Жаңы саны

2018, №: 12

Кененирээк

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

2018, №. 5, Макалалар: 51
Байгазиева Н.А.
-КҮЧТҮҮ БИР КАЛЫПТУУ ПАРАКОМПАКТУУ МЕЙКИНДИКТЕР .2018. №. 5. C. 3-8
Абдирашитова Н.А., Асилова З.А., Мирзалиев М.
ЖЕРДИН ЧӨГҮҮ МҮНӨЗДӨМӨЛӨРҮНҮН ЛАБОРАТОРИЯЛЫК АНЫКТАЛЫШЫНЫН ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ (Kөк-Жангак шаарынын жер көчкү коркунучундагы беткейдин мисалында) .2018. №. 5. C. 9-13
Ачекеев К.С.
ЖЕРГИЛИКТҮҮ ӨЗ АЛДЫНЧА БАШКАРУУ ОРГАНДАРЫ ҮЧҮН АВТОМАТТАШТЫРЫЛГАН МААЛЫМАТТЫК СИСТЕМАНЫ ИШТЕП ЧЫГУУ .2018. №. 5. C. 14-18
Курманов У.Э.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ АБА ТРАНСПОРТУНУН БҮГҮНКҮ АБАЛЫ ЖАНА КЕЛЕЧЕГИ .2018. №. 5. C. 19-21
Джаманбаев М.Д., Чукин Р.Б.
СЕЙСМИКАНЫН ТААСИРИ АЛДЫНДА КАЛДЫКТАРДЫН ЖИБҮҮСҮ .2018. №. 5. C. 22-26
Абдуллаева Г.М.
КЫРГЫЗСТАНДЫН ИНДУСТРИЯСЫ ҮЧҮН (УНУТУЛГАН БУЛАКТАР) .2018. №. 5. C. 27-30
Курманов У.Э.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ТООЛУУ АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДОРУНУН ТАТААЛ УЧАСТОКТОРУ АРКЫЛУУ ИРИ ГАБАРИТТҮҮ ЖАНА АТАЙЫН ЖҮКТӨРДҮ ТАШУУ .2018. №. 5. C. 31-34
Нурсланова С.Н., Жолдошбеков З.Ж., Суеркулов М.А.
ЭЛЕКТР МЕНЕН ЖАБДУУ ТУТУМУНУН ДИНАМИКАЛЫК ТУРУКТУУЛУГУНУН ЫКМАЛАРЫН ЖОГОРУЛАТУУ .2018. №. 5. C. 35-37
Cарыгулов А.Ш.
КЫРГЫЗСТАНДЫН КИРҮҮ КОМПЛЕКСТЕРИНИН ТАРЫХЫЙ- АРХИТЕКТУРАЛЫК БАЯНДАМАСЫ .2018. №. 5. C. 38-43
Бердиева Р.Р., Мамытова А.Б.
КАЙТАЛАП ЭНДОДОНТИКАЛЫК ДАРЫЛООГО МУКТАЖ БОЛГОН МУРДА ЭНДОДАРЫЛАНГАН ТИШТЕРДИН ИЙГИЛИКТҮҮ БОЛБОГОНДУГУНУН АНАЛИЗИ .2018. №. 5. C. 44-47
Азамат Мансур, Мамытов М.М., Ырысов К.Б.
ЛИМФАЛЫК ДРЕНАЖДЫН БУЗУЛУУЛАРЫ ЖАНА БАШ СӨӨК МЭЭ ЖАРАКАТЫНЫН НЕЙРОХИРУРГИЯСЫНДА ДАРЫЛООДОГУ КЛИНИКАЛЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАР .2018. №. 5. C. 48-51
Кинванлун И.Г., Какеев Б.А., Сабиров И.С., Муркамилов И.Т.
ϴНӨКӨТ ӨПКӨ ООРУСУ МЕНЕН ӨПКӨ ГИПЕРТЕНЗИЯСЫ ЖАНА ЖҮРӨКТҮН ОҢ БАШТЫКЧАСЫНЫН ЖЕТИШСИЗДИГИНИН ӨТҮШҮП КЕТҮҮСҮНҮН НЕЙРОГОРМОНАЛДЫК СТАТУСУ ЖАНА БӨЙРӨК ГЕМОДИНАМИКАСЫНЫН АБАЛЫ (АДАБИЯТКА СЕРЕП) .2018. №. 5. C. 52-55
Бердиева Р.Р.
