Жаңы саны

2023, №: 8

Кененирээк

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

2019, №. 11, Макалалар: 49
Ошурмамадов А.К.
АКЫРКЫ ПАЛЕОЗОЙДУК ВУЛКАНПЛУТОНИКАЛЫК ФОРМАЦИЯНЫН РЕГИОНАЛДЫК ЖАЙЫЛУУСУ ЖАНА АНЫН РУДА БАЙЫТЫЛГАНЫ .2019. №. 11. C. 3-5
Абдуллаев Б.Д., Холмирзаев М.Ж., Абдуллаев Б.Д.
ЧИРЧИК ДАРЫЯСЫНЫН ЖЕР АСТЫНДАГЫ СУУЛАРЫНДА ТАБИГЫЙ РЕСУРСТАРДЫН КАЛЫПТАНУУСУНУН ГИДРОДИНАМИКАЛЫК ЖАНА ГИДРОХИМИКАЛЫК ФАКТОРЛОРУ .2019. №. 11. C. 6-10
Абдуллаев Б.Д., Холмирзаев М.Ж., Абдуллаев Б.Д.
ЧИРЧИК ӨНӨР ЖАЙ ЗОНАСЫНЫН ЧЕГИНДЕ ТЕХНОГЕНЕЗДИН ТААСИРИ АСТЫНДА ЖЕР АСТЫНДАГЫ СУУЛАРДЫН САПАТЫНЫН ӨЗГӨРҮҮСҮНӨ БАА БЕРҮҮ ЖАНА БОЛЖОЛДОО .2019. №. 11. C. 11-14
Саргазаков А.А., Урмамбетова Т.К., Токтомамбетов И.К.
ШААР КУРУУ МАСЕЛЕЛЕРИН ИЗИЛДӨӨДӨ ЖАНДООЧ АРКЫЛУУ АЛЫНГАН СҮРӨТТӨРДҮ ПАЙДАЛАНУУ МЕНЕН ЖЕР БЕТИНИН ТЕМПЕРАТУРАСЫН АНЫКТОО .2019. №. 11. C. 15-21
Орозалиев А.А.
БАТКЕН ОБЛАСТЫНЫН БИЙИКТИК ЖАРАТЫЛЫШ АЛКАКТАРЫНЫН СУУ БАЛАНСЫ .2019. №. 11. C. 22-25
Шериева Н.Ж.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ОШ ОБЛУСУНУН КАЛКЫНЫН ДЕН СООЛУГУНУН МЕДИЦИНАЛЫК-ДЕМОГРАФИЯЛЫК КӨРСӨТКҮЧТӨРҮ .2019. №. 11. C. 26-32
Зурдинова А.А., Кубанычбек кызы А., Зурдинов А.З.
ЖАШЫ УЛГАЙГАН АДАМДАРДЫН ДАРЫ-ДАРМЕКТЕРДИ КОЛДОНУУСУ: ФАРМАЦЕВТИКАЛЫК КӨМӨК КӨРСӨТҮҮНҮН КӨЙГӨЙЛӨРҮ .2019. №. 11. C. 33-41
Шериева Н.Ж.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ОШ ОБЛУСУНУН СОЦИАЛДЫК-ЭКОНОМИКАЛЫК АБАЛЫ (2019-жылдын 1-январына карата) .2019. №. 11. C. 42-49
Тынчтыкбек кызы С., Дөөлөткелдиева Т.
STREPTOMYCES ШТАММДАРЫНЫН ФОСФАТ ЭРИТҮҮ АКТИВДҮҮЛҮГҮН БААЛОО .2019. №. 11. C. 50-54
Төлөгөнова А., Тотубаева Н., Маймеков З.
КАТУУ ТИРИЧИЛИК ТАШТАНДЫЛАРЫН БИОКОМПОСТ АЛУУ МЕНЕН КАЙРА ИШТЕТҮҮ МҮМКҮНЧҮЛҮГҮН БААЛОО .2019. №. 11. C. 55-61
Конурбаева М.У., Аскарова А.К.
