Жаңы саны

2019, №: 11

Кененирээк

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

2019, №. 7, Макалалар: 43
Ниязов Н.Т., Джаманкызов Н.К., Жумалиев К.М.
СЕГНЕР ДӨҢГӨЛӨК НЕГИЗИНДЕ ИШТЕГЕН ГИДРОБУУ ТУРБИНАСЫ .2019. №. 7. C. 3-8
Кыдыралиев С.К., Урдалетова А.Б., Кадырова М.К.
КЫЙМЫЛДАГЫ ЖАНА БИРГЕЛЕШКЕН ЖУМУШ МАСЕЛЕЛЕРИН ЧЫГАРУУ ҮЧҮН АНАЛИТИКАЛЫК ГЕОМЕТРИЯНЫН КОЛДОНУЛУШУ .2019. №. 7. C. 9-17
Бокоева Ж.А.
ТИРИЧИЛИКТЕГИ ТҮЗ СЫЗЫКТУУ ЭМЕС ЭЛЕКТР КАБЫЛ АЛГЫЧТАРЫНЫН ИШТӨӨ РЕЖИМДЕРИНИН ЫКТЫМАЛДЫК-СТАТИСТИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨЛӨРҮ .2019. №. 7. C. 18-21
Дресвянников С.Ю., Алещенко Д.П.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА БАЖЫ БИРИМДИГИНИН ТЕХНИКАЛЫК РЕГЛАМЕНТТЕРИНИН ТАЛАПТАРЫ БОЮНЧА ТРАНСПОРТ КАРАЖАТТАРЫН КҮБӨЛӨӨ БОРБОРЛОРУН ТҮЗҮҮ .2019. №. 7. C. 22-26
Дресвянников С.Ю., Сметанко С.С., Асанов Н.К.
ЖҮРГҮНЧҮЛӨРДҮ ТАШУУЧУ АВТОУНААЛАРДЫ СЕРВИСТИК ТЕЙЛӨӨЧҮ МЕКЕМЕЛЕРДИН ӨНҮГҮҮ КЕЛЕЧЕГИ .2019. №. 7. C. 27-32
Давлятов У.Р., Усупбаев А.Ж.
КАРЬЕР ШАРТЫНДА ИШТЕГЕН АТАЙЫН ТЕХНИКАНЫН ТЕХНИКАЛЫК ТЕЙЛӨӨСҮН ЖАНА ОҢДООСУН УЮШТУРУУ ЖАНА ӨТКӨРҮҮ .2019. №. 7. C. 33-39
Маткеримов Т.Ы., Мелисбеков Э.М.
АВТОСЕРВИСТӨӨ ИШКАНАЛАРЫНДА АВТОУНААЛАРДЫ ТЮНИНГДӨӨ .2019. №. 7. C. 40-46
Давлятов У.Р., Акматбеков Б.М.
ЖҮК ТАШУУЧУ АВТОУНААЛАРДЫН ТООЛУУ ШАРТТАРДАГЫ КЫЙМЫЛ ПРОЦЕССИН ЭСЕПТӨӨ ЫКМАСЫ .2019. №. 7. C. 47-51
Сатывалдиева Г.Э., Сатывалдиев А.С., Арстанбекова Н.Б.
ЭЛЕКТР УЧКУНДУК ДИСПЕРСТӨӨ МЕТОДУ МЕНЕН СИНТЕЗДЕЛГЕН ГРАФИТТИН НАНОБӨЛҮКЧӨЛӨРҮНҮН ЭЛЕКТР ХИМИЯЛЫК КАСИЕТТЕРИ .2019. №. 7. C. 52-55
Насирдинова Г.К., Сатывалдиев А.С., Сабыркулова А.Ж.G.K. Nasirdinova, A.S. Satyvaldiev, A.Zh. Sabyrkulova
СИЛИКАГЕЛГЕ ОТУРГУЗУЛГАН НАНОДИСПЕРСТҮҮ МЕТАЛЛДАРДЫ ЭНЕРГОДИСПЕРСТИК РЕНТГЕНДИК СПЕКТРОСКОПИЯ МЕТОДУ МЕНЕН АНЫКТОО .2019. №. 7. C. 56-59
Абдырахманова Д.О., Абдырахманов Б.А., Шамиль уулу М.
БОКС МЕНЕН МАШЫККАН СТУДЕНТТЕРДИН ФИЗИКАЛЫК ӨНҮГҮҮСҮ, ФИЗИКАЛЫК ИШ ЖӨНДӨМДҮҮЛҮГҮ ЖАНА ДЕН СООЛУГУ .2019. №. 7. C. 60-66
Абдраимов Т.Д., Майканаев Б.Б.
САЛАМАТТЫК САКТОО ТАРМАГЫНДА РЫНОКТУК КАЙРА ТҮЗҮҮЛӨРДҮН ЗАРЫЛДЫГЫ .2019. №. 7. C. 67-70
Рысбекова Ч.Р., Насирова Н.М., Канатбекова Г.К.
