Жаңы саны

2021, №: 7

Кененирээк

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

2021, №. 3, Макалалар: 54
Эгамбердиева А.А.
НУРДАНГАН ИОНДОР МЕНЕН (Li,Na)F-U,Mе КРИСТАЛЛДАРДА ТҮСТҮҮ БОРБОРУН ТҮЗҮҮ .2021. №. 3. C. 3-7
Аблабеков Б.С., Касымалиева А.А.
БУССИНЕСКА-ЛЯВАНЫН ТЕНДЕМЕСИ ҮЧҮН ЭКИНЧИ ТҮРДӨГҮ ЧЕКТИК МАСЕЛЕ .2021. №. 3. C. 8-17
Одиназода Сафаргул Атабек
СЕЙРЕК КЕЗДЕШҮҮЧҮ ЖАНА ЖОГОЛУП БАРА ЖАТКАН ЖАНЫБАРЛАРДЫН ТҮРЛӨРҮНҮН САНЫН БААЛООНУН МАТЕМАТИКАЛЫК МОДЕЛИН ИШТЕП ЧЫГУУ .2021. №. 3. C. 18-23
Жауантай И.Б., Изембаева А.К., Байысбаева М.П.
ӨСҮМДҮК СЫРЬЕСУНАН ЖАСАЛГАН НАНДЫН САПАТТЫК КӨРСӨТКҮЧТӨРҮ .2021. №. 3. C. 24-28
Аламанова Э.А., Шыйтыева Н., Арыстанбек кызы А.
ИМИДАЗОЛ МЕНЕН MG(II) ЖАНА ZN(II) ТИН ХЕЛАТТЫК КОМПЛЕКСТЕРИНИН ДОНОРДУК-АКЦЕПТОРДУК ӨЗ АРА АРАКЕТТЕНИШҮҮСҮНҮН КВАНТТЫК-ХИМИЯЛЫК КАСИЕТТЕРИН ИЗИЛДӨӨ .2021. №. 3. C. 29-32
Майрамбек кызы Б., Иманалиев Т.И.
ТОКТОГУЛ РАЙОНУНА КАРАШТУУ КАРА-ЖЫГАЧ АЙЫЛЫНЫН АЙЫЛ-ЧАРБА ЖАНЫБАРЛАРЫНЫН МИТЕЛЕРИ .2021. №. 3. C. 33-36
Турдуматова Н.К.
САРЫ-ЧЕЛЕК МАМЛЕКЕТТИК БИОСФЕРАЛЫК КОРУГУНУН ФЛОРАСЫНДАГЫ ПИЯЗ ТУКУМУ (ALLIUM L., AMARYLLIDACEAE) .2021. №. 3. C. 37-42
Пейниржи М., Ашимов К.С.
МАЛ ЖАЮУНУН АРЧАНЫН ЧЫГЫШЫНА ЖАНА ӨСҮШҮНӨ ТААСИРИ .2021. №. 3. C. 43-49
Пейниржи М., Ашимов К.С.
АРСТАНБАП-КӨГАРТ МАССИВИНДЕГИ АРЧА ТОКОЙЛОРУНДА ЭРОЗИЯГА КАБЫЛГАН ЖЫЛГАНЫ КАЛЫБЫНА КЕЛТИРҮҮ .2021. №. 3. C. 50-55
Исалиева К.М., Турсумбетов М.С., Нуржанова А.Н.
АК-ТАЛАА РАЙОНУНДА КОЙ-ЭЧКИ ЖАНА БОДО МАЛДАР АРАСЫНДА БРУЦЕЛЛЕЗ БОЮНЧА ЭПИЗООТОЛОГИЯЛЫК МОНИТОРИНГ ЖҮРГҮЗҮҮ .2021. №. 3. C. 56-59
Исмаилов У.Ш.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ПЕРОРАЛДЫК ГИПОГЛИКЕМИКАЛЫК ДАРЫЛАРЫНЫН КОЕ БЕРИЛИШИНЕ ТААСИР КЫЛГАН ФАКТОРЛОРДУ АНАЛИЗДӨӨ .2021. №. 3. C. 60-68
Исмаилова А.З., Мустапаева. Ж.Ш., Абдылдаев К.Б.
5 ЖАШКА ЧЕЙИНКИ БАЛДАРДЫН ТЕМИР ЖЕТИШПЕСТИК АНЕМИЯСЫН ДАРЫЛООДО АР КАНДАЙ ТЕМИР ДОЗАСЫН КОЛДОНУУНУН НАТЫЙЖАЛУУЛУГУ .2021. №. 3. C. 69-72
Козьмина Ю.В., Джолдубаев С.Д., Джаналиев Б.Р.
