Жаңы саны

2018, №: 10

Кененирээк

Известия ВУЗов Кыргызстана

2018, №. 3, Макалалар: 51
Урдалетова А.Б., Кыдыралиев С.К., Керимкулова Э.Дж
ЖЕТИ ЖОЛУ ӨЛЧӨП, БИР КЕС .2018. №. 3. C. 3-6
Нургабыл Д.Н., Уаисов А.Б.
ЧЕКТЕГИ СЕКИРИКТЕРИ БАР СИНГУЛЯРДУУ ДҮҮЛҮККӨН ЧЕТТИК МАСЕЛЕНИН ЧЫГАРЫЛЫШТАРЫНЫН АСИМПТОТИКАЛЫК ТАРТИБИ .2018. №. 3. C. 7-13
Бердиева Р.Р.
КАЙТАЛАП ЭНДОДОНТИКАЛЫК ДАРЫЛООГО МУКТАЖ БОЛГОН ӨНӨКӨТ ПЕРИОДОНТИТТЕН ЖАБЫРКАГАН ТИШТЕРДИН КАНАЛДАРЫНЫН РЕНТГЕНОЛОГИЯЛЫК СҮРӨТТӨРҮ .2018. №. 3. C. 14-17
Самигуллина А.Э., Отогонова Ж.К.
КОШ БОЙЛУУ УЧУРДАГЫ КУРЧ ПИЕЛОНЕФРИТ: УЛУТТУК КЛИНИКАЛЫК ПРОТОКОЛДОР ЖАНА РЕАЛДУУ ПРАКТИКА .2018. №. 3. C. 18-25
Шаршенбек кызы А.
КАОЛИН ТОПУРАГЫНАН ТЕМИРДИН (III) ОКСИДИН БӨЛҮП АЛУУДАГЫ ИЗИЛДӨӨЛӨРДҮН МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨРҮ .2018. №. 3. C. 26-29
Калыкова Г.Н.
УРУК ИЛДЕТТЕРДИН ТАРАЛУУ БУЛАГЫ .2018. №. 3. C. 30-33
Каденова З.О.
КЫРГЫЗСТАНДЫН ТҮШТҮГҮНДӨ HELICOVERPA ARMIGERA Hbn.нын ПАХТАГА ТИЙГИЗГЕН ЗЫЯНДУУЛУГУ ЖАНА САНДЫК ДИНАМИКАСЫ .2018. №. 3. C. 34-37
Абдибайитова А.А.
ЧАУВАЙ КЕН МАССИВИНИН КАЛДЫКТАРЫНДАГЫ РАДИАЦИЯ .2018. №. 3. C. 38-40
Абикова А.К.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭМГЕК РЫНОГУН ЖӨНГӨ САЛУУ БИЛИМ БЕРҮҮ РЫНОГУНУН ӨНҮГҮШҮНҮН НЕГИЗГИ БАГЫТЫ КАТАРЫ .2018. №. 3. C. 41-43
Баетов А.Б.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ КАЛЫБЫНА КЕЛҮҮЧҮ ЭНЕРГИЯ ЖААТЫНДАГЫ ОБЪЕКТТЕРДИН ИНВЕСТИЦИЯЛЫК КЫЗЫКТУУЛУГУ .2018. №. 3. C. 44-46
Макеева А.Ш.
ДҮЙНӨЛҮК ЭКОНОМИКАНЫН ГЛОБАЛИЗАЦИЯЛОО КӨЙГӨЙЛӨРҮ .2018. №. 3. C. 47-50
Турсун уулу Иса
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА МИНЕРАЛДЫК ЖЕР СЕМИРТКИЧТЕРДИ ӨНДҮРҮҮ БОЮНЧА ЭКОНОМИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨ .2018. №. 3. C. 51-54
Турсун уулу Иса
ИНВЕСТИЦИЯЛЫК ДОЛБООРДУ БААЛООНУН ЭКОНОМИКАЛЫК ЫКМАЛАРЫ: КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА МИНЕРАЛДЫК ЖЕР СЕМИРТКИЧТЕРДИ ӨНДҮРҮҮ .2018. №. 3. C. 55-58
Бактиев Дж.Д.
