Жаңы саны

2022, №: 5

Кененирээк

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

2022, №. 5, Макалалар: 42
Алымбаев А.Т., Көчөрбаева Б.Э., Токтогулова Ж.Б.
ТУРУКТУУ КОЭФФИЦИЕНТТҮҮ ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫК ЖАНА КЕРЕКТҮҮ ТЕӉДЕМЕЛЕРДИ ПРЕДМЕТТЕРДИН БАЙЛАНЫШТАРЫНЫН АЛКАГЫНДА КАРАЛЫШЫ .2022. №. 5. C. 3-8
Кожалиева Д.Ж., Назарбаева М.Т.
МЕЙКИНДИК ЖАНА ФОРМАЛАР (Геометрия) ЖАНА АНЫН УЛАНУУЧУЛУК МАСЕЛЕЛЕРИ .2022. №. 5. C. 9-14
Кутпидин уулу Э., Ажиматова Э.Ж., Оморов Ш.Д.
МАТЕМАТИКАНЫ ОКУТУУ ПРОЦЕССИНДЕ ПЕДАГОГИКАЛЫК КОЛЛЕДЖДИН СТУДЕНТТЕРИНЕ ЛОГИКАЛЫК ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ КАЛЫПТАНДЫРУУ МЕНЕН КАТЫШТАРДЫ ГРАФИКАЛЫК МОДЕЛДЕРДЕ ҮЙРӨТҮҮ .2022. №. 5. C. 15-17
Кыштообаева Ч.А.
САНДЫК МЕТОДДОР КУРСУН ОКУТУУДА ӨЗ АЛДЫНЧА ИШТЕРДИ ИШКЕ АШЫРУУ .2022. №. 5. C. 18-21
Молдоисаева И.К.
КОЛЛЕДЖДЕРДИН ЭКОНОМИКА БАГЫТЫНДАГЫ СТУДЕНТТЕРИНЕ МАТЕМАТИКАНЫ ПРЕДМЕТТЕР АРАЛЫК БАЙЛАНЫШТА ОКУТУУНУН ПРАКТИКАЛЫК НАТЫЙЖАЛУУЛУГУ .2022. №. 5. C. 22-24
Стамалиева К.А., Боруева С.Ш.
МАТЕМАТИКАЛЫК ЛОГИКАНЫН ЭЛЕМЕНТТЕРИН ТЕОРЕМАЛАРДЫ ДАЛИЛДӨӨДӨ КОЛДОНУУ ЫКМАЛАРЫ .2022. №. 5. C. 25-29
Ташматова В.А.
МАТЕМАТИКАЛЫК МАСЕЛЕЛЕРДИ ШАХМАТ ТАКТАСЫНДА ЧЫГАРУУ .2022. №. 5. C. 30-32
Баженов Р.И.
«ДИПЛОМ КАТАРЫ СТАРТАП» ТҮРҮНДӨ БҮТҮРҮҮЧҮ КВАЛИФИКАЦИЯЛЫК ИШТИ ДАЯРДОО ТЕХНОЛОГИЯСЫ: БИРИНЧИ ТАЖРЫЙБА .2022. №. 5. C. 33-36
Султанбаева Г.С., Барганалиева Ж.К., Акылбекова Т.Т., Логвиненко И.С.
АDOBE PHOTOSHOP ПРОГРАММАСЫНДА GIF ФОРМАТЫНДАГЫ АНИМАЦИЯ ЖАСОО .2022. №. 5. C. 37-44
Төрөгельдиева К.М., Сагындыкова К.Ж
АГРАРДЫК АДИСТИКТЕГИ СТУДЕНТТЕРГЕ МАТЕМАТИКА КУРСУН ОКУТУУДА МААЛЫМАТТЫК ТЕХНОЛОГИЯНЫ КОЛДОНУУ .2022. №. 5. C. 45-48
Төрөгулова Р.А.
ТАБИГЫЙ-МАТЕМАТИКАЛЫК ПРЕДМЕТТЕРИН ОКУТУУДА СТУДЕНТТЕРДИН МААЛЫМАТТЫК-КОММУНИКАЦИЯЛЫК ТЕХНОЛОГИЯ КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮГҮН КАЛЫПТАНДЫРУУНУН АДАПТИВДҮҮ ЖОЛДОРУ .2022. №. 5. C. 49-52
Чандыбаева А.М., Мааткеримов Н.О
КОСТЮМДУН ДИЗАЙНЫН ДОЛБООРЛОО БОЮНЧА ОКУУ ПРОЦЕССИНДЕ СТУДЕНТТЕРДИН ЧЫГАРМАЧЫЛ ОЙ ЖҮГҮРТҮҮСҮН КАЛЫПТАНДЫРУУНУН ДИДАКТИКАЛЫК ШАРТТАРЫ .2022. №. 5. C. 53-57
Ырысбаева А.А.
