Жаңы саны

2019, №: 4

Кененирээк

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Абдиева Ч.
 2. Абдиева Ч.
 3. Ch. Abdieva
Макаланын аты
 1. ВЛИЯТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ ГОРОДА ОШ
 2. ОШ ШААРЫНЫН ТААСИРДҮҮ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯСЫ
 3. THE INFLUENTIAL TELEVISION OF THE OSH CITY
Аннотация
 1. В статье отражен путь становления, развития и из¬ме¬нения самого крупного и самого влиятельного в городе Ош телерадиовещательной компании. Это ЭлТР, беру¬щее начало с советских времен и имеющий статус государ¬ст¬вен¬ного телерадио. Сегодня он предстает как крупный хол¬динг в сфере масс-медиа республики. Автор описал все под¬раз¬деления ЭлТР - студии, отделы. Для журналистской науки такая работа весьма необходима, потому что по¬доᬬный «компактный анализ» в таком адресном ракурсе еще не проводился. Если смотреть масштаб, то ЭлТР стоит на одной линии с главным телеканалом страны (Общественной телерадиовещательной корпорацией). В штате 300 сотрудников. В структуре одно радио, один те¬ле¬канал, одна телестудия, внутри этого девять подраз¬де¬ле¬ний, у каждого из которых своя миссия.
 2. Макалада Ош шаарында жайгашкан эң ири жана эң таа¬сирдүү телерадиоберүү компаниясынын тарыхый жолу, өнүгүүсү жана өзгөрүүсү чагылдырылды. Бул совет доо¬ру¬нан башат алган азыркы учурда ЭлТР деп аталган ма쬬ле¬кеттик телерадиоберүү компаниясы. Масс-медиа тар¬ма¬гында чоң бир холдинг сыяктуудай көрүнөт. Автор ЭлТР¬дин студияларын, бутактарын, бүлүмдөрүн иликтеп берди. Журналистиканын илимине мындай иш абдан керек-түү, себеби ушундай даректүү ракурста «компакттык талдоо» бериле элек. Иштин илимий жагындагы жаңы¬лы-гы күмөн туудурбайт. Масштаб жагын карасак, учурда ЭлТР өлкөнүн негизги телеканалынан (Коомдук телерадио¬берүү корпорациясы) катарында турат. Штатка кирген кыз¬мат¬керлердин саны 300 киши. ЭлТРдин курамына бир ра¬дио, бир телеканал, бир телестудия кирет, булардын ичин¬¬де тогуз бөлүм бар - ар бири өзүнүн милдети жана мак¬са¬ты менен.
 3. The article reveals the way of formation, development ant change of the largest and most influential television and radio broadcasting company in the city of Osh. This is ElTR, which dates back to the Soviet era and has the status of state television and radio. Today it appears as a major holding in the mass me-dia sphere of the republic. The author describe all the divi¬sions departments of the ElTR-studio. For journalistic science, such work is very essential, because such a «compact analysis» in this regard has not yet been conducted. If one looks at the scale, then ElTR stands on the same line with the main TV channel of the country (Public Broadcasting Corporation). There are 300 employees in the staff. In structure one radio, one television chan¬nel, one television studio, with nine divisions, init and each of which has its own mission.
Негизги сөздөр
 1. телерадиовещание, масс-медиа, теле¬студия, компактный анализ, научная новизна, теория журналистики, адресный ракурс.
 2. телерадиоберүү, масс-медиа, теле¬сту¬дия, компактык талдоо, илимий жаңылык, журна¬лис¬ти¬канын теориясы, даректүү ракурс.
 3. TV and radio broadcasting, mass media, tele¬vi¬sion studio, compact analysis, scientific novelty, theory of jour¬nalism, address viewpoint.
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. Абдиева Чынара, Ошский государственный университет, г.Ош, Кыргызская Республика, кафедра «Журналистики», старший преподаватель.
 2. Абдиева Чынара, Ош мамлекеттик университет, Ош шаары, Кыргыз Республикасы, «Журналистика» кафедрасы, ага окутуучу.
 3. Chynara Abdieva, Osh state university, Osh, Kyrgyz Republic, Department of «Journalism», senior lecturer.
Pdf версиясы
DOI
 • None
 • Цитаталоо
 • Абдиева Ч. ВЛИЯТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ ГОРОДА ОШ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2018. №. 6. C. 181-183