Жаңы саны

2018, №: 10

Кененирээк

Известия ВУЗов Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Абдиева Ж.К.
 2. Абдиева Ж.К.
 3. Zn.K. Abdieva
Макаланын аты
 1. ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЭПОСА «МАНАС» В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МИРЕ ЧЫНГЫЗА АЙТМАТОВА
 2. «МАНАС» ЭПОСУНУН ТАРБИЯЛЫК ТААСИРЛЕРИ ЧЫНГЫЗ АЙТМАТОВДУН КӨРКӨМ ДҮЙНӨСҮНДӨ
 3. THE EDUCATIONAL MEANING OF «MANAS» EPIC IN CHYNGYZ AITMATOV ARTISTIC WORLD
Аннотация
 1. Великий писатель кыргызского народа Ч.Айтматов с ран¬них лет впитал в себя наследие наших предков и луч¬шие примеры воспитательного характера из содержания эпоса “Манас”. В статье отражается широкое приме¬не-ние Ч.Айтматовым в своих произведениях высоко нравст-вен¬ные ценности эпоса “Манас” и культурное наследие кыр¬гызского народа. Эпос “Манас” является великим на-сле¬дием в нелегкой исторической жизни кыргызского на-ро¬да повествовавший художественно-поэтическим язы-ком надежду и смысл жизни человечества. Великий писа-тель Ч.Айтматов прославил эпос “Манас” возвысил имя вели¬кодушного Манаса и духовно обогащался его могу-щест¬¬¬венной силой. Чынгыз Айтматов в своих произведе-ниях воспитательного характера отражал нравственные ценности великого эпоса, заботясь о будущем своего на-рода, переживая вместе с ним.
 2. Кыргыз элинин улуу жазуучусу Чынгыз Айтматов “Манас” эпосундагы накыл кептерди, мазмунундагы эң со-нун үлгүлөрдү жаш кезинен баштап, жан дүйнөсүнө си¬ңи-ре алган. Макалада Чынгыз Айтматовдун “Манас” эпо¬су-нун адеп-ахлактуулук баалуулуктарын, тарбиялык таа¬сир-лерин жана кыргыз элинин маданий мурастарын чы¬гар-маларында кең-кесири пайдалана алгандыгы чагыл¬ды¬ры-лат. “Манас” кыргыз калкынын катаал тарыхын, үмү-түн, каалоо тилегин, адамдын жашоосунун маани-маңы-зын поэзия тили менен көркөм баяндаган теңдешсиз зал-кар мурас. Улуу жазуучубуз Чынгыз Айтматов “Манас” дастанын даңазалап, айкөл Манас атабыздын атын аз-дек¬теп, анын кудуреттүү рухунан күч алган. Жазуучу кал-кыбыздын эртеңки келечеги үчүн кам көрүп, аны менен кошо күйүп бышат, өз калеминен жаралган чыгарма¬ла-рында улуу эпостун адеп-ахлактуу баалуулуктарын, тар-бия¬лык таасирлерин чыгармаларында чагылдырып берген.
 3. From his earliest years, the great writer of Kyrgyz people, Ch. Aitmatov, absorbed the legacy of our ancestors and the best examples of the educational character from the content in «Manas» epic. The article reveals the highly moral values of «Manas» epic and the cultural heritage of the Kyrgyz people used by Ch.Aitmatov in his works. The epic "Manas" is a great heritage in the difficult historical life of the Kyrgyz people narrated the artistic and poetic language of hope and the meaning of human life. The great writer CH. Aitmatov glorified the epic "Manas" raised the name of the generous Manas and spiritually enriched by its powerful force. Chingiz Aitmatovs works of educational nature reflected the moral values of the great epic, taking care of the future of his people, experiencing with him.
Негизги сөздөр
 1. : эпос “Манас”, воспитание, нрав¬ст¬венные цен¬нос¬ти, культура, наследие
 2. “Манас” эпосу, тарбия, адеп-ахлак¬туу баалуулуктар, маданият, мурас.
 3. epic Manas, education, moral values, cul¬ture, heritage.
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. Абдиева Жылдызкан Канатбековна, Таласский государственный университет, г.Талас, Кыргызская Республика, кандидат исторических наук, доцент.
 2. Абдиева Жылдызкан Канатбековна, Талас мамлекеттик университет, Талас шаары, Кыргыз Республикасы, тарых илимдеринин кандидаты, доцент.
 3. Znyldyzkan Abdieva, Talas state university, Talas, Kyrgyz Republic, candidate of historical sciences, associate professor.
Pdf версиясы
DOI
 • None
 • Цитаталоо
 • Абдиева Ж.К. ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЭПОСА «МАНАС» В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МИРЕ ЧЫНГЫЗА АЙТМАТОВА. Известия ВУЗов Кыргызстана. 2018. №. 10. C. 34-36