Жаңы саны

2019, №: 4

Кененирээк

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Азимова Г.Р.
 2. Азимова Г.Р.
 3. G.R. Azimova
Макаланын аты
 1. СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ С УЧЕТОМ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РЫНКЕ ТРУДА КЫРГЫЗСТАНА
 2. КЫРГЫЗСТАНДЫН ЭМГЕК РЫНОГУНДА ДЕМОГРАФИЯЛЫК ФАКТОРЛОРДУ ЭСКЕ АЛУУ МЕНЕН ЖУМУШ ОРУНДАРЫН ТҮЗҮҮ
 3. CREATING WORKPLACES WITH THE ACCOUNT OF DEMOGRAPHIC FACTORS ON THE LABOR MARKET OF KYRGYZSTAN
Аннотация
 1. В данной статье рассматриваются проблемы созда-ния рабочих мест по регионам Кыргызской Республики с учетом демографического фактора. Проведенный анализ демонстрирует, что республика располагает большим ко-ли¬чеством трудоспособного населения. При этом ежегод-но на рынок труда выходит около 100 тысяч молодежи в поисках возможности трудоустройства. В следствии низ-ких темпов экономического роста имеет место дефицит эффективных рабочих мест, в результате чего значитель¬ная часть свободной рабочей силы не может трудо¬ус¬трои¬ться. В сложившейся ситуации большое количество трудоспособного населения уезжает в трудовую миграцию в поисках заработка. Рассматриваются пути и методы использования растущего демографического потенциала страны и делаются предложения преодоления безрабтицы и бедности населения.
 2. Бул макалада Кыргыз Республикасынын региондор бо¬юн¬ча жумуш орундарын түзүү көйгөйлөрү демография-лык факторлорду эске алуу менен каралат. Өткөрүлгөн талдоо өлкөнүн эмгекке жарамдуу калкынын көп санда бар экенин көрсөтүп турат. Учурда эмгек рыногуна жыл сайын жу¬муш¬ка орношуу мүмкүнчүлүгүн издеп 100 миңге жакын жаш¬тар чыгат. Экономикалык өсүштүн төмөндүгүнө бай¬ланыштуу натыйжалуу жумуш орундарынын жетиш¬сиз¬диги болуп саналат, анын натыйжасында эркин жу¬муш¬чу күчтүн басымдуу бөлүгү ишке орношконго мүмкүн¬чү¬лүгү жок. Мындай кырдаалда, көптөгөн эмгекке жарам¬дуу калктын саны жумуш издеп эмгек миграциясына кетип жатышат. Өлкөнүн өсүп жаткан демографиялык потен¬циа¬лын пайдалануу методдору жана жолдору каралып, жу¬мушсуздукту жана калктын жакырчылыгын жоюуга сунуштар берилип жатат.
 3. This article deals with the creation of jobs in the regions of the Kyrgyz Republic, taking into account the demographic factor. The analysis shows that the republic has a large number of able-bodied population. At the same time, about 100,000 young people go to the labor market every year in search of employment opportunities. Due to low economic growth, there is a shortage of efficient jobs, as a result of which a large part of the free labor can not find a job. In this situation, a large number of the able-bodied population leaves for labor migration in search of earnings. The ways and methods of using the gro¬wing demographic potential of the country are considered, and proposals are made to overcome unemployment and poverty of the population.
Негизги сөздөр
 1. безработица, регионы, рынок тру¬да, трудоизбыточность, рабочее место, демография, ми¬гра-ция, преодоление бедности.
 2. жумушсуздук, региондор, эмгек ры¬нгу, эмгек ашыктыгы, жумуш орду, демография, ми¬гра¬ция, жакырчылыкты жоюу.
 3. unemployment, regions, labor market, labor sur¬plus, workplace, demography, migration, poverty alle¬via¬tion.
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. Азимова Гульмира Равшанбековна, Международный университет Кыргызстана, г.Бишкек, КР, докторант PhD.
 2. Азимова Гульмира Равшанбековна, Кыргызстандын Эл аралык университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, PhD докторант.
 3. Gulmira Azimova, International University of Kyrgyzstan, Bishkek, Kyrgyz Republic, doctoral PhD.
Pdf версиясы
DOI
 • None
 • Цитаталоо
 • Азимова Г.Р. СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ С УЧЕТОМ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РЫНКЕ ТРУДА КЫРГЫЗСТАНА. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2018. №. 6. C. 64-69