Жаңы саны

2022, №: 5

Кененирээк

Известия ВУЗов Кыргызстана

2022, №. 5, Макалалар: 66
Кыштообаева Ч.А., Бөрүева С.Ш
«САНДЫК МЕТОДДОР» КУРСУН ОКУТУУДА МААЛЫМАТТЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ КОЛДОНУУ .2022. №. 5. C. 3-6
Раева М.Т., Раева Ч.Т.
«МАТЕМАТИКА» САБАГЫНДА MATHCADТЫ КОЛДОНУП САНДЫК МЕТОДДО ЧЫГАРУУ .2022. №. 5. C. 7-10
Байджуранова А.М
 -ПРЕДКОМПАКТУУ БИР КАЛЫПТУУ СТРУКТУРАЛАР ЖӨНҮНДӨ .2022. №. 5. C. 11-13
Ташматов Ч.О., Бокоева М.К.
МАСЕЛЕЛЕРДИ ТҮРДҮҮ ЫКМА МЕНЕН ЧЫГАРУУНУН МИСАЛДАРЫ ЖЕ ГЕОМЕТРИЯЛЫК МАСЕЛЕЛЕРГЕ ВЕКТОРДУ КОЛДОНУУ .2022. №. 5. C. 14-18
Ташматов Ч.О., Бокоева М.К
РЫСПАЙДЫН ЫРЫ МАТЕМАТИКАДА .2022. №. 5. C. 19-22
Абдырахманов И.А., Осмонов М.Н.
ТАЛАС ШААРЫНДА ТРАНСПОРТ КЫРСЫКТАРЫН АЗАЙТУУНУН ИШ-ЧАРАЛАРЫН ИШТЕП ЧЫГУУДА ЖОЛ-ТРАНСПОРТ КЫРСЫКТАРЫНЫН СТАТИСТИКАСЫНЫН РОЛУ .2022. №. 5. C. 23-28
Курманалиева А.О
MS PUBLISHER ПРОГРАММАСЫНЫН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ: ИНТЕРФЕЙСИ .2022. №. 5. C. 29-31
Тургунбаев М.С., Тургунбаева З.Б., Осмонов М.Н
ТАШТЫН ТАРТЫЛУУ БОРБОРУНУН ЭКСЦЕНТРДИК ЖАЙГАШУУСУНУН ТАЛКАЛАНГАН ТОПУРАКТЫН КӨЛӨМҮНӨ ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ .2022. №. 5. C. 32-36
Садыралиева Н.И
ШЕКЕР АЙЫЛЫНДАГЫ ТОПОНИМДЕРДИН КАЛЫПТАНЫШЫНЫН ГЕОГРАФИЯЛЫК НЕГИЗДЕРИ .2022. №. 5. C. 37-40
Ташибекова З.М., Байжигитова Н.Ч.
ТАЛАС ӨРӨӨНҮНДӨГҮ КОРУККА АЛЫНГАН ЖЕРЛЕРДЕГИ ПОЙКИЛОТЕРМДИК ОМУРТКАЛУУЛАРДЫН ИЗИЛДЕНИШИ .2022. №. 5. C. 41-43
Қалимолда Э.Ж., Нурпейсова А.С., Кендирбаева С.К., Асанжанова Н.Н., Шораева К.А., Касенов М.М.
КАНАТТУУЛАР ТУМООСУНУН АКТУАЛДУУ ШТАММДАРЫНАН АТА МЕКЕНДИК ВАКЦИНАЛАРДЫН ФИЗИКАЛЫК ЖАНА ХИМИЯЛЫК КАСИЕТТЕРИН ИЗИЛДӨӨ .2022. №. 5. C. 44-49
Кудайбергенов Э.Н., Марасулов А.А.
ЖАШ КУРАК АСПЕКТИНДЕ ЖЫНЫС ГОРМОНДОРУНУН КАРМАЛУУ САНЫНА БАА БЕРҮҮ .2022. №. 5. C. 50-54
Маматеминова Т.М.