ϴПКϴ КУРГАК УЧУГУНУН АЙРЫМ ФОРМАЛАРЫНДА ИЧКИ ОРГАНДАРДЫН ЖАБЫРКАШЫНЫН ЖЫШТЫГЫ ЖАНА МОРФОЛОГИЯЛЫК МҮНϴЗДϴМϴСҮ .2021. №. 3. C. 73-77
Тологонов Т.И., Тулебеков Б.Т.
БИЙИК ТООЛУУ ТУЗДУН ЖЕНИЛ ИНТЕРМИТТИКАЛЫК АСТМА МЕНЕН ООРУГАН ООРУЛУУЛАРДЫН АЛЛЕРГИЯЛЫК ТЕСТТЕРИНЕ ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ .2021. №. 3. C. 78-81
Тологонов Т.И., Тулебеков Б.Т.
БИЙИК ТООЛУУ ТУЗДУН ЖЕҢИЛ ИНТЕРМИТТИКАЛЫК ЖАНА ЖЕҢИЛ ПЕРСИСТИКАЛЫК АСТМА МЕНЕН ООРУГАН ООРУЛАРДЫН КЛИНИКАЛЫК БЕЛГИЛЕРИНЕ ТИЙГИЗГЕН ӨЗГӨЧӨ ТААСИРИ .2021. №. 3. C. 82-85
Ашымова А.C.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЧАКАН ИШКАНАЛАРДАГЫ ИШКЕРДҮҮЛҮКТҮ ӨНҮКТҮРҮҮ ЖАНА ИЧКИ КӨЗӨМӨЛДҮ УЮШТУРУУ КӨЙГӨЙЛӨРҮ .2021. №. 3. C. 86-92
Бектурганова А.А., Бекболсунова П.Б.
«ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН» АЧЫК АКЦИОНЕРДИК КООМУНУН АКТИВДЕРИНИН САПАТЫН ТАЛДОО .2021. №. 3. C. 93-97
Омошев Т.Т.
КЫРГЫЗСТАНДЫН АГРАРДЫК СЕКТОРУНДА ТУРУКТУУ АЗЫК-ТҮЛҮКТҮ ӨНҮКТҮРҮҮ РЫНОГУНУН НЕГИЗГИ МЕХАНИЗМДЕРИНИН КАЛЫПТАНУУСУН ОПТИМАЛДАШТЫРУУ .2021. №. 3. C. 98-101
Омошев Т.Т.
КЫРГЫЗСТАНДЫН ТРАНСФОРМАЦИЯЛЫК ЭКОНОМИКА ШАРТЫНДА АГРАРДЫК СЕКТОРДУН ТАРМАКТЫК ТҮЗҮМҮН ОПТИМАЛДАШТЫРУУНУН ТЕОРИЯЛЫК ЖАНА МЕТОДОЛОГИЯЛЫК АСПЕКТИЛЕРИ .2021. №. 3. C. 102-107
Сеиткожиева М.У., Эсенгулова Ж.Ш.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЧАКАН ЖАНА ОРТО ИШКЕРЧИЛИКТЕРДИ ѲНҮКТҮРҮҮДѲГҮ КЫЙЫНЧЫЛЫКТАР .2021. №. 3. C. 108-111
Эрмекова Г.М.
ЗАМАНБАП ДҮЙНӨЛҮК МИГРАЦИЯЛЫК ПРОЦЕССТЕР ЖАНА АНЫН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ .2021. №. 3. C. 112-116
Эрмекова Г.М.
КЫРГЫЗСТАНДАГЫ БИЗНЕСТИН СОЦИАЛДЫК ЖООПКЕРЧИЛИГИН ӨНҮКТҮРҮҮ .2021. №. 3. C. 117-120
Османов Ж.Дж.
КӨМҮРСУУТЕК РЕСУРСТАРЫН КОМПЛЕКСТҮҮ ПАЙДАЛАНУУНУН МЕТОДОЛОГИЯЛЫК ЫКМАЛАРЫ .2021. №. 3. C. 121-126
Джумагазиева Н.
КӨЗ КАРАНДЫСЫЗ МЕЗГИЛДЕГИ КЫРГЫЗ ПУБЛИЦИСТИКА АЙЛАНА-ЧӨЙРӨ ТУУРАЛУУ .2021. №. 3. C. 127-134
Джумагазиева Н.