БИШКЕК ШААРЫНДАГЫ ИЙНЕ-ЖАЛБЫРАКТУУЛАРДЫН КОЗУКАРЫНДЫК ИЛДЕТТЕРИНЕ МОНИТОРИНГ ЖҮРГҮЗҮҮ .2019. №. 11. C. 62-69
Баялы кызы Б., Шайкиева Н.Т., Маймеков З.К.
КӨМҮРТЕКТИН КОШ КЫЧКЫЛЫ-СУУ ЭРИТМЕСИНДЕГИ КОМПОНЕНТТЕРДИН ЖАНА БӨЛҮКЧӨЛӨРДҮН КОНЦЕНТРАЦИЯЛЫК ТАРАЛЫШЫ .2019. №. 11. C. 70-75
Смаилов Э.А., Смаилова Х.Э., Ташматова Н.К.
КҮРҮЧТҮН ҮРӨНДӨРҮН ТАЛААГА ЖАНА ПАРНИКЕ СЕБҮҮГӨ ДАЯРДООНУН НАТЫЙЖАЛУУ ЖОЛУ .2019. №. 11. C. 76-81
Алыбаев Дж. Б., Темиров Н.Ж.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭКОНОМИКАСЫНДАГЫ УЧУРДАГЫ ИНВЕСТИЦИЯЛЫК АБАЛ .2019. №. 11. C. 82-85
Ибраева В.Ш.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КАЛКЫНЫН ЖУМУШ МЕНЕН КАМСЫЗ БОЛУУ ДИНАМИКАСЫ .2019. №. 11. C. 86-88
Кемелдинова Ж.М., Эрмекова Г.М.
ИШКАНАНЫН ИШ АРАКЕТИНИН ЫКМАЛАРЫ .2019. №. 11. C. 89-92
Тасбулатова Д.
ИШТЕП ЧЫГАРУУЧУ ӨНӨР ЖАЙЫНДА ИШКЕРДИКТИН СУБЪЕКТИЛЕРИН КЫЗЫКТЫРУУ УСУЛДАРЫ .2019. №. 11. C. 93-96
Чубурова Ж.Т., Кочкорбаева М.Д.
ТУРИЗМДИ ТУРУКТУУ ӨНҮКТҮРҮҮНҮН ИНДИКАТОРЛОРУ .2019. №. 11. C. 97-104
Ибраева В.Ш.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ ЖУМУШСУЗДУКТУН АБАЛЫ .2019. №. 11. C. 105-109
Кемелдинова Ж.М., Эрмекова Г.М.
РЕГИОНДОРДУН ФИНАНСЫСЫ ЖАНА МАМЛЕКЕТТИН СОЦИАЛДЫК-ЭКОНОМИКАЛЫК ӨНҮГҮҮСҮНДӨ АЛАРДЫН РОЛУ .2019. №. 11. C. 110-113
Абдивап кызы У., Зулпуева Д.А., Ибраимова С.М.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ТҮШТҮК АЙМАКТАРЫН СТРАТЕГИЯЛЫК КООМДУК-ЭКОНОМИКАЛЫК ӨНҮКТҮРҮҮНҮ БАШКАРУУ: МАКСАТТУУ ПРОГРАММАЛАР ЖАНА ФОРСАЙТ .2019. №. 11. C. 114-119
Меңдибаев Н.
АЙЫЛДЫК ЖАШООЧУЛАРДЫН АБАЛЫ АЙМАКТАРДЫН ӨНҮГҮҮСҮНҮН КӨРСӨТКҮЧҮ КАТАРЫ .2019. №. 11. C. 120-125
Ибрахим Кабасакал
КЫРГЫЗСТАНДАГЫ МАЙРАМДАРДЫН ЖАНА КУТТУКТООЛОРДУН СОЦИОЛОГИЯЛЫК АНАЛИЗИ .2019. №. 11. C. 126-129
Жумабекова Н.М.
