Жаңы саны

2018, №: 10

Кененирээк

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Найманова Ч.К., Байжигитова А.
 2. Найманова Ч.К., Байжигитова А.
 3. Ch.K. Naimanova, A. Baizhigitova
Макаланын аты
 1. РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА УСПЕХ В АНГЛИЙСКОЙ И КЫРГЫЗСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА (на основе пословиц и поговорок)
 2. АНГЛИС ЖАНА КЫРГЫЗ ТИЛДЕРИНИН ДҮЙНӨЛҮК КӨРҮНҮШҮНДӨГҮ ИЙГИЛИК КОНЦЕПТИСИНИН БЕРИЛИШИ (макалдардын жана лакаптардын негизинде)
 3. INTERPRETATION OF THE CONCEPT OF SUCCESS IN ENGLISH AND KYRGYZ VIEW OF THE WORLD (based on proverbs and sayings)
Аннотация
 1. В статье проводится сопоставительный анализ кон-цеп¬та success/ийгилик в английской и кыргызской языковой картине мира. Анализ основан на пословицах и поговорках двух культур. Было проанализировано более 100 пословиц и поговорок в английском и кыргызском языках, были выяв-ле¬ны 4 тематические группы пословиц в английском культуре и 5 в кыргызской культуре. Пословицы и поговорки ярко и прав¬диво отображают образ народа, его стремления и на¬дежды. На примере пословиц и поговорок мы можем про¬сле¬дить аспекты жизни людей в разных сферах, различные национальные типы мышления. Американцы восприни¬ма¬ют успех через движение, индивидуализм, деньги и удачу, в то время как кыргызы воспринимают успех как славу, счас¬тье, единство, действие, богатство.
 2. Макалада success/ийгилик концептине англис жана кыр¬гыз тилдеринин дүйнөлүк алкак деңгээлинде салыш-тыр¬малуу талдоо жүргүзүлгөн. Талдоо эки маданияттын ма¬калдары менен лакаптарынын негизинде жүзөгө ашы-рыл¬ган. Англис жана кыргыз тилдериндеги 100 дөн ашуун макалдар жана лакаптар талдоого алынган, америкалык маданияттын макалдарынан 4 тематикалык топ, кыргыз маданиятынан 5 топ иштелип чыккан. Макал-лакаптар ада쬬дардын образын, алардын аракет жана үмүттɵрүн так жана ачык чагылдырат. Макал-лакаптар аркылуу ар түр¬дүү чѳйрѳдѳгү, ар түрдүү улуттук ой-жүгүртүү ти¬бин¬деги, ар кайсы аймактардагы адамдардын жашоо-шарт¬¬т¬арынын аспектерин кѳрүүгѳ болот. Америкалык¬тар ийгиликке аракет, индивидуалдуулук, акча жана жол блуучулук аркылуу жетсе болот деп билишет, ал эми кыр¬гыз¬дар ийгиликти атак, даңк, бакыт, ынтымак, биримдик, кыймыл- аракет жана байлык деп билишет.
 3. The article undertakes a comparative analysis of the con-cept of success/ ийгилик in English and Kyrgyz view of the world. The analysis is based on the proverbs of two cultures. We have analyzed more than 100 proverbs and sayings in English and Kyrgyz languages, we found out four thematic groups of the proverbs for American and five for Kyrgyz cultures. Proverbs and sayings vividly and truthfully depict the image of the people, their aspirations and hopes. On the example of proverbs and sayings, we can trace aspects of people’s life in different sphe¬res, different national types of thought. For American culture, success is perceived through movement, individualism, money and luck, Kyrgyz culture understands success/ийгилик through glory, happiness, unity, movement, wealth.
Негизги сөздөр
 1. концепт, культура, мировоззрение, пословицы и поговорки, индивидуализм, слава, счастье, единство, действие, богатство.
 2. концепт, маданият, дүйнөгө көз к¬а¬раш, макалдар жана лакаптар, индивидуалдуулук, даңк, ба¬кыт, биримдик, аракет, байлык.
 3. concept, culture, view of the world, proverbs and sayings, individualism, glory, happiness, unity, action, wealth.
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. Найманова Чолпон Капаровна, Кыргызско-Турецкий университет «Манас», г.Бишкек, КР, доктор филологических наук, профессор. Байжигитова Айсулу Назарбековна, Кыргызско-Турецкий университет «Манас», г.Бишкек, Кыргызская Республика, магистрант.
 2. Найманова Чолпон Капаровна, Кыргыз-Түрк «Манас» университети», Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, филология илимдеринин доктору, профессор. Байжигитова Айсулу Назарбековна, Кыргыз-Түрк «Манас» университети», Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, магистрант.
 3. Cholpon Naimanova, Kyrgyz-Turkish University «Manas», Bishkek. Kyrgyz Republic, doctor of philological sciences, professor. Aisulu Baizhigitova, Kyrgyz-Turkish University «Manas», Bishkek, Kyrgyz Republic, undergraduate.
Pdf версиясы
DOI
 • None
 • Цитаталоо
 • Найманова Ч.К., Байжигитова А. РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА УСПЕХ В АНГЛИЙСКОЙ И КЫРГЫЗСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА (на основе пословиц и поговорок). Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2018. №. 6. C. 178-181