АЙРЫМ ОТОО ЧӨПТӨР ЖАНА АЛАРДЫН ДАРЫЛЫК КАСИЕТТЕРИ .2022. №. 5. C. 55-58
Койчуманов З.Т.
ТАЛАС ОБЛУСУНУН ТОПУРАК МААЛЫМАТ СИСТЕМАСЫН ТҮЗҮҮ ЖАНА ӨНҮКТҮРҮҮ .2022. №. 5. C. 59-62
Туткучбаева К.А.
ТАЛАС ОБЛУСУНУН МАМЛЕКЕТТИК «КАРА-БУУРА» ЖАРАТЫЛЫШ ПАРКЫНЫН ТАРЫХЫ ЖАНА ЖАРАТЫЛЫШ ШАРТТАРЫ .2022. №. 5. C. 63-67
Калыков Б.О.
«СУРМА-ТАШ» МАМЛЕКЕТТИК КОРУГУНУН ЖАЛПЫ МҮНӨЗДӨМӨСҮ: ФЛОРА, ФАУНА, ЭКОЛОГИЯЛЫК КӨЙГӨЙЛӨР ЖАНА АЛАРДЫ ЧЕЧҮҮ ЖОЛДОРУ .2022. №. 5. C. 68-70
Жумагулова Г.С., Саатова Г.М., Алымбаев Э.Ш
ТУБАСА ЖҮРӨК КЕМТИГИ БАР БАЛДАР ҮЧҮН КОНСЕРВАТИВДИК ПРОГРАММАСЫН ӨТКӨРҮҮНҮН НАТЫЙЖАЛУУЛУГУ .2022. №. 5. C. 71-75
Касымова А.А., Саатова Г.М
ДЕН СООЛУГУНУН МҮМКҮНЧҮЛҮГҮ ЧЕКТЕЛГЕН БАЛДАРДЫН ЖАШОО САПАТЫ .2022. №. 5. C. 76-78
Туманбаев А.М.
АШКАЗАН РАГЫНЫН СКРИНИНГИНДЕГИ ЭНДОСКОПИЯНЫН ЭКОНОМИКАЛЫК НАТЫЙЖАЛУУЛУГУ .2022. №. 5. C. 79-83
Абай Ж.С., Шораева К.А., Садикалиева С.О., Джекебеков К.К., Нурпейсова А.С.
БОДО МАЛДЫН КУРГАК УЧУГУНА КАРШЫ ВАКЦИНА .2022. №. 5. C. 84-90
Мамадалиев Э.Ж.
ТАЛАС ОБЛУСУНУН МУНИЦИПАЛДЫК ТҮЗҮЛҮШТӨРҮНҮН БЮДЖЕТТЕРИНИН КИРЕШЕЛЕРИН ТҮЗҮҮДӨГҮ САЛЫКТЫК ЭМЕС КИРЕШЕЛЕР ЖАНА АЛАРДЫН ОРДУ .2022. №. 5. C. 91-95
Омурканова Ж.Э.
ТАЛАС ОБЛУСУНДАГЫ КАЛКТЫН ЖАШОО САПАТЫН ТАЛДОО ЖАНА АНЫ ЖАКШЫРТУУ ЖОЛДОРУ .2022. №. 5. C. 96-99
Ташманбетов Т.Т.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АЙЫЛ ЧАРБАСЫНЫН ӨНҮГҮШҮНҮН АБАЛЫ ЖАНА МАЙДА ТОВАРДЫК ДЫЙКАН ЧАРБАЛАРЫН ИРИЛЕШТИРҮҮНҮН ЗАРЫЛЧЫЛЫГЫ .2022. №. 5. C. 100-103
Адылбекова А.М.
ЭЛДИН БАКУБАТ ЖАШООСУ ҮЧҮН МАМЛЕКЕТТИК-ЖЕКЕ ӨНӨКТӨШТҮК: ЖАҢЫ КОНЦЕПЦИЯСЫ .2022. №. 5. C. 104-107
Аттокурова Н.С., Адылбекова А.М.
УЛУТТУК ИШКЕРДИКЕ КАРАТА КӨТӨРҮЛГӨН ЖАҢЫ ДЕМИЛГЕЛЕР БОЮНЧА МАСЕЛЕЛЕР .2022. №. 5. C. 108-112
Исаев М.А.
