Жаңы саны

2018, №: 10

Кененирээк

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

2018, №. 6, Макалалар: 42
Ниязов Н.Т., Акымбеков А.М., Джаманкызов Н.К., Назаров Б.Б.
КОНЦЕНТРАЦИЯЛАНГАН КҮН ШООЛАСЫ АРКЫЛУУ ЭЛЕКТР ТОГУН ЧЫГАРУУ ПРОЦЕCСИН ИЗИЛДӨӨ .2018. №. 6. C. 3-5
Смаилов Э.А., Арапбаев Р.Н., Смаилова Х.Э., Калбаева Д., Кочконбаева А.А.
БОРБОРДУК ЖАНА БАТЫШ АЗИЯ ӨЛКӨЛӨРҮНДӨ КҮРҮЧТҮ АЙДООНУН ЖАНА ӨНДҮРҮҮНҮН МЕХАНИЗАЦИЯСЫ .2018. №. 6. C. 9-16
Мавлянов А.С., Сардарбекова Э.К.
КЕРАМИКАЛЫК МАССАЛАРДЫН РЕОТЕХНОЛОГИЯЛЫК МҮНӨЗДӨМӨЛӨРҮНӨ КОМПЛЕКСТҮҮ АКТИВАЦИЯСЫНЫН ТААСИРИН ИЗИЛДӨӨ .2018. №. 6. C. 17-22
Аубекерова Н.Г., Позднякова Н.Н., Тен Д.А.
ЖАЗДЫК БУУДАЙДЫН СОРТТОРУНУН ТҮШҮМДҮҮЛҮГҮНҮН САЛЫШТЫРМА АНАЛИЗИ .2018. №. 6. C. 23-25
Арбаев Т.К., Калдыбаев Б.К., Арбаев К.А.
КАЛАЙ ТОО-КЕН АЙМАГЫНДАГЫ ТОПУРАКТЫН КЫРТЫШЫН ЭКОЛОГИЯЛЫК ЖАНА БИОГЕОХИМИЯЛЫК ИЗИЛДӨӨ .2018. №. 6. C. 26-28
Эралиева Н.М., Худайбергенова Б.М.
«САРЫ-ЧЕЛЕК» КОРУГУНДАГЫ КЭЭ БИР КЕМИРҮҮЧҮЛӨРДҮН МОРФОФИЗИОЛОГИЯЛЫК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ .2018. №. 6. C. 29-32
Тобокалова С., Бекенова Д.С., Заирова Г.М., Назарбаева Ж.Н., Айтиева Ж.Т.
ӨНӨКӨТ В ГЕПАТИТИН ЛАМИВУДИН МЕНЕН ДАРЫЛООНУН ЭФФЕКТИВДҮҮЛҮГҮН ТАЛДОО .2018. №. 6. C. 30-35
Жумалиев Т.Н., Жолболдиев Б.Т., Тердикбаев Э.А.
МИН-КУШ ШААРЧАСЫНЫН АЙМАГЫНДАГЫ КАЛДЫК САКТООЧУ ЖАЙЛАРДЫН ТОПУРАКТАРЫНДАГЫ РАДИОНУКЛИДДЕРДИН ӨЛЧӨМДӨРҮНӨ БАА БЕРҮҮ .2018. №. 6. C. 33-36
Жолочубеков Н.Ж., Дженбаев Б.М., Баширова Н.М.
АК-ТҮЗ АЙМАГЫНЫН ЖАНА АЙЛАНАСЫНЫН РАДИОНУКЛИДДЕР МЕНЕН БУЛГАНУУСУ .2018. №. 6. C. 37-39
Смаилов Э.А., Арапбаев Р.Н., Смаилова Х.Э., Ташматова Н.К., Калбаева Д.
КҮРҮЧ ЖАНА АНЫ ИРАНДА АЙДООНУН ЖАРАТЫЛЫШ-КЛИМАТТЫК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ .2018. №. 6. C. 40-45
Дюшеев Б.Д., Турдугулов Ч.Н.
СИРИНГОМИЕЛИЯ ДАРТЫНЫН ӨРЧҮҮСҮ ЖАНА АНЫ ХИРУРГИЯЛЫК ЫКМАЛАР МЕНЕН ДАРЫЛОО БОЮНЧА ТАРЫХЫЙ АСПЕКТИЛЕР (адабият сереби) .2018. №. 6. C. 46-52
Саякова С.Ш., Джунусбаева Ч.И.
ЧЕТ МАМЛЕКЕТТЕРДИН ЭКОНОМИКАСЫНДА ЗЕКЕТ ФОНДДОРДУН ИШ АЛЫП БАРУУСУ .2018. №. 6. C. 53-59
Осмонов З.Б
ЖУМУШСУЗДУК ЖАНА КАЛКТЫН ЖАКЫРЧЫЛЫГЫ - КЫРГЫЗСТАНДЫН ЭКОНОМИКАЛЫК КООПСУЗДУГУНУН КОРКУНУЧУ .2018. №. 6. C. 60-63
Азимова Г.Р.
