Жаңы саны

2018, №: 10

Кененирээк

Известия ВУЗов Кыргызстана

2018, №. 10, Макалалар: 36
Садыралиева Н.И.
ТАЛАС ШААРЫНДАГЫ АЙРЫМ ТОПОНИМДЕРДИН КЕЛИП ЧЫГУУСУ ЖАНА ГЕОГРАФИЯСЫ .2018. №. 10. C. 3-5
Авазов Э.А
ТҮРКСТАНДАГЫ ОРУС-ТУЗЕМ МЕКТЕПТЕРИНИН ТАРЫХЫНАН .2018. №. 10. C. 6-9
Азимова М.У.
ФЕРГАНА ӨРӨӨНҮНҮН ТҮНДҮК-БАТЫШ ӨҢҮРҮНДӨГҮ КАСИЕТТҮҮ-ЫЙЫК ЖЕРЛЕР (Чаткал районунун мисалында) .2018. №. 10. C. 10-12
Анарбаева Г.А.
ЧЫНГЫЗ АЙТМАТОВДУН ЧЫГАРМАЛАРЫНДА АЗЫРКЫ КООМДУН МАСЕЛЕЛЕРИ .2018. №. 10. C. 13-15
Жусупова М.М.
ТӨРӨКУЛ АЙТМАТОВ - КООМДУК-САЯСИЙ ЖАНА МАМЛЕКЕТТИК ИШМЕР (Ата-теги, таалим-тарбиясы жана билим алуусу) .2018. №. 10. C. 16-19
Кулбаракова З.А.
ЧЫНГЫЗ АЙТМАТОВДУН «АК КЕМЕ» ПОВЕСТИНДЕГИ БАЛЫК ТОТЕМИ .2018. №. 10. C. 20-23
Кыдыралиев К.К.
ДООРУБУЗДУН ДАҢАЗАЛУУ СҮРӨТКЕРИ .2018. №. 10. C. 24-26
Молдокматова Н.Т.
ЧЫҢГЫЗ АЙТМАТОВДУН «КЫЯМАТ» РОМАНЫНДА «МЭЭРИМДҮҮЛҮК» ЖАНА «МЕРЕЗДИК» КОНЦЕПТИЛЕРИНИН БЕРИЛИШИ .2018. №. 10. C. 27-30
Атабаева А.Б., Дүйшеев Ж.А.
АЙТМАТОВ ААЛАМЫНДАГЫ «КОСМОС» ТҮШҮНҮГҮ .2018. №. 10. C. 31-33
Абдиева Ж.К.
«МАНАС» ЭПОСУНУН ТАРБИЯЛЫК ТААСИРЛЕРИ ЧЫНГЫЗ АЙТМАТОВДУН КӨРКӨМ ДҮЙНӨСҮНДӨ .2018. №. 10. C. 34-36
Абдыбалиева К.
КАРКЫРАНЫН КАРДЫККАН ҮНҮНДӨ .2018. №. 10. C. 37-38
Кадыралиева К.
ЧЫҢГЫЗ АЙТМАТОВДУН ЧЫГАРМАЛАРЫНЫН ЭНТОПЕДАГОГИКАЛЫК БААЛУУЛУКТАРЫ .2018. №. 10. C. 39-42
Курманкулов Ш.Ж., Раева Ч.Т.
ТАБИГЫЙ-МАТЕМАТИКАЛЫК ПРЕДМЕТТЕРДИ ОКУТУУДА ОКУУ ЖҮГҮН ОКУУЧУЛАРГА ӨТКӨРҮҮ МАСЕЛЕСИ .2018. №. 10. C. 43-46
Сооронбаева Н.А.
ФИЗИКА САБАГЫНДА ЭКОЛОГИЯЛЫК ТАРБИЯ БЕРҮҮ .2018. №. 10. C. 47-49
Тагайкулова С.А., Мураталиева А.Ж.
ЧЫНГЫЗ АЙТМАТОВДУН ЧЫГАРМАЛАРЫ АРКЫЛУУ ЖАШТАРГА НРАВАЛЫК ТААЛИМ-ТАРБИЯНЫН БЕРИЛИШИ .2018. №. 10. C. 50-52
Курманкулов Ш.Ж., Раева М.Т.
ТАБИГЫЙ-МАТЕМАТИКАЛЫК ПРЕДМЕТТЕРДИ ЖАҢЫ МУУНДАГЫ СТАНДАРТТЫН ТАЛАБЫНА ЫЛАЙЫК ОКУТУУГА ТААСИР БЕРҮҮЧҮ ФАКТОРЛОР .2018. №. 10. C. 53-57
Сооронбаева К.А.
КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮККӨ БАГЫТТАЛГАН ТАПШЫРМАЛАР – КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮКТҮ КАЛЫПТАНДЫРУУНУН КАРАЖАТЫ КАТАРЫ .2018. №. 10. C. 58-61
Душеева К.А.
ОРУС ТИЛИН ОКУТУУДА ИНТЕНСИВДҮҮ ЫКМАНЫН НАТЫЙЖАЛУУЛУГУ .2018. №. 10. C. 62-63
Итикулова А.Т., Алтыкеева Н.Ж.
ЧЫНГЫЗ АЙТМАТОВДУН ЧЫГАРМАЛАРЫН ҮЙРӨНҮҮ МЕНЕН ОКУУЧУЛАРДЫН НРАВАЛЫК ПОТЕНЦИАЛЫНЫН КАЛЫПТАНЫШЫ .2018. №. 10. C. 64-66
Айталиева Т.К.