БИШКЕК ШААРЫНДА ЖАҢЫ ТӨРӨЛГӨН БАЛДАРДЫН ООРУГА ЧАЛДЫГУУ ДИНАМИКАСЫ .2019. №. 7. C. 71-75
Сарыбаева К.А., Самигуллина А.Э.
ЖАТЫН МОЮНЧАСЫНЫН ЭКТОПИЯСЫ: ЖАТЫН МОЮНЧАСЫНЫН РАГЫНЫН ТАРЫХЫ ЖАНА АЛДЫН АЛУУ (адабиятка сереп) .2019. №. 7. C. 76-83
Тулепбергенов Н.Б., Джаналиев Б.Р.
КЫРГЫЗСТАНДЫН БИЙИК ТООЛУУ ШАРТТА ЖАНА ОЙДУҢ ЖЕРЛЕРДЕ ЖАШАГАН ЖАШООЧУЛАРДЫН ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТТЕРИ БОЮНЧА МОРФОЛОГИЯЛЫК МҮНӨЗДӨМӨ .2019. №. 7. C. 84-87
Самигуллина А.Э., Сарыбаева К.А.
ЖАТЫН МОЮНЧАСЫНЫН ЭКТОПИЯСЫ: ЗАМАНБАП ТҮШҮНҮҮЛӨР (адабиятка сереп) .2019. №. 7. C. 88-92
Абдраимов Т.Д., Майканаев Б.Б.
САЛАМАТТЫК САКТОО СЕКТОРУН РЕФОРМАЛООНУ ЧЕЧМЕЛӨӨЧҮ БАГЫТТАР .2019. №. 7. C. 93-98
Шайымбетова А.Р., Юлдашев И.М., Сулайманкулова С.К.
АЛТЫНДЫН НАНО ЭРИТМЕСИН КОЛДОНУУ МЕНЕН ӨНӨКӨТ ДЕСТРУКТИВДҮҮ АПИКАЛДЫК ПЕРИОДОНТИТТИ ДАРЫЛООНУН НАТЫЙЖАЛУУЛУГУНУН САЛЫШТЫРМА МҮНӨЗДӨМӨСҮ .2019. №. 7. C. 99-102
Алыбаев Д.Б., Ураимова Н.Ж.
АГРОӨНӨРЖАЙ КОМПЛЕКСИНДЕ МААЛЫМАТТЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ КОЛДОНУУ .2019. №. 7. C. 103-106
Джеентаева Э.Ш.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КОММЕРЦИЯЛЫК БАНКТАРЫНДА ИЧКИ КОНТРОЛДУКТУН, ИЧКИ АУДИТТИН ЖАНА САКТОО КӨЗӨМӨЛДӨӨНҮН ӨЗ АРА АРАКЕТТЕНҮҮ МАСЕЛЕЛЕРИ .2019. №. 7. C. 107-109
Алахунов Н.А.
КҮНӨӨНҮ МОЮНГА АЛУУ БОЮНЧА ПРОЦЕССУАЛДЫК КЕЛИШИМ ТҮЗҮҮДӨ ЖАБЫРЛАНУУЧУНУН УКУКТАРЫ .2019. №. 7. C. 110-114
Аблабекова Н.М., Равшанбек уулу Э.
ӨКҮМ СОТ АДИЛЕТТИГИНИН АКТЫСЫ КАТАРЫ .2019. №. 7. C. 115-118
Мурзабекова Ж.Т., Байдуллоев А.Х.
СОЦИАЛИСТТИК МЕЗГИЛДЕ КЫРГЫЗСТАНДЫН ЭКОЛОГИЯЛЫК МЫЙЗАМДАРЫНЫН КАЛЫПТАНЫШЫНЫН ЖАНА ӨНҮГҮШҮНҮН АЙРЫМ МАСЕЛЕЛЕРИ .2019. №. 7. C. 119-123
Насбекова Саткынай Калыбековна, Насбекова Самара Калыбековна
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ҮЙ-БҮЛӨ МЫЙЗАМДАРЫН ЖАКШЫРТУУНУН НЕГИЗГИ БАГЫТТАРЫ .2019. №. 7. C. 124-127
Сыргакова З.А., Жусуева Н.Т., Сыргакова Ж.А
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ИНВЕСТОРЛОРУНУН КАТЫШУУСУ МЕНЕН ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАРДЫН УЮШТУРУУЧУ-УКУКТУК ФОРМАЛАРЫНЫН АЙРЫМ АСПЕКТТЕРИ .2019. №. 7. C. 128-131
Тыныбеков Н.Т.
