Жаңы саны

2019, №: 4

Кененирээк

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

2018, №. 8, Макалалар: 36
Алдашева Н.Т., Кыдыралиев Т.А., Ташполотов Ы.
ЖАСАЛМА ТҮРДӨ АЛЫНГАН ГРАФИТТИН АДСОРБЦИЯЛЫК АКТИВДҮҮЛҮГҮН КӨГҮЛТҮР-МЕТИЛЕН ИНДИКАТОРУ БОЮНЧА ИЗИЛДӨӨ .2018. №. 8. C. 3-5
Комилов О.К., Абдуллов Дж.Д.
ДАРЫЯЛАРДЫН ТОО ЭТЕГИНДЕГИ – ӨРӨӨНДӨРДӨ ЖАЙГАШКАН ДАРЫЯ ПРОЦЕССТЕРИ ЖАНА АЛАРДЫ ЖӨНГӨ САЛУУ ЫКМАСЫ (Тажикистан Республикасынын Кызылсуу жана Яхсу дарыяларынын мисалында) .2018. №. 8. C. 6-10
Комилов О.К., Гулов З.Д.
ГОРИЗОНТАЛДЫК ЖАБЫК ДРЕНАЛАРДЫН КАРБОНАТТАЛГАН ЛЕССТОР ТЕКТЕРИ ЖАЙГАШКАН ЗОНАДА КУРУЛУШУ (Түштүк-Батыш Тажикистандын Ялгыз-Как капчыгайынын мисалында) .2018. №. 8. C. 11-15
Абдрахматов К.Е., Рахмединов Э.Э.
НАРЫН ШААРЫНЫН СЕЙСМИКАЛЫК КООПТУУЛУГУ .2018. №. 8. C. 16-21
Жакышова Б.Ш., Насирдинова Г.К., Молдоканова Д.А.
ЭЛЕКТРОНДУК ОКУТУУ КАРАЖАТТАРЫН ТҮЗҮҮНҮН ТАЛАПТАРЫ .2018. №. 8. C. 22-25
Абдулазизов Т.А., Сатывалдиев А.С., Жумаева А.Б.
ТИТАН МЕНЕН МОЛИБДЕНДИ БИРГЕ ЭЛЕКТР УЧКУНДУК ДИСПЕРСТӨӨ МЕНЕН (TiхMoу) C ТАТААЛ КАРБИДИН СИНТЕЗДӨӨ .2018. №. 8. C. 26-29
Рыскельдиева В.Т., Бектемир кызы З.
ЗАМАНБАП АКУШЕРДИКТЕ ТӨРӨТТҮ КОЗГОО ЫКМАЛАРЫ ЖАНА АНЫ КЕЧ ТАЛГАК ООР ДАРАЖАДА КОЛДОНУУ МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨРҮ (адабиятка сереп) .2018. №. 8. C. 36-39
Малюкова Е.А., Темирбеков С.Т., Кадыров А.С., Жороев А.А.
БИШКЕК ШААРЫНДА 2014-2015-ЖЫЛДАРДА ДЕМ АЛУУ ОРГАНДАРЫНЫН АРАСЫНДАГЫ КУРГАК УЧУГУ МЕНЕН БАЙЛАНЫШКАН ЖАНА АГА КАРШЫ ДАРЫЛАНУУГА КӨҢҮЛ КОЮУУСУНУН ЖАНА ТОБОКЕЛДИК ФАКТОРЛОРУНУН ДЕҢГЭЭЛИ .2018. №. 8. C. 40-45
Рыскельдиева В.Т., Бектемир кызы З.
КЕЧ ТАЛГАК ООР ДАРАЖАДАГЫ ТӨРӨТКӨ ЖОЛДОРУ: АЗЫРКЫ МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨР (адабиятка сереп) .2018. №. 8. C. 46-48
Самигуллина А.Э., Кушубекова А.К.
КОШ БОЙЛУУЛУКТУ КӨТӨРӨ АЛБООДО ГЕНЕТИКАЛЫК ШЫКТУУЛУКТУН РОЛУ (адабиятка сереп) .2018. №. 8. C. 49-53
Кулуева Ч.Р.
