Жаңы саны

2018, №: 10

Кененирээк

Известия ВУЗов Кыргызстана

2018, №. 1, Макалалар: 61
Ботолаева Г.К., Дыйканова А.Т., Урманбетов Р.Дж.
КАНЫКПАГАН ЧӨЙРӨДӨГҮ СУЮКТУКТАРДЫН КЫЙМЫЛЫНЫН БИР ӨЛЧӨМДҮҮ СЫЗЫКТУУ ЭМЕС ТЕҢДЕМЕСИН АНАЛИТИКАЛЫК ИЗИЛДӨӨ .2018. №. 1. C. 3-5
Асанов А., Чоюбеков С.М.
ИНТЕГРАЛДЫК ЧЕКТЕРИ ƟЗГƟРΥЛМƟ БОЛГОН ВОЛЬТЕРРАНЫН I ТИПТЕГИ ИНТЕГРАЛДЫК ТЕҢДЕМЕСИНИН РЕГУЛЯРИЗАЦИЯЛОО ПАРАМЕТРИН ТАНДОО .2018. №. 1. C. 6-10
Одинаев Р.Н.
ӨСҮМДҮКТӨРДҮ КОРГОО МАСЕЛЕСИНДЕ БЕЛГИСИЗ ПАРАМЕТРЛЕРДИН КОМПЬЮТЕРДИК ТАЛДООСУ ЖАНА АНЫКТООНУН АЛГОРИТМИ .2018. №. 1. C. 11-14
Ганиев Ч.Т.
ПОПУЛЯЦИЯЛЫК ТУРБУЛЕНТТҮҮЛҮКТҮН МОДЕЛДЕРИ МЕНЕН ЭСЕПТИК ЭКСПЕРИМЕНТТЕР .2018. №. 1. C. 15-19
Турдакун уулу Н.
ҮЗГҮЛТҮКСҮЗ КАЛЫПТООЧУ ЖАБДУУДА КРИВОШИПТИК-ШАТУНДУУ-КОРОМЫСЛДУУ МЕХАНИЗМДИН НЕГИЗИНДЕ ЖАРЫМ КУРГАК ЫКМА МЕНЕН ПРЕССТӨӨДӨ КЫШТЫН БЕКЕМДИГИНИН МАТЕМАТИКАЛЫК МОДЕЛИН ТУРГУЗУУ .2018. №. 1. C. 20-22
Бөдөшов А.У., Руслан Адил Акай Тегин
ПЕНЕТРАЦИЯ ЫКМАСЫНЫН ЖАРДАМЫ МЕНЕН ЖЕРГИЛИКТҮҮ ТӨӨ БУУРЧАКТАРДЫ КАЙНАТЫП БЫШЫРУУ УЗАКТЫГЫН АНЫКТОО .2018. №. 1. C. 23-26
Султанова Б.А., Искакова Ж.Т., Сманалиева Ж.Н.
КОЧКУЛ-КЫЗЫЛ ЖАПАЙЫ АЛЫЧАНЫН (Prunus divaricata) ФИЗИКО-ХИМИЯЛЫК КӨРСӨТКҮЧТӨРҮН ЖАНА ЖАЛПЫ ПОЛИФЕНОЛДУК САНЫН АНЫКТОО .2018. №. 1. C. 27-30
Сейтканова Ж.С., Искакова Ж.Т., Дейдиев А.У.
КЫРГЫЗДАРДЫН УЛУТТУК ИЧИМДИГИ «БОЗО» ӨНДҮРҮҮ ҮЧҮН УЮТКУНУ ИЗИЛДӨӨ .2018. №. 1. C. 31-34
Шерматов А.Э.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ОШ ОБЛУСУНУН РЕГИОНДОРУНУН ЖАШООЧУЛАРЫНЫН ОРТОПЕДИЯЛЫК СТОМАТОЛОГИЯЛЫК СТАТУСУН ЖАНА ТИШ САЛУУ МУКТАЖДЫГЫНЫН ПРОСПЕКТИВДИК АНАЛИЗИ (Кара-Кулжа районунун мисалында. 1-бөлүм) .2018. №. 1. C. 35-38
Токторалиев Б.А., Курманбекова М.К.