ЧЕТ ӨЛКӨЛӨРДҮН МЫЙЗАМДАРЫНДА ПРОБАЦИЯ ИНСТИТУТУН ЖӨНГӨ САЛУУ .2019. №. 7. C. 132-135
Мурзабекова Ж.Т., Бирликова А.Б.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМДАРЫ БОЮНЧА КҮРӨӨГӨ КОЮЛГАН МҮЛКТҮ ӨНДҮРҮП АЛУУ ТАРТИБИ .2019. №. 7. C. 136-140
Усенов Э.Б.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ МАМЛЕКЕТТИК БАШКАРУУНУН ГЕНДЕРДИК АСПЕКТИСИ .2019. №. 7. C. 141-144
Насбекова Саткынай Калыбековна, Насбекова Самара Калыбековна
НИКЕГЕ ТУРУУНУН ТАРТИБИ ЖАНА НИКЕНИ ЖАРАКСЫЗ ДЕП ТАБУУ .2019. №. 7. C. 145-149
Сыргакова З.А., Жусуева Н.Т., Сыргакова Ж.А.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЧЕТ ЭЛДИК ИНВЕСТИЦИЯЛАРДЫ КОРГООНУН КЕПИЛДИКТЕРИ .2019. №. 7. C. 150-153
Айдаралиев А.А.
КЫРГЫЗДАР ЖАНА ИСЛАМ ЦИВИЛИЗАЦИЯСЫ ТАРЫХЫЙ ЖАНА МАДАНИЙ КОНТЕКСТТЕ .2019. №. 7. C. 154-157
Тыныстанова А.А.
ДЕМОКРАТИЯНЫН МЕЗГИЛИНДЕГИ КЫРГЫЗ АЯЛДАРЫНЫН КООМДОГУ РОЛУ .2019. №. 7. C. 158-161
Исмаилов К.А.
МАМЛЕКЕТ ЖАНА ЖАРАНДЫК КООМ МЕНЕН ӨЗ АРА АРАКЕТТЕНҮҮ АЛКАГЫНДА КЫРГЫЗ КООМУН БИРИКТИРҮҮ МАСЕЛЕЛЕРИ .2019. №. 7. C. 162-164
Жумагулов М.Д.
КАЗАК МАДАНИЯТЫНЫН СОЦИАЛДЫК-ТАРЫХЫЙ ДИНАМИКАСЫ СИНЕРГЕТИКАЛЫК МАМИЛЕНИН РАКУРСУНДА .2019. №. 7. C. 165-168
Исмаилов К.А.
КЫРГЫЗСТАНДЫК КООМДОГУ ИДЕНТТҮҮЛҮК КӨЙГӨЙЛӨРҮ ЖАНА ЭТНОСТОР АРАЛЫК ТОЛЕРАНТТУУЛУК: СОЦИАЛДЫК-ФИЛОСОФИЯЛЫК ТАЛДОО .2019. №. 7. C. 169-171
Жумагулов М.Д.
САЛТТУУ КООМ ЖАНА АНЫН БААЛУУЛУГУ АЗЫРКЫ КАЗАКСТАНДЫН СОЦИАЛДЫК-МАДАНИЙ ТРАНСФОРМАЦИЯЛООСУНУН БАШТАПКЫ ПУНКТУ КАТАРА .2019. №. 7. C. 172-176
Будайчиев Б.Д.
1950-1960-ЖЫЛДАРДАГЫ О.М. МАНУИЛОВАНЫН ЧЫГАРМАЧЫЛЫГЫ .2019. №. 7. C. 177-181
Будайчиев Б.Д.
1920-ЖЫЛДАРЫ КЫРГЫЗСТАНДЫН ГРАФИКАЛЫК ИСКУССТВОСУНУН ЖАРАЛЫШЫ ЖӨНҮНДӨ .2019. №. 7. C. 182-184
Оспанов К.И.
ДЕМОРАТИЯНЫН АЙРЫМ КОНЦЕПЦИЯЛАРЫ ЖӨНҮНДӨ .2019. №. 7. C. 185-189
Омуралиева К.С.
ЮРИСТ-СТУДЕНТЕРДИН СҮЙЛӨӨ УЧУРУНДА КОЛДОНУЛА ТУРГАН КЕСИПТИК ЖӨНДӨМДҮҮЛҮКТӨРҮНӨ ҮЙРӨТҮҮ .2019. №. 7. C. 190-194
Калдыбаева А.Т., Оралова З.М., Бакиров Е.А.
БОЛОЧОК ЭКОНОМИСТТЕРДИН КЕСИПТИК-МААНИЛҮҮ САПАТТАРЫНЫН СИСТЕМАСЫН КАЛЫПТАНДЫРУУ .2019. №. 7. C. 195-199
Андакулова Ж.А., Боогачиева А.Ж., Субанова М.
ОКУТУУНУН МОТИВАЦИЯЛЫК ЧӨЙРӨСҮН ТҮЗҮҮ ОКУУЧУЛАРДЫН ИНСАНДЫК САПАТЫН ӨНҮКТҮРҮҮНҮН ШАРТЫ КАТАРЫНДА .2019. №. 7. C. 200-204
Калдыбаева А.Т., Оралова З.М., Туребеков Б.А.
АЗЫРКЫ ИЛИМИЙ КӨЗ КАРАШТАРДЫН КОНТЕКСИНДЕ КЕСИПТИК КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮКТҮ КАЛЫПТАНДЫРУУДАГЫ ОКУУЧУНУН ИНДИВИДУАЛДЫК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ .2019. №. 7. C. 205-208