ИНФОРМАТИКА САБАГЫНДА LEARNINGAPPS ORG ТИРКЕМЕСИНИН ЖАРДАМЫНДА «КИМ МИЛЛИОНЕР БОЛГУСУ КЕЛЕТ» ОЮНУН ТҮЗҮҮ ЫКМАЛАРЫ .2022. №. 5. C. 58-63
Сапарбаева У.Ч., Шырдакова В.А
ОКУУЧУЛАРГА ӨСҮМДҮК БИРГЕЛЕШТИКТЕРИН ТААНЫШТЫРУУЧУ ЭКСКУРСИЯЛАРДЫ УЮШТУРУУ ЖАНА ӨТКӨРҮҮ .2022. №. 5. C. 64-67
Ажибекова А.Т., Беделова Н.С., Авазова Э.Т.
ОКУУ-МЕТОДИКАЛЫК КОМПЛЕКСТЕРДИ ТҮЗҮҮДӨ ЗАМАНБАП ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ КОЛДОНУУ УЧУРДУН ТАЛАБЫ .2022. №. 5. C. 68-72
Ажиматова Э.Ж., Алиева Ч.М
БОЛОЧОК БАШТАЛГЫЧ КЛАССТАРДЫН МУГАЛИМДЕРИНИН МАТЕМАТИКАЛЫК КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮГҮН КАЛЫПТАНДЫРУУ .2022. №. 5. C. 73-78
Алиев Ш., Эсенгулов У.А., Жумадил уулу А.
САНАРИПТЕШТИРҮҮ ШАРТЫНДА МАТЕМАТИКАЛЫК БИЛИМ БЕРҮҮНҮН МАЗМУНУН ЖАҢЫЛООНУН МАСЕЛЕЛЕРИ .2022. №. 5. C. 79-82
Аликова А.М., Сагыналиева Н.К., Асанова Ж.К
МАТЕМАТИКА САБАГЫНДА «ТҮШҮНДҮРҮҮ ЖАНА НЕГИЗДӨӨ» СТРАТЕГИЯСЫН КОЛДОНУУ .2022. №. 5. C. 83-86
Алтыбаева М.А., Сооронбаева К.А.
БИЛИМ БЕРҮҮ ПРОГРАММАЛАРЫНЫН ОКУТУУ НАТЫЙЖАЛАРЫНЫН АНЫН МАКСАТТАРЫНА ЖАНА УЛУТТУК КВАЛИФИКАЦИЯЛЫК АЛКАКТЫН СТРУКТУРАСЫНА ШАЙКЕШТИГИ .2022. №. 5. C. 87-92
Асанoва Ж.К., Сагыналиева Н.К
МАТЕМАТИКАЛЫК АНАЛИЗ КУРСУН ОКУТУУДА БОЛОЧОКТОГУ МАТЕМАТИКА МУГАЛИМДЕРИН ДАЯРДООГО КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮК МАМИЛЕНИ КАЛЫПТАНДЫРУУНУН МОДЕЛИ .2022. №. 5. C. 93-98
Аттокурова А.Д., Туракулова Ч.
БОЛОЧОКТОГУ МАТЕМАТИКА МУГАЛИМИНИН КЕСИПТИК КОМПЕТЕНЦИЯЛАРЫНЫН ПРОФИЛДИК ӨЗГӨЧӨЛҮГҮ .2022. №. 5. C. 99-102
Беделова Н.С., Ажибекова А.Т., Алиева Ч.М.
ОКУУ КИТЕБИНИН САПАТЫН БААЛООДО МУГАЛИМДИН ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ .2022. №. 5. C. 103-105
Биймурсаева Б.М., Мамбетова Н.С., Анаркулова М.М.
ҮЧ ЖАШКА ЧЕЙИНКИ БАЛДАРДА АЛГАЧКЫ ЭҢ ЖӨНӨКӨЙ МАТЕМАТИКАЛЫК ТҮШҮНҮКТӨРДҮ КАЛЫПТАНДЫРУУ .2022. №. 5. C. 106-109
Жумадил уулу А., Эсенгулов У.А.
ОРТО МЕКТЕПТИН ЖОГОРКУ КЛАССТАРЫНДА МАТЕМАТИКАЛЫК БИЛИМ БЕРҮҮДӨГҮ АЙРЫМ ПРАКТИКАЛЫК-ПРИКЛАДДЫК МАСЕЛЕЛЕР .2022. №. 5. C. 110-112
Зикирова Г.А., Акматкулов А.А.
СТУДЕНТТЕРДИН ПРЕДМЕТТИК КОМПЕТЕНЦИЯЛАРЫН КАЛЫПТАНДЫРУУ ҮЧҮН УЮШТУРУУЧУЛУК ПЕДАГОГИКАЛЫК ШАРТТАР .2022. №. 5. C. 113-116
Зулпукарова Д.И., Култаева Д.Ч., Абдукаимова А.Ж.
ОКУУЧУЛАРДЫН МАТЕМАТИКАЛЫК БИЛИМ САПАТЫН ЖОГОРУЛАТУУДА ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМАЛАРДЫН РОЛУ .2022. №. 5. C. 117-122
Калдыбаев С.К., Асанова М.Б.