КЫРГЫЗСТАНДЫН ЭМГЕК РЫНОГУНДА ДЕМОГРАФИЯЛЫК ФАКТОРЛОРДУ ЭСКЕ АЛУУ МЕНЕН ЖУМУШ ОРУНДАРЫН ТҮЗҮҮ .2018. №. 6. C. 64-69
Джакубов Н.К.
ЕВРАЗИЯ ЭКОНОМИКАЛЫК БИРЛИГИНИН ШАРТЫНДА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЖАКЫРЧЫЛЫКТЫ КЫСКАРТУУГА ЧАКАН ЖАНА ОРТО БИЗНЕСТИ ӨНҮКТҮРҮҮ ЖАНА АНЫН ТААСИРИ .2018. №. 6. C. 70-75
Самадов И.Г., Мамаднаимов Ш.
РЫНОК ЭКОНОМИКАСЫНЫН ЖАҢЫ ШАРТТАРЫНДА ТАЖИКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА АУТСОРСИНГДИК ФИРМАЛАРДЫН ДИНАМИКАСЫН ТАЛДОО .2018. №. 6. C. 76-81
Макеева А.Ш.
АЗЫРКЫ ЭТАПТАГЫ БИЛИМ БЕРҮҮНҮН НАТЫЙЖАЛУУЛУГУНУН КӨЙГӨЙЛӨРҮ .2018. №. 6. C. 82-84
Мендибаев Н.
АЙЫЛ ЖЕРИНДЕГИ СОЦИАЛДЫК КӨЙГӨЙЛӨРДҮН АЙРЫМ КӨРҮНҮШТӨРҮ .2018. №. 6. C. 85-90
Колесниченко С.Г., Назаралиева А.Б.
ЖЕР УЧАСТОГУН КРЕДИТОРЛОРДУН ТАЛАПТАРЫ БОЮНЧА ӨНДҮРҮП АЛУУ ЖӨНҮНДӨ .2018. №. 6. C. 91-94
Айтмамат кызы А.
ДҮЙНӨЛҮК КООМЧУЛУКТУН МЫЙЗАМДАРЫНДА НИКЕ ЖАНА ҮЙ-БҮЛӨ МАМИЛЕЛЕРИНИН КЭЭ БИР АСПЕКТИЛЕРИ ТУУРАЛУУ .2018. №. 6. C. 95-98
Аскарбеков Д.Э.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ БАЖЫ ТӨЛӨМДӨРҮ ИНСТИТУТУНУН ЧӨЙРӨСҮНДӨГҮ МЫЙЗАМДАРДЫН ӨНҮГҮҮСҮ ЖАНА ТАРЫХЫЙ-УКУКТУК АСПЕКТИЛЕРИНИН КАЛЫПТАНУУСУ .2018. №. 6. C. 99-103
Чыныбаева Н.Ж., Мусаев Д.К.
СОТ КЕПИЛДИГИ ЖАШЫ ЖЕТЕ ЭЛЕКТЕРДИН УКУКТАРЫН ЖАНА МЫЙЗАМДУУ КЫЗЫКЧЫЛЫКТАРЫН ИШКЕ АШЫРУУ ЖАНА КОРГОО КУРАЛЫ КАТАРЫ .2018. №. 6. C. 104-107
Абылкасымов А.Е.
ЧЕТ ϴЛКϴЛϴРДϴ КОРРУПЦИЯГА КАРШЫ УКУКТУК МОДЕЛДЕРДИН САЛЫШТЫРМАЛУУ МҮНϴЗДϴМϴСҮ .2018. №. 6. C. 108-111
Жетписов С.К.
КОМПЛЕКСТҮҮ ТАРМАКТАР АРАЛЫК СЫР ИНСТИТУТУ: ЭЛ АРАЛЫК МЫЙЗАМДЫН СЕРЕБИ .2018. №. 6. C. 112-116
Айтмамат кызы А.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА НИКЕ ЖАНА ҮЙ-БҮЛӨЛҮК МАМИЛЕЛЕРДИ ИЗИЛДӨӨНҮН КЭЭ БИР ЫКМАЛАРЫ ТУУРАЛУУ .2018. №. 6. C. 117-119
Аскарбеков Д.Э.
ИНТЕГРАЦИЯ ПРОЦЕССИНИН ӨНҮГҮШҮНДӨГҮ БАЖЫНЫ ЖӨНГӨ САЛУУ РОЛУНУН ӨЗГӨРҮЛҮШҮНҮН УЧУРДАГЫ ГЛОБАЛДУУ ТЕНДЕНЦИЯСЫ .2018. №. 6. C. 120-124
Чыныбаева Н.Ж.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ ЖАШЫ ЖЕТЕ ЭЛЕКТЕРДИН УКУКТУК МАКАМЫНЫН ТЕОРИЯЛЫК-УКУКТУК АСПЕКТИЛЕРИ .2018. №. 6. C. 125-130
Жетписов С.К.
