Жаңы саны

2018, №: 10

Кененирээк

Известия ВУЗов Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Молдокматова Н.Т.
 2. Молдокматова Н.Т.
 3. N.T. Moldokmatova
Макаланын аты
 1. КОНЦЕПТЫ «МИЛОСЕРДИЕ» И «ЖЕСТОКОСТЬ» В РОМАНЕ ЧЫНГЫЗА АЙТМАТОВА «ПЛАХА»
 2. ЧЫҢГЫЗ АЙТМАТОВДУН «КЫЯМАТ» РОМАНЫНДА «МЭЭРИМДҮҮЛҮК» ЖАНА «МЕРЕЗДИК» КОНЦЕПТИЛЕРИНИН БЕРИЛИШИ
 3. THE CONCEPTS OF «MERCY» AND «CRUELTY» IN CHYNGYZ AITMATOV'S NOVEL «THE SCAFFOLD»
Аннотация
 1. Концепты Милосердие и Жестокость в романе Чынгыза Айтматова «Плаха» являются ключевыми. Кон-цеп¬туальная картина мира автора многогранна. Концепт как самостоятельное понятие охватывает целое направ-ле¬ние когнитивных исследований. Концепт рождается как продукт деятельности сознания человека. Он дает пред-став¬ление о ментальных понятиях народа как результат восприятия и познания человеком окружающего мира. Концепт, выступает как номинация предмета и, в то же вре¬мя, определяет значение, этимологию, историю поня-тия и несет информацию о традиционных ценностях. Цен¬тральной темой в романе выступает противостояние ми¬лосердия и жестокости. Конфликт разных мировоз¬зре-ний передается через столкновения мифологических, рели-гиоз¬ных и философских проблем. Жизненные приоритеты и идеалы поменялись местами, из-за чего герои романа ока¬зываются на плахе.
 2. Чыңгыз Айтматовдун «Кыямат» романында Мээ-рим¬дүүлүк жана Мерездик концептилери негизгилерден болуп саналат. Автордун дүйнөгө болгон жеке инсандык концептуалдык көз карашы нары көп жактуу, нары көп өзөктүү. Концепт атайын түшүнүк катары когнитивдик изилдөөлөрдүн негизги бир багытын камтыйт. Концепт – бул аң-сезимдин ишмердүүлүгүнөн келип чыккан нерсе. Ал адамзаттын дүйнөнү кабыл алуусунун, таанып-билүү¬сү-нүн натыйжасы катары элдин мүнөзүнө таандык мен-тал¬дык элестерди белгилейт. Концепт заттын аталышы болсо да, ошону менен бирге ал ар бир сөздүн маани-ма¬ңы-зын, уңгусун, тарыхын берүү менен бирге, салттуу көрү-нүш¬төрдү айгинелеп турат. Романдагы негизги ой мээ-рим¬дүүлүк менен мерездиктин кагылышын чагылдырып, мифологиялык, динге тиешелүү жана философиялык су-роо¬лордун терен изилденишине арналат. Баалуулуктар ал-ма¬шып, жакшылык менен жамандыктын орду которулуп, идеалдар астын-үстүн болгондо, кыяматтуу күн – ар бир каармандын башына түшкөн мүшкүл.
 3. The concepts of Mercy and Cruelty in Chingiz Aitmatov's novel “The Scaffold” are considered in the article as a central theme. The conceptual picture of the author`s world is mul¬ti¬fa-ce¬ted. Concept as independent nation covers the whole ten¬den¬cy of cognitive investigations. Concept appears as the product of human consciousness. It gives the idea of mental conception of people as the result of perception and learning of environ¬ment by human being. Concept determines the meaning, ety¬mo¬logy, history of conception and gives the information about traditional values. The central theme in the novel is opposition to mercy and cruelty. The conflict of different worldviews is transmitted through collisions of mythological, religious and philosophical problems. Life values and ideals are changed that is why the heroes of the novel are on the chopping block.
Негизги сөздөр
 1. произведение, милосердие, жесто¬кость, концепт, значения слов, образы, понятия, ког¬ни¬тив¬ные исследо¬ва-ния.
 2. : чыгарма, мээ¬ри쬬дүүлүк, мерездик кон¬цепт, сөздөрдүн мааниси, элес¬тер, түшүнүктөр, ког¬ни¬тивдик изилдөөлөр.
 3. work, mercy, cruelty, concept, meanings of words, images, concepts, cognitive research
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. Молдокматова Навира Токомбаевна, Кыргызская государственная медицинская академия имени И.Ахунбаева, г.Бишкек, г.Бишкек, Кыргызская Республика, кандидат педагогических наук.
 2. Молдокматова Навира Токомбаевна, И.Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академия, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, педагогика илимдеринин кандидаты.
 3. Navira Moldokmatova, Kyrgyz state medical Academy by name of I.Akhunbaev, Bishkek, Bishkek, Kyrgyz Republic, candidate of pedagogical sciences.
Pdf версиясы
DOI
 • None
 • Цитаталоо
 • Молдокматова Н.Т. КОНЦЕПТЫ «МИЛОСЕРДИЕ» И «ЖЕСТОКОСТЬ» В РОМАНЕ ЧЫНГЫЗА АЙТМАТОВА «ПЛАХА». Известия ВУЗов Кыргызстана. 2018. №. 10. C. 27-30