Жаңы саны

2019, №: 7

Кененирээк

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Самадов И.Г., Мамаднаимов Ш.
 2. Самадов И.Г., Мамаднаимов Ш.
 3. I.G. Samadov, Sh. Mamadnaimov
Макаланын аты
 1. АНАЛИЗ ДИНАМИКИ АУТСОРСИНГОВЫХ ФИРМ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН В НОВЫХ УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
 2. РЫНОК ЭКОНОМИКАСЫНЫН ЖАҢЫ ШАРТТАРЫНДА ТАЖИКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА АУТСОРСИНГДИК ФИРМАЛАРДЫН ДИНАМИКАСЫН ТАЛДОО
 3. THE ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF OUTSOURCING FIRMS IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN IN THE NEW CONDITIONS OF A MARKET ECONOMY
Аннотация
 1. В данной статье авторами довольно глубоко изучен вопрос системы аутсорсинговых услуг, как одна из новых форм оказания поддержки системы качества требуемых услуг. Глубокое изучение рынка аутсорсинговых услуг в Республике Таджикистан показывает, что данный ин-стру¬¬мент оказания услуг является стратегическим компо¬нен¬том в формировании конкурентоспособности компа¬нии, а также в системе управления компанией. В ходе ана¬лиза экономической ситуации на рынке Республики Тад¬жи¬ки¬стан показал, что аутсорсинг считается специфиче¬ским видом деятельности в сфере услуг, способствующий оптимизации функционирования предприятий и организа¬ций, с целью развития их производственно-хозяйственной деятельности на основе передачи ряда их функций и корпо¬ра¬тивных ролей специализированным фирмам, т.е. аутсор¬син¬говым организациям. В статье рассматриваются воп¬росы необходимости и востребованности аутсорсин¬го¬вых услуг на рынке Таджикистана.
 2. Бул макалада авторлор аутсорсингдик кызматтар-дын системасынын маселелерин бир кыйла терең изил¬де-ген, талап кылынган кызматтардын системасынын сапа-тына колдоо көрсөтүүнүн жаңы формаларынын бири ка-тары караган. Тажикистан Республикасындагы аутсор-син㬬дик кыз¬мат рыногун терең изилдөө көрсөткөндөй, бул кызмат көр¬сөтүү инструменти компаниянын атаандаш-ты¬¬гын түзүүдө стратегиялык компоненти болуп эсепте-лет, ошондой эле компаниянын башкаруу системасында. Тажикистан Республикасынын рыногунун экономика¬лык кырдаалын талдоонун жүрүшүндө көрсөткөндөй, аут¬сор-сингдик кызмат көрсөтүү чөйрөсүндө иштин бөтөнчө түрү деп эсептелет, ишканалардын жана уюмдардын иш-т嬬шин оптималдаштырууга өбөлгө түзөт, алардын өн¬дү-рүш¬түк-чарбалык ишин өнүктүрүү максатында алардын бир катар функцияларын өткөрүп берүү негизинде жана корпоративдик ролдорду адистештирилген фирма¬лар¬га тапшырууга, б.а. аутсорсингдик уюмдарга. Макалада Та-жи¬ки¬стандын рыногунда аутсорсингдик кызмат көрсө-түү¬лөрдүн зарылдыгы жана керектүүлүгү тууралуу масе-ле¬лер каралат.
 3. In this article authors are deeply enough study the ques-tion of the system of autsorsungovuh services as one of new forms rendering support of the system of quality of the required services. The deep study of market of аутсорсинговых services shows in Republic of Tadjikistan, that this instrument, providing of services is a strategic component in forming of competitive-ness of company, and also in the system management of cam-paign. During the analysis of economic situation at the market of Republic of Tadjikistan showed that autsorsung was consi¬de-red the specific type of activity in the field of services, assisting optimization of functioning of enterprises and organizations with the purpose of development of their industrial and eco¬no-mic activity on the basis of transmission of row of their functions and corporate roles to the specialized firms, i.e. to autsorsung organizations. In the article examined questions of necessity and highly sought of autsorsung services at the market of Tadji¬ki¬stan.
Негизги сөздөр
 1. аутсорсинговые фирмы, рыночная экономика, аутсорсинговые услуги, анализ, качество, пред¬приятие, оптимизация.
 2. аутсорсинг фирмасы, рынок эко¬но¬ми¬касы, аутсорсингдик кызмат, талдоо, сапат, ишкана, оптималдаштыруу.
 3. outsourcing firms, market economy, outsour¬cing services, analysis, quality, enterprise, optimization.
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. Самадов И.Г., Институт энергетики Таджикистана, г.Курган-Тюбе, Республика Таджикистан, кафедра «Математика и экономика», ассистент. Мамаднаимов Ш., Таджикский государственный университет коммерции, г.Душанбе, Республика Таджикистан, кафедра «Бухгалтерский учет и аудит», преподаватель.
 2. Самадов И.Г., Тажикстандын Энергетика институту, Курган-Төбө шаары, Тажикистан Республикасы, «Математика жана экономика» кафедрасы, ассистент. Мамаднаимов Ш., Тажик мамлекеттик коммерция университети, Душанбе шаары, Тажикистан Республикасы, «Бухгалтердик эсеп жана аудит» кафедрасы, окутуучу.
 3. Samadov, Institute of energy of Tajikistan, Kurgan-Tube, Republic of Tajikistan, Department of Mathematics and Economics, assistant. Sh. Mamadnaimov, Tajik state university of Commerce, Dushanbe, Republic of Tajikistan, Department of Accounting and audit, lecturer.
Pdf версиясы
DOI
 • None
 • Цитаталоо
 • Самадов И.Г., Мамаднаимов Ш. АНАЛИЗ ДИНАМИКИ АУТСОРСИНГОВЫХ ФИРМ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН В НОВЫХ УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2018. №. 6. C. 76-81