СЫРЛАРДЫ СИСТЕМАЛАШТЫРУУНУН ТАТААЛ ТҮЗҮМДҮК НЕГИЗИ ИЛИМИЙ ЫКМАЛАРДЫ ЖАНА УКУКТУК РЕЖИМДЕРДИ СИНТЕЗДӨӨ НАТЫЙЖАСЫ КАТАРЫ .2018. №. 6. C. 131-135
Абылкасымов А.Е.
ЗАМАНБАП МАМЛЕКЕТТИК-УКУКТУК РЕФОРМАЛАРДЫН ЭТАБЫНДАГЫ КОРРУПЦИЯГА КАРШЫ САЯСАТЫНЫН МАКСАТЫН ИШКЕ АШЫРУУДАГЫ КОРРУПЦИЯГА КАРШЫ ЭФФЕКТИВДҮҮЛҮГҮН ЖОГОРУЛАТУУ КϴЙГϴЙЛϴРҮ .2018. №. 6. C. 136-140
Бегматова С.
ЗАМАНБАП КЫРГЫЗСТАНДА КОНФЕССИЯ АРАЛЫК МАМИЛЕЛЕР .2018. №. 6. C. 141-144
Джоошбекова А.Р.
КЫРГЫЗСТАНДЫН ТҮШТҮГҮНДӨГҮ КЫРГЫЗДАРДЫН РЫНОКТУК ШАРТТАРДА ИШТӨӨГӨ ЫҢГАЙЛАШУУ АРАКЕТТЕРИ .2018. №. 6. C. 145-148
Алиева К.М.
ТЕХНОГЕНДИК ЦИВИЛИЗАЦИЯНЫН ИНДУСТРИАЛДЫК ДҮЙНӨНҮН ПОЗИТИВДҮҮ ПАРАДИГМАСЫНЫН ТҮПТӨЛҮШҮ .2018. №. 6. C. 149-155
Абдрашев А.Б., Кусаинова А.С.
КАЗАКСТАНДЫН САЯСИЙ СИСТЕМАСЫН ЖАҢЫЛООНУН КЭЭ БИР АСПЕКТИЛЕРИ ТУУРАЛУУ .2018. №. 6. C. 156-158
Жоошбекова З.Р.
БАЛДАРДЫ ТАРБИЯЛООНУН ЭТНОСТУК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ .2018. №. 6. C. 159-161
Старцев А.М., Гросс И.Л., Джапаркулов А.С.
РОССИЯНЫН ИЧКИ ИШТЕР МИНИСТРЛИГИНИН ЖАНА ОКУУ ЖАЙЛАРЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ УЮМДАРЫНЫН КУРСАНТТАРЫН ЖАНА УГУУЧУЛАРЫН ФИЗИКАЛЫК ЖАКТАН ДАЯРДООНУ ПРОГРАММАЛОО .2018. №. 6. C. 162-164
Найманова Ч.К.
ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙДИН «A DAY’S WAIT» («КҮТҮҮ») АӉГЕМЕСИН ДИСКУРСИВДИК ТАЛДОО .2018. №. 6. C. 165-168
Абдиева Ч.
КЫРГЫЗСТАНДЫН ТҮШТҮК РЕГИОНУНДАГЫ ТЕЛЕКАНАЛДАР ЖӨНҮНДӨ .2018. №. 6. C. 169-171
Капарова Ч.А.
КЫРГЫЗ ТЕЛЕВИДЕНИЕСИНИН ТАРЫХЫНА КАРАТА .2018. №. 6. C. 172-174
Мамырова М.
КЫРГЫЗСТАНДАГЫ ЭКИНЧИ «ОШ ОКУЯСЫНЫН» БАСМА СӨЗДӨГҮ ЧАГЫЛДЫРЫШЫ ЖӨНҮНДӨ (2010-жыл, июнь) .2018. №. 6. C. 175-177
Найманова Ч.К., Байжигитова А.
АНГЛИС ЖАНА КЫРГЫЗ ТИЛДЕРИНИН ДҮЙНӨЛҮК КӨРҮНҮШҮНДӨГҮ ИЙГИЛИК КОНЦЕПТИСИНИН БЕРИЛИШИ (макалдардын жана лакаптардын негизинде) .2018. №. 6. C. 178-181
Абдиева Ч.
ОШ ШААРЫНЫН ТААСИРДҮҮ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯСЫ .2018. №. 6. C. 181-183
Мамырова М.
КЫРГЫЗСТАНДЫН «ОШ ОКУЯСЫНЫН» УЧУРУНДАГЫ МАССАЛЫК МААЛЫМАТ ЖӨНҮНДӨ (1990-жыл, июнь) .2018. №. 6. C. 184-186