Жаңы саны

2023, №: 8

Кененирээк

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

2021, №. 5, Макалалар: 48
Калмурзаева А.Т
ЧЕК АРА ШАРТТАРЫНЫН АГЫМГА ТИЙГИЗГЕН САНДЫК МОДЕЛИ .2021. №. 5. C. 3-8
Осконбаев М.Ч., Курбаналиев А.Ы., Алиева Ч.М
БАЛЛИСТИКАЛЫК КЫЙМЫЛДЫ ВИРТУАЛДЫК ЛАБОРАТОРИЯНЫН ЖАРДАМЫНДА ОКУП ҮЙРӨНҮҮНҮН ЫКМАЛАРЫ .2021. №. 5. C. 9-13
Мадраимов С.М., Маткеримова Т.Ы.
БИР ТЕҢДЕМЕНИН САБАКТАРЫН УЮШТУРУУ .2021. №. 5. C. 14-17
Турганбаева А.Б
ЖАЛГЫЗ ДӨҢСӨӨНҮН АЙЛАНАСЫНДАГЫ АГЫМДЫ МАТЕМАТИКАЛЫК МОДЕЛДЕШТИРҮҮ .2021. №. 5. C. 18-22
Ырысбаева А.А.
ПРОГРАММАЛОО ТИЛДЕРИНДЕ PYTHONДУН МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨРҮ .2021. №. 5. C. 23-27
Даовлатова Ф.М.
ТҮШТҮК БАТЫШ КЫРГЫЗСТАНДЫН ГИДРОНИМДЕРИНИН ЭТИМОЛОГИЯСЫ .2021. №. 5. C. 28-31
Шаимкулова Р.Р.
ӨЗГӨН ТОПОНИМИЯСЫНЫН ИЗИЛДЕНИШИ .2021. №. 5. C. 32-35
Абдразак кызы Айзат
КУДЗУ ӨСҮМДҮГҮНДӨ КАРМАЛГАН ИЗОФЛАВОНОИДДЕРДИН КАНТ ДИАБЕТ ООРУСУНА ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ .2021. №. 5. C. 36-40
Бабеков А.У., Туратбеков М.Б., Муминова А.М.
КЫРГЫЗСТАНДА ӨСКӨН ДАРЫ-ДАРМЕК ӨСҮМДҮКТӨРДҮН КЭЭ БИР ТҮРЛӨРҮНҮН ПРАКТИКАЛЫК МААНИСИ ЖАНА КОЛДОНУЛУШУ .2021. №. 5. C. 41-44
Исамидин кызы А.
ДААРЫ-ДАРМЕК ӨСҮМДҮКТӨРҮНҮН ДЕН СООЛУККА ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ (уй беденин мисалында) .2021. №. 5. C. 45-49
Сaгынбaев Э.К., Шерматова А.Г.
ЭРТЕ ЖАШ КУРАКТА БАЛДАРДЫН ЭРК САПАТЫНЫН ПСИХОЛОГИЯЛЫК МЕХАНИЗМДЕРИНИН КАЛЫПТАНЫШЫНА РОЛДУК ОЮНДАРДЫН ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ .2021. №. 5. C. 50-54
Таабалдиева А.А., Ажиматов О.А.
ПСИХОЛОГИЯ ИЛИМИ ЖАНА ОКУТУУ ТАРБИЯЛОО МАСЕЛЕЛЕРИНИН ЧЕЧИЛИШИ .2021. №. 5. C. 55-58
Атаханов Ш.Т.
ЖУСУП АБДРАХМАНОВ ЖАНА ФАЙЗУЛЛА ХОДЖАЕВТИН САЯСИЙ ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ (салыштырмалуу тарыхый талдоо) .2021. №. 5. C. 59-62
Жолдошева А.А.
ТАРЫХ САБАГЫН ОКУТУУДА ОКУУЧУЛАРДЫ АДЕП-АХЛАКТУУЛУККА ТАРБИЯЛОО .2021. №. 5. C. 63-66
Көлбаева З.И., Шарипова Р.З.
ЖУСУП АБДРАХМАНОВДУН МАМЛЕКЕТТҮҮЛҮКТҮ ТҮЗҮҮДӨГҮ КОШКОН САЛЫМЫ .2021. №. 5. C. 67-71
Садыкова Н.Т., Ташбалотова А.З.
ЖУСУП АБДРАХМАНОВ: БҮТҮНДӨЙ ЭЛДИН ТАГДЫРЫН ӨЗГӨРТКӨН КАТТАР .2021. №. 5. C. 72-75
Сариева Г.А.
ДААНЫШМАН ОЙЧУЛ ЖУСУП БАЛАСАГЫНДЫН БИЛИМ ТУУРАЛУУ ОЙЛОРУ .2021. №. 5. C. 76-79
Шарипова Р.З., Жолдошева А.А.
КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТҮҮЛҮГҮНҮН ТАРЫХЫНДАГЫ ӨМҮРҮ ӨРНӨК ИНСАН – ЖУСУП АБДРАХМАНОВ .2021. №. 5. C. 80-83
Шарипова Р.З., Колбаева З.
ААЛАМДАШУУНУН ШАРТТАРЫНДА ИНСАНДЫ РУХАНИЙ БАГЫТТА ТАРБИЯЛООДОГУ БИЛИМ БЕРҮҮНҮН, ДИНДИН ЖАНА НРАВАЛЫК БААЛУУЛУКТАРДЫН ОРДУ .2021. №. 5. C. 84-87
Шеров Ш.Б., Таиров К.А
МЕКТЕПТЕРГЕ «ДИН МАДАНИЯТЫНЫН ТАРЫХЫ» САБАГЫН КИРГИЗҮҮДӨГҮ КӨЙГӨЙЛӨР (Кыргызстан жана Орусиянын мисалында) .2021. №. 5. C. 88-91
Кармышаков Т.М.
КАЛЫГУЛ ЖАНА МОЛДО КЫЛЫЧТЫН ДҮЙНӨ ТААНЫМЫНДАГЫ КЭЭ БИР ФИЛОСОФИЯЛЫК ИДЕЯЛАР .2021. №. 5. C. 92-96
Касымбеков Б.К.
ИСКУССТВОНУН МАҢЫЗЫ ЭСТРАДАЛЫК ЖАНР КАТАРЫ .2021. №. 5. C. 97-100
Ажиматов О.А, Жоошбекова З.Р., Саткулов Т.Т
БАЛДАРДЫ ОКУТУУДА ЖАНА ТАРБИЯЛООДО АТА-ЭНЕЛЕРДИН АДАТТАГЫ КАТАЛАРЫ ЖӨНҮНДӨ .2021. №. 5. C. 101-104
Арынбаев Э.К., Көлбаева З.И.
ЭКСТРЕМАЛДЫК КЫРДААЛДА АРАЛЫКТАН ОКУТУУНУН КӨЙГӨЙЛӨРҮ .2021. №. 5. C. 105-111
Бакирова Г.С.
БАЛДАРДЫ РУХАНИЙ-АДЕПТИК ЖАНА ДЕНЕ БОЙ ЖАКТАН ТАРБИЯЛООДО БАЛДАР ЫРЛАРЫНЫН РОЛУ .2021. №. 5. C. 112-116
Бекназарова Ж.М
МЕКТЕПКЕ ЧЕЙИНКИ КУРАКТАГЫ БАЛДАРДЫН ДЕНЕ ТАРБИЯЛЫК ЖАНА ЭКОЛОГИЯЛЫК БИЛИМДЕРИН ИНТЕГРАЦИЯЛОО .2021. №. 5. C. 117-120
Джоошбековa З.Р
КӨП МАДАНИЯТТУУЛУККА ТАРБИЯЛОО МЕНЕН БИЛИМ БЕРҮҮДӨ СТУДЕНТТЕРДЕ ТОЛЕРАНТТУУЛУКТУ КАЛЫПТАНДЫРУУ .2021. №. 5. C. 121-124
Джоошбековa З.Р., Ажиматов О.А.
ЭЛДИК КAAДA-СAЛТТAР ЖAНA ҮРП-AДAТТAР – БИЛИМ БЕРҮҮ ПРОЦЕССИНДЕГИ КӨП МAДAНИЯТТУУЛУККA ТAРБИЯЛООНУН НЕГИЗГИ КAРAЖAТТAРЫ КAТAРЫ .2021. №. 5. C. 125-128
Жумабаева Д.С.
КОЛЛЕДЖДЕРДЕ АКЫНДАР ПОЭЗИЯСЫН ОКУТУУНУН АЙРЫМ МАСЕЛЕЛЕРИ .2021. №. 5. C. 129-133
Жуматаева А.С.
УЛУУЛАРДЫ УРМАТТООГО БАЙЛАНЫШТУУ САЛТТУУ БААЛУУЛУКТАРГА КАРАТА АЗЫРКЫ ЖАШТАРДЫН КӨЗ КАРАШТАРЫН АНАЛИЗДӨӨ .2021. №. 5. C. 134-137
Жусупбек кызы Ж
БИЛИМ БЕРҮҮ ПРОЦЕССИНДЕ POWERPOINT ПРОГРАММАСЫНЫН МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨРҮ .2021. №. 5. C. 138-143
Зикирова Г.А.
МАТЕМАТИКАНЫ ИЙРИМДЕ ОКУТУУ МЕНЕН ОКУУЧУЛАРДЫН ОЙ-ЖҮГҮРТҮҮ МАДАНИЯТЫН ЖОГОРУЛАТУУ .2021. №. 5. C. 144-147
Исабаева А.К., Тайирова Н.М., Тайиров М.М.
