Жаңы саны

2019, №: 4

Кененирээк

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Саякова С.Ш., Джунусбаева Ч.И.
 2. Саякова С.Ш., Джунусбаева Ч.И.
 3. S.Sh. Sayakova, Ch.I. Dzhunusbaeva
Макаланын аты
 1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАКЯТ ФОНДОВ В ЭКОНОМИКЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
 2. ЧЕТ МАМЛЕКЕТТЕРДИН ЭКОНОМИКАСЫНДА ЗЕКЕТ ФОНДДОРДУН ИШ АЛЫП БАРУУСУ
 3. ACTIVITIES OF ZAKAT FUNDS IN THE ECONOMY OF FOREIGN COUNTRIES
Аннотация
 1. В данной статье рассматривается деятельность учреждения занимающегося централизованным сбором и распределением обязательного пожертвования мусульма-на¬ми – закят, в экономике таких стран как Саудовская Ара¬вия, Катар, Кувейт, ОАЭ, Казахстан и Россия. Рас-смат¬риваемые страны были поделены на три категории в зависимости от влияния норм ислама на государственный строй и показаны работы закят фондов в решении со-циаль¬но-экономических проблем страны. В условиях дефи-цит¬ного бюджета, Кыргызстану приходится прибегать к займам, основную доля которых составляют внешние зай¬мы. Если учесть то, что большую долю населения страны составляют мусульмане, то соответственно большая доля государственных трансфертных выплат приходится им. За счет поступлений от закята можно назначить по¬со¬бия малоимущим и нуждающимся гражданам страны, наряду с государственными пособиями, а также про¬во¬дить различные мероприятия для улучшения социально-экономического климата в стране.
 2. Бул макалада милдетүү түрдө мусулмандар тара¬бы-нан берилүүчү зекетти, жыйнап жана бөлүштүрүп иш алып барган Сауд Аравиясы, Кувейт, Катар, Бириккен Араб Эмираттары, Казахстан жана Россия мамлекеттеринин экономикасындагы мекемелер каралат. Мамлекеттик тү¬зүм¬гө ислам укугунун таасир берүүсүнүн натыйжасында, аталган мамлекеттер үч категорияга бөлүнүп, мамле¬кет¬тер¬деги зекет фонддордун социалдык жана экономикалык көйгөйлөрдү чечүүдөгү иштери каралган. Бюджеттик тар¬тыштыктын шартында, Кыргызстан карыз алганга мажбур жана карыздын негизги бөлүгүн тышкы карыздар түзөт. Мамлекеттин калкынын көп бөлүгү мусулмандар экенин эске алганда, мамлекеттик социалдык төлөмдөрдүн көп бөлүгүнүн алуучулары дагы мусулмандар болот. Зекет¬тен түшкөн каражаттарга өлкөнүн жакыр жана мук¬таж жарандарына жардам көрсөтүп, жана ошондой эле өлкөдөгү коомдук-экономикалык абалды жакшыртуу үчүн ар кандай иш-чараларды жүзөгө ашырса болот.
 3. This article examines the activities of the institution engaged in centralized collection and distribution of mandatory donations by Muslims - zakat, in the economies of countries such as Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, the United Arab Emirates, Kazakhstan and Russia. The countries considered were divided into three categories, depending on the impact of Islamic norms on the state system and shown the data works of these institu¬tions in decision the socio-economic problems of the country. In a condition of the deficit budget, the Kyrgyzstan has to resort to loans, the main share of it are external loans. If we take into consideration that the large proportion of the country's popu¬la¬tion are Muslims, so correspondingly the large share of state transfer payments transmitted to them. With proceeds from zakat, it is possible to assign benefits to low-income and needy citizens of the country, along with state benefits, as well as to carry out various activities to improve the socio-economic climate in the country.
Негизги сөздөр
 1. мусульмане, закят, закят-аль-фитр, закят калькулятор, помощь, благотворительность, проект.
 2. мусулмандар, зекет, садака-фитир, зекет эсептегич, жардам, кайрымдуулук, долбоор.
 3. muslims, zakat, zakat al-fitr, zakat calculators, help, charity, project.
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. Саякова Сонунбюбю Шакильевна, Национальная академия наук Кыргызской Республики, г.Бишкек, Кыргызская Республика, Институт экономики имени академика Дж.Алышбаева, кандидат экономических наук, доцент. Джунусбаева Чолпон Исаевна, Восточный университет имени Махмуда Кашгари-Барскани, г.Бишкек, Кыргызская Республика, кафедра «Экономика и коммерция», старший преподаватель.
 2. Саякова Сонунбүбү Шакильевна, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер Академиясы, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, Дж.Алышбаев атындагы Экономика институту, экономика илимдеринин кандидаты, доцент. Джунусбаева Чолпон Исаевна, Махмуд Кашгари-Барскани атындагы Чыгыш университети Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, «Экономика жана коммерция» кафедрасы, ага окутуучу.
 3. Sonunbubu Sayakova, National Academy of sciences of the Kyrgyz Republic, Bishkek, Kyrgyz Republic, Institute for the economy by name of Dj.Alyshbaev, candidate of economic sciences, associate professor. Cholpon Dzhunusbaeva, Mahmud Kashgari-Barskani Eastern University, Bishkek, Kyrgyz Republic, Department of Economics and commerce, senior lecturer.
Pdf версиясы
DOI
 • None
 • Цитаталоо
 • Саякова С.Ш., Джунусбаева Ч.И. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАКЯТ ФОНДОВ В ЭКОНОМИКЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2018. №. 6. C. 53-59