РЫНОК МАМИЛЕЛЕРИН КАЛЫПТАНДЫРУУ ШАРТЫНДА КЫРГЫЗСТАНДЫН ЭМГЕК РЕСУРСТАРЫН МАМЛЕКЕТТИК КОЛДОО МАСЕЛЕЛЕРИ .2018. №. 8. C. 54-57
Кулуева Ч.Р., Усенова Б.Ж., Эргешова А.
МАМЛЕКЕТТЕР АРАЛЫК «МИГРАЦИЯЛЫК ӨЗ АРА КӨЗ КАРАНДЫЛЫКТЫ» ЖӨНГӨ САЛУУ МАСЕЛЕЛЕРИ .2018. №. 8. C. 58-63
Максутов Н.Б.
РЫНОКТУК ШАРТТАРДА САЛЫК ЖҮГҮН ОПТИМАЛДАШТЫРУУНУН ЧЕТ ӨЛКӨЛҮК ТАЖРЫЙБАСЫ .2018. №. 8. C. 64-67
Жунушова Г.Б.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ПРОБАЦИЯ КЫЗМАТЫНЫН КАЛЫПТАНУУ ӨБӨЛГӨЛӨРҮ ЖАНА ӨНҮГҮҮ КЕЛЕЧЕГИ .2018. №. 8. C. 68-71
Абдрасулов Е.Б., Губайдуллин М.Г.
«ЖЕТЫ ЖАРГЫ» КАЗАК ХАНДЫГЫНЫН СОТ АДИЛЕТТИГИНИН ТАРЫХЫЙ-УКУКТУК ЭСТЕЛИГИ .2018. №. 8. C. 72-75
Урисбаева А.
КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ ҮЙ-БҮЛӨ САЯСАТЫНЫН УКУКТУК МАҢЫЗЫ ЖӨНҮНДӨ .2018. №. 8. C. 72-79
Абдуганиев К.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УКУКТУК ИЛИМИНДЕ ЖАНА МЫЙЗАМЫНДА «ЖАШЫ ЖЕТЕ ЭЛЕК» ТҮШҮНҮКТҮН МАЗМУНУ ЖӨНҮНДӨ .2018. №. 8. C. 80-84
Кожахметова А.
КАЛКТЫ СОЦИАЛДЫК КОРГОО КОНСТИТУЦИЯЛЫК-УКУКТУК ИНСТИТУТ КАТАРЫ .2018. №. 8. C. 85-88
Кенжебек кызы М.
БАЛАНЫН УКУКТУК АБАЛЫНЫН ТҮШҮНҮГҮ ЖАНА АНЫН МАМИЛЕЛЕРИНИН ЖАЛПЫ ТЕОРИЯЛЫК МААНИСИ .2018. №. 8. C. 89-92
Жунушова Г.Б.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРОБАЦИЯ ИНСТИТУТУН МЫЙЗАМДЫК ЖӨНГӨ САЛУУНУН КӨЙГӨЙЛӨРҮ .2018. №. 8. C. 93-96
Жумабекова Б.Т.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ИЧКИ ИШТЕР ОРГАНДАРЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТЫНЫН КОНСТИТУЦИЯЛЫК-УКУКТУК НЕГИЗДЕРИ .2018. №. 8. C. 94-103
Губайдуллин М.Г.
КАЗАК АДАТ-УКУКТУК ЧЕНЕМДЕРИ ЖАНА КОЛОНИАЛДЫК ОРУСИЯНЫН АДМИНИСТРАТИВДИК РЕФОРМАЛАР МЕЗГИЛИНДЕГИ БИЙ ИНСТИТУТУ .2018. №. 8. C. 97-99
Джоробекова Р.З.
ӨМҮР БОЮ ЭРКИНЕН АЖЫРАТУУНУ КОЛДОНУУНУ УКУКТУК ЖӨНГӨ САЛУУ ЖӨНҮНДӨ .2018. №. 8. C. 104-107
Джоробекова Р.З.