ӨЗ НАТЫЙЖАЛУУЛУКТУН ДЕҢГЭЭЛИН БААЛОО ЖАНА АНЫ КИЙИН КӨТӨРҮҮГӨ МҮМКҮН БОЛГОН ЫКМАЛАР .2019. №. 11. C. 130-133
Турсуналиева Н.Дж.
РОССИЯ ПСИХОЛОГИЯСЫНДА «МЕН» ОБРАЗЫ ИЗИЛДӨӨНҮН ПРЕДМЕТИ КАТАРЫ .2019. №. 11. C. 134-138
Аманалиев У.О.
Аманалиев У.О. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО СИСТЕМАСЫНДАГЫ КӨЙГӨЙЛӨР ЖАНА АНЫ ЧЕЧҮҮНҮН ЖОЛДОРУ .2019. №. 11. C. 139-144
Торомырзаев Т.Т.
УКУКТУК МАМЛЕКЕТТИ ТҮПТӨӨДӨГҮ УКУКТУК АҢ-СЕЗИМДИН ӨБӨЛГӨСҮ .2019. №. 11. C. 145-149
Сарсеитова Н.Ш.
ЮРИДИКАЛЫК КЛИНИКАЛАРДЫН ИШМЕРДҮҮЛҮГҮНДӨГҮ МЕДИАТИВДИК ТЕХНОЛОГИЯЛАР .2019. №. 11. C. 150-153
Рахманов А.Р.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ ӨКҮЛЧҮЛҮКТҮҮ ОРГАНЫНДАГЫ ПАРЛАМЕНТТИК ФРАКЦИЯЛАРДЫН ЖАЛПЫ МҮНӨЗДӨМӨСҮ .2019. №. 11. C. 154-157
Осмоналиева Н.Ж.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ ҮЙ-БҮЛӨЛҮК МЕДИАЦИЯСЫ .2019. №. 11. C. 158-162
Курамаева Н.О.
САЛЫК УКУКТУК МАМИЛЕЛЕРДИН МАӉЫЗЫ ЖАНА ӨЗГӨЧӨЛҮГҮ .2019. №. 11. C. 163-165
Торомырзаев Т.Т.
АДАМДЫН ЖАНА ЖАРАНДЫН УКУКТАРЫ МЕНЕН МИЛДЕТТЕРИН КАЛЫПТАНДЫРУУ УКУКТУК АҢ-СЕЗИМДИН КАЛЫПТАНУУСУНУН НЕГИЗИ .2019. №. 11. C. 166-170
Кунтубаева А.А., Карыева А.К.
БАЯЛЫ ИСАКЕЕВДИН «1916-ЖЫЛДАГЫ КЫРГЫЗДАРДЫН КӨТӨРҮЛҮШҮ» АТТУУ ДОКЛАДЫ – БААЛУУ ТАРЫХЫЙ БУЛАК .2019. №. 11. C. 171-176
Аземкулова А.Ш.
БОРБОРДУК АЗИЯ АЙМАГЫНДАГЫ МАМЛЕКЕТТЕРДИН ЛИДЕРЛЕРИНИН КООПСУЗДУКТУ КАМСЫЗ КЫЛУУДАГЫ РОЛУ .2019. №. 11. C. 177-181
Нурматова Г.А., Жумадинов Д.Ж.
МАМЛЕКЕТТИК ЖАНА МУНИЦИПАЛДЫК БАШКАРУУДА ЖАШТАРДЫН РОЛУ .2019. №. 11. C. 182-185
Борбоева Г.М.
ГЕОМЕТРИЯЛЫК ФИГУРАЛАРДЫН СҮРӨТТӨЛҮШТӨРҮНҮН СТУДЕНТТЕРДИН МЕЙКИНДИК ОЙ ЖҮГҮРТҮҮСҮН КАЛЫПТАНДЫРУУДАГЫ ОРДУ ЖАНА РОЛУ .2019. №. 11. C. 186-191
Жунусакунова А.Д.
