Жаңы саны

2019, №: 4

Кененирээк

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Дюшеев Б.Д., Турдугулов Ч.Н.
 2. Дюшеев Б.Д., Турдугулов Ч.Н.
 3. B.D. Dyusheev, Ch.N. Turdugulov
Макаланын аты
 1. ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭТИОПАТОГЕНЕЗА И ХИРУРГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ СИРИНГОМИЕЛИИ (обзор литературы)
 2. СИРИНГОМИЕЛИЯ ДАРТЫНЫН ӨРЧҮҮСҮ ЖАНА АНЫ ХИРУРГИЯЛЫК ЫКМАЛАР МЕНЕН ДАРЫЛОО БОЮНЧА ТАРЫХЫЙ АСПЕКТИЛЕР (адабият сереби)
 3. HISTORICAL ASPECTS OF ETIOPATHOGENESIS AND SURGICAL METHODS OF TREATMENT OF SYRINGOMYELIA (literature review)
Аннотация
 1. Сирингомиелия была и остается проблемой, причиной возникновения которой до настоящего времени остается дискутабельной. Существует несколько теорий воз¬ник¬но¬ве¬ния сирингомиелических кист, однако последние десяти¬ле¬тия отдается предпочтение хирургическому лечению дан¬ного заболевания, чему способствовало разработка гид¬ро¬динамической теории возникновения и развития полос¬тей спинного мозга. Тем не менее, отрицание других тео¬рий также существенно не доказаны. В статье приведены некоторые основные исторические подходы в отношении теории возникновения, этиопатогенеза и лечения сирин¬го¬мие¬лии как идиопатической, так и в сочетании с другими но-зологиями, в основном, с аномалиями краниовер¬те¬браль-ного перехода, с которыми сирингомиелия сочетается в 70-80% случаев. В историческом порядке разобрана эволюция подхода к данной патологии и развития методологии ле¬че¬ния. Рассмотрены множество вариантов методов хирур¬ги¬че¬ских вмешательств и их эффективность при сиринго¬мие¬лии.
 2. Сирингомиелия жүлүндүн өтө бир татаал өнөкөт оору¬ларынын бири, бул ооруга толук кандуу өз убагында кам көрбөсө ал оорулуу адамды туруктуу майыптыкка чал¬дык¬тырары күмөн эмес жана азыркы убакытка чейин бул оору олуттуу көйгөй бойдон келе берүүдө. Себеби анын пайда болушу азыркы убакытка чейин талкууланууда. Си-рин¬гомиелиянын келип чыгуусундагы башкы ролду ойногон гидродинамикалык теориянын негизинде бир нече хирургия¬лык ыкмалар ийгиликтүү колдонулуп келүүдө. Төмөнкү ма¬ка¬лада сирингомиелия дартынын өрчүүсү боюнча кээ бир не¬гизги теориялар жана аны ар кандай ыкмаларды колдо¬нуп, айрыкча хирургиялык жолдор аркылуу дарылоо боюнча та¬ры¬хый далилдер, ошондой эле бул оорунун жеке кезде¬шүү¬чү, же болбосо башка краниовертебралдык аномалия¬лар менен кездешүүчү түрлөрү 70-80% учурда келтирилген. Cирингомиелияда хирургиялык кийлигишүү ыкмалары жана алардын натыйжалуулугунун көптөгөн параметрлери ка¬рал¬ган.
 3. Syringomyelia was and remains a problem, the cause of which until now remains disputable. There are several theories of the occurrence of syringomyelic cysts, however, in recent deca¬des, preference has been given to surgical treatment of this disease, helped by the development of a hydrodynamic theory of the appearance and development of spinal cord cavities. How-ever, the negation of other theories has not been signifi¬cantly substantiated. The article presents some of the main historical approaches in relation to the theory of the occurrence, etio-patho¬genesis and treatment of syringomyelia both idiopathic and in combination with other nosologies, mainly with cra¬nio-ver¬tebral anomalies, with which syringomyelia is combined in 70-80% of cases. In historical order, the evolution of the approach to this pathology and the development of treatment methodology are analyzed. Considered many options, for me-thods of surgical interventions and their effectiveness in syrin¬go-myelia.
Негизги сөздөр
 1. сирингомиелия, аномалия Арнольда-Киари, сирингостомия, спинной мозг, краниовертебраль¬ный переход.
 2. сирингомиелия, Арнольда-Киари ано¬мବ¬лиясы, сирингостомия, жүлүн, краниовертебралдык өтүш.
 3. syringomyelia, Arnold-Chiari anomaly, sy¬rin¬go¬stomy, spinal cord, craniovertebral transition.
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. Дюшеев Буранбек Джамгырчиевич, Кыргызская государственная медицинской академия имени И.К. Ахунбаева, г.Бишкек, Кыргызская Республика, кафедра «Нейрохирургии до и последипломного образования», доктор медицинских наук, доцент, врач-нейрохирург. Турдугулов Чынгыз Ниязбекович, Кыргызская государственная медицинской академия имени И.К. Ахунбаева, г.Бишкек, Кыргызская Республика, кафедра «Нейрохирургии до и последипломного образования», аспирант.
 2. Дюшеев Буранбек Джамгырчиевич, И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академия, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, «Нейрохирургия жана дипломдон кийинки билим берүү» кафедрасы, медицина илимдеринин доктору, доцент, врач-нейрохирург. Дюшеев Буранбек Джамгырчиевич, И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академия, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, «Нейрохирургия жана дипломдон кийинки билим берүү» кафедрасы, медицина илимдеринин доктору, доцент, врач-нейрохирург.
 3. Buranbek Dyusheev, Kyrgyz state medical Academy by name of I.Akhunbaev, Bishkek, Kyrgyz Republic, Department of Neurosurgery before and postgraduate education, doctor of medical sciences, associate professor, neurosurgeon. Chyngyz Turdugulov, Kyrgyz state medical Academy by name of I.Akhunbaev, Bishkek, Kyrgyz Republic, Department of Neurosurgery before and postgraduate education, postgraduate student.
Pdf версиясы
DOI
 • None
 • Цитаталоо
 • Дюшеев Б.Д., Турдугулов Ч.Н. ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭТИОПАТОГЕНЕЗА И ХИРУРГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ СИРИНГОМИЕЛИИ (обзор литературы). Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2018. №. 6. C. 46-52