БИШКЕК ШААРЫНЫН ШАРТЫНДА КАРА ЖЫГАЧ ДАРАКТАРЫНЫН НЕГИЗГИ ЗЫЯНКЕЧ КУРТ-КУМУРСКАЛАРЫ .2018. №. 1. C. 39-42
Исаева В.К., Кубатбекова Г.К.
«БУУДАЙ-ЭГИЛОПС» ТҮР АРАЛЫК ГИБРИДДИК ФОРМАЛАРЫН АЛУУ .2018. №. 1. C. 43-46
Калмамат кызы Д., Акунова С.О.
БИШКЕК ШААРЫНДА ЖАШАГАН КАНТ ДИАБЕТИ МЕНЕН ООРУГАН АДАМДАРДЫН КАНЫНЫН БИОХИМИЯЛЫК КӨРСӨТКҮЧТӨРҮ .2018. №. 1. C. 47-50
Молдошев А.М., Бакбай Асем
ОРТО МЕКТЕПТЕ «ТЕМИР» ТЕМАСЫН ОКУТУУНУН МЕТОДИКАСЫ .2018. №. 1. C. 51-53
Жакышова Б.Ш., Насирдинова Г.К., Абасканова А.А
«ЧЕКТҮҮ УГЛЕВОДОРОДДОР» ТЕМАСЫН ОКУТУУДА ИНТЕРАКТИВДҮҮ МЕТОДДОРДУ КОЛДОНУУ .2018. №. 1. C. 54-56
Байматова Р.Т., Сатывалдиев А.С., Абасканов К.Ш.
ТЕМИР МЕНЕН НИКЕЛДИ БИРГЕ ЭЛЕКТР УЧКУНДУК ДИСПЕРСТӨӨ МЕНЕН СИНТЕЗДЕЛГЕН FE-NI СИСТЕМАСЫНЫН НАНОКҮКҮМДӨРҮНҮН ДИСПЕРСТҮҮЛҮГҮ .2018. №. 1. C. 57-59
Кадыркулов Ш.Б., Сатывалдиев А.С.
ХИМИЯ БОЮНЧА ЗАМАНБАП САБАК .2018. №. 1. C. 60-62
Орозматова Г.Т., Сыргакбек кызы Д., Сатывалдиев А.С., Жумалиева Н.О.
ЖЕЗДИН ЖАНА КҮМҮШТҮН НАНОКҮКҮМДӨРҮНҮН БИОЛОГИЯЛЫК АКТИВДҮҮЛҮГҮ .2018. №. 1. C. 66-68
Сыргакбек кызы Д., Сатывалдиев А.С., Дуйшобаева А.Т., Акылбекова М.К.
НЕЙТРАЛДУУ ЧӨЙРӨДӨ НАТРИЙ ДОДЕЦИЛСУЛЬФАТЫНЫН ЖАНА ЖЕЛАТИНДИН КАТЫШУУСУНДА АЛЫНГАН КҮМҮШТҮН НАНОБӨЛҮКЧӨЛӨРҮНҮН ГИДРОЗОЛДОРУНУН ТУРУКТУУЛУГУ .2018. №. 1. C. 69-71
Бообекова А.А., Сатывалдиев А.С., Орозобекова У.О.
ЭЛЕКТР УЧКУНДУК ДИСПЕРСТӨӨ МЕТОДУ МЕНЕН СИНТЕЗДЕЛГЕН ЖЕЗДИН НАНОКҮКҮМДӨРҮНҮН ХИМИЯЛЫК ЖАНА КАТАЛИТИКАЛЫК АКТИВДҮҮЛҮГҮ .2018. №. 1. C. 72-74
Явуз Жошкун, Сатывалдиев А.С.
ГЕКСАДЕЦИЛПИРИДИНИЙ БРОМИДИНИН КАТЫШУУСУНДА ЖЕЗ МЕНЕН НИКЕЛДИ БИРГЕ ХИМИЯЛЫК КАЛЫБЫНА КЕЛТИРҮҮ ПРОДУКТУЛАРЫНЫН ФАЗАЛЫК КУРАМЫ .2018. №. 1. C. 75-77
Орозматова Г.Т., Сатывалдиев А.С., Абдыкеримова А.Ж.