ЧАКАН ЖАНА ОРТО БИЗНЕСТИ КАРЖЫЛООНУН НЕГИЗГИ ПРИНЦИПТЕРИ .2022. №. 5. C. 113-116
Назекова М.Т., Ташиев А.О.
КЫРГЫЗСТАНДЫН КИРЕШЕ САЯСАТЫ БӨЛҮГҮНДӨГҮ МАМЛЕКЕТТИК БЮДЖЕТТИН КӨЙГӨЙЛӨРҮ .2022. №. 5. C. 117-121
Козубекова А.Т.
ТАЛАС ОБЛУСУНДАГЫ БАЛЧЫЛЫК ЭКОТУРИЗМДИН ОБЪЕКТИСИ КАТАРЫ .2022. №. 5. C. 122-124
Турсалиева Г.Ж.
УЮМДУН ИМИДЖИ БИЛИМ БЕРҮҮ ИНСТИТУТУН МОДЕРНИЗАЦИЯЛОО ШАРТЫНДА КУРАЛ КАТАРЫ .2022. №. 5. C. 125-128
Какешов Б.Д.
ЭЛ АРАЛЫК ТЕРРОРИЗМ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК КООПСУЗДУГУНА КОРКУНУЧ КАТАРЫ .2022. №. 5. C. 129-132
Какешов Б.Д., Шаршенова Н.З.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МААЛЫМАТТЫК КООПСУЗДУГУН КАМСЫЗ КЫЛУУ КӨЙГӨЙЛӨРҮ: САЯСИЙ-УКУКТУК АСПЕКТТЕР .2022. №. 5. C. 133-137
Абдиева Ж.К.
ЖАШ МУУНДАРГА РУХАНИЙ-АДЕП-АХЛАКТЫК ТАРБИЯ БЕРҮҮДӨ КЫРГЫЗ ТААНУУ САБАГЫНЫН РОЛУ .2022. №. 5. C. 138-141
Бекмуратова Д.З.
НАНАЕВДЕРДИН ҮЙ-БҮЛӨСҮНҮН КУЛАККА ТАРТЫЛЫШЫ .2022. №. 5. C. 142-145
Беспалов А.М., Макарова О.Н., Докучаева Д.Д.
АЗЫРКЫ ШАРТТА КУМАНДИНДЕРДИН ЭТНИКАЛЫК АҢ-СЕЗИМИНИН АБАЛЫ .2022. №. 5. C. 146-150
Жумашова Г.С., Ташмаматов Ө.А.
ЧАКАН ШААРЛАРДЫН ЭКОНОМИКАСЫНЫН ӨНҮГҮҮ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ .2022. №. 5. C. 151-154
Кадыров Т.Д., Шаанов Т.М., Пазыл кызы Э., Ормонова Г.
КУШАН МЕЗГИЛИНДЕГИ БОРБОРДУК АЗИЯНЫН МАДАНИЙ ӨНҮГҮҮСҮ .2022. №. 5. C. 155-158
Корганова С.С., Султанова В.И.
КӨЗ КАРАНДЫСЫЗ КАЗАХСТАНДАГЫ ӨЗБЕК ЭТНОМАДАНИЯТЫНЫН БОРБОРЛОРУНУН ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ .2022. №. 5. C. 159-164
Кулова Э.К., Усубалиева А.С.
ТАЛАС САЛГЫЛАШУУСУНДАГЫ ЖЕРГИЛИКТҮҮ КАЛКТЫН РОЛУ .2022. №. 5. C. 165-168
Пиримбаева Ж.
ИМЕЛЬ МОДОБАЕВДИН ЭМГЕКТЕРИ БОЮНЧА ШАБДАН БААТЫРДЫН МЕЗГИЛИНДЕГИ УЛУТТУК ОЮН-ЗООКТОР .2022. №. 5. C. 169-174
Сатаева С.Т.