ӨМҮР БОЮ ЭРКИНЕН АЖЫРАТУУ ТҮРҮНДӨГҮ ЖАЗАНЫ ӨТӨП ЖАТКАН СОТТОЛГОНДОРДУН ЖЕКЕЧЕ ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ .2018. №. 8. C. 108-111
Абдукаримова Н.Э., Эркинбеков Э.Э.
БАҢГИЗАТ МЕНЕН БАЙЛАНЫШКАН КЫЛМЫШТАРДАГЫ ПРЕДМЕТТЕРДИН АНЫКТАМАЛАРЫНЫН БУЛ КАТЕГОРИЯДАГЫ ИШТЕРДИ КАРООДОГУ МААНИСИ .2018. №. 8. C. 112-114
Куценко К.И.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЭКОНОМИКАЛЫК УКУКТАРДЫН КАЛЫПТАНЫШЫНЫН ТАРЫХЫЙ-УКУКТУК СУРООЛОРУ ЖӨНҮНДӨ .2018. №. 8. C. 115-118
Абдукаримова Н.Э., Шайлыбаев Н.Э.
КЫЛМЫШ-ЖАЗА УКУГУНДАГЫ ЮРИДИКАЛЫК КОНСТРУКЦИЯ .2018. №. 8. C. 119-120
Алыкулова Г.К.
ОКТЯБРЬ РЕВОЛЮЦИЯСЫ ЖАНА КЫРГЫЗСТАНДАГЫ БИЛИМ БЕРҮҮ .2018. №. 8. C. 121-124
Алыкулова Г.К.
АКАДЕМИЯЛЫК МОБИЛДҮҮЛҮК БИЛИМ БЕРҮҮДӨГҮ ЭЛ АРАЛЫК ИНТЕГРАЦИЯНЫН БАГЫТЫ КАТАРЫ .2018. №. 8. C. 125-128
Камбарова К.У.
ЧЫНГЫЗ АЙТМАТОВ – ЖАЗУУЧУ, ФИЛОСОФ ЖАНА ГУМАНИСТ .2018. №. 8. C. 129-131
Сатыжыоглу Венера, Метин Аксой
ТҮРКИЯНЫН ДЕМОКРАТИЯЛЫК ПАРТИЯСЫНЫН БАШКАРУУ УЧУРУНДАГЫ КИПР АРАЛЫНЫН ЧЫР-ЧАТАГЫ .2018. №. 8. C. 132-135
Назарова А.К.
XX КЫЛЫМДАГЫ РОССИЯ-КЫТАЙ МАМИЛЕЛЕРИНИН ДООРЛОРГО БӨЛҮШТҮРҮЛҮҮСҮ .2018. №. 8. C. 136-143
Боогачиева А.К., Ниязова Н.Д., Кырбашова М.Т., Казакова Н.О.
БОЛОЧОК МУГАЛИМДЕРДИ ДАЯРДООДОГУ ЭКОЛОГИЯЛЫК ТҮШҮНҮКТƟРДҮ КАЛЫПТАНДЫРУУ КƟЙГƟЙЛƟРҮ .2018. №. 8. C. 144-146
Кырбашова М.Т., Казакова Н.О., Ниязова Н.Д., Боогачиева А.К.
МЕКТЕП ОКУУЧУЛАРЫНЫН ТААНЫП-БИЛҮҮЧҮЛҮК ӨЗ АЛДЫНЧАЛЫГЫН ӨНҮКТҮРҮҮДӨГҮ СТАНДАРТТЫК ЭМЕС САБАКТАРДЫН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ .2018. №. 8. C. 147-152
Жакышова Б.Ш., Абдыкеримова К.Ш., Насирдинова Г.К.
ЭЛЕКТРОНДУК БИЛИМ БЕРҮҮ БАСМАЛАРЫ ОКУТУУНУН ТЕХНОЛОГИЯСЫН ЖАКШЫРТУУ КАРАЖАТЫ КАТАРЫ .2018. №. 8. C. 153-156
Джумаев М.И.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ В ФОРМИРОВАНИИ ЛОГИЧЕСКИХ МЫШЛЕНИЙ НА УРОКЕ МАТЕМАТИКА .2018. №. 8. C. 157-161