Жаңы саны

2021, №: 3

Кененирээк

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

2021, №. 3, Макалалар: 1
Эгамбердиева А.А.
НУРДАНГАН ИОНДОР МЕНЕН (Li,Na)F-U,Mе КРИСТАЛЛДАРДА ТҮСТҮҮ БОРБОРУН ТҮЗҮҮ .2021. №. 3. C. 3-7