Жаңы саны

2018, №: 10

Кененирээк

Известия ВУЗов Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Чыманова Ж.Ж.
 2. Чыманова Ж.Ж.
 3. J.J. Chymanova
Макаланын аты
 1. ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ (на материалах англо-русско-кыргызского перевода)
 2. ЖАРНАМА ТЕКСТТЕРДИН ТҮЗҮМҮНYН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ (англис-орус-кыргыз котормолорунун негизинде)
 3. PECULIAR FEATURES OF ADVERTISING TEXTS’ STRUCTURE (based on the English-Russian-Kyrgyz translation)
Аннотация
 1. В статье рассматриваются интересные и актуаль-ные материалы о значимости и функциях рекламы в об-щест¬венной, экономической, политической, социальной и культурной жизни общества; даются определения основ-ным категориям рекламы, а также их характерные осо-бен¬¬нос¬ти. Кроме этого в статье даются факты-примеры перевода рекламных текстов с английского и русского языков на кыргызский язык, с указанием на полноценность и недостатки в процессе перевода; выявляются особен¬нос¬ти структуры рекламных текстов, описываются се¬ман¬тические составляющие данных текстов на мате¬риа¬ле текстов рекламы, переведенных с английского и рус¬ско¬го языков на кыргызский язык. В статье также анализи¬рую¬тся слоганы, газетные рекламные тексты, а также реклама на телевидении; кроме этого даются собствен¬ные варианты перевода примеров из рекламного текста.
 2. Макалада жарнаманын азыркы коомдук, экономи¬ка-лык, саясий, социалдык жана маданий турмуштагы алган орду, мааниси жана функциясы тууралуу кызыктуу жана актуалдуу маалыматтар берилет. Жарнаманын негизги категориялары көрсөтүлүп, алардагы жеке өзүнө мүнөз-дүү болгон өзгөчөлүктөрү ачылып берилет. Ошондой эле Кыргызстандагы англис, орус тилдериндеги жарна¬ма¬лар-дын кыргыз тилине которулушундагы айрым ийгиликтер менен кетирилип жаткан кемчиликтери жөнүндө факты-мисалдардын негизинде сөз болот. Англис, орус жана кыр¬гыз тилдериндеги жарнама текст¬теринин структурасы¬нын өзгөчөлүктөрү талдоого алынып, алардын семан¬ти¬кବлык курамы англис жана орус тилдеринен кыргыз ти¬ли¬не которулган жарнама текст-теринин негизинде ачылып берил¬ди. Мындан тышкары, макалада жарнама чакырык¬та¬ры (слоган), гезит жарна-масы жана телекөрсөтүүдөгү жарнамалар талданат. Андан тышкары англис жана орус тилдериндеги жарнама тексттеринин кыргызча ко¬то¬рулушунун үлгүлөрү да берилет.
 3. The given paper contains interesting and topical mate¬rials related to the role, significance and functions of the advertising texts in the public, social, economic, political and cul¬tural life; the main advertisements categories and their features have been shown. Translation has been considered to be the complicated process with its accomplishments and fai¬lu¬res, therefore, based on the advertising texts translated from the English and Russian languages into Kyrgyz the author has demonstrated the number of factual examples. The paper is de¬voted to the peculiarities of advertising texts’ structure; the semantic constituents of the advertising texts based on the ma¬te¬rials translated from the English and Russian languages into Kyrgyz. Besides, the slogans, newspaper advertisements and TV commercials have been analyzed in the paper; in addition the translated versions of several advertisements examples have been given.
Негизги сөздөр
 1. текст, реклама, перевод, язык, слово, слоган, семантический, грамматический, дословный перевод, вариант.
 2. текст, жарнама, котормо, тил, сөз, сло¬ган, семантикалык, грамматикалык, сөзмө-сөз котор¬мо, вариант.
 3. text, advertisement, translation, language, word, slogan, semantic, grammatical, word-for-word transla¬tion, variant.
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. Чыманова Жылдыз Женишбековна, Кыргызско-Турецкий университет «Манас», г.Бишкек, Кыргызская Республика, Отделение Западных языков, кандидат филологических наук, доцент.
 2. Чыманова Жылдыз Женишбековна, Кыргыз-Түрк «Манас» университети», Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, Батыш тилдери Бөлүмү, филология илимдеринин кандидаты, доцент.
 3. Jyldyz Chymanova, Kyrgyz-Turkish University «Manas», Bishkek. Kyrgyz Republic, Department of Western languages, candidate of philology, associate professor.
Pdf версиясы
DOI
 • None
 • Цитаталоо
 • Чыманова Ж.Ж. ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ (на материалах англо-русско-кыргызского перевода). Известия ВУЗов Кыргызстана. 2018. №. 3. C. 181-184