Жаңы саны

2018, №: 10

Кененирээк

Известия ВУЗов Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Алтыкеева Н.Ж., Итикулова А.Т
 2. Алтыкеева Н.Ж., Итикулова А.Т
 3. N.Zh. Altykeeva, A.T. Itikulova
Макаланын аты
 1. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ОБРАЗОВ В ПОВЕСТИ ЧЫНГЫЗА АЙТМАТОВА «БЕЛОЕ ОБЛАКО ЧИНГИЗХАНА»
 2. ЧЫНГЫЗ АЙТМАТОВДУН «ЧЫҢГЫСХАНДЫН АК БУЛУТУ» ЧЫГАРМАСЫНДАГЫ ОБРАЗДАРДЫН КӨРКӨМ ИЛИКТЕНИШИ
 3. THE ARTISTICAL ANALYSES OF CHARACTERS OF CHYNGYZ AITMATOV’S NOVEL «THE WHITE CLOUD OF GENGHIS KHAN»
Аннотация
 1. Макалада башкы каармандар Чыңгысхан, Тан¬сык-бае⬬дердин ортосундагы окшоштуктар, Абуталип менен Эрдене жана Догулангдын образдарындагы жалпылыктар талданат. Бийлик, мансапты баарынан өйдө коюп, адам¬дар¬дын жашоосуна каалагандай өзгөртүүлөрдү кирги¬зип, адам тагдыры менен ойногондон коркпогон Чынгызхан жана Таңсыкбаев акыры өз жазаларын алышты. Бу¬лар¬дын курмандыктары болгон Абуталип, Эрдене, Догуланг¬дар жөн гана жеңилип беришпеди. Өлүмгө тике кароо менен өз көз караштарынан тайышпады. Бул чыгарма¬дан биз “Кылым карытар бир күн” романында тагдыры бел¬гисиз бойдон калган Абуталипке кайрадан кез болобуз. Чы¬¬гарманын соңунда согушта туткунда бирге болгон жо묬¬¬¬¬дошторун аларга келер азаптан куткаруу үчүн өзү¬нүн жанын кыйганына күбө болобуз. Чыгармадагы оᬬраз¬дар стବлиндик бийликтин айрым адилетсиздик жак¬тарын ачуу¬¬да өтө маанилүү. Мына ушундан улам макалада об¬раз¬дарды кененирээк ачууну максат кылдык.
 2. В данной статье рассматривается идея произве¬де-ния Ч.Айтматова “Белое облако Чингизхана”. Рас¬сказы-вае¬тся о людях, которые имея власть в руках, угнетают народ, следовательно, какой итог в этом. Чингисхан и Тансыкбаев ради достижения своих личных целей, ради власти и карьеры играли судьбой человека, внеся изме¬не-ния в жизни людей. Получили свои наказания. Их жертвы Абуталип, Эрдене, Догуланг не покорялись. Они прямо смотрели в смерть и тем выражали протесты. В этом про¬изведении мы встречаемся с Абуталипом. Которого неизвестно была судьба в романе “И дольше века длится день”. В конце произведения он жертвует собой, чтобы спасти своих товарищей, с которыми вместе был в плену. Образы произведения играют важную роль в раскрытии некоторые несправедливые стороны сталинской власти. Поэтому мы в этой статье поставили главной целью расскрытие образов героев.
 3. This article discusses the idea of the work by Ch. Aytmatov “White Cloud of Genghis Khan”. It is told about people who, having power in their hands, oppress the people, therefore, what is the result. Genghis Khan and Tansykbaev, in order to achieve their personal goals, for the sake of power and career, played the fate of a person, making changes in people's lives. Got their punishments. Their victims Abutalip, Erdene, Dogulang did not submit. They are directly eroded into death and thus protested.In this piece, we meet with Abutalip. Which fate was unknown in the novel “And the day lasts more than a century”. At the end of the work, he sacri¬fi¬ces himself to save his comrades, with whom he was a priso¬ner. Images of the work play an important role in uncovering some unfair aspects of the Stalinist authorities. Therefore, we in this article have set the main goal of revealing images of heroes.
Негизги сөздөр
 1. образ, легенда, идея, содержание, произведение, значение, судьба.
 2. образ, легенда, идея, мазмун, чы¬гар¬ма, мааниси, тагдыр.
 3. image, legend, idea, content, work, meaning, destiny.
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. Алтыкеева Нурзада Жаныбековна, Таласский государственный университет, г.Талас, Кыргызская Республика, старший преподаватель. Итикулова Алмакан Тологоновна, Таласский государственный университет, г.Талас, Кыргызская Республика, старший преподаватель.
 2. Алтыкеева Нурзада Жаныбековна, Талас мамлекеттик университет, Талас шаары, Кыргыз Республикасы, ага окутуучу. Итикулова Алмакан Тологоновна, Талас мамлекеттик университет, Талас шаары, Кыргыз Республикасы, ага окутуучу.
 3. Nurzada Altykeeva, Talas state university, Talas, Kyrgyz Republic, senior lecturer. Almakan Itikulova, Talas state university, Talas, Kyrgyz Republic, senior lecturer.
Pdf версиясы
DOI
 • None
 • Цитаталоо
 • Алтыкеева Н.Ж., Итикулова А.Т ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ОБРАЗОВ В ПОВЕСТИ ЧЫНГЫЗА АЙТМАТОВА «БЕЛОЕ ОБЛАКО ЧИНГИЗХАНА». Известия ВУЗов Кыргызстана. 2018. №. 10. C. 70-72