ЧЫНГЫЗ АЙТМАТОВДУН ЧЫГАРМАЧЫЛЫГЫНА БАЛАЛЫГЫНЫН ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ .2018. №. 10. C. 67-69
Алтыкеева Н.Ж., Итикулова А.Т
ЧЫНГЫЗ АЙТМАТОВДУН «ЧЫҢГЫСХАНДЫН АК БУЛУТУ» ЧЫГАРМАСЫНДАГЫ ОБРАЗДАРДЫН КӨРКӨМ ИЛИКТЕНИШИ .2018. №. 10. C. 70-72
Аязбекова А.Д.
ЧЫНГЫЗ АЙТМАТОВДУН «КЫЛЫМ КАРЫТАР БИР КҮН» РОМАНЫНДАГЫ МАҢКУРТЧУЛУК ТЕМАСЫНЫН ИНТЕРПРЕТАЦИЯЛАНЫШЫ .2018. №. 10. C. 73-75
Жоробекова Б.С.
ЧЫНГЫЗ АЙТМАТОВ ЖАНА АДАМЗАТ ТЕМАСЫ .2018. №. 10. C. 76-78
Жумалиев С.С.
ТИЛДЕГИ БАЙЫРКЫ ЛЕКСИКАЛЫК КАТМАРДЫ СТРАТИФИКАЦИЯЛОО («Манас» эпосунун мисалында) .2018. №. 10. C. 79-81
Жунусалиева К.Т.
АЯЛДАРДЫН ОБРАЗЫ КӨРКӨМ ЧЫГАРМАЛАРДА ЖАНА КӨРКӨМ ТАСМАЛАРДА (Чынгыз Айтматовдун чыгармаларынын мисалында) .2018. №. 10. C. 82-85
Кайымова Ф.М.
САЛЫШТЫРУУ КАТЕГОРИЯСЫНЫН ИЗИЛДЕНИШИ .2018. №. 10. C. 86-88
Кенжебаев Д.О.
КОТОРМОДОГУ КОМПЕНСАЦИЯ ТҮШҮНҮГҮ (Ч.Айтматовдун айрым чыгармаларынын которулуш мисалында) .2018. №. 10. C. 89-91
Кулалиева К.О.
«МАНАС» ЭПОСУНУН СЮЖЕТТИК-ТЕМАТИКАЛЫК КӨРСӨТКҮЧҮ (ТҮЗҮҮ ТАЖРЫЙБАСЫНАН) .2018. №. 10. C. 92-94
Курманалиева А.О., Дооронова А.Б.
ЧЫНГЫЗ АЙТМАТОВДУН ААЛАМ АЛКАГЫНА КЕТКЕН ЧЫГАРМАЛАРЫНДАГЫ АЯЛ ЗАТЫНЫН ОБРАЗДАРЫ .2018. №. 10. C. 95-97
Ниясалиева Б.А., Алтыкеева Н.Ж.
ЧЫНГЫЗ АЙТМАТОВДУН «ТООЛОР КУЛАГАНДА» РОМАНЫНДА БЕРИЛГЕН ЖАМАНДЫК ЖАНА ЖАКШЫЛЫК КӨЙГӨЙЛӨРҮ .2018. №. 10. C. 98-100
Өмүрбек кызы Ү., Качкынбаева Ж.
АНГЛИС ТИЛИНДЕ ТЕКСТТИ ОКУУНУН ЖАНА АЛАРДЫН ҮСТҮНДӨ ИШТӨӨНҮН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ (Ч.Айтматовдун адабий чыгармаларынын негизинде) .2018. №. 10. C. 101-104
Сабитова Э.С.
«ЖАМИЙЛА» ПОВЕСТИНДЕГИ ЧЫНГЫЗ АЙТМАТОВДУН «ЖАН ДҮЙНӨНҮН ДИАЛЕКТИКАСЫН» АЧУУ ЧЕБЕРЧИЛИГИ КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫНЫН ЖАНА ДҮЙНӨЛҮК АДАБИЯТТЫН КӨРКӨМДҮК-ЭСТЕТИКАЛЫК ТАЖРЫЙБАСЫНЫН ФОНУНДА (биринчи макала) .2018. №. 10. C. 105-108
Сатаева Г.С., Өмүрбек кызы Ү.
ЧЫНГЫЗ АЙТМАТОВДУН ЧЫГАРМАЛАРЫ ЛЮКСЕМБУРГ ОКУМУШТУУЛАРЫНЫН СЫНЫНДА .2018. №. 10. C. 109-111
Турсуналиева А.А.
ДИАЛОГДУН КЫРГЫЗ ЭПИКАЛЫК ЖАНРЫНДА КОЛДОНУЛУШУ .2018. №. 10. C. 112-117
Айталиева Т.К.
САГЫМБАЙ ОРОЗБАКОВДУН ВАРИАНТЫНДА ЖАКЫП, ЧЫЙЫРДЫ ЖАНА БАКДӨӨЛӨТТҮН КӨРГӨН КАСИЕТТҮҮ ТҮШТӨРҮНҮН СҮРӨТТӨЛҮШҮ .2018. №. 10. C. 118-120
Алтыкеева Н.Ж., Ниясалиева Б.А.
ЧЫНГЫЗ АЙТМАТОВДУН «БЕТМЕ-БЕТ» ПОВЕСТИНЕ КОШУМЧАЛАНГАН ЖАҢЫ ТАРАМДЫН ИДЕЯЛЫК ӨЗГӨЧӨЛҮГҮ .2018. №. 10. C. 121-124