Жаңы саны

2018, №: 10

Кененирээк

Известия ВУЗов Кыргызстана

2018, №. 4, Макалалар: 33
Бакирова Э.М., Бакирова Н.М., Фоломеев В.Н.
R^2 ГРАВИТАЦИЯ ИЧИНДЕ АНИЗОТРОПТУК НЕЙТРОНДУК ЖЫЛДЫЗДАР ҮЧҮН МАССА-РАДИУС КАТЫШЫ ЖӨНҮНДӨ .2018. №. 4. C. 3-8
Уаисов А.Б.
ТУУНДУНУН АЛДЫНДА КИЧИ ПАРАМЕТРЛҮҮ ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫК ТЕНДЕМЕЛЕР ҮЧҮН ЧЕКТИК МАСЕЛЕНИН ЧЫГАРЫЛЫШЫНЫН АСИМПТОТИКАЛЫК АЖЫРАТЫЛЫШЫ .2018. №. 4. C. 9-18
Саркелова Ж.Ж.
ЧЕКСИЗ АЙМАКТАГЫ ЖЫЛЫШУУ ПРОЦЕССТЕРИ ҮЧҮН КАЦ ТИБИНДЕГИ СИНГУЛЯРДЫК ДҮҮЛҮККϴН БИР ЫЛДАМДЫКТАГЫ МАСЕЛЕ .2018. №. 4. C. 19-25
Байзаков А.Б., Кыдыралиев Т.Р.
БЕШИНЧИ ТАРТИПТЕГИ АЙРЫМ ТУУНДУЛУУ СЫЗЫКТУУ ЭМЕС ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫК ТЕӉДЕМЕНИН БАШТАПКЫ МАСЕЛЕСИНЕ ЧЫГАРЫЛЫШТАРДЫ ӨЗГӨРТҮҮ МЕТОДУН КОЛДОНУУ .2018. №. 4. C. 26-31
Абилжанов Д.Т., Осмонов Ы.Дж.
ЧƟПТYН ЖАЛБЫРАКТУУ БƟЛYГYНƟН ЖАЗАЛГАН ВИТАМИНДYY-ЧƟП УНУНУН САПАТЫН АНЫКТОО .2018. №. 4. C. 32-37
Чодураев Т.М., Сайдуллаев С.З., Сакыпбек М.А.
КАЗАКСТАНДАГЫ СОЦИАЛДЫК ТУРИЗМ: КАЛЫПТАНУУ КӨЙГӨЙЛӨРҮ ЖАНА ӨНҮКТҮРҮҮ МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨРҮ .2018. №. 4. C. 38-41
Чодураев Т.М., Сайдуллаев С.З., Кастальская Т.П.
ТАБИГЫЙ-РЕКРЕАЦИЯЛЫК РЕСУРСТАРДЫ БААЛООНУН УСУЛДАРЫН ТАЛДОО .2018. №. 4. C. 42-45
Мамакеев Ж.Б.
АШКАЗАН ЖАНА ОН ЭКИ ЭЛИ ИЧЕГИНИН ЖАРААТЫНЫН ЖАРЫЛГАНДАН КИЙИН КОЛДОНГОН АР ТҮРДҮҮ ОПЕРАЦИЯЛАРДЫН АЛЫСКЫ НАТЫЙЖАЛАРЫН БААЛОО .2018. №. 4. C. 46-50
Тухтаев Т.М., Машрабова А.А.
БАЛДАРДЫН ДЕН СООЛУГУНУН АБАЛЫ ЖАНА АЛАРДЫ ТАРБИЯЛОО .2018. №. 4. C. 51-54
Бакытова Т.
КЫРГЫЗСТАНДЫН ШАРТЫНДА МӨМӨ-ЖЕМИШ БАКТА¬РЫНЫН БАКТЕРИАЛДЫК КҮЙҮК ИЛДЕТИНЕ КАРШЫ БИОЛОГИЯЛЫК КОРГОО .2018. №. 4. C. 55-58
Абарбекова А.М.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН РЕСПУБЛИКАЛЫК БЮДЖЕТИНИН КИРЕШЕ БӨЛҮГҮН ТҮЗҮҮ БУЛАКТАРЫ .2018. №. 4. C. 59-62
Каримсаков М.Р.
КАЗАКСТАНДЫН ТУРУКТУУ ЭКОНОМИКАЛЫК ӨНҮГҮҮНҮН УЗАК МӨӨНӨТТҮҮ СТРАТЕГИЯСЫН ИШКЕ АШЫРУУНУН ЧАРАЛАРЫ БОЮНЧА СИСТЕМА .2018. №. 4. C. 63-67
Ибайдуллаев Х.
СУЛАЙМАН-ТОО МУЗЕЙ КОМПЛЕКСИ – КООМДОГУ МАДАНИЙ ЭС АЛУУНУН ОЧОГУ КАТАРЫ .2018. №. 4. C. 68-71
Асангазиева М.Б.
ИШКЕРЛЕРДИН БААРЛАШУУСУНУН АБАЛЫ ЖАНА ИЙГИЛИКЕ АЛЫП КЕЛҮҮСҮ .2018. №. 4. C. 72-75
Аманалиев У.О.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК ЧЕК АРА АЙМАКТАРЫНДАГЫ КӨЙГӨЙЛҮҮ МАСЕЛЕЛЕР (теориялык-укуктук изилдөө) .2018. №. 4. C. 76-78
Абакирова А.М., Мырзаканов И