САНАРИПТЕШТИРҮҮ МЕЗГИЛИНДЕГИ БИЛИМ БЕРҮҮНҮН АРТЫКЧЫЛЫКТАРЫ ЖАНА ЖЕТИШПЕГЕН ЖАКТАРЫ .2021. №. 5. C. 148-152
Кадыров А.А.
ИЛИМ ЖАНА БИЛИМ ТУУРАЛУУ ИДЕЯЛАР ЖАНА КЫРГЫЗСТАНДА ЖОГОРКУ БИЛИМ БЕРҮҮНҮН АБАЛЫ .2021. №. 5. C. 153-156
Койлубаева Б.К.
САЛТТУУ КЫРГЫЗ КООМУНДАГЫ ЖАШТАРДЫ ГЕНДЕРДИК РОЛДУК МАДАНИЯТКА ТАРБИЯЛОО ТАЖРЫЙБАЛАРЫ .2021. №. 5. C. 157-160
Мадиярова Ч.А., Тайиров М.М
ОКУУЧУЛАРДЫН ЭКОЛОГИЯЛЫК МАДАНИЯТЫН КАЛЫПТАНДЫРУУДА ЧЫНГЫЗ АЙТМАТОВДУН ЧЫГАРМАЛАРЫНЫН ОРДУ .2021. №. 5. C. 161-165
Муратов А.Ж., Эргешова К.А.
КЫРГЫЗ ҮЙ-БҮЛӨСҮНДӨ БАЛДАРДЫН ТУУЛГАНЫНА БАЙЛАНЫШКАН САЛТТАР .2021. №. 5. C. 166-171
Наркеева А.А.
КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫ САБАГЫНАН КЛАССТАН ТЫШКАРКЫ ИШТЕРДИ ЖҮРГҮЗҮҮНҮН ЖАНА УЮШТУРУУНУН ПЕДАГОГИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ .2021. №. 5. C. 172-175
Сабирова М.М., Эрмекова А.А.
МЕКТЕПКЕ ЧЕЙИНКИ КУРАКТАГЫ БАЛДАРДЫ СОЦИАЛДАШТЫРУУГА ИЛИМИЙ-ПЕДАГОГИКАЛЫК МАМИЛЕЛЕР .2021. №. 5. C. 176-179
Тиллабаева А.М.
МҮМКҮНЧҮЛҮГҮ ЧЕКТЕЛГЕН БАЛДАРГА БИЛИМ БЕРҮҮНҮН ЖАНА ТАРБИЯЛООНУН ӨЗГӨЧӨЛҮГҮ .2021. №. 5. C. 180-184
Тогузакова Б.Ш.
ЭЛДИК ООЗЕКИ ЧЫГАРМАЛАРДАГЫ ЭЛ-ЖУРТТУН АЖЫРАГЫС БИРИМДИК ИДЕЯСЫНЫН ПЕДАГОГИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ .2021. №. 5. C. 185-188
Умаров Т.Н.
БОЛОЧОК МУГАЛИМДЕРДИН ОКУУЧУЛАРДЫ АДЕПТИК ЖАКТАН ТАРБИЯЛООГО ПСИХОЛОГИЯЛЫК КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮГҮН КАЛЫПТАНДЫРУУНУН ЖОЛДОРУ .2021. №. 5. C. 189-192
Шербаева Ж.Р.
ААЛАМДАШУУ ДООРУНДАГЫ ЭЛДИК ЖОМОКТОРДУН ГЕНЕЗИСИ ЖАНА АЗЫРКЫ АБАЛЫ .2021. №. 5. C. 193-199
Шербаева Ж.Р.
ЭЛДИК ЖОМОКТОРДУ КЛАССИФИКАЦИЯЛООНУН КӨП ТҮРДҮҮЛҮГҮ .2021. №. 5. C. 200-204
Ысакова М.А.
ПЕДАГОГИКАЛЫК КЕСИПТИН СОЦИАЛДЫК МААНИСИ ЖАНА КООМДОГУ ОРДУ .2021. №. 5. C. 205-208
Эргешова К.А.
БАЛДАРДЫ КУРАГЫНА ЖАРАША АДЕП-АХЛАКТЫК ТАРБИЯЛООДО САЛТТЫК БААЛУУЛУКТАРДЫН КАЛЫПТАНУУ МАСЕЛЕЛЕРИ .2021. №. 5. C. 209-211
Акматова Ч.А.
2-КЛАССТЫН АДАБИЙ ОКУУ КИТЕБИНДЕГИ БАЛДАР ЫРЛАРЫНЫН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ .2021. №. 5. C. 212-216
Токтосунова А.М.
ДИАЛОГ МҮНӨЗДӨРДҮ АЧЫП БЕРҮҮЧҮ КАРАЖАТ КАТАРЫ .2021. №. 5. C. 217-220