ТИШТЕРДИН ТАМЫР КАНАЛДАРЫН 3%ДУУ НАТРИЙ ГИПОХЛОРИДИ, 17%ДУУ ЭДТА МЕНЕН ИРРИГАЦИЯЛООНУН ЖАНА ТИШТЕРДИ ДАРЫЛООДО 3%ДУУ НАТРИЙ ГИПОХЛОРИДИ, 17%ДУУ ЭДТА ЖАНА 2%ДУУ ХЛОРГЕКСИДИ МЕНЕН АЙКАЛЫШЫНЫН САЛЫШТЫРМА .2018. №. 5. C. 56-58
Самигуллина А.Э., Отогонова Ж.К.
КОШ БОЙЛУУ АЯЛДАРДЫН ПИЕЛОНЕФРИТИ: ДАЛИЛДЕРГЕ НЕГИЗДЕЛГЕН МЕДИЦИНА ӨҢҮТҮНӨН КЛИНИКАЛЫК-ЛАБОРАТОРИЯЛЫК ДИАГНОСТИКА .2018. №. 5. C. 59-68
Самигуллина А.Э., Отогонова Ж.К.
КУРЧ ПИЕЛОНЕФРИТ МЕНЕН ООРУГАН КОШ БОЙЛУУ АЯЛДАРДЫН МИКРОБ АГЕНТТЕРИНИН ЭТИОСТРУКТУРАСЫ ЖАНА АЛАРДЫН БАКТЕРИЯЛАРГА КАРШЫ ПРЕПАРАТТАРГА СЕЗИМТАЛДЫГЫ .2018. №. 5. C. 69-74
Темирбаев К.Т., Сатывалдиев А.С.
АЛЮМИНИЙ МЕНЕН НИКЕЛДИ БИРГЕ ЭЛЕКТР УЧКУНДУК ДИСПЕРСТӨӨ ПРОДУКТЫЛАРЫНЫН ФАЗАЛЫК КУРАМЫНЫН СУЮК ЧӨЙРӨНҮН ЖАРАТЫЛЫШЫНАН КӨЗ КАРАНДЫЛЫГЫ .2018. №. 5. C. 75-78
Явуз Жошкун, Сатывалдиев А.С.
ЖЕЗ МЕНЕН НИКЕЛДИ БИРГЕ ХИМИЯЛЫК КАЛЫБЫНА КЕЛТИРҮҮ ПРОДУКТЫЛАРЫНЫН ФАЗАЛЫК КУРАМЫНЫН МЕТАЛЛДАРДЫН ЭРИТМЕДЕГИ САНЫНАН КӨЗ КАРАНДЫЛЫГЫ .2018. №. 5. C. 79-82
Мосолова С.Н., Бавланкулова К.Д.
ЧҮЙ ӨРӨӨНҮНДӨ ЖАНА КЫРГЫЗ ТОО КЫРКАСЫНЫН ТҮНДҮК БЕТИНДЕГИ СФЕРОПСИДДҮҮ КОЗУ КАРЫНДАР .2018. №. 5. C. 83-86
Позднякова Н.Н., Аубекерова Н.Г., Тен Д.А.
КАНТ КЫЗЫЛЧАСЫН САКТООНУН КӨЙГӨЙЛӨРҮ .2018. №. 5. C. 87-89
Эркимбаев М.Т., Сариев Ф.Б.
ЫСЫК-КӨЛ ОБЛАСТЫНЫН АЗЫК-ТҮЛҮКТҮН НЕГИЗГИ ТҮРЛӨРҮ МЕНЕН КАМСЫЗДАЛЫШЫНЫН АНАЛИЗИ .2018. №. 5. C. 90-93
Атышов К., Халил Коч, Синан Йылмаз
ГЛОБАЛДАШТЫРУУ ШАРТТАРЫНДА ЭКИ ӨЛКӨНҮН ОРТОСУНДАГЫ ТЫШКЫ ЭКОНОМИКАЛЫК БАЙЛАНЫШТАРДЫ ӨНҮКТҮРҮҮ .2018. №. 5. C. 94-98
Каримсаков М.Р.
ТУРУКТУУ ЭКОНОМИКАЛЫК ӨСҮҮНҮН КОНЦЕПЦИЯСЫНЫН ИЛИМИЙ АСПЕКТТЕРИ .2018. №. 5. C. 99-102
Каримсаков М.Р.