КҮРӨӨНҮН ОБЪЕКТИСИ МАСЕЛЕСИНЕ .2018. №. 3. C. 59-61
Токтобаев Б.Т., Карыпов Б.К.
МИГРАЦИЯ ПРОЦЕССТЕРИН ЕВРАЗИЯЛЫК ЭКОНОМИКАЛЫК БИРЛИГИНИН АЛКАГЫНДА УКУТУК ЖӨНГӨ САЛУУ .2018. №. 3. C. 62-64
Кулалиева Г.Т.
КЫРГЫЗСТАНДЫН КӨП ПАРТИЯЛУУ СИСТЕМАСЫНЫН ТҮЗҮЛҮШҮ: КӨЙГӨЙЛӨРҮ ЖАНА КЕЛЕЧЕГИ .2018. №. 3. C. 65-68
Сманалиев К.М., Салыбекова Т.С.
ЕВРАЗИЯЛЫК ЭКОНОМИКАЛЫК БИРЛИКТИН ШАРТЫНДА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА МЫЙЗАМСЫЗ ЭМГЕК МИГРАЦИЯСЫН ЖАЗЫКТЫК-УКУКТУК ЖӨНГӨ САЛУУДАГЫ КӨЙГӨЙЛӨР .2018. №. 3. C. 69-73
Назаралиева А.Б.
ЖАРАТЫЛЫШТЫ ПАЙДАЛАНУУ ТАРМАГЫНДА ЖЕР УКУГУН ТОКТОТУУНУН АЙРЫМ НЕГИЗДЕРИ .2018. №. 3. C. 74-77
Хушвахтзода Х.Х.
САМАНИД ЖАНА СЕЛЖҮКИД МАМЛЕКЕТТЕРДИН УЧУРУНДАГЫ АСКЕРЛЕРДИН КЭЭ БИР АРТЫКЧЫЛЫКТАРЫ ТУУРАЛУУ .2018. №. 3. C. 78-80
Насбекова С.К., Эшмурадова Н.Д.
КЫРГЫЗ САЛТТУУ КООМУНДА КӨП НИКЕЛҮҮ ЖУБАЙЛАРДЫН УКУКТАРЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ .2018. №. 3. C. 81-84
Мурзабекова Ж.Т.
ЫҢГАЙЛУУ АЙЛАНА-ЧӨЙРӨГӨ БОЛГОН АДАМДЫН ЖАНА ЖАРАНДЫН УКУКТАРЫНЫН ТЕОРИЯЛЫК-УКУКТУК АСПЕКТИЛЕРИ .2018. №. 3. C. 85-88
Асанкулова Ж.Ж.
СОТ ӨНДҮРҮШҮНҮН ТИЛИ - КОНСТИТУЦИЯЛЫК СОТ ӨНДҮРҮШҮНҮН ПРИНЦИБИ КАТАРЫ .2018. №. 3. C. 89-91
Тагаев Н.Ш.
БАЖЫ ОРГАНДАРДЫН УКУК КОРГОО ИШМЕРДИГИ: ТАРЫХЫ, АЗЫРКЫ АБАЛЫ ЖАНА ѲНҮГҮҮСҮНҮН НЕГИЗГИ БАГЫТТАРЫ .2018. №. 3. C. 92-95
Акболатова М.Е.
ЭРКИНДИГИНЕН АЖЫРАТЫЛГАН ЖАЙЛАРЫНАН КАЧЫП КЕТКЕН ҮЧҮН ЖООПКЕРЧИЛИК ЖӨНҮНДӨ МЫЙЗАМДАРДЫН КАЛЫПТАНЫШЫНЫН ТАРЫХЫ .2018. №. 3. C. 96-98
Насбекова С.К.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ҮЙ-БҮЛӨЛҮК МЫЙЗАМДАРЫН ЖАНА ШАРИАТТЫ САЛЫШТЫРМА-УКУКТУК ТАЛДОО .2018. №. 3. C. 99-102
Тагаев Н.Ш.