КЫРГЫЗ УЛУТТУК (БАСМА) АДАБИЯТТЫН ЖАНА ПУБЛИЦИСТИКАНЫН ТҮПТӨЛҮШҮ .2021. №. 3. C. 135-141
Тологонова Г.Б.
АЙЫЛ ЖЕРГЕСИНДЕГИ СОЦИАЛДЫК ТЕҢСИЗДИКТИН КӨРСӨТКҮЧТӨРҮ (Чүй жана Ыссык -Көл облустарынын мисалында) .2021. №. 3. C. 142-145
Сыдыкбекова Ч.
АЙЫЛ ЧАРБАСЫНДАГЫ ЭМГЕК КЕЛИШИМИ КЕЛИШИМДИК МАМИЛЕЛЕРДИН ТҮРҮ КАТАРЫ ЖАНА АНЫН УКУКТУК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ .2021. №. 3. C. 146-149
Бабаева Х.С., Бактыярова С.Ж.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАНЫ КОНСТИТУЦИЯСЫНЫН ДОЛБООРУНУН ДАЯРДАЛЫШЫ, КАБЫЛ АЛЫНЫШЫ ЖАНА АНЫН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ (2020-2021-жылдар) .2021. №. 3. C. 150-158
Ермеков Е.С.
ТРАНСПОРТ КАРАЖАТТАРЫНЫН VIN-КОДДОРУН ЖАНА МАМЛЕКЕТТИК КАТТОО НОМЕРЛИК БЕЛГИЛЕРИН ЖАСАЛМА ЖАСООГО СОТТУК ЭКСПЕРТИЗАНЫ ДАЙЫНДОО ЖАНА ЖҮРГҮЗҮҮ КӨЙГӨЙҮНӨ .2021. №. 3. C. 159-163
Курсабаева З.И.
ТАРБИЯЛЫК ТААСИР КӨРСӨТҮҮЧҮ МАЖБУРЛОО ЧАРАЛАРЫН КОЛДОНУУНУН КРИМИНОЛОГИЯЛЫК АСПЕКТТЕРИ .2021. №. 3. C. 164-168
Амасья Эрай
КЫРГЫЗДАРДЫН АҢЧЫЛЫК ИШЕНИМДЕРИНИН ТАРЫХЫЙ-МАДАНИЙ ПАРАЛЛЕЛДЕРИ .2021. №. 3. C. 169-173
Арзыматова А.Ж.
КЫРГЫЗСТАНДА ПРЕЗИДЕНТТИК БИЙЛИКТИН КАЛЫПТАНЫШЫ (1991-2005-жылдар) .2021. №. 3. C. 174-177
Каулбекова Р.А., Сайпидинова К.С.
XIX КЫЛЫМДЫН ЭКИНЧИ ЖАРЫМЫ – XX КЫЛЫМДЫН БАШЫНДАГЫ КЫРГЫЗ ЖАЗГЫЧ АКЫНДАРЫ ЖАНА АЛАРДЫН АГАРТУУ ИШТЕРИНДЕГИ ОРДУ .2021. №. 3. C. 178-181
Мамбетова К.
БАЙЫРКЫ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТИ .2021. №. 3. C. 182-186
Мамбетова К.
КЫРГЫЗ ЭЛИНИН КАЛЫПТАНЫШ ПРОЦЕССИНИН АЯКТАШЫ (XV кылымдын аягы – XVI кылымдын башы) .2021. №. 3. C. 187-191
Жемил Шимшек
АЛТАЙЛЫКТАРДА ТӨРӨТКӨ БАЙЛАНЫШТУУ ЫРЫМ-ЖЫРЫМ ЖАНА ЖӨРӨЛГӨЛӨР .2021. №. 3. C. 192-195
Торомырзаев Т.Т., Боронбаев Т.Ж.
АДИЛЕТТҮҮЛҮКТҮН КООМДУК ЖАНА УКУКТУК ЧЕНЕМДҮҮЛҮК МААНИЛЕРИ .2021. №. 3. C. 196-199
Төрөмырзаев Т.Т., Боронбаев Т.Ж.
УКУКТУН ӨЗГӨЧӨЛҮГҮНҮН МАЗМУНДУК ЖАНА КООМДУК-ФИЛОСОФИЯЛЫК ЖАКТАРЫ .2021. №. 3. C. 200-203
Уметалиева-Баялиева Ч.Т.
СҮЙЛӨӨ ТИЛИНИН ПАЙДА БОЛУШУ: ГЕНЕТИКАЛЫК АСПЕКТИ .2021. №. 3. C. 204-209
Балтабаев Ж.Р.