ХИМИЯЛЫК КАЛЫБЫНА КЕЛТИРҮҮ ЫКМАСЫ МЕНЕН СИНТЕЗДЕЛГЕН ЖЕЗДИН НАНОКҮКҮМДӨРҮНҮН ДИСПЕРСТҮҮЛҮГҮНӨ БЕТТИК АКТИВДҮҮ ЗАТТАРДЫН ЖАРАТЫЛЫШЫНЫН ТААСИРИ .2018. №. 1. C. 78-81
Насирдинова Г.К., Барпыбаев Т.Р., Сатывалдиев А.С., Сактан кызы А.
СИЛИКАГЕЛГЕ ОТУРГУЗУЛГАН НАНОДИСПЕРСТҮҮ ЖЕЗДИН КАТАЛИТИКАЛЫК АКТИВДҮҮЛҮГҮ .2018. №. 1. C. 82-84
Жаснакунов Ж.К., Сапанова Ш.И., Сатывалдиев А.С.
КҮМҮШ ЖАНА НИКЕЛЬ ИОНДОРУН БИРГЕ НАТРИЙДИН ДОДЕЦИЛСУЛЬФАТЫНЫН КАТЫШУУСУНДА КАЛЫБЫНА КЕЛТИРҮҮ .2018. №. 1. C. 85-87
Куделина И.В.
ОРЕНБУРГ ШААРДЫК АГЛОМЕРАЦИЯСЫНЫН АЙМАГЫНЫН ГИДРОГЕОЛОГИЯЛЫК ИЗИЛДӨӨЛӨРҮНҮН МЕТОДИКАСЫ .2018. №. 1. C. 88-91
Куделина И.В.
ОРЕНБУРГ ШААРДЫК АГЛОМЕРАЦИЯСЫНЫН СУУ ЧАРБА КӨЙГӨЙЛӨРҮ ЖАНА ЖАРАТЫЛЫШТЫ ПАЙДАЛАНУУ ПРОГРАММАСЫН ИШТЕП ЧЫГУУНУН ЗАРЫЛЧЫЛЫГЫ ЖӨНҮНДӨ .2018. №. 1. C. 92-95
Астанова С.У.
ОШ ОБЛУСУНДА АЯЛДАРДЫН ИШ МЕНЕН КАМСЫЗ БОЛУУ КӨРСӨТКҮЧТӨРҮНҮН САЛЫШТЫРМАЛУУ АНАЛИЗИ .2018. №. 1. C. 96-100
Мырзакматов С.О.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АЗЫРКЫ ЭКОНОМИКАСЫНЫН ТҮЗҮЛҮШҮ: МАСЕЛЕЛЕР, АНЫН КЕЛЕЧЕГИ ЖАНА ӨЗГӨРҮҮЛӨР .2018. №. 1. C. 101-106
Шахман Ертаргын Тойганулы
КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ОТУН-ЭНЕРГЕТИКАЛЫК КОМПЛЕКСИНИН ЭКОНОМИКАСЫ ЖАНА ӨЛКӨБҮЗДҮН ТҮЗҮЛҮШҮ .2018. №. 1. C. 107-111
Луо Хуа
«БИР АЛКАК - БИР ЖОЛ» ДОЛБООРУ БОЮНЧА КЫТАЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН СИНЬЦЗЯН-УЙГУР АВТОНОМДУУ РАЙОНУНУН ЖАНА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ТРАНС ЧЕК АРАЛЫК ЭКОНОМИКАЛЫК КЫЗМАТТАШТЫГЫНЫН БАГЫТТАРЫ .2018. №. 1. C. 112-116
Даутов Я.У., Мамытов А.С.
ЭМГЕК БАЗАРЫНДАГЫ ЭКОНОМИКАЛЫК КООПСУЗДУКТУН КРИТЕРИЙЛЕРИ .2018. №. 1. C. 117-121
Осмонов З.Б.
ЭКОНОМИКАЛЫК КООПСУЗДУКТУН КОРКУНУЧТАРЫНЫН МААНИ-МАҢЫЗЫ, АЛАРДЫН КЛАССИФИКАЦИЯСЫ ЖАНА МҮНӨЗДӨМӨСҮ .2018. №. 1. C. 122-126
Кошокова Н.Ж.