КАЗАКСТАНДЫН ЖАНА ЕВРАЗИЯ ЭКОНОМИКАЛЫК БИРЛИГИНИН ӨЛКӨЛӨРҮНҮН ИНДУСТРИАЛДЫК-ИННОВАЦИЯЛЫК САЯСАТЫ .2018. №. 5. C. 103-107
Суранчиева Р.Ж.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖЕРГИЛИКТҮҮ ӨЗ АЛДЫНЧА БАШКАРУУ ОРГАНДАРДЫН КОМПЛЕКСТҮҮ ӨНҮГҮҮСҮ КАТАРЫ АЙМАКТАГЫ ӨНҮКТҮРҮҮ ПРОГРАММАСЫН ПЛАНДАШТЫРУУ .2018. №. 5. C. 108-112
Макеева А.Ш.
БИЛИМ АДАМДЫК КАПИТАЛДЫН НЕГИЗИ КАТАРЫ .2018. №. 5. C. 108-115
Исаев Кусеин
КЫРГЫЗСТАНДАГЫ СОЦИОЛОГИЯ ЖАНА СОЦИОЛОГИЯ КЫРГЫЗСТАНДА .2018. №. 5. C. 116-123
Мамытова А.Б
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА СОТТУК-ЭКСПЕРТТИК ИШМЕРДҮҮЛҮКТҮН СУБЪЕКТТЕРИН ДАЯРДОО МАСЕЛЕЛЕРИ .2018. №. 5. C. 119-126
Карыпов Б.К.
КЫРГЫЗСТАНДЫН ЕВРАЗИЯЛЫК ЭКОНОМИКА БИРИМДИГИНИН ЧЕКТЕРИНДЕ САЛЫК МЫЙЗАМЫН ЧЫГАРУУНУ ШАЙКЕШТӨӨ ПРОЦЕССИ ЖАНА АНЫН ЭМГЕК МИГРАЦИЯСЫНА ТИЙГЕН ТААСИРИ .2018. №. 5. C. 127-129
Тотубаева А.Т.
ЖАРАНДАРДЫН КОНСТИТУЦИЯЛЫК УКУКТАРЫН ЖАНА ЭРКИНДИКТЕРИН КАМСЫЗДООДО ЖОГОРКУ КЕҢЕШТИН ИШИНИН УКУКТУК НЕГИЗДЕРИ .2018. №. 5. C. 130-133
Оторова Б.К.
ЕВРАЗИЯЛЫК ЭКОНОМИКАЛЫК БИРЛИКТИН АЛКАГЫНДА МИГРАНТТАРДЫН ЖАНА АЛАРДЫН ҮЙ-БҮЛӨЛӨРҮН ЭМГЕК ЖАНА СОЦИАЛДЫК ЖАКТАН КОРГОО УКУКТАРЫН КАМСЫЗ КЫЛУУ ЖАНА МААЛЫМАТТАШТЫРУУ .2018. №. 5. C. 134-136
Мурзабекова Ж.Т.
КЫРГЫЗСТАНДЫН ЭКОЛОГИЯЛЫК МЫЙЗАМДАРЫН КОДИФИКАЦИЯЛООНУН ТЕОРИЯЛЫК-УКУКТУК МАСЕЛЕЛЕРИ .2018. №. 5. C. 137-140
Насбекова С.К.
КЫРГЫЗДАРДЫН АДАТ УКУГУНУН ЧЕНЕМДЕРИ БОЮНЧА ҮЙ-БҮЛӨЛҮК НИКЕ МАМИЛЕЛЕРИН ЖӨНГӨ САЛУУ .2018. №. 5. C. 141-143
Мамытова А.Б.
ЖАСАЛМА АКЧА МЕНЕН БАЙЛАНЫШКАН ЭЛ АРАЛЫК УЮШКАН КЫЛМЫШТУУЛУК МЕНЕН КҮРӨШТҮН КРИМИНОЛОГИЯЛЫК АСПЕКТИСИ .2018. №. 5. C. 144-146
Тотубаева А.Т.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЖАРАНДАРДЫН УКУКТАРЫН ЖАНА ЭРКИНДИКТЕРИН КАМСЫЗДООДО ЖОГОРКУ КЕҢЕШТИН ДЕПУТАТТАРЫНЫН ИШИНИН УЮШТУРУУЧУЛУК-УКУКТУК ФОРМАЛАРЫ .2018. №. 5. C. 147-150
Мурзабекова Ж.Т.
МАМЛЕКЕТТИН ЭКОЛОГИЯЛЫК ФУНКЦИЯСЫН ИШКЕ АШЫРУУНУН КЭЭ БИР КӨЙГӨЙЛӨРҮ .2018. №. 5. C. 151-154
Насбекова С.К.
