Жаңы саны

2018, №: 10

Кененирээк

Известия ВУЗов Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Алтыкеева Н.Ж., Ниясалиева Б.А.
 2. Алтыкеева Н.Ж., Ниясалиева Б.А.
 3. N.J. Altykeeva, B.A. Niyasalieva
Макаланын аты
 1. ИДЕЙНАЯ ОСОБЕННОСТЬ НОВОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВАРИАНТА ПОВЕСТИ ЧЫНГЫЗА АЙТМАТОВА «ЛИЦОМ К ЛИЦУ»
 2. ЧЫНГЫЗ АЙТМАТОВДУН «БЕТМЕ-БЕТ» ПОВЕСТИНЕ КОШУМЧАЛАНГАН ЖАҢЫ ТАРАМДЫН ИДЕЯЛЫК ӨЗГӨЧӨЛҮГҮ
 3. THE IDEOLOGICAL FEATURE OF THE NEW ADDITIONAL VERSION OF CHYNGYZ AITMATOV’S STORY «FACE TO FACE»
Аннотация
 1. В статье обсуждаются особенности идеи допол¬ни-тель¬ной главы повести Ч.Айтматова “Бетме-бет”. Ста-тья охватывает авторские выводы, новизну в образе глав-ного героя Ысмайыла. В годы демократии автор по но¬во-му создал образ дезертира. Каждый человек имеет право на жизнь, каждый человек должен жить как ему хочется. Но в кругу общества Исмаил говорит “Я тоже хочу жить, кто хочет умереть в земле которые и не ви¬де¬ли пред¬ки. Я родился чтобы жить, и буду жить”. Но он стал изгнанником. В конце повести автор показывает ге-роя, который не мог похоронить родную мать. Это есть самый суровый приговор.
 2. Бул макалада “Бетме-бет” повестине кошумча¬лан-ган главанын идеясы, Ысмайылдын образындагы жаңы-чыл¬дык, автордун ой-толгоосундагы жаңыча бүтүм тал-да¬нат. Демократиянын заманында автор согуш качкынын образын жаныча көз караш менен карайт: ар бир адам¬дын жашоого акысы бар, ар ким өзү каалагандай жашоо¬го тийиш, бирок коомдун, чөйрөнүн алкагынан алыстабоо зарыл. Ысмайыл согуштан качып келип: “Менин да жа¬шого акым бар, кимдин эле ата-бабасы тааныбаган жер¬ге барып өлгүсү келсин, мен жашоо үчүн төрөлгөм, ан¬дык¬тан жашайм”деген оюн билдирет. Бирок элге ко¬шу¬ла албай, карайган түндү жамынып кала берет да, чыгар¬манын аягында карыш жерде туруп элдин алдына чыга албай, энесине топурак сала албай калат. Бул ага берилген өктөм жаза экени айдан ачык көрүнүп турат.
 3. The article discusses the features of the idea of an addi¬tio-nal chapter of the novel “Fase to fase” by Ch. Aitmatov. The article covers the author's conclusions, the novelty in the image of the main character Ismail. In the years of democracy, the author created a new image of a deserter. Everyone has the right to life, everyone should live as he wants. But in the circle of society and the environment. Ismail says, “I also want to live, who wants to die in the land, which the ancestors did not see. I was born to live, and I will live”. But he became an exile. At the end of the story, the author shows a hero who could not bury his own mother. This is the most severe sentence
Негизги сөздөр
 1. образ, идея, повесть, эпизод, моно¬лог, вариант, справедливость, честь.
 2. образ, ой, повесть, эпизод, моно¬лог, каарман, варианты, адилеттүүлүк, ар-намыстуулук.
 3. image, idea, story, episode, monologue, variant, justice, honor.
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. Алтыкеева Нурзада Жаныбековна, Таласский государственный университет, г.Талас, Кыргызская Республика, старший преподаватель. Ниясалиева Б.А., Таласский государственный университет, г.Талас, Кыргызская Республика, преподаватель.
 2. Алтыкеева Нурзада Жаныбековна, Талас мамлекеттик университет, Талас шаары, Кыргыз Республикасы, ага окутуучу. Ниясалиева Б.А., Талас мамлекеттик университет, Талас шаары, Кыргыз Республикасы, окутуучу.
 3. Nurzada Altykeeva, Talas state university, Talas, Kyrgyz Republic, senior lecturer. B.A. Niyasalieva, Talas state university, Talas, Kyrgyz Republic, lecturer. Baktygul Zhorobekova,
Pdf версиясы
DOI
 • None
 • Цитаталоо
 • Алтыкеева Н.Ж., Ниясалиева Б.А. ИДЕЙНАЯ ОСОБЕННОСТЬ НОВОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВАРИАНТА ПОВЕСТИ ЧЫНГЫЗА АЙТМАТОВА «ЛИЦОМ К ЛИЦУ». Известия ВУЗов Кыргызстана. 2018. №. 10. C. 121-124