ПЕДАГОГИКАЛЫК БААЛООНУН КРИТЕРИЙЛЕРИН ИШТЕП ЧЫГУУДАГЫ МАСЕЛЕЛЕР .2019. №. 11. C. 192-198
Зикирова Г.А., Саадалов Т.Ы.
ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЛАРДА БИЛИМ БЕРҮҮНҮН САПАТЫН БААЛООНУН ЖАҢЫ МЕТОДОЛОГИЯСЫ .2019. №. 11. C. 199-203
Ибраева А.Т.
СТУДЕНТТЕРДИН БИЛИМИНИН ЖЫЙЫНТЫГЫН КРЕДИТТИК ТЕХНОЛОГИЯНЫ КОЛДОНУУ ШАРТТАРЫНДА БААЛОО .2019. №. 11. C. 204-209
Кутуева Б.К.
КИТЕПКАНА КЫЗМАТКЕРЛЕРИНИН КЕСИПТИК КВАЛИФИКАЦИЯСЫН ЖОГОРУЛАТУУ БУЛ КЕСИПТИК БИЛИМ БЕРҮҮ СИСТЕМАСЫНЫН МААНИЛҮҮ ЭЛЕМЕНТИ КАТАРЫ .2019. №. 11. C. 210-213
Омуралиева К.С.
ЮРИСТТИН КЕСИПТИК-КОММУНИКАТИВДИК КОМПЕТЕНЦИЯСЫ ЖӨНҮНДӨ ТҮШҮНҮК .2019. №. 11. C. 214-219
Сүйүн кызы Г.
ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЫНДАГЫ СТУДЕНТТЕРДИН ӨЗ АЛДЫНЧА ИШИНИН ТҮРЛӨРҮ .2019. №. 11. C. 218-222
Тыныстанова Н.А.
XI КЛАССТА «ТООЛОР КУЛАГАНДА» РОМАНЫН ИНТЕРАКТИВДҮҮ ОКУТУУ .2019. №. 11. C. 223-227
Култаева Д.Ч., Зикирова Г.А.
ГЕОМЕТРИЯНЫ ОКУТУУДА КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮККӨ БАГЫТТАЛГАН ТАПШЫРМАЛАРДЫ КОЛДОНУУ .2019. №. 11. C. 228-231
Жунусакунова А.Д.
ТАПШЫРМАЛАРДЫН ТАТААЛДЫК ДЕӉГЭЭЛИН АНЫКТООНУН ЖОЛДОРУ: МАТЕМАТИКА ПРЕДМЕТИНИН МИСАЛЫНДА .2019. №. 11. C. 232-237
Жумабекова Н.М.
ЖАШ МУУНДУН КЫРГЫЗ-ОРУС ТИЛИНДЕГИ СҮЙЛӨШМӨДӨГҮ ТИЛ КОДУНУН ӨЗГӨРҮҮСҮ .2019. №. 11. C. 238-242
Ажымамбетова Н.К.
КЫТАЙ ТИЛИН СИНХРОНДУК КОТОРУУДАГЫ ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨР .2019. №. 11. C. 243-247
Байжигитова А.Н., Найманова Ч.К.
УБАКЫТ КОНЦЕПТИСИНИН ДҮЙНӨЛҮК АЛКАКТА АНГЛИС ЖАНА КЫРГЫЗ ТИЛДЕРИНДЕ ЧАГЫЛДЫРЫЛУУСУ (макал-лакаптардын негизинде) .2019. №. 11. C. 248-251
Ажымамбетова Н.К.
КЫТАЙ ЖАШТАРЫНЫН ИНТЕРНЕТ ЧАТТА СҮЙЛӨШҮҮСҮ .2019. №. 11. C. 252-255