Жаңы саны

2019, №: 4

Кененирээк

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Жоошбекова З.Р.
 2. Жоошбекова З.Р.
 3. Z.R. Zhooshbekova
Макаланын аты
 1. ЭТНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
 2. БАЛДАРДЫ ТАРБИЯЛООНУН ЭТНОСТУК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ
 3. ETHNIC SPECIFIC FEATURES OF CHILDREN EDUCATION
Аннотация
 1. В этой статье рассмотрены особенности воспита-ния детей у разных этносов. У кыргызов с малых лет ре-бен¬ка приучали к труду, развивали в нем нравственные и ин¬тел¬лектуальные качества и готовили быть полноценным членом общества. В мальчиках развивали боевые качества, чувство патриотизма и готовность к защите Родины, де¬во¬чек воспитывали быть ответственной, воспитанной и заботливой матерью. В пословицах кыргызов отражаю¬тся методы и приемы воспитания детей кыргызов. В тра¬ди¬ционном обществе кыргызов в воспитании детей участ¬во¬вали и играли большую роль не только родители, но и род¬ст¬венники и сельчане. За провинение обвинялся не только один человек, а целый род или родственники. В традицион¬ной жизни кыргызов такие случаи были не редки. В разных этапах процесса социализации ребенка были применены раз¬личные методы воспитания детей. Присутствовали мно¬гие примеры инициации детей, как у других народов мира. В обрядах инициации сохранились магические дейст¬вия. В воспитании детей участвовали родные, близкие род¬ст-венники, соплеменники и соседи. В воспитании ребенка большую роль играли этнические традиции, сложившиеся веками.
 2. Бул макалада балдарды тарбиялоодо ар кайсы эт-нос¬тор¬догу өзгөчөлүктөр каралды. Балдарды коомдошту-руу¬нун ар кандай этаптарында тарбиялоонун методдору да өзгөрүп турган. Бала тарбиялоого жакын туугандар, уруу¬лаш¬тар жана кошуналар таасир эткен. Кыргыздарда улам жашы чоңойгон сайын баланы турмушунда тың болуусу үчүн эмгекке тарбиялап, адеп-ахлактык жана интеллек¬туа묬дык жактан өнүктүрүп, коомдогу активдүү мүчөсү болууга даярдашкан. Эркек балдар эр жүрөк, баатыр, ме¬кен¬чил, эл керегине жараган инсан болууга, кыздар болсо тар¬биялуу, мартабалуу, камкор эне болууга тарбияланган. Балдарга тарбиялык маселелер боюнча насаат айтууга ата-энеси эле эмес, жакын туугандары, айылдаштары да укуктуу болгон. Кыргыздын макал-лакаптарында тарбия көргөн уул-кыз жөнүндө көп асыл ойлор камтылган. Салт¬туу кыргыз коомунда чыныгы инсанды тарбиялоодо ата-эне эле эмес урукташ жакын туугандар, айыл аксакалдары да чоң рол ойногон. Кетирилген ката үчүн күнөөкөр адам үчүн жазаны үй-бүлөсүнөн башка туугандары, айыл¬даш¬та¬ры да чогуу тарткан учурлар кыргыздардын турму¬шун¬да көп учураган. Этностук социализацияда белгилүү бир жаш-тан кийинки жашка өтүүнү белгилөө маанилүү орунду ээлеген. Дүйнө элдериндегидей эле инициациянын көптөгөн мисалдары кыргыздарда да болгон. Бардык эле этностордо жаштан жашка өтүүдөгү (балакатка жетүүдөгү) жө¬рө묬гөлөрдө магиялык белгилер сакталган Бала тарбия¬лоо¬до кылымдар бою калыптанган этностук каада-салттар да чоң рол ойногон.
 3. This article examines the characteristics of the upbringing of children from different ethnic groups. The Kyrgyz have been accustomed to work since childhood, developed moral and intellectual qualities in it and prepared to be a full-fledged mem-ber of society. In the boys developed fighting qualities, a sense of patriotism and a readiness to defend the Motherland, the girls were brought up to be a responsible, educated and caring mo-ther. Kyrgyz proverbs reflect the methods and methods of educating Kyrgyz children. In the traditional Kyrgyz society in the education of children, not only parents, but also relatives and villagers participated and played a big role. For the crime, not only one person was accused, but a whole family or relatives. In the traditional life of the Kyrgyz, such cases were not uncommon. In different stages of the process of socialization of the child, various methods of raising children were used. There were many examples of children's initiation, like those of other peoples of the world. In the ceremonies of initiation magical ac¬tions were preserved. In the education of children involved rela¬ti¬ves, close relatives, tribesmen and neighbors. In the up¬brin¬ging of the child, an important role was played by ethnic tra¬ditions that had developed over the centuries.
Негизги сөздөр
 1. дети, воспитание, этнос, инициа¬ция, родственники, род, нравы, традиции, особенности, общество.
 2. балдар, тарбия, этнос, инициация, туугандар, урук, каада-салттар, адеп-ахлак, өзгөчөлүктөр, коом.
 3. children, education, ethnos, initiation, relat¬ives, clan, customs, traditions, characteristics, society.
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. Жоошбекова Зинагул Рысбаевна, Ошский государственный университет, г. Ош, Кыргызская Республика, кафедра «Педагогики и психологии», старший преподаватель.
 2. Жоошбекова Зинагул Рысбаевна, Ош мамлекеттик университети, Ош шаары, Кыргыз Республикасы, «Педагогика жана психология» кафедрасы, ага окутуучу.
 3. Zinagul Zhooshbekova, Osh state university, Osh, Kyrgyz Republic, Department of Pedagogy and psychology, senior lecturer.
Pdf версиясы
DOI
 • None
 • Цитаталоо
 • Жоошбекова З.Р. ЭТНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2018. №. 6. C. 159-161