КЫРГЫЗ АДАТ УКУГУ БОЮНЧА КАЛЫҢ ИНСТИТУТУ .2018. №. 5. C. 155-157
Аблабекова Н.М.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КЫЛМЫШ-ЖАЗА ПРОЦЕССИНДЕГИ ЖАБЫРЛАНУУЧУНУН ПРОЦЕССУАЛДЫК АБАЛЫ ЖӨНҮНДӨ .2018. №. 5. C. 158-161
Амантур уулу Ч.
«МАЖМУ АТ-ТАВОРИХТЕГИ» КЫРГЫЗ ЭЛИНИН ИЧКИЛИК БӨЛҮМҮНӨ ТИЕШЕЛҮҮ МААЛЫМАТТАРДЫ ТАЛДОО .2018. №. 5. C. 162-165
Бейсебаев Р.С.
КЫРГЫЗ-ТҮРК САЯСИЙ ЖАНА ЭКОНОМИКАЛЫК КЫЗМАТТАШТЫК: ТАРЫХЫЙ АНАЛИЗИ (1991-2016-жж.) .2018. №. 5. C. 166-170
Кадыркулова А.С.
ФРАНЦИЯ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ТЫШКЫ САЯСАТЫНДАГЫ МАДАНИЯТТЫН АРТЫКЧЫЛЫГЫ .2018. №. 5. C. 171-174
Даулетова З.М.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ МЕНЕН КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН САЯСИЙ СИСТЕМАЛАРЫН САЛЫШТЫРУУ АНАЛИЗИ .2018. №. 5. C. 175-178
Озтюрк М.Ш.
ТУРИЗМ ЖАНА КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮ ТАРМАГЫНДА СТУДЕНТТЕРДИН СОЦИАЛДЫК ЖАНА КОММУНИКАТИВДИК КОМПЕТЕНЦИЯЛАРЫН КАЛЫПТАНДЫРУУДА «ЧЕТ ТИЛДИН» РОЛУ .2018. №. 5. C. 179-182
Жакипов А.Ж.
КЫРГЫЗ ЭЛИНИН КЫЙМЫЛДУУ ОЮНДАРЫНЫН ДЕНЕ ТАРБИЯ САБАГЫНДА КОЛДОНУЛУШУНУН НЕГИЗДЕРИ .2018. №. 5. C. 183-187
Толоев М.Ж.
ОКУУЧУЛАРДЫН АГРЕССИВДҮҮЛҮГҮН АЛДЫН АЛУУДА АТА-ЭНЕНИН ҮЙ-БҮЛӨДӨ БАЛАГА КЫЛГАН МАМИЛЕСИ МААНИЛҮҮ ФАКТОР КАТАРЫ .2018. №. 5. C. 188-191
Ташбаев А.М., Атабаев С.К.
ЭКОНОМИКА БАГЫТЫНДАГЫ СТУДЕНТТЕРДИН ПРОФЕССИОНАЛДЫК КОМПЕТЕНЦИЯЛАРЫН ЭКОНОМЕТРИКА ПРЕДМЕТИН ОКУТУУДА КАЛЫПТАНДЫРУУ .2018. №. 5. C. 192-196
Абдыраманова А.Ш.
ТӨЛӨГӨН КАСЫМБЕКОВДУН «СЫНГАН КЫЛЫЧ» РОМАНЫНДАГЫ ТАРЫХЫЙ ЧЫНДЫК МАСЕЛЕЛЕРИ .2018. №. 5. C. 197-200
Абдимиталипова Г.Ж., Тургунбаева С.Ж.
СИНТАКСИСТИК ПАРАЛЛЕЛДҮҮЛҮКТҮ ЖАРАТУУЧУ КЭЭ БИР КАРАЖАТТАР .2018. №. 5. C. 201-205
Капарова Ч.А.
КЫРГЫЗСТАНДЫН МААЛЫМАТ КАРАЖАТТАРЫ (изилдөөнүн теориялык аспектилери) .2018. №. 5. C. 206-209
Амиралиев С.М., Тургунбаева С.Ж.
ПАРЕМИЯЛЫК ПРОПОЗИЦИЯНЫН ДҮЙНӨНҮН КОГНИТИВДИК-ТИЛДИК СҮРӨТҮНДӨГҮ ОРДУ .2018. №. 5. C. 210-212
Усупбаева Э.Р.
БААТЫРДЫН ТӨРӨЛҮШҮ ТУУРАЛУУ ЭЛДИК ТҮШҮНҮКТӨРДҮН «МАНАС» ЭПОСУНДА БЕРИЛИШИ .2018. №. 5. C. 213-216
Жолмат кызы Д.
АҢГЕМЕ ЖАНРЫНЫН ТАБИЯТЫ: АДАБИЙ АНАЛИТИКАЛЫК ОБЗОР .2018. №. 5. C. 217-219