КЫРГЫЗ-ӨЗБЕК ЧЕК АРАСЫН КОРГОО ЖАНА БЕКЕМДӨӨ МАСЕЛЕСИНЕ .2018. №. 4. C. 79-83
Абылкасымов А.Е.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ КОРРУПЦИЯГА КАРШЫ ИШМЕРДҮҮЛҮКТҮН КЭЭ БИР КϴЙГϴЙЛϴРҮ (салыштырма-укуктук мүнөздөмө) .2018. №. 4. C. 84-87
Аюбаев М.А.
СОТТОЛГОНДОРДУН УЧУРДАГЫ ШАРТТАРДА КЫЛМЫШТУУ ЖҮРҮМ-ТУРУМУ ТҮЗҮЛҮШҮНДӨ КООМГО КАРШЫ БАГЫТЫ ЖАНА АЙЛАНА-ЧӨЙРӨНҮН РОЛУ .2018. №. 4. C. 88-91
Балабиев К.Р.
«АДАМ УКУКТАРЫ» КОНЦЕПЦИЯСЫ ЖАНА АНЫН УНИВЕРСАЛДУУЛУК МАСЕЛЕСИ .2018. №. 4. C. 92-94
Абакирова А.М., Курманбек кызы Э.
ЭЛ АРАЛЫК УКУКТАГЫ АЙМАКТЫК ТАРТЫШ .2018. №. 4. C. 95-98
Чыныбаева Н.Ж.
ПРОКУРАТУРАНЫН ЮВЕНАЛДЫК ЮСТИЦИЯ СИСТЕМАСЫНДАГЫ РОЛУ: ПРОКУРОРДУК КӨЗӨМӨЛДҮН КЭЭ БИР СУРООЛОРУ .2018. №. 4. C. 99-103
Аюбаев М.А.
ЖАЗЫК-АТКАРУУ СИСТЕМАСЫНДАГЫ КЫЛМЫШТУУЛУКТУ АЛДЫН АЛУУНУ ИЙГИЛИКТҮҮ ИШКЕ АШЫРУУ ШАРТЫ КАТАРЫ АЙЫПТАЛГАНДАРГА КОЛДОНУЛУУЧУ УКУК ТААСИР ЧАРАЛАРЫ .2018. №. 4. C. 104-107
Кенжебек кызы М.
ИНСАНДЫН КОНСТИТУЦИЯЛЫК-УКУКТУК АБАЛЫ .2018. №. 4. C. 108-111
Мияров А.И.
УКУКТУН КАЛЫПТАНУУСУНДА ЖАНА ӨНҮГҮҮСҮНДӨ ДИНДИН ОРДУ .2018. №. 4. C. 112-114
Момунбаева Н.С.
«МАНАС» ЭПОСУНДАГЫ КЫРГЫЗДАРДЫН САЛТТУУ КИЙИМДЕРИ .2018. №. 4. C. 115-118
Шеров Ш.Б.
КЫРГЫЗСТАНДАГЫ ДИНИЙ ИСЛАМДЫК БИЛИМ БЕРҮҮНҮН ТҮЗҮЛҮШҮ: АБАЛЫ ЖАНА КӨЙГӨЙЛӨРҮ .2018. №. 4. C. 119-122
Момунбаева Н.С.
КЫРГЫЗ ЖАНА ТАЖИК ЭЛДЕРИНИН КИЙИМДЕРИНДЕГИ ЖАЛПЫЛЫКТАР XIX-XX КЫЛЫМДАРДА (аял баш кийимдеринин мисалында) .2018. №. 4. C. 123-125
Алимбекова Г.Б., Бабаев Д., Айдарбекова А.А.
STEM-БИЛИМ БЕРҮҮНY УЮШТУРУУНУН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ .2018. №. 4. C. 126-129
Бабаев Д.Б., Алимбекова Г.Б., Өмирхан Ш.
ФИЗИКАДА ИННОВАЦИЯЛЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ КОЛДОНУУ .2018. №. 4. C. 130-133
Калиева А.А., Бабаев Д., Алимбекова Г.Б., Алиманова М.О., Бугыбаев Е.С.
ФИЗИКАНЫ ОКУТУУДА ОРТО МЕКТЕПТЕР ЖАНА ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЛАР ОРТОСУНДАГЫ ӨЗ АРА АРАКЕТТЕНҮҮЛӨР .2018. №. 4. C. 134-137
Чойбекова Н.Т.
АНГЛИС ЖАНА НЕМЕЦ ТИЛДЕРИНИН «МҮМКҮНДҮК» ЖАЛПЫ КАТЕГОРИАЛДЫК СЕМАНТИКАСЫНА ЖАНА «ЖӨНДӨМДҮҮ» ТАЯНЫЧ МААНИСИНЕ ЭЭ БОЛГОН ФУНКЦИОНАЛДЫК-СЕМАНТИКАЛЫК ТОБУНУН МОДАЛДЫК ЭТИШТЕРИ .2018. №. 4. C. 138-142
Чойбекова Н.Т.
АНГЛИС ЖАНА НЕМИС ТИЛДЕРИНДЕГИ МОДАЛДЫК ЭТИШТЕРДИН ТАРЫХЫЙ МАСЕЛЕЛЕРИ ЖАНА АЗЫРКЫ АБАЛЫ .2018. №. 4. C. 143-146
Раимбекова А.К.
ФРАЗЕОЛОГИЯ ДҮЙНӨНҮН ТИЛДИК СҮРӨТҮНҮН ЧАГЫЛЫШЫ КАТАРЫ .2018. №. 4. C. 147-149