БАЖЫ ОРГАНДАРЫ ЖАКТАН ИЗИН СУУТПАЙ ИЗДӨӨ ИШИН УЮШТУРУУСУ .2018. №. 3. C. 101-109
Асанкулова Ж.Ж.
СОТ БИЙЛИГИНИН ПРИНЦИПТЕРИН ИШКЕ АШЫРУУНУН КЕПИЛДИКТЕРИ .2018. №. 3. C. 103-105
Акболатова М.Е.
ЭРКИНДИГИНЕН АЖЫРАТЫЛГАН ЖЕ КАМАККА АЛЫНГАН ЖАЙЛАРЫНАН КАЧЫП КЕТҮҮЛӨРГӨ АРАКЕТТЕНҮҮГӨ КАРШЫ ЭЛ АРАЛЫК ТАЖРЫЙБА .2018. №. 3. C. 110-112
Салыбекова Т.С., Рыспаева Г.С.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АДАМ САТУУ ЖАНА МЫЙЗАМСЫЗ МИГРАЦИЯЛООГО КАРШЫ АРАКЕТТЕНҮҮЛӨРҮНДӨГҮ КЫЛМЫШ-ЖАЗЫК САЯСАТЫН ЖАКШЫРТУУ (салыштырма анализ) .2018. №. 3. C. 113-115
Дүйшалиев К.Ш., Корпобаева М.К.
УЧУРДАГЫ ААЛАМДАШУУ ПРОЦЕССИНДЕГИ КЫРГЫЗСТАНДЫН МАДАНИЯТЫ ЖАНА ИСКУССТВОСУ .2018. №. 3. C. 116-119
Муратбек Касей
ЭЛДИК МУЗЫКАЛЫК АТКАРУУЧУЛУК ӨНӨР – ЧЫГАРМАЧЫЛЫК ИШМЕРДҮҮЛҮКТҮН ӨЗГӨЧӨ ТҮРҮ КАТАРЫ .2018. №. 3. C. 120-123
Кадыркулова А.С.
«САЯСИЙ МАДАНИЯТ» ЖӨНҮНДӨ ТҮШҮНҮК .2018. №. 3. C. 124-127
Джоробекова А.Э., Голлиев Н.
ТУРУКТУУ НЕЙТРАЛИТЕТ ТҮРКМӨНСТАНДЫН ТЫШКЫ САЯСАТЫНЫН НЕГИЗИ КАТАРЫ .2018. №. 3. C. 128-130
Толоев М.Ж.
ОКУУЧУЛАРДЫН АГРЕССИВДҮҮЛҮГҮ ЖАНА АНЫН КАЛЫПТАНЫШЫНДА ҮЙ-БҮЛӨНҮН ОРДУ .2018. №. 3. C. 131-133
Тогузбаева Н.М.
АТАЙЫН МЕКТЕПТИН ОКУУЧУЛАРЫНЫН БАШТАПКЫ МАТЕМАТИКАЛЫК ЭЛЕСТӨӨЛӨРҮН КАЛЫПТАНДЫРУУ КӨЙГӨЙЛӨРҮ .2018. №. 3. C. 134-137
Толоев М.Ж.
«АГРЕССИЯ» ЖАНА «АГРЕССИВДҮҮ» ЖҮРҮМ-ТУРУМДУН ТАБИЯТЫ ПЕДАГОГИКАЛЫК-ПСИХОЛОГИЯЛЫК ИЛИМДЕРДЕ ЖАНА ПРАКТИКАДА .2018. №. 3. C. 138-141
Тогузбаева Н.М.
АКЫЛ-ЭСИ БУЗУЛУУЛАРЫ БАР БАШТАЛГЫЧ КЛАССТЫН ОКУУЧУЛАРЫНЫН МАТЕМАТИКАЛЫК ЭЛЕСТӨӨЛӨРҮНҮН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ .2018. №. 3. C. 142-145
Дуйшекеева А.Т.
УЧУРДАГЫ ТЕНДЕНЦИЯЛАР: РАДИОДОГУ ИНТЕРАКТИВДҮҮ ПРОГРАММАЛАРДЫН ӨНҮГҮШҮ .2018. №. 3. C. 146-149
Зулпукаров К.З., Тургунбаева С.Ж.
