С.
ЭТИШ СӨЗДӨРДҮН ЛЕКСИКА-СЕМАНТИКАЛЫК МААНИЛЕРИНИН ТҮРКОЛОГИЯДА ИЗИЛДЕНИШИ .2018. №. 5. C. 194-198
Жороев И.М.
СӨЗ – ТИЛДИК БИРДИК ЖАНА ТҮШҮНҮКТҮН БЕЛГИСИ .2018. №. 5. C. 199-201
Иминахунова И.Х.
УГУУГА ҮЙРӨТҮҮНҮН ЖОЛДОРУ .2018. №. 5. C. 202-204
Кайымова Ф.М.
САЛЫШТЫРМА БАЙЛАМТАСЫЗ ТЕҢ БАЙЛАНЫШТАГЫ ТАТААЛ СҮЙЛӨМДӨРДҮН СЕМАНТИКАСЫ ЖАНА УЮШУЛУШУ .2018. №. 5. C. 205-207
Каранова Т.Н.
ЭЛДИК БАЛДАР ЧЫГАРМАЛАРЫ АРКЫЛУУ ОКУУЧУЛАРДЫ АТА ЖУРТУН СҮЙҮҮГӨ ТАРБИЯЛОО .2018. №. 5. C. 208-210
Курбанова М.А., Назарбек кызы С.
АДАМДЫН АР-НАМЫСЫН ЭРӨӨЛДӨ КОРГООНУН XIX-XX КЫЛЫМДАР ЧЕГИНДЕГИ ОРУС АДАБИЯТЫНДА БЕРИЛИШИ .2018. №. 5. C. 211-217
Мадмуратова З.Г., Сейитмуратова А.Ж.
СҮЛҮКТҮ ШААРЫНЫН ЖАНА ЛЕЙЛЕК ОБЛУСУНУН ЭЛДИК ЫРЛАРДАГЫ ЖАШ МУУНДАРДЫ ТАРБИЯЛОО ИДЕЯЛАРЫ .2018. №. 5. C. 218-221
Мадумарова Б.Т., Мадумарова М.К.
ЧЫНГЫЗ АЙТМАТОВДУН ЧЫГАРМАЧЫЛЫГЫНДАГЫ ПЕДАГОГИКАЛЫК КӨЗ КАРАШТАР .2018. №. 5. C. 222-224
Маматова А.М.
КЫРГЫЗ ЖАНА АНГЛИС ТИЛДЕРИНДЕГИ ФОНЕТИКАЛЫК СТИЛИСТИКА ЖӨНҮНДӨ .2018. №. 5. C. 225-229
Мадумарова М.К., Макситова Т., Куйчиев А.С.
«МАНАС» ЭПОСУН ТАРЫХ ЖАНА ГЕОГРАФИЯ ПРЕДМЕТТЕРИ МЕНЕН ИНТЕГРАЦИЯЛООНУН ЖОЛДОРУ .2018. №. 5. C. 230-233
Салиева З.Ш.
АДАМГА ЭҢ КЫЙЫНЫ – КҮН САЙЫН АДАМ БОЛУУ (Чынгыз Айтматовдун чыгармалары боюнча ой жүгүртүү) .2018. №. 5. C. 234-235