ИНФОРМАЦИЯЛЫК ӨЗ АЛДЫНЧА ОКУУ ИШМЕРДҮҮЛҮГҮН УЮШТУРУУ ЖАНА ИШКЕ АШЫРУУ ҮЧҮН ОКУУНУН МАЗМУНУН КАЛЫПТАНДЫРУУНУН ПРИНЦИПТЕРИ .2022. №. 5. C. 123-127
Кедейбаева Д.А., Кедейбаева М.А.
КОЛЛЕДЖДЕ ТАРЫХЫЙ МАТЕРИАЛДАРДЫ КОЛДОНУП МАТЕМАТИКАНЫ ОКУТУУНУН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ .2022. №. 5. C. 128-131
Кумашова А.А.
ЛОГИКАЛЫК ТАПШЫРМАЛАР БАШТАЛГЫЧ КЛАССТЫН МАТЕМАТИКА САБАГЫНДА ОКУУЧУЛАРДЫН ОЙ-ЖҮГҮРТҮҮСҮН ӨСТҮРҮҮНҮН КАРАЖАТЫ КАТАРЫ .2022. №. 5. C. 132-134
Курамаева Т.А.
МАТЕМАТИКА МУГАЛИМИНИН КЕСИПТИК КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮГҮНҮН ТҮЗҮМҮ .2022. №. 5. C. 135-138
Курамаева Т.А., Раимкулова А.С., Иргебаева М.Н.
МААЛЫМАТТАШТЫРУУ ШАРТЫНДА ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЛАРДЫН СТУДЕНТТЕРИНИН КЕСИПТИК КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮГҮН ƟНҮКТҮРҮҮ .2022. №. 5. C. 139-142
Матиева Г., Борбоева Г. М., Сейитказыева Г.И
БОЛОЧОК МАТЕМАТИКА МУГАЛИМИНИН МЕЙКИНДИК ОЙ ЖҮГҮРТҮҮСҮН ӨНҮГҮҮ ЗОНАЛАРЫНДА КАЛЫПТАНДЫРУУ .2022. №. 5. C. 143-146
Мурзабаев К.К.
МАТЕМАТИКА ПРЕДМЕТИН ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР ПРЕДМЕТТЕРИ МЕНЕН ИНТЕГРАЦИЯЛАП ОКУТУУНУН ЗАРЫЛДЫГЫ .2022. №. 5. C. 147-150
Назарбаева М.Т.
КЕНЖЕ МЕКТЕП ОКУУЧУЛАРЫН ГЕОМЕТРИЯЛЫК МАТЕРИАЛДАР МЕНЕН ТААНЫШТЫРУУДА ОКУТУУНУН ЖАӉЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН КОЛДОНУУ .2022. №. 5. C. 151-154
Орозалиева А.Б., Бектемир кызы А.
ФУНКЦИЯ ТҮШҮНҮГҮН КАЛЫПТАНДЫРУУНУН АЙРЫМ ЖОЛДОРУ .2022. №. 5. C. 155-157
Тагаева Д.А., Талипов А.Т., Нурматова Н.Д
КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮК МАМИЛЕГЕ НЕГИЗДЕП ОКУТУУ ШАРТТАРЫНДА ЖАӉЫ ПЛАТФОРМАЛАРДАН ПАЙДАЛАНЫП САБАКТАРДЫ УЮШТУРУУ .2022. №. 5. C. 158-162
Тайырова Р.У
МАТЕМАТИКАНЫ ОКУТУУДАГЫ АКТИВДҮҮ ОКУУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ .2022. №. 5. C. 163-165
Төрөгельдиева К.М., Кумашова А.А.
ОЙ-ЖҮГҮРТҮҮНҮН НЕГИЗГИ ЛОГИКАЛЫК АМАЛДАРЫ .2022. №. 5. C. 166-169
Шайланова М.М., Тургунова А.
ӨЗ АЛДЫНЧА ИШТӨӨ ОКУУЧУЛАРДЫН КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮГҮН КАЛЫПТАНДЫРУУНУН НЕГИЗГИ ФОРМАСЫ КАТАРЫ .2022. №. 5. C. 170-173
Акматкулов А.А., Зикирова Г.А.
ЭКИ БАСКЫЧТУУ ТЕХНИКАЛЫК ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЛАРДА МАТЕМАТИКАЛЫК БИЛИМ БЕРҮҮНҮН АБАЛЫ .2022. №. 5. C. 174-177
Касымалиева Г.О., Сейталиева Э.С.
БАШТАЛГЫЧ КЛАССТАРДА МАТЕМАТИКА САБАГЫНДА ИНТЕРАКТИВДҮҮ ДОСКАНЫ КОЛДОНУУ АРТЫКЧЫЛЫКТАРЫ .2022. №. 5. C. 178-181
Төрөгельдиева К.М., Жуманова Г.Т.
МААЛЫМАТТЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ КОЛДОНУУ МЕНЕН ЖОГОРКУ КЛАССТЫН ОКУУЧУЛАРЫНЫН МЕЙКИНДИКТИК ОЙ ЖҮГҮРТҮҮСҮН КАЛЫПТАНДЫРУУ ЖАНА ӨНҮКТҮРҮҮ .2022. №. 5. C. 182-186