КЫРГЫЗСТАНДЫН ЭМГЕК РЫНОГУ ЖАНА САЛЫКТАРДЫН ӨЗ АРА КӨЙГӨЙЛӨРҮ .2018. №. 1. C. 127-132
Жамиля Бектен
АЗЫРКЫ УЧУРДАГЫ МЕДИАБИЗНЕСТИ ИННОВАЦИЯЛЫК УЮШТУРУУНУН ӨЗГӨЧӨЛҮГҮ .2018. №. 1. C. 133-135
Омурчиева Д.М.
КОРПОРАТИВДИК ИЧКИ АЛДАМЧЫЛЫК: СЕБЕПТЕРИ ЖАНА ЖООПКЕРЧИЛИГИ .2018. №. 1. C. 136-138
Джексенева Л.Н.
ЖАЗАЛМА АКЧА ЖАНА БААЛУУ КАГАЗДАР МЕНЕН БАЙЛАНЫШТУУ КЫЛМЫШТАРДЫ КЫЛМЫШ-УКУК ТАРАБЫНАН КВАЛИФИКАЦИЯЛООСУНУН ТАЛАШ-ТАРТЫШ МАСЕЛЕЛЕРИ .2018. №. 1. C. 139-141
Сайфутдинов Т.И., Немакина Е.М.
АЙРЫМ КЫЛМЫШТАРДЫН ТҮРЛӨРҮН ТЕРГӨӨНҮН КРИМИНАЛИСТТИК ЫКМАЛАРЫНЫН ЗАМАНБАП КӨЙГӨЙЛӨРҮ .2018. №. 1. C. 142-144
Колкомбаева С.Б., Ходжахунова С.Р.
ДИНИЙ ЭКСТРЕМИЗМДИ ТЕРИШТИРҮҮНҮН КРИМИНАЛИСТТИК МҮНӨЗДӨМӨСҮ .2018. №. 1. C. 145-147
Есенкулова Г.А.
УКУК ЖАНА АДЕП-АХЛАК ЖАШТАРДЫ ТАРБИЯЛООНУН НЕГИЗИ КАТАРЫ .2018. №. 1. C. 148-150
Дейдиев К.А.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕҢЕШТЕРИ ЖЕРГИЛИКТҮҮ ӨЗ АЛДЫНЧА БАШКАРУУНУН ӨКҮЛЧҮЛҮКТҮҮ ОРГАНДАРЫ КАТАРЫ .2018. №. 1. C. 151-153
Ибайдуллаев Х.Х.
ТАРЫХЫЙ ИНСАНДАР МУЗЕЙ МАТЕРИАЛДАРЫНЫН ОБЪЕКТИСИ КАТАРЫ .2018. №. 1. C. 154-156
Арзыматова А.Ж.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА БАШКАРУУУ ФОРМАСЫНЫН КАЛЫПТАНЫШЫ (1991-2005-жж.) .2018. №. 1. C. 157-159
Эрдолатова Н.Г.
СУЛТАН ИБРАИМОВДУН ЗАМАНДАШТАРЫНЫН ЭСКЕРҮҮЛӨРҮ .2018. №. 1. C. 160-163
Куттубекова В.М., Өмүрбеков Ч.К.
ТАЛАС ЖАНА ЧҮЙ ӨРӨӨНДӨРҮНДӨ ХХ КЫЛЫМДЫН 20-40-ЖЫЛДАРЫНДА КЫРГЫЗ ҮЙ-БҮЛӨЛӨРҮНҮН ТАМАК-АШ МАДАНИЯТЫНЫН ӨНҮГҮШҮНӨ ДЕМОГРАФИЯЛЫК ПРОЦЕССТЕРДИН ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ .2018. №. 1. C. 164-167
Арзыматов Ж.С., Юсупова Р.О.
КООМДУК АҢ-СЕЗИМ ЖАНА АНЫН СИНХРОНДУК ПЛАНДАГЫ СТРУКТУРАСЫ .2018. №. 1. C. 168-170
Мурзакметов Т.Т.
ЖУСУП БАЛАСАГЫНДЫН «КУТ АЛЧУ БИЛИМ» ДАСТАНЫНДАГЫ ДИНИЙ БААЛУУЛУКТАР .2018. №. 1. C. 171-173
Токоева Г.С.