ИНТЕГРАЦИЯЛЫК ПРОЦЕССТЕРДИН СОЦИОМАДАНИЙ МАСЕЛЕЛЕРИ: КЫРГЫЗСТАНДЫН РОЛУ .2021. №. 3. C. 210-214
Ишчи Арманбек
ООГАНСТАНДА ИСЛАМ КЫЙМЫЛДАРЫНЫН ТААСИРИ: ДЕСТРУКТИВИЗМ ЖАНА НЕОАРХАИЗМ ФАКТОРЛОРУ («Талибан» кыймылынын мисалында) .2021. №. 3. C. 215-218
Канатбеков Э.К.
ЖАРАНДЫК КООМДУ ӨНҮКТҮРҮҮДӨГҮ МАМЛЕКЕТТИН РОЛУ .2021. №. 3. C. 219-223
Бабаев Д.Б., Токторова А.Э.
ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙДА БИЛИМ БЕРҮҮ ЧӨЙРӨСҮНДӨ ЧЫР-ЧАТАКТАРДЫ АЛДЫН АЛУУНУН ПЕДАГОГИКАЛЫК ШАРТТАРЫ .2021. №. 3. C. 224-228
Ибирайым кызы Айжан
ЗАМАНБАП САБАКТАГЫ ЭЛЕКТРОНДУК ОКУТУУ .2021. №. 3. C. 229-233
Ибирайым кызы А., Акматов Д.А., Дуйшеналиев Ж.С.
КЫРГЫЗСТАНДЫН БИЛИМ БЕРҮҮ СИСТЕМАСЫНДАГЫ ЭЛЕКТРОНДУК ОКУТУУ .2021. №. 3. C. 234-237
Исакова Ж.Ж., Кыдыралиев А.Т., Турдубекова А.С.
КРИЗИС УЧУРУНДАГЫ ИНФОРМАЦИЯЛЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЛАРЫНЫН ИШТЕРИНИН НЕГИЗГИ ФАКТОРЛОРУНУН БИРИ КАТАРЫ .2021. №. 3. C. 238-242
Койлубаева Б.К.
ГЕНДЕРДИК-РОЛДУК МАДАНИЯТТЫН ПЕДАГОГИКАЛЫК КӨЙГӨЙЛӨРҮН АНЫКТОО ЖАНА АНЫ ОКУТУУ ПРОЦЕССИНДЕ КОЛДОНУУ .2021. №. 3. C. 243-247
Хиджран Эхтибар гызы Вердиева
АЗЕРБАЙДЖАНДАГЫ ЭНЕЛЕРДИН ЖЕТКИНЧЕК КЫЗДАРДЫН ИНСАНДЫГЫН КАЛЫПТАНДЫРУУДАГЫ КААДА-САЛТТАРДЫ КОЛДОНУУ ТАРБИЯСЫ .2021. №. 3. C. 248-252
Абдраева Д.Ы
АНГЛИС ЖАНА КЫРГЫЗ ТИЛДЕРИНДЕГИ «КОЛ» СӨЗҮ МЕНЕН КОМПОНЕНТТЕШ СОМАТИКАЛЫК ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕР .2021. №. 3. C. 253-256
Абылкасымова А.
КЫРГЫЗ ЖАНА АНГЛИС ТИЛДЕРИНДЕ МОДАЛДУУЛУК КАТЕГОРИЯСЫНЫН БЕРИЛИШ КАРАЖАТТАРЫ .2021. №. 3. C. 257-260
Баштабак Акиф Шинаси
ТҮРК ТИЛИНДЕГИ ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРДИН АНЫКТАМАСЫНДАГЫ АЛЕШЕМДИКТЕР ЖӨНҮНДӨ .2021. №. 3. C. 261-266
Бийгелдиева Н.А.
МЕТАТЕКСТ – ТЕКСТТИН ӨЗҮНҮН АЙЛАНАСЫНДА АЧЫЛГАН НАТЫЙЖАЛАРДЫН КОНВЕРГЕНЦИЯСЫ .2021. №. 3. C. 267-270
Кокчоева С.А.
КЫРГЫЗ ЖАНА ОРУС ТИЛДЕРИНДЕГИ КЫЙМЫЛ ЭТИШТЕРДИН СЕМАНТИКАСЫ .2021. №. 3. C. 271-275
Султанова А.А.
КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕ ЭТИШТИН КЕЛЕР ЧАК МААНИЛЕРИНИН ИЛИКТЕНИШ МАСЕЛЕЛЕРИ .2021. №. 3. C. 276-280