КЫРГЫЗСТАНДАГЫ ДИН ТУТУУ ЭРКИНДИГИ ЖАНА МАМЛЕКЕТТИН ДИНИЙ ЧӨЙРӨДӨГҮ САЯСАТЫ .2022. №. 5. C. 175-178
Усубалиева А.С., Кулова Э.К.
АДАМ ТУРМУШУНДА ЫСЫМДЫН МААНИСИ .2022. №. 5. C. 179-181
Абдыраева Ж.Д.
КЫРГЫЗСТАНДАГЫ ПЕДАГОГИКАЛЫК БИЛИМ БЕРҮҮНҮН КАЛЫПТАНЫШЫНЫН БАШАТЫ .2022. №. 5. C. 182-185
Усупова Н.С., Абдыраева Ж.Д.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ ПЕДАГОГИКАЛЫК БИЛИМ БЕРҮҮСҮНҮН УЧУРДАГЫ АБАЛЫ ЖАНА НЕГИЗГИ КӨЙГӨЙЛӨРҮ .2022. №. 5. C. 186-190
Акматалиев А.Т.
АЗЫРКЫ СОЦИУМДУН МЕЙКИНДИГИНДЕГИ МОРАЛДЫК-АДЕП-АХЛАКТЫК БААЛУУЛУКТАР .2022. №. 5. C. 191-194
Акматалиев А.Т., Калбердиева М.К., Нурдинов Б.Ж.
ЭТНОСТУН МАДАНИЙ МУРАСЫНДАГЫ РУХАНИЙ-АДЕП-АХЛАКТЫК БААЛУУЛУКТАР .2022. №. 5. C. 195-198
Примкулова Ж.Дж.
ОЮНДАРДЫН КЛАССИКАЛЫК ТЕОРИЯСЫНЫН ФИЛОСОФИЯЛЫК-МЕТОДОЛОГИЯЛЫК МАСЕЛЕЛЕРИ .2022. №. 5. C. 199-202
Примкулова Ж.Дж.
ФИЛОСОФИЯЛЫК ДYЙНƟ КƟЗ КАРАШТЫН АЛКАГЫНДАГЫ ОЮН КОНЦЕПЦИЯСЫ .2022. №. 5. C. 203-206
Абдурахманова Э.Х., Боркошев М.М.
БАШТАЛГЫЧ КЛАССТЫН ОКУУЧУЛАРЫНЫН МАЙДА КЫЙМЫЛДАРЫН ПСИХОЛОГИЯЛЫК-ПЕДАГОГИКАЛЫК ЖАНА ФИЗИОЛОГИЯЛЫК ИЗИЛДӨӨ .2022. №. 5. C. 207-210
Аширова Г., Боркошев М.М.
БАШТАЛГЫЧ КЛАССТАРДЫН ОКУУЧУЛАРЫНЫН БИЛИМИН ТҮСТҮҮ КАГАЗДАР АРКЫЛУУ БААЛОО .2022. №. 5. C. 211-213
Боркошев М.М., Кочкорова Г.А., Айдаров Ы.Д., Орунбаев. Т.А.
КЫРГЫЗ СТУДЕНТ ЖАШТАРЫ ҮЧҮН КООМДОГУ ТОБОКЕЛДИКТИН БУЛАКТАРЫ .2022. №. 5. C. 214-216
Боркошев М.М., Мийзамов М., Кочкорова Г.А., Орунбаев Т.А.
ТОГУЗ КОРГООЛ МАДАНИЯТЫ ЖАНА БАЛДАРДЫН ТАРБИЯСЫ .2022. №. 5. C. 217-219
Жороев А.К.
ИШЕНАЛЫ АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИНИН ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАКУЛЬТЕТИНИН ТАРЫХЫ .2022. №. 5. C. 220-222
Кочкорова Г.А.
МУГАЛИМДИ ДАЯРДОО ПРОЦЕССИНДЕ ЭКОЛОГИЯЛЫК КОМПЕТЕНЦИЯЛАРДЫ КАЛЫПТАНДЫРУУ .2022. №. 5. C. 223-226
Кудабаева Г.Б., Батыркулова А.С.