«БАТА ЖАНА КАРГЫШ» ДИЛЕММАСЫНЫН ФИЛОСОФИЯСЫ .2018. №. 1. C. 174-176
Курманкулов Ш.Ж., Раева М.Т.
ОКУУ МАТЕРИАЛЫН ӨЗДӨШТҮРҮҮДӨГҮ ОКУУЧУЛАРДЫН АКЫЛ-ЭНЕРГЕТИКАЛЫК ИШ АРАКЕТТЕРИНДЕГИ БӨГӨТТӨР .2018. №. 1. C. 177-180
Байсубанова А.К.
ЖОГОРКУ БИЛИМ БЕРҮҮ СИСТЕМАСЫНДА ТОЛЕРАНТТЫК ЧӨЙРӨНҮ ТҮЗҮҮ МОДЕЛИ .2018. №. 1. C. 181-184
Бейшеев Т.
ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЛАРЫНЫН СТУДЕНТТЕРИНИН СӨЗДҮК МЕНЕН ИШТӨӨ ЫКМАЛАРЫ ЖАНА ЛЕКСИКОГРАФИЯНЫ ОКУТУУНУН ПРОГРАММАСЫ (бир сабактын үлгүсү) .2018. №. 1. C. 185-189
Хуршуд Джалил гызы Исмаилова
КЕП МАДАНИЯТЫ ЖАНА ОРАТОРДУК ИСКУССТВО .2018. №. 1. C. 190-192
Курманкулов Ш.Ж., Раева Ч.Т.
САЛТТУУ ЭМЕС ОКУТУУНУ УЮШТУРУУНУН МЕТОДИКАЛЫК ПРИНЦИПТЕРИ .2018. №. 1. C. 193-195
Бейшеев Т.
ОРУС ТИЛИНИН КЫРГЫЗ ТИЛИНИН ЛЕКСИКОГРАФИЯСЫНА ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ КЫРГЫЗЧА КЕПТИ БАЙЫТУУНУН БИРДЕН БИР ЖОЛУ .2018. №. 1. C. 196-200
Кенжебаев Д.О.
ФОРМАЛДЫК-ЭСТЕТИКАЛЫК ЭКВИВАЛЕНТТҮҮЛҮК .2018. №. 1. C. 201-203
Токтоналиев Т.К.
КЫРГЫЗ ЖАНА КОРЕЙ ТИЛДЕРИНИН АЛТАЙ ТЕОРИЯСЫНА КАТЫШТЫГЫ .2018. №. 1. C. 204-207
Шерова А.
ҮНСҮЗДӨРДҮ ИЗИЛДӨӨНҮН ЖАҢЫ ӨҢҮТТӨРҮ ЖӨНҮНДӨ .2018. №. 1. C. 208-210
Кодиров К.
ЧЫНГЫЗ АЙТМАТОВДУН КӨРКӨМ ОБРАЗЫНЫН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ .2018. №. 1. C. 211-214
Кенжебаев Д.О.
КОТОРМОНУН ТАКТЫГЫ ЖАНА АДЕКВАТТУУЛУГУ ТҮШҮНҮКТӨРҮ .2018. №. 1. C. 215-217
Джапаров Н.Р.
КЫРГЫЗ ГИДРОНИМИКАСЫНЫН КУРАМЫНДАГЫ ЭСКИ ТҮРК КАТМАРЫ .2018. №. 1. C. 218-220
Джапаров Н.Р.
КЫРГЫЗ ГИДРОНИМИКАСЫНЫН КУРАМЫНДАГЫ ЭНЕСАЙ ТИЛДИК ЭЛЕМЕНТТЕРИНИН ТАРЫХЫЙ ӨНҮГҮҮСҮ .2018. №. 1. C. 221-223
Мамбаева С.К.
ТИЛ ЖАНА МАДАНИЙ ТОЛЕРАНТТУУЛУК, ААЛАМДАШУУ ЖАНА КОТОРМОЧУЛАРДЫ ДАЯРДОО .2018. №. 1. C. 224-226
Сыдыкова Ч.Т.
СҮЙЛӨШҮҮ КЕБИНДЕ КОЛДОНУЛУУЧУ ЛЕКСИКАНЫ КОТОРУУ ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ (В.М. Шукшиндин «Калина красная» повестинин материалынын негизинде) .2018. №. 1. C. 227-229