О МЕЖЪЯЗЫКОВОМ ХАРАКТЕРЕ КОГНИТИВНО-СИНТАКСИЧЕСКОГО ПАРАЛЛЕЛИЗМА .2018. №. 3. C. 150-152
Капарова Ч.А.
МААЛЫМАТ ТАРКАТУУДАГЫ ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨР ЖАНА КӨЙГӨЙЛӨР .2018. №. 3. C. 153-157
Жапарова К.
АНГЛИС ЖАНА КЫРГЫЗ ТИЛДЕРИНДЕГИ СЫРДЫК СӨЗДӨРДҮН СЕМАНТИКАЛЫК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ .2018. №. 3. C. 158-161
Абдыразакова М.У.
АНГЛИС ЖАНА КЫРГЫЗ ТЫНЫШ БЕЛГИЛЕРИН АЛАРДЫН ФОРМАЛДУУ-ГРАММАТИКАЛЫК ТҮЗҮЛҮШҮ ПРИНЦИБИНЕ КАРАТА САЛЫШТЫРУУ: ТҮГƟЙЛҮҮ БЕЛГИЛЕР – ТҮГƟЙСҮЗ БЕЛГИЛЕР .2018. №. 3. C. 162-165
Кулбаракова З.А.
«МАНАС» ЭПОСУНДАГЫ ЖАПАЙЫ ЖАНЫБАРЛАРДЫН ТОТЕМДИК БЕЛГИЛЕРИ – СИНХРОНДУК ЖАНА ДИАХРОНДУК АБАЛЫ .2018. №. 3. C. 166-171
Найманова Ч.К., Бактыбекова А.
ТЕРЕЗА МЭЙДИН КЕБИНДЕГИ ӨЗДҮК АТ АТООЧТОР .2018. №. 3. C. 172-174
Абдиева Ч.
ОШ ЖАНА БАТКЕН ОБЛАСТАРЫНДАГЫ РАДИОСТАНЦИЯЛАР ЖӨНҮНДӨ .2018. №. 3. C. 175-177
Калиева К.А., Адисбекова Ж.
КЫРГЫЗ АЯЛДАРЫНЫН ПОЭЗИЯДАГЫ СОЦИАЛДЫК АБАЛЫ .2018. №. 3. C. 178-180
Чыманова Ж.Ж.
ЖАРНАМА ТЕКСТТЕРДИН ТҮЗҮМҮНYН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ (англис-орус-кыргыз котормолорунун негизинде) .2018. №. 3. C. 181-184
Амиралиев С.М., Тургунбаева С.Ж., Зулпукарова А.К.
ПАРЕМИЯЛАРДАГЫ ПАРАЛЛЕЛДҮҮЛҮК ЖАНА АНЫН ФРЕЙМ ЖАНА СЦЕНАРИЙ ТҮЗҮҮДӨГҮ РОЛУ .2018. №. 3. C. 185-187
Жапарова К.Э.
АНГЛИС ЖАНА КЫРГЫЗ ТИЛДЕРИНДЕГИ СЫРДЫК СӨЗДӨРДҮ КЛАССИФИКАЦИЯЛОО ПРОБЛЕМАСЫ .2018. №. 3. C. 188-191
Абдыразакова М.У.
АНГЛИС ЖАНА КЫРГЫЗ ТЫБЫШ БЕЛГИЛЕРИН УЮШТУРУУ ПРИНЦИПТЕРИНЕ КАРАТА САЛЫШТЫРУУ: «ГРАММАТИКАЛЫК» БЕЛГИЛЕР - «СЕМАНТИКАЛЫК» БЕЛГИЛЕР - «ИНТОНАЦИЯЛЫК» БЕЛГИЛЕР .2018. №. 3. C. 192-196
Капарова Ч.А.
КООМДУК ТЕЛЕВИДЕНИЕНИН СТАНДАРТТАРЫ ЖӨНҮНДӨ .2018. №. 3. C. 197-200