МЕКТЕПКЕ ЧЕЙИНКИ КУРАКТАГЫ БАЛДАРДЫ КӨРКӨМ АДАБИЯТТАР МЕНЕН ТААНЫШТЫРУУНУН ЖОЛДОРУ .2022. №. 5. C. 227-230
Кудабаева Г.Б., Рыскулова Ж.Д.
МЕКТЕПКЕ ЧЕЙИНКИ КУРАКТАГЫ БАЛДАРДЫН МАТЕМАТИКАЛЫК ТҮШҮНҮКТӨРҮН КАЛЫПТАНДЫРУУДА КОЛДОНУЛУУЧУ КАРАЖАТТАР .2022. №. 5. C. 231-234
Ажибаева А.Ж., Бабаназарова С.Ж., Мырзатаева А.Б.
БОЛОЧОК ПЕДАГОГДОРДУН КЕСИПТИК КОМПЕТЕНЦИЯЛАРЫН КАЛЫПТАНДЫРУУДА МЕТОДОЛОГИЯЛЫК МАМИЛЕЛЕР .2022. №. 5. C. 235-238
Койлубаева Б.К., Карабекова Э.А.
КЫРГЫЗДАРДЫН САЛТТЫК БААЛУУЛУКТАРЫ АРКЫЛУУ СТУДЕНТТЕРДИН ГЕНДЕРДИК-РОЛДУК МАДАНИЯТЫН ӨНҮКТҮРҮҮ МОДЕЛИ .2022. №. 5. C. 239-243
Ажыбаева.З.А.
КЫРГЫЗ ТИЛ САБАГЫНДА ЛИРИКАЛЫК ЧЫГАРМАЛАРДЫ ОКУТУУ АРКЫЛУУ ТАРБИЯЛОО МАСЕЛЕЛЕРИ .2022. №. 5. C. 244-246
Айталиева Т.К.
«КУРМАНБЕК» ЭПОСУНДАГЫ АТА-БАЛА МАМИЛЕСИ .2022. №. 5. C. 247-250
Айталиева Т.К.
«МАНАС» ЭПОСУНДА АЯРЛАРДЫН СҮРӨТТӨЛҮШҮ .2022. №. 5. C. 251-254
Власов М.С., Жумалиев С.С.
АЗЫРКЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛДЫК ПСИХОЛИНГВИСТИКАНЫН МЕТОДОЛОГИЯСЫ ЖӨНҮНДӨ .2022. №. 5. C. 255-258
Масалиева Н.У.
«МАНАС» ЭПОСУНДАГЫ ДИНИЙ-МИФОЛОГИЯЛЫК ТҮШҮНҮКТӨРГӨ БАЙЛАНЫШТУУ РУХАНИЙ ЛЕКСИКА .2022. №. 5. C. 259-262
Омирзаков С., Бибулова М.А.
КОКОН БАСКЫНЧЫЛЫК МЕЗГИЛИНДЕГИ КАЗАК АДАБИЯТЫНЫН ӨКҮЛДӨРҮ .2022. №. 5. C. 263-266
Омурбек кызы У.
«КЫЗ САЙКАЛ» БААТЫРДЫК ЭПОСУНДАГЫ ЭКВИВАЛЕНТСИЗ ЛЕКСИКАНЫН КОТОРУЛУШУ .2022. №. 5. C. 267-269
Чокоева Д.М.
УЛУТТУК АДАБИЯТТЫ - ДҮЙНӨЛҮК АДАБИЯТ ТААНУУНУН ИЛИМИЙ КОНТЕКСТИНДЕ ИЗИЛДӨӨ: РЕМИНИСЦЕНЦИЯЛЫК АСПЕКТ (Чынгыз Айтматовдун романынын мисалында) .2022. №. 5. C. 270-274
Чокоева Д.М.
ЧЫНГЫЗ АЙТМАТОВДУН ЧЫГАРМАЛАРЫН ГЕОРГИЙ ГАЧЕВДИН ИЗИЛДӨӨЛӨРҮ АРКЫЛУУ РЕМИНИСЦЕНЦИЯЛЫК АСПЕКТТЕН ТАЛДОО .2022. №. 5. C. 275-278