Жаңы саны

2018, №: 10

Кененирээк

Известия ВУЗов Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Турсуналиева А.А.
 2. Турсуналиева А.А.
 3. A.A. Tursunalieva
Макаланын аты
 1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИАЛОГА В КЫРГЫЗСКОМ ЭПИЧЕСКОМ ЖАНРЕ
 2. ДИАЛОГДУН КЫРГЫЗ ЭПИКАЛЫК ЖАНРЫНДА КОЛДОНУЛУШУ
 3. USE OF DIALOGUE IN THE KYRGYZ EPIC GENRE
Аннотация
 1. На сегодняшний день по литературному направ¬ле-нию сделано немало работ. Написаны научные труды по историческим, теоретическим проблемам по литературо-ве¬дению. Тем не менее, сколько бы трудов не было, су-щест¬вуют немало неисследованных проблем. Одна из та-ких проблемам «диалога», которая присутствует во всех литературных произведениях Чыңгыза Айтматова. В ста-тье диалог и его многофункциональность рассматри¬вае-тся в таких произведениях как «Материнское поле», «Лицом к лицу». Непреодолимая диалектика идей, такие как жизнь и смерть, война и мир, молодость и старость с помощью диалога отразился в произведениях Ч. Айтма-то¬ва. Выявлены функции диалога. Анализированы его фило¬соф¬ские аспекты и была пересмотрена в научной основе.
 2. Азыркы күндө адабият жаатында ар кыл темада ар түрдүү илимий иштер жазылып, адабият таануунун көп-тө¬гөн тарыхый, теориялык проблемалары такталып кал-ган учур. Бирок, ошентсе да адабият жаатында канча¬ла-ган эмгектер жазылганы менен дагы изилдей турган иш-тер өтө арбын экендиги барыбызга маалым. Илимий мака¬лада диалог жана анын көп түрдүүлүгү Ч. Айтма-тов¬дун чыгармаларынын негизинде, тагыраак айтканда “Саманчынын жолу” жана “Бетме бет” повесттери ми-сал катары алынып каралып чыкты. Ч.Айтматовдун чы-гар¬маларында диалогду чеберчилик менен колдонуп, фило-со¬фиялык мазмун бергени, колдонуу стилинин өзгөчөлүгү, чыгармадагы аткарган орду, кызматы илимий негизде ка-ра¬лып, теориялык жактан жыйынтык чыгарылды. Өмүр менен өлүм, согуш жана тынчтык, жаштык жана кары-лык өңдүү бири-биринен жеңилгис түшүнүктөрдүн диа-леꬬтикасы дагы бир жолу башкача бир ыкмада диалог¬дор-дун жардамы менен Айтматовдун чыгармасында жаңы-рып өтөт.
 3. At present time, great number ofscientifik work explored, and the literary branch widely develops in different directions, In my opinion, there are several unexplored papers in the literature. To this day, one of the actual work in Kyrgyz litera¬tu-re, is "Dialogue. In the article the dialogue and its multi¬func¬tio-nality is considered in the works of Ch. Aitmatov, namely the «Mother Earth», «Face to Face» was to take as an example. Brief information about the author and the function of the dia¬lo-gue have been revised on a scientific basis. The irresistible dialectic of ideas, such as life and death, war and peace, youth and old age througt dialogue was reflected in the works Ch. Aitmatova.
Негизги сөздөр
 1. повесть, диалог, кыргызская ли¬те¬ра¬тура, мастерство, литературоведение, эпический жанр, художественное слово.
 2. повесть, диалог, кыргыз адабияты, чеберчилик, адабият таануу, эпикалык жанр, көркөм сөз.
 3. the story, dialogue, kyrgyz literature, crafts¬man¬ship, literature, epic genre, artistic expression.
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. Турсуналиева Асылбубу Аяновна, Национальная Академия наук Кыргызской Республики, г.Бишкек, Кыргызская Республика, Институт языка и литературы имени Ч.Айтматова, научный сотрудник.
 2. Турсуналиева Асылбубу Аяновна, Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясы, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, Ч.Айтматов атындагы тил жана адабият Институту, илимий кызматкер.
 3. Asylbubu Tursunalieva, National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic, Bishkek, Kyrgyz Republic, Institute of language and literature by name of Ch. Aitmatov, researcher.
Pdf версиясы
DOI
 • None
 • Цитаталоо
 • Турсуналиева А.А. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИАЛОГА В КЫРГЫЗСКОМ ЭПИЧЕСКОМ ЖАНРЕ. Известия ВУЗов Кыргызстана. 2018. №. 10. C. 112-117